Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
1830 lines (1329 sloc) 33.4 KB

JPA/Hibernate camp

1. O mnie

 • Architect Solution - RiscoSoftware

 • VavaTech trener : Spring ekosystem, JPA , EIP Camel

 • Sages trener : JPA , EIP - Apache Camel

 • blog http://przewidywalna-java.blogspot.com

 • twitter przodownikR1

2. Źródła wiedzy

 • Hibernate in Action

 • Java Persistence with Hibernate

 • Java JEE 6

 • Pro JPA 2

 • Pro JPA 2: Mastering the Java™ Persistence API (Expert’s Voice in Java Technology)

 • Hibernate from Novice to Professional

 • Spring Data Modern Data Access for Enterprise Java

 • Spring Data

 • Spring Boot

 • Spring Essentials

 • Spring in Action

 • etc

3. Hibernate / JPA

3.1. Pola

Ten rodzaj mapowania oparty jest na typach i nazwach pól.

3.2. Metody

Na poziomie właściwości klasy. Adnotację umieszcza się przy @Getter.

3.3. Mieszany @Access

 • Przykład

@Entity
@Access(AccessType.FIELD)
public class Book{
@Id
@Setter
@Getter
private Long id;

private String name;

@Access(AccessType.PROPERTY)
public String getName()...
public void setName(String name)...
}

4. @Entity

 • oznacza klasy klasy, które mają brać udział w procesie utrwalania

 • taka klasa może być abstract

 • klasa nie może być final

 • klasa nie może zawierać pola i metody final

 • klasa musi posiadać bezargumentowy konstruktor

 • klasa musi posiadać klucz główny @Id

Caution
Dla komunikacji (distributed/web/session/serializable) powinna implementować Serializable. Klasa posiada wyróżnioną tożsamość
 • Przykład

@Entity
public class Simple {
  ...
}

5. Klucze @Id

5.1. Prosty

5.2. Biznesowe

 • @NaturalId

  • Rekomendowany zamiast klucza techniczego

  • Unikalny w ramach tabeli

  • JPA

   • @Table(uniqueConstraints = @UniqueConstraint(columnNames={column_1, …​, column_n})) , nullable = false

   • @EmbeddedId, @IdClass

public class Book {
  @Id
  @GeneratedValue
  private Long id;

  private String name;
  ....
  @NaturalId
  private String isbn;
  ...
}

5.3. Ustawianie wartości

5.3.1. ręcznie

5.3.2. automatyczne

 • każda klasa encyjna musi posiadać unikalny identyfikator.

  • Przykład

@Id
public Long id;
 • Database sequence - wykorzystuje sekwencje. Wsparcie dla baz DB2, PostgreSQL, Oracle, SAP DB.

  • Eliminacja 'roundtrip database' : hi/lo, pooled etc

 • Native generator - wybiera jedną ze strategii generowania identyfikatorów : identity, sequence, hilo w zależności od możliwości bazy

  • wsparcie dla kolumn identity w bazach DB2, MySQL, MS SQL Server, Sybase, HypersonicSQL.

 • Increment generator (Identity)

  • Identity uniemożliwia jdbc batch insert

 • Hilo generator - identyfikatory są unikalne w ramach całej bazy.

 • UUID - generuje Stringi (unikalny w sieci adres ip + znacznik czasu). Jest to kosztowne rozwiązanie.

  • Baza danych : UUID type → Binary(16) → char(32)

  • Oracle RAW(16)

 • assigned - pozwala aplikacji nadać identyfikator zanim obiekt zostanie zapisany.(persist, save)

5.3.3. @TableGenerator

 • używa blokad na wierszach

 • używa osobnej transakcji na połączenie

 • klucze główne trzymane są w specjalnej tabeli

  • Przykład

@TableGenerator(name="Book_Gen", table="ID_GEN",pkColumnName="GEN_NAME", valueColumnName="GEN_VAL", initialValue=10000, allocationSize=100)

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.TABLE,generator="Book_Gen")
private Long id;
 @Entity public class Employee {
    ...
    @TableGenerator(
      name="empGen",
      table="ID_GEN",
      pkColumnName="GEN_KEY",
      valueColumnName="GEN_VALUE",
      pkColumnValue="EMP_ID",
      allocationSize=1)
    @Id
    @GeneratedValue(strategy=TABLE, generator="empGen")
    int id;
    ...
  }

5.3.4. @SequenceGenerator

 • Przykład

@SequenceGenerator(name="Book_Gen", sequenceName="Book_Seq",initialValue=10000,allocationSize=100)

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.SEQUENCE,generator="Book_Gen")
private Long id;

5.4. Klucz złożony

5.4.1. @Id i @IdClass

 • Przykład

public class BookPK implements Serializable{

private String name;
private String isbn;
public int hashCode() {
return ...;
}
public boolean equals(Object obj) {
return ...;
}
}
@IdClass(BookPK.class)
@Entity
public class Book{
@Id
private String id;
@Id
private String isbn;
}

5.4.2. @EmbeddedId

 • Przykład

@Entity
class User {
  @EmbeddedId
  @AttributeOverride(name="firstName", column=@Column(name="fld_firstname")
  UserId id;

  Integer age;
}

@Embeddable
class UserId implements Serializable {
  String firstName;
  String lastName;
}

NOTE : Może być wykorzystywany przez @ElementCollection

5.5. ElementCollection

 • Przykład

@Entity
public class Employee {
 @Id
 @Column(name="EMP_ID")
 private long id;
 ...
 @ElementCollection
 @CollectionTable(
    name="PHONE",
    joinColumns=@JoinColumn(name="OWNER_ID")
 )
 private List<Phone> phones;
 ...
}
@Embeddable
public class Phone {
 private String type;
 private String areaCode;
 @Column(name="P_NUMBER")
 private String number;
 ...
}

5.6. AttributeOverride

 • Przykład

@Entity
public class Employee {
 @Id
 private long id;
 ...
 @Embedded
 @AttributeOverrides({
  @AttributeOverride(name="startDate", column=@Column(name="START_DATE")),
  @AttributeOverride(name="endDate", column=@Column(name="END_DATE"))
 })
 private Period employmentPeriod;
 ...
}

@Entity
public class User {
 @Id
 private long id;
 ...
 @Embedded
 @AttributeOverrides({
  @AttributeOverride(name="startDate", column=@Column(name="SDATE")),
  @AttributeOverride(name="endDate", column=@Column(name="EDATE"))
 })
 private Period period;
 ...
}

6. @Table

 • domyślnie nazwa tabeli jest taka sama jak nazwa klasy.

 • jeśli domyślne ustawienie jest nie wystarczające z różnych powodów możemy użyć @Table

  • Przykład

@Table(name = "ITEMS",uniqueConstraints =@UniqueConstraint(name = "UNQ_NAME",columnNames = { "ITEM_NAME" })
)
public class Item extends AbstractEntity {

  private static final long serialVersionUID = 5474170031394030929L;
  @Column(name="ITEM_NAME")
  private String name;
  }
  create table ITEMS (
    id bigint not null,
    ITEM_NAME varchar(255),
    primary key (id)
  )
  alter table ITEMS add constraint UNQ_NAME unique (ITEM_NAME)

6.1. Określenie schematu bazy w persistence.xml

<entity-mappings>
  <persistence-unit-metadata>
    <persistence-unit-defaults>
      <schema name="purchasing"/>
    </persistence-unit-defaults>
  </persistence-unit-metadata>
  ....
</entity-mappings>

6.2. @Index

 • Przykład

@Table(name = "ITEMS",
indexes = {@Index(name = "IDX_USERNAME", columnList = "ITEM_NAME")}
public class Item extends AbstractEntity {

  @Column(name="ITEM_NAME")
  private String name;
  }
 create table ITEMS (
    id bigint not null,
    ITEM_NAME varchar(255),
    primary key (id)
  )
   create index IDX_USERNAME on ITEMS (ITEM_NAME)
Warning
Index Shotgun
 • Stosowanie indeksu bez żadnego planu

  • całkowity brak lub zbyt mało indeksów

  • zbyt dużo indeksów, które niczego nie wnoszą

  • wykonywanie zapytań, które nie bazują na indeksach

  • nadmiarowe indeksy złożone

  • indeksy pokrywające - wynik zapytania pochodzi tylko z indeksu , bez odczytywania wierszy z tabeli

Warning
indeksowanie długich łańuchów typów

NOTE : Zasada MENTOR

 • MEASURE (mierzenie) - wykrycie, które zapytania zajmują najwięcej czasu, monitoriwanie i wykrywanie wąskich gardeł

  • TKProf

  • SQL Trace

  • Dziennik zdarzeń

  • pgFouine

Note
Wszechobecny monitoring
 • Explain (wyjaśnianie) - plan wykonania QEP

  • Polecenie Explain

 • Nominate (Wskazywanie) - gdzie zapytanie dostaje dane bez użycia indeksu

  • MySql Enterprise Query Analyzer

  • Oracle Automatic SQL Tuning Advisor

 • Test (Testowanie) - po optymalizacji powtarzamy pierwsze kroki (Measure, Explain, ewentualnie Nominate )

 • Optimize (Optymalizacja)

  • pamięć podręczna vs I/O

  • Mysql : LOAD INDEX INTO CACHE

 • Rebuild (Przebudowa)

  • zrównoważenie. optymalny/niezrównoważony (jak defragmentacja systemu plików)

  • konserwacja indeksów

  • Mysql : Analyze Table , Optimize Table

  • Oracle : Alter Index …​. Rebuild

  • PostgreSQl : Vacuum , Analyze

7. @Column

 • analogiczne zachowanie do adnotacji @Table

 • insertable/updatable - określa czy dana kolumna będzie brała udział w operacjach insert/update

  • zapewnienie o read-only

  • zapewnia, że dostawca nie będzie brał udziału w aktualizacja lub dodaniu danych

  • @Column, @JoinColumn(name="BookStoreId", insertable=false, updatable=false)

 • unique - określa czy dana kolumna ma być traktowana jako klucz unikalny

 • nullable - czy kolumna może lub nie pozwalać na wartości null

 • length - długość kolumny dla String’a

 • precision - precyzja dla wartości BigDecimal

  • Przykład

  @Column(name = "retryattempt", columnDefinition = "numeric", nullable = true)
  private int retryAttempt = 0;

  @Column(name = "messageerror", columnDefinition = "nvarchar")
  private String messageError;

  @Column(name = "messagebody", length = Integer.MAX_VALUE, columnDefinition = "nvarchar")
  private String body;

  @Column(name = "detailstatus", columnDefinition = "nvarchar")
  @Enumerated(EnumType.STRING)
  private DetailStatus status;
 • Przykład 1

 @Column(nullable=false,scale=2,precision=2)
 private BigDecimal price;
 price decimal(2,2) not null
 • Przykład 2

 @Column
 private BigDecimal price;
 price decimal(19,2)
 • Przykład 3

@Column(name="ITEM_NAME",length=20,unique=true)
create table Item (
    id bigint not null,
    version bigint,
    ITEM_NAME varchar(20),
    price decimal(2,2) not null,
    primary key (id)
  )
   alter table Item add constraint UK_bjye5lp3xnccmg4ovtumigp3v unique (ITEM_NAME)
 • Przykład 4

 @Column(columnDefinition ="varchar(15) not null unique check (not substring(lower(OWNER), 0, 5) = 'admin')")
 private String owner;
 create table Item (
    id bigint not null,
    version bigint,
    ITEM_NAME varchar(20),
    owner varchar(15) not null unique check (not substring(lower(OWNER), 0, 5) = 'admin'),
    price decimal(2,2) not null,
    primary key (id)

8. @Check

 • Przykład

@org.hibernate.annotations.Check(
constraints = "AUCTIONSTART < AUCTIONEND"
)
public class Offer extends AbstractEntity{
@NotNull
protected Date auctionStart;
@NotNull
protected Date auctionEnd;
}
 create table Offer (
    id bigint not null,
    version bigint,
    auctionEnd binary(255) not null,
    auctionStart binary(255) not null,
    offer_value decimal(19,2),
    ITEM_ID bigint not null,
    primary key (id),
    check (AUCTIONSTART < AUCTIONEND)
  )

9. @Transient

 • pole nie podlega procesowi utrwalania

10. @Basic

 • określa czy pole ma być opcjonalne (przydatne podczas generowania schematu przez Hibernate).

 • określa również sposób pobierania danych, czy pole ma być wypełniane od razu przy odczycie obiektu czy dopiero przy pierwszym odwołaniu.

11. @Embeddable i @Embedded**

 • umożliwia osadzanie nieencyjnych obiektów Java w objektach encyjnych

Embeddable

 • Przykład

@Embeddable
public class EmploymentPeriod {
 @Column(name="START_DATE")
 private java.sql.Date startDate;

 @Column(name="END_DATE")
 private java.sql.Date endDate;
 ....
}
@Entity
public class Employee {
 @Id
 private long id;
 ...
 @Embedded
 private EmploymentPeriod period;
 ...
}
@Embeddable
public class Address {

  private String line1;

  private String line2;

  @Embedded
  private ZipCode zipCode;

  ...

  @Embeddable
  public static class Zip {

    private String postalCode;

    private String plus4;

    ...
  }
}
@Entity
public class Person {

  @Id
  private Integer id;

  @Embedded
  private Name name;

  ...
}

@Multiple embeddable types

@Entity
public class Contact {

  @Id
  private Integer id;

  @Embedded
  private Name name;

  @Embedded
  private Address homeAddress;

  @Embedded
  private Address mailingAddress;

  @Embedded
  private Address workAddress;

  ...
}

@AttributeOverride

 • Przykład

@Entity
public class Contact {

  @Id
  private Integer id;

  @Embedded
  private Name name;

  @Embedded
  @AttributeOverrides(
    @AttributeOverride(
      name = "line1",
      column = @Column( name = "home_address_line1" ),
    ),
    @AttributeOverride(
      name = "line2",
      column = @Column( name = "home_address_line2" )
    ),
    @AttributeOverride(
      name = "zipCode.postalCode",
      column = @Column( name = "home_address_postal_cd" )
    ),
    @AttributeOverride(
      name = "zipCode.plus4",
      column = @Column( name = "home_address_postal_plus4" )
    )
  )
  private Address homeAddress;

  @Embedded
  @AttributeOverrides(
    @AttributeOverride(
      name = "line1",
      column = @Column( name = "mailing_address_line1" ),
    ),
    @AttributeOverride(
      name = "line2",
      column = @Column( name = "mailing_address_line2" )
    ),
    @AttributeOverride(
      name = "zipCode.postalCode",
      column = @Column( name = "mailing_address_postal_cd" )
    ),
    @AttributeOverride(
      name = "zipCode.plus4",
      column = @Column( name = "mailing_address_postal_plus4" )
    )
  )
  private Address mailingAddress;

  @Embedded
  @AttributeOverrides(
    @AttributeOverride(
      name = "line1",
      column = @Column( name = "work_address_line1" ),
    ),
    @AttributeOverride(
      name = "line2",
      column = @Column( name = "work_address_line2" )
    ),
    @AttributeOverride(
      name = "zipCode.postalCode",
      column = @Column( name = "work_address_postal_cd" )
    ),
    @AttributeOverride(
      name = "zipCode.plus4",
      column = @Column( name = "work_address_postal_plus4" )
    )
  )
  private Address workAddress;

  ...
}

12. @Enumerated

 • mapowanie enum

  • Przykład

@Entity
public class Person {
  @Enumerated
  public Gender gender;
  public static enum Gender {
    MALE,
    FEMALE
  }
}
 • @AttribureConverter

  • Przykład

public enum Gender {

  MALE('M'),
  FEMALE('F');

  private final char code;

  private Gender( char code ) {
    this.code = code;
  }

  public static Gender fromCode( char code ) {
    if ( code == 'M' || code == 'm' ) {
      return MALE;
    }
    if ( code == 'F' || code == 'f' ) {
      return FEMALE;
    }
    throw...
  }

  public char getCode() {
    return code;
  }
}

@Entity
public class Person {
  ...

  @Basic
  @Convert( converter = GenderConverter.class )
  public Gender gender;
}

@Converter
public class GenderConverter implements AttributeConverter<Character, Gender> {

  public Character convertToDatabaseColumn( Gender value ) {
    if ( value == null ) {
      return null;
    }

    return value.getCode();
  }

  public Gender convertToEntityAttribute( Character value ) {
    if ( value == null ) {
      return null;
    }

    return Gender.fromCode( value );
  }
}

13. @Lob

13.1. java.sql.Blob

@Entity
public class Step {
  ...
  @Lob
  @Basic
  public byte[] instructions;
  ...
}

13.2. java.sql.Clob

@Entity
public class Product {
  ...
  @Lob
  @Basic
  public Clob description;
  ...
}
 • Przykład

@Entity
public class Product {
  ...

  @Lob
  @Basic
  public Clob description;
  ...

  @Lob
  @Basic
  public char[] description;


  @Lob
  @Basic
  public Blob instructions;

   @Lob
  @Basic
  public byte[] instructions;
}
Note
Partycjonowanie : 'Vertical Partitioning' np z użyciem @OneToOne
Caution
Wydajność
Note
Użyj systemu plików
Note
Niezależna tabela

14. Date & time

14.1. DATE

 • java.sql.Date

14.2. TIME

 • java.sql.Time

14.3. TIMESTAMP

 • java.sql.Timestamp

15. Mapping Java 8 Date/Time Values

<dependency>
  <groupId>org.hibernate</groupId>
  <artifactId>hibernate-java8</artifactId>
  <version>${hibernate.version}</version>
</dependency>

15.1. DATE

 • java.time.LocalDate

INSERT INTO DateEvent( timestamp, id ) VALUES ( '2015-12-29', 1 )

15.2. TIME

 • java.time.LocalTime

 • java.time.OffsetTime

INSERT INTO DateEvent( timestamp, id ) VALUES ( '16:51:58', 1 )

15.3. TIMESTAMP

 • java.time.Instant,

 • java.time.LocalDateTime

 • java.time.OffsetDateTime

 • java.time.ZonedDateTime

INSERT INTO DateEvent ( timestamp, id ) VALUES ( '2015-12-29 16:54:04.544', 1

16. AttributeConverters

 • Przykład

@Converter
public class PeriodStringConverter implements AttributeConverter<Period, String> {

  @Override
  public String convertToDatabaseColumn(Period attribute) {
    return attribute.toString();
  }

  @Override
  public Period convertToEntityAttribute(String dbData) {
    return Period.parse(dbData);
  }
}

@Entity
public class Event {
  @Convert(converter = PeriodStringConverter.class)
  private Period span;

}

17. @Formula

 • Przykład

@Formula("obj_length * obj_height * obj_width")
private long objectVolume;


@Formula("UPPER(name)")
private String capitalName;

@Formula("(SELECT c.name FROM category c WHERE c.id=category_id)")
private String categoryName;

18. @SecondaryTable

Emp Tables (Database)
@Entity
@Table(name="EMPLOYEE")
@SecondaryTable(name="EMP_DATA",
        pkJoinColumns = @PrimaryKeyJoinColumn(name="EMP_ID", referencedColumnName="ID")
        )
public class Employee {
  ...
  @Column(name="YEAR_OF_SERV", table="EMP_DATA")
  private int yearsOfService;

  @OneToOne
  @JoinColumn(name="MGR_ID", table="EMP_DATA", referencedColumnName="ID")
  private Employee manager;
  ...
}

19. @AttributeOverride

 • Patrz wyżej w przykładzie z @Embedded.

20. @Version - blokowanie optymistyczne

 • Przykład

Employee employee = new Employee();
employee.setId(1);
employee.setName("przodownik");
session.saveOrUpdate(employee);
Hibernate: update employee set name=?, version=? where id=? and version=?

21. @OrderColumn

 • Przykład

@OrderColumn(name = "index_id")
  private List<Change> changes = new ArrayList<>();

22. @ForeignKey

 • Przykład

@Entity
public class Phone {
 @ManyToOne
  @JoinColumn(name = "person_id",
      foreignKey = @ForeignKey(name = "PERSON_ID_FK")
  )
  }
CREATE TABLE Phone (
  id BIGINT NOT NULL ,
  number VARCHAR(255) ,
  person_id BIGINT ,
  PRIMARY KEY ( id )
 )

ALTER TABLE Phone ADD CONSTRAINT PERSON_ID_FK FOREIGN KEY (person_id) REFERENCES Person

23. @Type (Hibernate only)

 • Przykład

@org.hibernate.annotations.Type( type = "nstring" )
private String name;

@org.hibernate.annotations.Type( type = "materialized_nclob" )
private String description;

@UniqueConstraint(columnNames = { "id" , "empCode"}))

24. @ElementCollection - dla typów prostych lub klas osadzonych

 • Przykład

@ElementCollection(fetch=FetchType.LAZY)
@CollectionTable(name = "email")
@IndexColumn(name="email_index")
private List<String> emails;

@ElementCollection(targetClass = CarBrands.class)
@Enumerated(EnumType.STRING)
private List<CarBrands> brands;
}

public enum CarBrands {
SUZUKI, STAR, FERRARI,JAGUAR;
}

25. @OrderBy

 • kolekcja może zostać uporządkowana według określonych kryteriów

 • w przypadku kolekcji uporządkowanej wykorzystać należy typ List

 • wykonywany przez wyrażenie SQL SELECT

@Entity
public class Book {
@ElementCollection
@CollectionTable(name = "Chapters")
@Column(name = "shortDest")
@org.hibernate.annotations.OrderBy(clause = "shortDesc desc")
protected Set<String> chapters = new LinkedHashSet<String>();

}
Note
@SortNatural i @SortComparator
 • Przykład

@OneToMany(mappedBy="user")
@OrderBy("lastName")
protected List<User> children;

26. @JoinTable

 • name to nazwa tabeli

 • joinColumns – kolumna tabeli złączenia, stanowiąca klucz dla encji

 • inverseJoinColumns – kolumna tabel złączenia, stanowiąca klucz dla encji po drugiej stronie relacji

27. Relacje

27.1. FetchType

Strategia

Domyślny tryb

OneToMany

LAZY

ManyToOne

EAGER

ManyToMany

LAZY

OneToOne

EAGER

@JoinColumn + @JoinTable

 • One-To-One 1:1

@Entity
public class Message {
@Id
Long id;

@Column
String content;

@OneToOne
Email email;

}
//ommit mutators and accessors
}
 • One-To-Many 1:N Za pomoca kluczu obcego

  • Przykład

@Entity
public class Item extends AbstractEntity {
  private String name;
  private BigDecimal price;

  @OneToMany(fetch = FetchType.LAZY) // Defaults to EAGER
  @JoinColumn(name = "ITEM_ID")
  private List<Offer> offers;


}
 • Przykład

@Entity
public class Offer extends AbstractEntity{
  @Column(name="offer_value")
  private BigDecimal value;
}
 • Generowany SQL :

 create table Item (
    id bigint not null,
    version bigint,
    name varchar(255),
    price decimal(19,2),
    primary key (id)
  )

   create table Offer (
    id bigint not null,
    version bigint,
    offer_value decimal(19,2),
    ITEM_ID bigint,
    primary key (id)
  )

   alter table Offer
    add constraint FKp6fm8wffictppkc0m3ufurbpy
    foreign key (ITEM_ID)
    references Item

Za pomoca kluczu głównego

 • Many-To-One N:1

  • Przykład

@Entity
public class Item extends AbstractEntity{
  private String name;
  private BigDecimal price;
}
@Entity
public class Offer extends AbstractEntity{
  @ManyToOne(fetch = FetchType.LAZY) // Defaults to EAGER
  @JoinColumn(name = "ITEM_ID", nullable = false,
  foreignKey = @ForeignKey(name = "FK_ITEM_ID") )
  private Item item;

  @Column(name="offer_value")
  private BigDecimal value;
 }
 create table Item (
    id bigint not null,
    version bigint,
    name varchar(255),
    price decimal(19,2),
    primary key (id)
  )
   create table Offer (
    id bigint not null,
    version bigint,
    offer_value decimal(19,2),
    ITEM_ID bigint not null,
    primary key (id)
  )
  alter table Offer
    add constraint FK_ITEM_ID
    foreign key (ITEM_ID)
    references Item
 • Many-To-Many N:M

public class ProjectType {
 @Id
 @GeneratedValue
 private long id;
 @ManyToOne
 private Employee employee;
 @Column(name="PROJ_TYPE")
 private String type;
 @ManyToMany
 private List<Project> projects;
}
 • @ManyToAny

Pozwala na polimorficzne asocjacje klas z różnumi tabelami

public interface Property {
  public String getName();
  public String asString();
}
@Entity
@Table(name = "long_property")
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@Data
public class LongProperty extends AbstractEntity implements Property {

  private static final long serialVersionUID = -1275713912865305945L;

  private String name;

  private Long value;

  @Override
  public String asString() {
    return Long.toString(value);
  }

  @Override
  public String getName() {
    return name;
  }

}
@Entity
@Table(name="string_property")
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@Data
public class
StringProperty extends AbstractEntity implements Property {

  private static final long serialVersionUID = -4928360703691383693L;
  private String name;
  private String value;

  @Override
  public String getName() {
    return name;
  }

  @Override
  public String asString() {
    return value;
  }


  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}
@Entity
@Table(name = "Property_Example")
@AllArgsConstructor
@NoArgsConstructor
@Data
public class PropertyMap extends AbstractEntity {

  private static final long serialVersionUID = 6842457337123716680L;

  private String name;
  @ManyToAny(metaColumn = @Column(name = "property_type"))
  @AnyMetaDef(idType = "integer", metaType = "string", metaValues = { @MetaValue(value = "S", targetEntity = StringProperty.class),
      @MetaValue(value = "I", targetEntity = IntegerProperty.class) })
  @Cascade({ org.hibernate.annotations.CascadeType.ALL })
  @JoinTable(name = "obj_properties", joinColumns = @JoinColumn(name = "obj_id"), inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "property_id"))
  private List<Property> properties = newArrayList();

  public PropertyMap(String name) {
    this.name = name;
  }

}
create table Property_Example (
    id bigint not null,
    version bigint,
    name varchar(255),
    primary key (id)
  );
  create table obj_properties (
    obj_id bigint not null,
    property_type varchar(255),
    property_id integer not null
  );
  create table string_property (
    id bigint not null,
    version bigint,
    name varchar(255),
    value varchar(255),
    primary key (id)
  );
  create table long_property (
    id bigint not null,
    version bigint,
    name varchar(255),
    value bigint,
    primary key (id)
  );
 • Map - zamiennik strategii ManyToMany i trójskładnikowych związków asocjacyjnych

  • Klucz i wartość klasy Map może być typem prostem , encją lub typem wbudowanym

NOTE : Gdy wartość jest encją dodajemy @OneToMany lub @ManyToMany

Note
Gdy wartość jest typem prostym lub klasą zagnieżdzoną , dodajemy @ElementCollection
Warning
Map działa tylko po jednej stronie relacji dwukierunkowej
 • @MapKeyColumn - jeśli kluczem będzie typem bazowym

 • @MapKeyEnumerated - jeśli kluczem będzie enum

@Entity
public class Owner extends AbstractEntity{

  @OneToMany
  @MapKeyEnumerated(EnumType.STRING)
  private Map<BookType, Book> bookMap;
}
 • @MapKeyTemporal -jeśli kluczem będzie typu Data/Calenadar

@Entity
public class Owner extends AbstractEntity{

  @OneToMany(mappedBy="owner")
  @MapKeyTemporal(TemporalType.TIMESTAMP)
  private Map<Date, Book> bookMap;
}
 • @MapKeyJoinColumn - jeśli kluczem mapy będzie encją

  • napisuje JOIN_COLUMN

@Entity
public class Owner {
  @Id
  private long id;


  @MapKeyJoinColumn(name="book publisher_id")
  private Map<Publisher, Book> bookMap;
}
 • @MapKey

chcemy zdecydować co będzie kluczem w naszej mapie.

 • Dla relacji one-to-many i many-to-many gdzie klucz jest jednym z atrybutów

27.2. Przykład 1

@Entity
public class Country extends AbstractEntity{

  @Column(name="name")
  private String name;

  @OneToMany(cascade=CascadeType.ALL)
  @JoinColumn(name="country_id")
  @MapKey(name="id")
  private Map<Integer,State> states;

27.3. Przykład 2

public class Department extends AbstractEntity {
  private static final long serialVersionUID = -7670935289254672108L;
  private String name;
  private Long ids;
  @OneToMany(cascade = CascadeType.ALL)
  @MapKey
  Map<UUID, Phone> phones;
  }
 • @MapKeyColumn

public class Department extends AbstractEntity {
  private String name;

  @ElementCollection
  @CollectionTable(name = "subDept")
  @MapKeyColumn(name = "subDeptName")
  @Column(name = "subDeptShortName")
  protected Map<String, String> subDepts = new HashMap<>();
  }

28. @SortComparator

 • Sortowanie w pamięci Map i Set

  @OneToMany(cascade=CascadeType.ALL)
  @JoinColumn(name="bookId")
  @SortComparator(BookNameComparator.class)
  private SortedSet<Book> books;

  ...

  public class BookNameComparator implements Comparator<Book> {
  @Override
  public int compare(Book b1, Book b2) {
   return b1.getBookName().compareTo(b2.getBookName());
  }
}

29. @SortNatural

 • Sortowanie w pamięci Map i Set

  @OneToMany(cascade=CascadeType.ALL)
  @JoinColumn(name="book_id")
  @SortNatural
  private SortedSet books;
  ...

  public class Book implements Comparable<Book> {
  @Column(name = "writer")
  private String writer;
  @Override
  public int compareTo(Book o) {
    return writer.compareTo(o.getWriter());
  }
  }
Warning
W przypadku dużych kolekcji użyć : @OrderBy lub bezpośrednio order by w kwerendzie SQL.

30. @Dynamic

30.1. @DynamicInsert (false/true)

Manipulowanie operacjami Insert na poziomie encji. Wstawiamy tylko wybrane kolumny.

Note
Tuning. Potencjalne przyspieszenie dla dużych tabel w szególności.

30.2. @DynamicUpdate (false/true)

Manipulowanie operacjami Update na poziomie encji. Uaktualniamy tylko te kolumny, które się zmieniły

Note
Tuning. Potencjalne przyspieszenie dla dużych tabel w szczególności

31. @Immutable

@Entity
@Immutable
@Cache (usage=CacheConcurrencyStrategy.READ_ONLY)
@Table(name = "products")
public class Product extends AbstractEntity {

}
Note
@Immutable oznacza , że żadna modyfikacja na 'immutable entity' nie może się udać bez generacji wyjątku. NOTE: Może być stosowana dla kolekcji NOTE: Wyrzucany wyjątek to: HibernateException

32. @Synchronize

@org.hibernate.annotations.Synchronize({"Book", BookStore"})

33. @SubSelect - view

@Entity
@org.hibernate.annotations.Immutable
@org.hibernate.annotations.Subselect(
value = "select i.id as userId, i.firstName as name, " +
"count(a.id) as addressCount " +
"from ITEM i left outer join Address a on i.ID = a.id " +
"group by i.id"
)
@org.hibernate.annotations.Synchronize({"Item", "Bid"})
public class UserAddressStats {
@Id
protected Long userId;
protected String name;
protected long addressCount;
public ItemBidSummary() {
}

}
Note
@Synchronize, upewnij się, że encje Item i Bid są 'flushed' przed wykonaniem operacji na ItemBidSummary

34. Callbacks

34.1. @PrePersist

Wykonanie operacji przed operacją zapisu

34.2. @PreRemove

Wykonanie operacji przez operacją usunięcia

34.3. @PostPersist

Wykonanie operacji po operacji zapisu

34.4. @PostRemove

Wykonanie operacji po operacji usunięcia

34.5. @PreUpdate

Wykonanie kodu przed operacją aktualizacji

34.6. @PostUpdate

Wykonanie kodu po operacji aktualizacji

34.7. @PostLoad

Wykonanie akcji po załadowaniu encji z kontekstu trwałości

35. EventListener

 • Przykład

@Entity
@EntityListeners( LastUpdateListener.class )
public static class Person {

  @Id
  private Long id;

  private String name;

  private Date dateOfBirth;

  @Transient
  private long age;

  private Date lastUpdate;

  @PostLoad
  public void calculateAge() {
    age = ChronoUnit.YEARS.between( LocalDateTime.ofInstant(
        Instant.ofEpochMilli( dateOfBirth.getTime()), ZoneOffset.UTC),
      LocalDateTime.now()
    );
  }
}

public static class LastUpdateListener {

  @PreUpdate
  @PrePersist
  public void setLastUpdate( Person p ) {
    p.setLastUpdate( new Date() );
  }
}