Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
38 lines (38 sloc) 2.16 KB
15.04 - start, projekt w photoshop
16.04 - koniec projektu wyglądu w photoshop, początek kodowania widoku
17.04 - zakodowany widok konta i main, znaleziony szablon na wysyłkę SMTP, M i VM
18.04 - bindowanie przycisku "Dodaj", problemy...
19.04 - 22.04 - ogarnienie Bare Metal MVVM z CodeProject
https://www.codeproject.com/Articles/1163180/Bare-Metal-MVVM-Where-The-Code-Meets-The-Road-Part
23.04 - udało mi się w końcu otworzyć pierwsze okno jak należy z MVVM
24.04 - bindowanie kontrolek okna Konta, wykończenie funkcjonalności
25.04 - kodowanie widoku okna Adresy, kodowanie VM
26.04 - Bindowanie przycisków Dodaj, Usuń, Status, kodowanie komend VM
27.04 - eksport adresów, wyszukiwanie
28.04 - 29.04 - majówka *PRZERWA*
30.04 - sortowanie Adresów, zaznacz wszystko
01.05 - majówka *PRZERWA*
02.05 - dodawanie załącznika
03.05 - model ustawienia, widok ustawienia
04.05 - majówka *PRZERWA*
05.05 - Metoda zapisu ustawień, bindowanie zapisu ustawień, początek contextmenu dla załączników
06.05 - skończenie usuwania załączników z contextmenu
07.05 - EventTrigger z rozmiarami okna dla widoków, filry open/save dialogbox, isenabled kilku przycisków
08.05 - powiadomienia przy zapisaniu i dodaniu konta,
nie udalo mi sie skonczyc aktywacji isenabled wszystkich przycisków (checkbox),
nie udało mi się skończyć zaznaczania checkbox w listbox dla itemów,
zacząłem tworzenie klas dla treści wiadomości i tematu
09.05 - tworzenie i bindowanie modelu wiadomości, dalsza walka z checkboxami listy
10.05 - wykorzystanie EventHandlera do aktywacji przycisków przy checkbox
11.05 - projektowanie modelu i widoku wysyłania, bindowanie statusu,
dodanie własności ilości i limitów
12.05-13.05 - weekend w trasie *PRZERWA*
14.05 - algorytm przycisku Start, bindowanie statusów
15.05 - znalezienie przyczyny buga przy zapisie, bindowanie przycisku Stop,
przycisk Reset w limitach, wpisanie adresu
16.05 - częściowe usunięcie bugów dodania adresu, sortowania,
czyszczenie textboxów po dodaniu konta, focusowanie w oknach
17.05 - walidacja textboxów, passwordbox i password helper,
usunięcie bugów filtrowania po dodaniu adresu i sortowaniu
18.05 - poprawienie walidacji, dodanie tooltipów
21.05 - usunięcie buga int/double