Projekt w ramach konkursu Daj Się Poznać 2017
C# Makefile C++ Other C
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
DSP2017
FritzingSchema
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

DSP2017

Projekt w ramach konkursu Daj Się Poznać 2017

Projekt zakładał stworzenie autonomicznego robota sterowanego za pomocą smartfona.

To repozytorium zawiera:

  • schemat połączeń i listę części wykorzystanych do konstrukcji robota (schemat w formacie Fritzing)
  • kod źródłowy oprogramowania robota w Arduino C++
  • kod źródłowy aplikacji desktopowej WPF do parametryzacji i sterowania robotem
  • kod źródłowy aplikacji mobilnej Xamarin FORMS do parametryzacji i sterowania robotem

Po szczegóły zapraszam na: http://strejczek.com

------ ENG -------

This repository contains source code form my project made for Get Noticed 2017 contest.

My project was an autonomic robot, controlled by a smartphone mobile app.

This repository contains:

  • schema and list of parts used for robot construction (in Fritzing format)
  • robot microcontroler software source code in Arduino C++
  • WPF desktop app source code (for robot parametrization and control)
  • Xamarin FORMS mobile app source code (for robot parametrization and control)

For details please visit: http://strejczek.com (in Polish language)