Analiza profili na Sympatii
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
blog_post_faces.Rmd
blog_post_girls_vs_boys.Rmd
blog_post_men.Rmd
blog_post_women.Rmd
boys_vs_girls.R
face_api.RDS
faces.R
get_profiles.R
grabed_profiles_men.RDS
grabed_profiles_women.RDS
grafy.R
omnie.R
photos_by_faceapi.R
plots.R
profile_links_all_men.RDS
profile_links_all_women.RDS

README.md

Analiza profili na Sympatii

Repo zawiera skrytpy (nie jest to ideał kodu) oraz zebrane dane z profili kobiet i mężczyzn z serwisu Sympatia.pl.

Zawartość repo wykorzystana została w analizach opublikowanych na blogu:

Do czego są odpowiednie pliki?

blog_post_*.Rmd

Treści wpisów na blogu

boys_vs_girls.R

Porównanie oczekiwań i deklaracji (źródła dla części IV)

face_api.RDS

Dane zebrane z Face API

faces.R

Skrypty do części III.

get_profiles.R

zebranie listy linków do profili i danych z profili, w zmiennych

  • sympatia_login
  • sympatia_pass

powinny być dane do logowania do serwisu Sympatia.pl

grabbed_profiles_all_*.RDS

dane zebrane z profili - kobiet i mężczyzn

grafy.R

Próbka z grafami, nie wykorzystane

omnie.R

Próbka z analizą opisów z profili - nie wykorzystane

photos_by_faceapi.R

Skrypt do pobierania danych z Face API

plots.R

funkcje do rysowania wykresów na potrzeby części I i II

profile_links_all_*.RDS

linki do profili - kobiet i mężczyzn