software voor het verticale beheer van Nederlandse geo metadata
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Metadata_Master.cfg
Metadata_Master.csv
Metadata_Master.png
Metadata_Master.pyw
Metadata_Master_lib.py
README.md
change.log
licenses.txt

README.md

MetadataMaster

software voor het verticale beheer van Nederlandse geo metadata

Het programma Metadata Master is bedoeld voor het beheren van geo metadata, die voldoet aan de eisen zoals die door Geonovum zijn vast gesteld.

Het programma Metadata Master is gebouwd met behulp van python 2.7:

https://www.python.org/downloads

In het programma wordt gebruik gemaakt van de volgende externe libraries:

https://wxpython.org

http://docs.python-requests.org/en/master

https://pypi.python.org/pypi/psutil

https://pypi.python.org/pypi/beautifulsoup4