Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
484 lines (276 sloc) 8.68 KB

1. Moje źródła wiedzy

 • spring boot project

 • spring boot reference

 • Moje Książki

  • Learing Spring Boot

  • Spring Boot in Action

  • Pro Spring Boot

  • Spring Boot CookBook

  • Building MicroServices

  • The_Tao_of_MicroServices (MEP)

  • Spring MicroServices

  • Testing Java MicroServices (MEP)

  • Mastering MicroServices with JAVA

  • Spring MVC Cookbook

  • Spring Security 3.1

  • Mastering Spring MVC 4

  • Building A Restful Web Service with Spring

  • Spring REST

  • Mockito for Spring

3. Moduły

 • Spring Boot

 • Spring Boot Autoconfigure

  @EnableAutoConfiguration, tworzenie kontekstu
 • Spring Boot Starters

  zależności
 • Spring Boot CLI

  • groovy

  • java

  • java command line runner

Przykładowy kontroller - groovy

@RestController
class Simple{

@RequestMapping("/hello")
 String hello(){
 return "hello boot"
 }
}

Przykładowe wywołanie :

spring run simpleController.groovy -- --server.port=9009
 • Spring Boot Actuator

  production ready features
  • auto-config

  • konwencje

  • wbudowany kontener servletów

  • metryki

  • logi

  • funkcje 'życiowe'

 • Spring Boot Tools

  budowanie jar / war
 • Spring Boot Samples

  przykłady

4. Cechy frameworka

 • Błyskawiczne wytwarzanie

 • Prototypowanie

 • Eliminacja XML

 • Autokonfiguracja

  • Prostota konfiguracji zależności

  • Prostota konfiguracji aplikacji

 • Starters dependencies

 • Command-line interface

 • Wbudowany kontener Tomcat lub Jetty

 • Zcentralizowana konfiguracja

  • application.properties

  • application.yml

 • Profile

 • JAR !

 • Monitoring

  • Actuator

 • Microservices :)

Richardson microservices part1 1 monolithic architecture

Richardson microservices part2 3 api gateway

Richardson microservices part3 monolith vs microservices

Richardson microservices part3 taxi service

mono vs micro

Za :

 • łatwość wytwarzania aplikacji typu 'stand-alone' gotowych na wdrożenie produkcyjne

 • szybka konfiguracja wykorzystująca model Convention over Configuration

 • możliwość wyrzucenia konfiguracji poza projekt

 • wczechobecny jar zamiast starego ear czy war

 • szybki deploy

 • wielkie serwery aplikacyjne

 • monolit - utrzymywanie i rozwijanie

 • splątane zależności

 • małe autonomiczne usługi

 • małe autonomiczne zespoły

 • łatwość zrozumienia domeny

 • łatwa skalowalność

 • izolacja sytuacji krytycznych

 • dobór odpowiednich narzędzi i języków do danej domeny


Przeciw :

 • testowanie

 • debugowanie

 • próg wejścia

 • nowe wzorce architektoniczne

 • zwiększona pamięciożerność

Note
Aktualna wersja 1.4.0.RELEASE wymaga Java 7 i Spring Framework 4.3.2.RELEASE lub wyżej

5. Dokumentacja

6. Narzędzia i generowanie rusztowania Spring Boot

6.1. Spring Boot CLI

spring init -dweb,data-jpa,h2,thymeleaf --build gradle mySimpleApp --force

6.2. STS

6.3. IDEA

6.4. Initializr

7. Spring Boot 1.4 features

7.1. Startup Error Improvements

krótszy i przejrzysty **stacktrace** w przypadku błędu

7.2. Actuator Improvements

 • informacje o Git generowane prostu z pluginów maven czy gradle

 • nowe konfiguracje dla : Neo4j, Caffeine Cache (guava), CouchBase, etc

7.3. wsparcie dla testów

 • @SpringBootTest

 • @WebMvcTest - testowanie warstwy WEB/Controller

  @RunWith(SpringRunner.class)
  @WebMvcTest(MyController.class)
  public class MyControllerTests {

    @Autowired
    private MockMvc mvc;

    @MockBean
    private MyService myService;

    @Test
    public void getSource() throws Exception {
      given(myService.getLastSource()).willReturn(new Source("ok let's do this"));

      mvc.perform(get("/").accept(MediaType.APPLICATION_JSON))
          .andExpect(status().isOk())
          .andExpect(content().json("{'source':'ok let's do this'}"));
    }
  }
 • @JsonTest - testowanie marshalling/unmarshalling dla Jsona


 • @DataJpaTest - testowanie JPA

@RunWith(SpringRunner.class)
@DataJpaTest
public class ExampleRepositoryTests {

  @Autowired
  private TestEntityManager entityManager;

  @Autowired
  private UserRepository repository;

  @Test
  public void testExample() throws Exception {
    this.entityManager.persist(new User("sboot", "1234"));
    User user = this.repository.findByUsername("sboot");
    assertThat(user.getUsername()).isEqualTo("sboot");
    assertThat(user.getVin()).isEqualTo("1234");
  }

}
 • @RestClientTest

@RunWith(SpringRunner.class)
@RestClientTest(RemoteVehicleDetailsService.class)
public class ExampleRestClientTest {

  @Autowired
  private RemoteVehicleDetailsService service;

  @Autowired
  private MockRestServiceServer server;

  @Test
  public void getVehicleDetailsWhenResultIsSuccessShouldReturnDetails()
      throws Exception {
    this.server.expect(requestTo("/greet/details"))
        .andRespond(withSuccess("hello", MediaType.TEXT_PLAIN));
    String greeting = this.service.callRestService();
    assertThat(greeting).isEqualTo("hello");
  }

}

7.4. Datasource binding / wybieramy dostarczyciela ds

spring.datasource.hikari.maximum-pool-size=5
spring.datasource.hikari.connection-timeout=10

7.5. Image Banners

banner jako rysunek

7.6. Third Party Libraries

wsparcie nowych bibiliotek
 • Hibernate 5.1

 • Jackson 2.7

 • Solr 5.5

 • Spring Data Hopper

 • Spring Session 1.2

 • Hazelcast 3.6.

7.7. Spring 4.3.0 Support

oparty na Spring'u 4.3.0
 • niejawny @Autowired na konstuktorze

 • możliwość definiowania default method

 • nowe meta-dane dla cache oraz wsparcie dla długo działających procesów

@Cacheable(cacheNames = "foos", sync = true)
public Foo getFoo(String id) { ... }
 • uproszczone API dla opercji REST/WEB

  • @GetMapping = @RequestMapping(method = RequestMethod.GET)

  • @PostMapping

  • @PutMapping

  • @DeleteMapping

  • @PatchMapping

 • @RequestScope, @SessionScope, @ApplicationScope // określenie nowych zakresów

 • @RequestAttribute, @SessionAttribute // dostep do atrybutów sesji i requestu

@GetMapping
public String getPerson(@SessionAttribute String login, @RequestAttribute String query) {
  ..//
}
 • wsparcje dla nowych wersji bibliotek

  • Hibernate ORM 5.2

  • Jackson 2.8 min Jackson 2.6+ dla Spring 4.3

  • Netty 4.1

  • Undertow 1.4

  • Tomcat 8.5.2 oraz wczesne wesje 9

  • wsparcie dla Hibernate 5

9. Spring vs Spring Boot

9.1. Podejście standardowe

 • Projekt webowy musi zawierać folder WEB-INF

  • opjonalny plik : web.xml

  • <servlet-name>-servlet.xml

9.2. Aplikacja WEB/REST

 • Stworzenie pliku web.xml lub WebApplicationInitializer, żeby zadeklarować DispatcherServlet

 • Skonfigurowanie Spring MVC

 • Stworzenie prostego kontrolera i zarejestrowanie go

 • Odpalenie aplikacji na jakimś kontenerze servletów lub serwerze aplikacyjnym

  • Przykład / Prosty kontroller

@Controller
@EnableAutoConfiguration
public class SampleController {

  @RequestMapping("/")
  @ResponseBody
  String home() {
    return "Hello World!";
  }

  public static void main(String[] args) throws Exception { //configuration & bootstrapping
    SpringApplication.run(SampleController.class, args);
  }
}
@RestController
public class SimpleWebController {
@RequestMapping("/")
public String greetings(){
return "Hello world";
}
}