Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
executable file 98 lines (98 sloc) 1.69 KB

DU'LAN 都兰
ZHA'SHUI 柞水
LU'HE 六合
JUN'LIAN 筠连
JIANG'DU 江都
BAI'XIANG 柏乡
CHANG'YANG 长阳
CHANG'CHUN 长春
CHANG'BAI 长白
CHENG'DU 成都
MIN'HANG 闵行
XIN'DU 新都
TIAN'CHANG 天长
PAN'YU 番禺
DU'YUN 都匀
CHANG'YUAN 长垣
CHANG'ZHI'XIAN 长治县
WU'DU 武都
CHEN'QIU 沈丘
WEN'XIU 温宿
BENG'BU 蚌埠
CHANG'SHUN 长顺
BI'YANG 泌阳
SHEN'XIAN 莘县
DA'BU 大埔
TA'SHI'KU'ER'GAN 塔什库尔干
SAN'DU 三都
YAN'DU 盐都
ZI'CHANG 子长
YU'DU 于都
MIN'YUE 民乐
HUA'DU 花都
SHANG'DU 商都
DU'CHANG 都昌
KE'SHI'KE'TENG'QI 克什克腾旗
YAN'CHANG 延长
CHANG'BAI'SHAN 长白山
NING'DU 宁都
ZENG'MU'AN'SHA 曾母暗沙
NAN'YUE 南乐
CHANG'WU 长武
CHANG'NING 长宁
CHANG'AN 长安
CHONG'QING 重庆
HANG'TANG 行唐
GA'SHI 伽师
CHANG'SHOU 长寿
SUI'LING 绥棱
CHANG'TING 长汀
FAN'SHI 繁峙
CHANG'SHA 长沙
CHANG'DAO 长岛
XIA'MEN 厦门
CHANG'LING 长岭
CHANG'TAI 长泰
YU'LI 尉犁
LU'AN 六安
BA'XIU 八宿
CHANG'HAI 长海
MU'PING 牟平
A'TU'SHI 阿图什
CHANG'ZHI'SHI 长治市
CHANG'QING 长清
CHANG'FENG 长丰
CHANG'LE 长乐
FENG'DU 丰都
KA'SHI 喀什
TONG'BAI 桐柏
YUE'QING 乐清
ZHONG'MU 中牟
SHI'FANG 什邡
WU'SHI 乌什
DU'AN 都安
LAO'TING 乐亭
WU'BU 吴堡
NA'QU 那曲
SHAN'XIAN 单县
NA'PO 那坡
JU'MO 且末
CHANG'XING 长兴
GONG'CHANG'LING 弓长岭
CHANG'DU 昌都
XIAO'TING 猇亭
GUO'YANG 涡阳
QIAN'WEI 犍为
WANG'DU 望都
LUE'YANG 略阳
SHUANG'BAI 双柏
CHANG'SHA'XIAN 长沙县
XIN'YUE 新乐
CHANG'GE 长葛
CUO'NA 错那
DU'JIANG'YAN 都江堰
LANG'QIA'ZI 浪卡子
XING'YANG 荥阳
LU'QU 碌曲
HUANG'PI 黄陂