Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
tree: 5a9a17ebf8
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5503 lines (4378 sloc) 150.353 kb
# Catalan messages for mutt.
# Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>, 2001-2004, 2006-2009.
#
# Sóc Ivan, aquestes són les convencions que adopte per a la 1.5.12:
#
# * Sempre que es puga s’usaran els caràcters adequats per al text en català:
# l’apòstrof (’), ela geminada (ŀ, Ŀ), cometes («, », “, ”, ‘, ’, en aquest
# ordre de d’aparició), guionet (‐), guionet dur (‑), guió (—) i punts
# suspensius (…). Compte, perquè *cap*, repetesc, *CAP* dels anteriors és el
# caràcter que s’obté teclejant directament; vegeu
# http://www.selidor.net/~ivan/blog/bits/20060304T0023-ortotipografia.html.
# * Use 2 espais després d’un punt.
# * Missatges d’ajuda:
#
# * Forma d’ús: …
# o bé: …
# * ARGUMENT_COMPOST, però ARGCOMP
# * FILE(s) -> cada FITXER (si és possible)
# * Cada línia de descripció d’una opció comença en la columna 24, i sempre es
# manté com a mínim a 4 espais del nom de l’opció. Quan l’opció arriba a la
# columna 24, la descripció comença en la línia inferior. Les descripcions
# que no caben en una línia es parteixen i continuen en la columna 24 de la
# línia següent.
# * Les descripcions d’ítems que no són opcions es mantenen alineades a 4
# espais de l’ítem més llarg del bloc. Les que no caben en una línia es
# parteixen i continuen en la mateixa columna on comencen.
#
# * Errors i avisos:
#
# * no és igual «no es pot obrir» que «no s’ha pogut obrir»
# * no és igual «s’està obrint X» que «en obrir X» (error)
# * «avís:» comença amb majúscula, la cadena següent també
# * sempre van en una sola línia, a no ser que els retorns importen; en
# aquest cas, les noves línies comencen amb un caràcter de tabulació
#
# * VARIABLE_ENTORN, però «valor de variable»
# * Noms de funció: printf()
# * Noms de fitxer: «fitxer»
# * Noms d’opcions: «--opció=ARGUMENT»
# * El text com a molt arriba a la columna 78, amb el caràcter de nova línia en
# la 79. Les línies es parteixen de forma automàtica (no per a que quede
# bonic, excepte quan quede realment horrend o porte a confusió).
# * Ací cal ajustar‐se a voltes a ~80 columnes. Les traduccions que han hagut
# de ser «compactades» estan marcades amb «ABREUJAT!», i s’hi indica la
# traducció completa.
#
# IDN = Internationalized Domain Name
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mutt 1.5.20\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-15 10:09-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2009-06-17 20:16+0200\n"
"Last-Translator: Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>\n"
"Language-Team: Catalan <ca@dodds.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: account.c:163
#, c-format
msgid "Username at %s: "
msgstr "Nom d’usuari a «%s»: "
#: account.c:224
#, c-format
msgid "Password for %s@%s: "
msgstr "Contrasenya per a «%s@%s»: "
#: addrbook.c:37 browser.c:46 pager.c:1530 postpone.c:41 query.c:48
#: recvattach.c:53
msgid "Exit"
msgstr "Ix"
#: addrbook.c:38 curs_main.c:406 pager.c:1537 postpone.c:42
msgid "Del"
msgstr "Esborra"
#: addrbook.c:39 curs_main.c:407 postpone.c:43
msgid "Undel"
msgstr "Recupera"
#: addrbook.c:40
msgid "Select"
msgstr "Selecciona"
#. __STRCAT_CHECKED__
#: addrbook.c:41 browser.c:49 compose.c:96 crypt-gpgme.c:3827 curs_main.c:412
#: mutt_ssl.c:988 mutt_ssl_gnutls.c:875 pager.c:1629 pgpkey.c:522
#: postpone.c:44 query.c:53 recvattach.c:57 smime.c:425
msgid "Help"
msgstr "Ajuda"
#: addrbook.c:145
msgid "You have no aliases!"
msgstr "No teniu cap àlies."
#: addrbook.c:155
msgid "Aliases"
msgstr "Àlies"
#. add a new alias
#: alias.c:260
msgid "Alias as: "
msgstr "Nou àlies: "
#: alias.c:266
msgid "You already have an alias defined with that name!"
msgstr "Ja heu definit un àlies amb aquest nom."
#: alias.c:272
msgid "Warning: This alias name may not work. Fix it?"
msgstr "Avís: Aquest àlies podria no funcionar. Voleu reparar‐lo?"
#: alias.c:297
msgid "Address: "
msgstr "Adreça: "
#: alias.c:307 send.c:206
#, c-format
msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
msgstr "Error: L’IDN no és vàlid: %s"
#: alias.c:319
msgid "Personal name: "
msgstr "Nom personal: "
#: alias.c:328
#, c-format
msgid "[%s = %s] Accept?"
msgstr "Voleu acceptar «%s» com a àlies de «%s»?"
#: alias.c:347 recvattach.c:440 recvattach.c:466 recvattach.c:479
#: recvattach.c:492 recvattach.c:522
msgid "Save to file: "
msgstr "Desa al fitxer: "
#: alias.c:361
msgid "Error reading alias file"
msgstr "Error en llegir el fitxer d’àlies."
#: alias.c:383
msgid "Alias added."
msgstr "S’ha afegit l’àlies."
#: alias.c:391
msgid "Error seeking in alias file"
msgstr "Error en desplaçar‐se dins del fitxer d’àlies."
# ABREUJAT!
# El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; voleu continuar?
#: attach.c:113 attach.c:245 attach.c:477 attach.c:973
msgid "Can't match nametemplate, continue?"
msgstr "El nom de fitxer no concorda amb cap «nametemplate»; continuar?"
#. For now, editing requires a file, no piping
#: attach.c:126
#, c-format
msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
msgstr "Cal que l’entrada «compose» de «mailcap» continga «%%s»."
#: attach.c:134 attach.c:266 commands.c:223 compose.c:1179 curs_lib.c:180
#: curs_lib.c:548
#, c-format
msgid "Error running \"%s\"!"
msgstr "Error en executar «%s»."
#: attach.c:144
msgid "Failure to open file to parse headers."
msgstr "No s’ha pogut obrir el fitxer per a interpretar‐ne les capçaleres."
#: attach.c:175
msgid "Failure to open file to strip headers."
msgstr "No s’ha pogut obrir el fitxer per a eliminar‐ne les capçaleres."
# Es refereix a un fitxer temporal. ivb
#: attach.c:184
msgid "Failure to rename file."
msgstr "No s’ha pogut reanomenar un fitxer."
# ABREUJAT!
# No hi ha cap entrada «compose» de «%s» a «mailcap»: es crea un fitxer buit.
#: attach.c:197
#, c-format
msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
msgstr "«%s» no té entrada «compose» a «mailcap»: cree fitxer buit."
#. For now, editing requires a file, no piping
#: attach.c:258
#, c-format
msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
msgstr "Cal que l’entrada «edit» de «mailcap» continga «%%s»."
#: attach.c:280
#, c-format
msgid "No mailcap edit entry for %s"
msgstr "No hi ha cap entrada «edit» de «%s» a «mailcap»."
#: attach.c:443
msgid "No matching mailcap entry found. Viewing as text."
msgstr "No hi ha cap entrada adequada a «mailcap». Es visualitza com a text."
#: attach.c:456
msgid "MIME type not defined. Cannot view attachment."
msgstr "No s’ha definit el tipus MIME. No es pot veure l’adjunció."
#: attach.c:546
msgid "Cannot create filter"
msgstr "No s’ha pogut crear el filtre."
#: attach.c:554
#, c-format
msgid "---Command: %-20.20s Description: %s"
msgstr "---Ordre: %-20.20s Descripció: %s"
#: attach.c:558
#, c-format
msgid "---Command: %-30.30s Attachment: %s"
msgstr "---Ordre: %-30.30s Adjunció: %s"
# Nom de fitxer i tipus MIME. ivb
#: attach.c:604
#, c-format
msgid "---Attachment: %s: %s"
msgstr "---Adjunció: %s: %s"
# Nom de fitxer. ivb
#: attach.c:607
#, c-format
msgid "---Attachment: %s"
msgstr "---Adjunció: %s"
#: attach.c:677 attach.c:709 attach.c:1006 attach.c:1064 handler.c:1285
#: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
msgid "Can't create filter"
msgstr "No s’ha pogut crear el filtre."
#: attach.c:845
msgid "Write fault!"
msgstr "Error d’escriptura."
#: attach.c:1087
msgid "I don't know how to print that!"
msgstr "Es desconeix com imprimir l’adjunció."
#: browser.c:47
msgid "Chdir"
msgstr "Canvia de directori"
#: browser.c:48
msgid "Mask"
msgstr "Màscara"
#: browser.c:400 browser.c:1055
#, c-format
msgid "%s is not a directory."
msgstr "«%s» no és un directori."
# ivb (2001/12/07)
# ivb Es refereix a les definides en «mailboxes».
#: browser.c:539
#, c-format
msgid "Mailboxes [%d]"
msgstr "Bústies d’entrada [%d]"
#: browser.c:546
#, c-format
msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
msgstr "Subscrites [%s], màscara de fitxers: %s"
#: browser.c:550
#, c-format
msgid "Directory [%s], File mask: %s"
msgstr "Directori [%s], màscara de fitxers: %s"
#: browser.c:562
msgid "Can't attach a directory!"
msgstr "No es pot adjuntar un directori."
#: browser.c:701 browser.c:1123 browser.c:1221
msgid "No files match the file mask"
msgstr "No hi ha cap fitxer que concorde amb la màscara de fitxers."
#: browser.c:905
msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "Només es poden crear bústies sota IMAP."
#: browser.c:929
msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "Només es poden reanomenar bústies sota IMAP."
#: browser.c:952
msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "Només es poden esborrar bústies sota IMAP."
#: browser.c:962
msgid "Cannot delete root folder"
msgstr "No es pot esborrar la carpeta arrel."
#: browser.c:965
#, c-format
msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
msgstr "Voleu realment esborrar la bústia «%s»?"
#: browser.c:979
msgid "Mailbox deleted."
msgstr "S’ha esborrat la bústia."
#: browser.c:985
msgid "Mailbox not deleted."
msgstr "No s’ha esborrat la bústia."
#: browser.c:1004
msgid "Chdir to: "
msgstr "Canvia al directori: "
#: browser.c:1043 browser.c:1116
msgid "Error scanning directory."
msgstr "Error en llegir el directori."
#: browser.c:1067
msgid "File Mask: "
msgstr "Màscara de fitxers: "
#: browser.c:1139
msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
msgstr "Ordena inversament per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordena? "
#: browser.c:1140
msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
msgstr "Ordena per (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, o (n)o ordena? "
# ivb (2004/03/20)
# ivb (d)ata, (a)lfabet, (m)ida, (n)o
#: browser.c:1141
msgid "dazn"
msgstr "damn"
#: browser.c:1208
msgid "New file name: "
msgstr "Nom del nou fitxer: "
#: browser.c:1239
msgid "Can't view a directory"
msgstr "No es pot veure un directori."
#: browser.c:1256
msgid "Error trying to view file"
msgstr "Error en intentar veure el fitxer."
# Vaja, no hi ha com posar‐li cometes… ivb
#: buffy.c:486
msgid "New mail in "
msgstr "Hi ha correu nou a "
#: color.c:326
#, c-format
msgid "%s: color not supported by term"
msgstr "%s: El terminal no permet aquest color."
#: color.c:332
#, c-format
msgid "%s: no such color"
msgstr "%s: El color no existeix."
#: color.c:378 color.c:584 color.c:595
#, c-format
msgid "%s: no such object"
msgstr "%s: L’objecte no existeix."
# «index» i companyia són paraules clau. ivb
#: color.c:391
#, c-format
msgid "%s: command valid only for index, body, header objects"
msgstr "%s: L’ordre només és vàlida per a objectes «index», «body» i «header»."
#: color.c:399
#, c-format
msgid "%s: too few arguments"
msgstr "%s: Manquen arguments."
#: color.c:572
msgid "Missing arguments."
msgstr "Manquen arguments."
#: color.c:611 color.c:622
msgid "color: too few arguments"
msgstr "color: Manquen arguments."
#: color.c:645
msgid "mono: too few arguments"
msgstr "mono: Manquen arguments."
#: color.c:665
#, c-format
msgid "%s: no such attribute"
msgstr "%s: L’atribut no existeix."
# ivb (2001/12/08)
# ivb També apareix com a error aïllat.
#: color.c:705 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:902
msgid "too few arguments"
msgstr "Manquen arguments."
# ivb (2001/12/08)
# ivb També apareix com a error aïllat.
#: color.c:714 hook.c:83
msgid "too many arguments"
msgstr "Sobren arguments."
# ivb (2001/12/08)
# ivb També apareix com a error aïllat.
#: color.c:730
msgid "default colors not supported"
msgstr "No es permet l’ús de colors per defecte."
#. find out whether or not the verify signature
#: commands.c:90
msgid "Verify PGP signature?"
msgstr "Voleu verificar la signatura PGP?"
#: commands.c:115 mbox.c:787
msgid "Could not create temporary file!"
msgstr "No s’ha pogut crear un fitxer temporal."
#: commands.c:128
msgid "Cannot create display filter"
msgstr "No s’ha pogut crear el filtre de visualització."
#: commands.c:152
msgid "Could not copy message"
msgstr "No s’ha pogut copiar el missatge."
#: commands.c:189
msgid "S/MIME signature successfully verified."
msgstr "S’ha pogut verificar amb èxit la signatura S/MIME."
#: commands.c:191
msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
msgstr "El propietari del certificat S/MIME no concorda amb el remitent."
#: commands.c:194 commands.c:205
msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
msgstr "Avís: Part d’aquest missatge no ha estat signat."
#: commands.c:196
msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
msgstr "NO s’ha pogut verificar la signatura S/MIME."
#: commands.c:203
msgid "PGP signature successfully verified."
msgstr "S’ha pogut verificar amb èxit la signatura PGP."
#: commands.c:207
msgid "PGP signature could NOT be verified."
msgstr "NO s’ha pogut verificar la signatura PGP."
#: commands.c:231
msgid "Command: "
msgstr "Ordre: "
#: commands.c:256
msgid "Warning: message has no From: header"
msgstr "Avís: El missatge no té capçalera «From:»."
#: commands.c:274 recvcmd.c:171
msgid "Bounce message to: "
msgstr "Redirigeix el missatge a: "
#: commands.c:276 recvcmd.c:173
msgid "Bounce tagged messages to: "
msgstr "Redirigeix els missatges marcats a: "
#: commands.c:291 recvcmd.c:182
msgid "Error parsing address!"
msgstr "Error en interpretar l’adreça."
#: commands.c:299 recvcmd.c:190
#, c-format
msgid "Bad IDN: '%s'"
msgstr "L’IDN no és vàlid: %s"
# ivb (2001/12/02)
# ivb El programa posa l’interrogant.
#: commands.c:310 recvcmd.c:204
#, c-format
msgid "Bounce message to %s"
msgstr "Voleu redirigir el missatge a «%s»"
# ivb (2001/12/02)
# ivb El programa posa l’interrogant.
#: commands.c:310 recvcmd.c:204
#, c-format
msgid "Bounce messages to %s"
msgstr "Voleu redirigir els missatges a «%s»"
#: commands.c:326 recvcmd.c:220
msgid "Message not bounced."
msgstr "No s’ha redirigit el missatge."
#: commands.c:326 recvcmd.c:220
msgid "Messages not bounced."
msgstr "No s’han redirigit els missatges."
#: commands.c:336 recvcmd.c:239
msgid "Message bounced."
msgstr "S’ha redirigit el missatge."
#: commands.c:336 recvcmd.c:239
msgid "Messages bounced."
msgstr "S’han redirigit els missatges."
#: commands.c:413 commands.c:447 commands.c:464
msgid "Can't create filter process"
msgstr "No s’ha pogut crear el procés filtre."
#: commands.c:493
msgid "Pipe to command: "
msgstr "Redirigeix a l’ordre: "
#: commands.c:510
msgid "No printing command has been defined."
msgstr "No s’ha definit cap ordre d’impressió."
#: commands.c:515
msgid "Print message?"
msgstr "Voleu imprimir el missatge?"
#: commands.c:515
msgid "Print tagged messages?"
msgstr "Voleu imprimir els misatges marcats?"
#: commands.c:524
msgid "Message printed"
msgstr "S’ha imprés el missatge."
#: commands.c:524
msgid "Messages printed"
msgstr "S’han imprés els missatges."
#: commands.c:526
msgid "Message could not be printed"
msgstr "No s’ha pogut imprimir el missatge."
#: commands.c:527
msgid "Messages could not be printed"
msgstr "No s’han pogut imprimir els missatges."
#: commands.c:536
msgid ""
"Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
"(p)am?: "
msgstr ""
"Dscnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
"m?: "
#: commands.c:537
msgid ""
"Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
"am?: "
msgstr ""
"Ascnd (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unts/sp(a)"
"m?: "
# ivb (2004/08/16)
# ivb (d)ata/(o)rig/(r)ebut/(t)ema/de(s)t/(f)il/(c)ap/(m)ida/(p)unt/sp(a)m
#: commands.c:538
msgid "dfrsotuzcp"
msgstr "dortsfcmpa"
#: commands.c:595
msgid "Shell command: "
msgstr "Ordre per a l’intèrpret: "
# «%s» podria ser « els marcats». ivb
#: commands.c:738
#, c-format
msgid "Decode-save%s to mailbox"
msgstr "Descodifica i desa%s a la bústia"
# «%s» podria ser « els marcats». ivb
#: commands.c:739
#, c-format
msgid "Decode-copy%s to mailbox"
msgstr "Descodifica i còpia%s a la bústia"
# «%s» podria ser « els marcats». ivb
#: commands.c:740
#, c-format
msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
msgstr "Desxifra i desa%s a la bústia"
# «%s» podria ser « els marcats». ivb
#: commands.c:741
#, c-format
msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
msgstr "Desxifra i còpia%s a la bústia"
# «%s» podria ser « els marcats». ivb
#: commands.c:742
#, c-format
msgid "Save%s to mailbox"
msgstr "Desa%s a la bústia"
# «%s» podria ser « els marcats». ivb
#: commands.c:742
#, c-format
msgid "Copy%s to mailbox"
msgstr "Còpia%s a la bústia"
#: commands.c:743
msgid " tagged"
msgstr " els marcats"
#: commands.c:816
#, c-format
msgid "Copying to %s..."
msgstr "S’està copiant a «%s»…"
# «%s» és un codi de caràcters. ivb
#: commands.c:932
#, c-format
msgid "Convert to %s upon sending?"
msgstr "Voleu convertir en %s en enviar?"
#: commands.c:942
#, c-format
msgid "Content-Type changed to %s."
msgstr "S’ha canviat «Content-Type» a «%s»."
#: commands.c:947
#, c-format
msgid "Character set changed to %s; %s."
msgstr "S’ha canviat el joc de caràcters a %s; %s."
#: commands.c:949
msgid "not converting"
msgstr "es farà conversió"
#: commands.c:949
msgid "converting"
msgstr "no es farà conversió"
#: compose.c:47
msgid "There are no attachments."
msgstr "No hi ha cap adjunció."
#: compose.c:89
msgid "Send"
msgstr "Envia"
#: compose.c:90 remailer.c:488
msgid "Abort"
msgstr "Avorta"
#: compose.c:94 compose.c:664
msgid "Attach file"
msgstr "Ajunta fitxer"
#: compose.c:95
msgid "Descrip"
msgstr "Descriu"
#: compose.c:119
#, fuzzy
msgid "Not supported"
msgstr "No es pot marcar."
#: compose.c:124
msgid "Sign, Encrypt"
msgstr "Signa i xifra"
#: compose.c:126
msgid "Encrypt"
msgstr "Xifra"
#: compose.c:128
msgid "Sign"
msgstr "Signa"
#: compose.c:130
msgid "None"
msgstr ""
#: compose.c:137
#, fuzzy
msgid " (inline PGP)"
msgstr " (en línia)"
#: compose.c:139
msgid " (PGP/MIME)"
msgstr " (PGP/MIME)"
#: compose.c:143
#, fuzzy
msgid " (S/MIME)"
msgstr " (PGP/MIME)"
# ivb (2001/11/19)
# ivb L’espai de principi és per a alinear, però no hi ha res a fer…
#: compose.c:152 compose.c:156
msgid " sign as: "
msgstr " signa com a: "
#: compose.c:152 compose.c:156
msgid "<default>"
msgstr "<per defecte>"
#: compose.c:164
msgid "Encrypt with: "
msgstr "Xifra amb: "
#: compose.c:218
#, c-format
msgid "%s [#%d] no longer exists!"
msgstr "«%s» [#%d] ja no existeix."
# ivb (2001/11/19)
# ivb ABREUJAT!
# S'ha modificat «%s» [#%d]. Voleu actualitzar‐ne la codificació?
#: compose.c:226
#, c-format
msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
msgstr "Modificat «%s» [#%d]. Actualitzar codificació?"
#: compose.c:269
msgid "-- Attachments"
msgstr "-- Adjuncions"
#: compose.c:299
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
msgstr "Avís: L’IDN no és vàlid: %s"
#: compose.c:322
msgid "You may not delete the only attachment."
msgstr "No es pot esborrar l’única adjunció."
# El primer camp és una capçalera de correu. ivb
#: compose.c:597 send.c:1586
#, c-format
msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
msgstr "L’IDN de «%s» no és vàlid: %s"
#: compose.c:680
msgid "Attaching selected files..."
msgstr "S’estan adjuntant els fitxers seleccionats…"
#: compose.c:692
#, c-format
msgid "Unable to attach %s!"
msgstr "No s’ha pogut adjuntar «%s»."
#: compose.c:711
msgid "Open mailbox to attach message from"
msgstr "Bústia a obrir per a adjuntar‐ne missatges"
#: compose.c:749
msgid "No messages in that folder."
msgstr "La carpeta no conté missatges."
#: compose.c:758
msgid "Tag the messages you want to attach!"
msgstr "Marqueu els missatges que voleu adjuntar."
#: compose.c:790
msgid "Unable to attach!"
msgstr "No s’ha pogut adjuntar."
#: compose.c:841
msgid "Recoding only affects text attachments."
msgstr "La recodificació només afecta les adjuncions de tipus text."
#: compose.c:846
msgid "The current attachment won't be converted."
msgstr "No es convertirà l’adjunció actual."
#: compose.c:848
msgid "The current attachment will be converted."
msgstr "Es convertirà l’adjunció actual."
#: compose.c:923
msgid "Invalid encoding."
msgstr "La codificació no és vàlida."
#: compose.c:949
msgid "Save a copy of this message?"
msgstr "Voleu desar una còpia d’aquest missatge?"
#: compose.c:1005
msgid "Rename to: "
msgstr "Reanomena a: "
#: compose.c:1010 editmsg.c:96 editmsg.c:121 sendlib.c:872
#, c-format
msgid "Can't stat %s: %s"
msgstr "Ha fallat stat() sobre «%s»: %s"
#: compose.c:1037
msgid "New file: "
msgstr "Nou fitxer: "
#: compose.c:1050
msgid "Content-Type is of the form base/sub"
msgstr "«Content-Type» ha de tenir la forma «base/sub»."
#: compose.c:1056
#, c-format
msgid "Unknown Content-Type %s"
msgstr "El valor de «Content-Type» «%s» no és conegut."
#: compose.c:1069
#, c-format
msgid "Can't create file %s"
msgstr "No s’ha pogut crear el fitxer «%s»."
# ivb (2001/11/20)
# ivb Curiosa forma d’emetre un error…
#: compose.c:1077
msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
msgstr "El que ocorre aquí és que no s’ha pogut incloure una adjunció."
#: compose.c:1138
msgid "Postpone this message?"
msgstr "Voleu posposar aquest missatge?"
#: compose.c:1197
msgid "Write message to mailbox"
msgstr "Escriu el missatge a la bústia"
#: compose.c:1200
#, c-format
msgid "Writing message to %s ..."
msgstr "S’està escrivint el missatge a «%s»…"
#: compose.c:1209
msgid "Message written."
msgstr "S’ha escrit el missatge."
#: compose.c:1221
msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
msgstr "El missatge ja empra S/MIME. Voleu posar‐lo en clar i continuar? "
#: compose.c:1247
msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
msgstr "El missatge ja empra PGP. Voleu posar‐lo en clar i continuar? "
#: crypt-gpgme.c:358
#, c-format
msgid "error creating gpgme context: %s\n"
msgstr "Error en crear el context GPGME: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:368
#, c-format
msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
msgstr "Error en habilitar el protocol CMS: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:388
#, c-format
msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
msgstr "Error en crear l’objecte de dades GPGME: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:454 crypt-gpgme.c:472 crypt-gpgme.c:1431
#, c-format
msgid "error allocating data object: %s\n"
msgstr "Error en reservar l’objecte de dades: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:490
#, c-format
msgid "error rewinding data object: %s\n"
msgstr "Error en rebobinar l’objecte de dades: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:512 crypt-gpgme.c:559
#, c-format
msgid "error reading data object: %s\n"
msgstr "Error en llegir l’objecte de dades: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:620
#, c-format
msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
msgstr "Error en afegir el destinatari «%s»: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:658
#, c-format
msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
msgstr "No s’ha trobat la clau secreta «%s»: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:668
#, c-format
msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
msgstr "L’especificació de la clau secreta «%s» és ambígua.\n"
#: crypt-gpgme.c:680
#, c-format
msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
msgstr "Error en establir la clau secreta «%s»: %s\n"
# PKA és la notació, no la signatura. ivb
#: crypt-gpgme.c:697
#, c-format
msgid "error setting PKA signature notation: %s\n"
msgstr "Error en establir la notació PKA de la signatura: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:753
#, c-format
msgid "error encrypting data: %s\n"
msgstr "Error en xifrar les dades: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:870
#, c-format
msgid "error signing data: %s\n"
msgstr "Error en signar les dades: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:1065
msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
msgstr "Avís: Una de les claus ha estat revocada.\n"
# I darrere va la data sense punt. ivb
#: crypt-gpgme.c:1074
msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
msgstr "Avís: La clau emprada per a crear la signatura expirà en: "
#: crypt-gpgme.c:1080
msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
msgstr "Avís: Almenys una de les claus de certificació ha expirat.\n"
# I darrere va la data sense punt. ivb
#: crypt-gpgme.c:1096
msgid "Warning: The signature expired at: "
msgstr "Avís: La signatura expirà en: "
#: crypt-gpgme.c:1102
msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
msgstr "No s’ha pogut verificar perquè manca una clau o certificat.\n"
#: crypt-gpgme.c:1107
msgid "The CRL is not available\n"
msgstr "La CRL (llista de certificats revocats) no es troba disponible.\n"
#: crypt-gpgme.c:1113
msgid "Available CRL is too old\n"
msgstr "La CRL (llista de certificats revocats) és massa vella.\n"
#: crypt-gpgme.c:1118
msgid "A policy requirement was not met\n"
msgstr "No s’ha acomplert un requeriment establert per política.\n"
#: crypt-gpgme.c:1127
msgid "A system error occurred"
msgstr "S’ha produït un error de sistema."
#: crypt-gpgme.c:1161
msgid "WARNING: PKA entry does not match signer's address: "
msgstr "Avís: L’entrada PKA no concorda amb l’adreça del signatari: "
#: crypt-gpgme.c:1168
msgid "PKA verified signer's address is: "
msgstr "L’adreça del signatari verificada amb PKA és: "
# XXX No puc unificar les traduccions pq una porta replé i l’altra no! ivb
#: crypt-gpgme.c:1185 crypt-gpgme.c:3294
msgid "Fingerprint: "
msgstr "Empremta digital: "
#: crypt-gpgme.c:1245
msgid ""
"WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
"as shown above\n"
msgstr ""
"Avís: RES indica que la clau pertanya a la persona esmentada a sobre.\n"
#: crypt-gpgme.c:1252
msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
msgstr "Avís: La clau NO PERTANY a la persona esmentada a sobre.\n"
#: crypt-gpgme.c:1256
msgid ""
"WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
"above\n"
msgstr ""
"Avís: NO és segur que la clau pertanya a la persona esmentada a sobre.\n"
#: crypt-gpgme.c:1286
msgid "aka: "
msgstr "també conegut com a: "
# Es refereix a una signatura. ivb
#: crypt-gpgme.c:1297
msgid "created: "
msgstr "creada en: "
#: crypt-gpgme.c:1362
msgid "Error getting key information: "
msgstr "Error en obtenir la informació de la clau: "
#. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
#. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
#. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
#. ultimate).
#: crypt-gpgme.c:1369 crypt-gpgme.c:1384
msgid "Good signature from:"
msgstr "Signatura correcta de:"
#: crypt-gpgme.c:1376
msgid "*BAD* signature from:"
msgstr "Signatura *INCORRECTA* de:"
#: crypt-gpgme.c:1392
msgid "Problem signature from:"
msgstr "Problema, la signatura de:"
#: crypt-gpgme.c:1393
msgid " expires: "
msgstr " expira en: "
#. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
#. such an attack by separating the meta information from the
#. data.
#: crypt-gpgme.c:1439 crypt-gpgme.c:1654 crypt-gpgme.c:2287
msgid "[-- Begin signature information --]\n"
msgstr "[-- Inici de la informació de la signatura. --]\n"
#: crypt-gpgme.c:1448
#, c-format
msgid "Error: verification failed: %s\n"
msgstr "Error: La verificació ha fallat: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:1497
#, c-format
msgid "*** Begin Notation (signature by: %s) ***\n"
msgstr "*** Inici de la notació (signatura de: %s). ***\n"
#: crypt-gpgme.c:1519
msgid "*** End Notation ***\n"
msgstr "*** Final de la notació. ***\n"
#: crypt-gpgme.c:1527 crypt-gpgme.c:1667 crypt-gpgme.c:2302
msgid ""
"[-- End signature information --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Final de la informació de la signatura. --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:1622
#, c-format
msgid ""
"[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Error: El desxifratge ha fallat: %s --]\n"
"\n"
# Es refereix a múltiples claus. ivb
#: crypt-gpgme.c:2079
#, c-format
msgid "Error extracting key data!\n"
msgstr "Error en extreure les dades de les claus.\n"
#: crypt-gpgme.c:2262
#, c-format
msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
msgstr "Error: El desxifratge o verificació ha fallat: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:2310
msgid "Error: copy data failed\n"
msgstr "Error: La còpia de les dades ha fallat.\n"
# Aquests texts en majúscules reprodueixen els marcadors dels fitxers PGP,
# així que no té molt de sentit mantenir les majúscules en la traducció. ivb
#: crypt-gpgme.c:2330 pgp.c:438
msgid ""
"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Inici del missatge PGP. --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2332 pgp.c:440
msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
msgstr "[-- Inici del bloc de clau pública PGP. --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2335 pgp.c:442
msgid ""
"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Inici del missatge PGP signat. --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2362 pgp.c:473
msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
msgstr "[-- Final del missatge PGP. --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2364 pgp.c:480
msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
msgstr "[-- Final del bloc de clau pública PGP. --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2366 pgp.c:482
msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
msgstr "[-- Final del missatge PGP signat. --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2388 pgp.c:515
msgid ""
"[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Error: No s’ha trobat l’inici del missatge PGP. --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2419 pgp.c:947
msgid ""
"[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Error: El missatge PGP/MIME és fet malbé. --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2431 crypt-gpgme.c:2497 pgp.c:960
msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
msgstr "[-- Error: No s’ha pogut crear un fitxer temporal. --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2443
msgid ""
"[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Les dades següents es troben signades i xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2444 pgp.c:969
msgid ""
"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Les dades següents es troben xifrades amb PGP/MIME: --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2466
msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
msgstr "[-- Final de les dades signades i xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2467 pgp.c:989
msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb PGP/MIME. --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2509
msgid ""
"[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Les dades següents es troben signades amb S/MIME: --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2510
msgid ""
"[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Les dades següents es troben xifrades amb S/MIME: --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2540
msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
msgstr "[-- Final de les dades signades amb S/MIME. --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2541
msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
msgstr "[-- Final de les dades xifrades amb S/MIME. --]\n"
# Cal mantenir‐lo curt (porta al davant «Nom ..................: »). ivb
#: crypt-gpgme.c:3134
msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
msgstr "[No es mostra l’ID d’usuari (codificació desconeguda).]"
# Cal mantenir‐lo curt (porta al davant «Nom ..................: »). ivb
#: crypt-gpgme.c:3136
msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
msgstr "[No es mostra l’ID d’usuari (codificació no vàlida).]"
# Cal mantenir‐lo curt (porta al davant «Nom ..................: »). ivb
#: crypt-gpgme.c:3141
msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
msgstr "[No es mostra l’ID d’usuari (DN desconegut).]"
# Alineat amb « també conegut com a : ». ivb
#: crypt-gpgme.c:3220
msgid " aka ......: "
msgstr " també conegut com a : "
# Alineat amb « també conegut com a : ». ivb
#: crypt-gpgme.c:3220
msgid "Name ......: "
msgstr "Nom ..................: "
# Es refereix a un identificador d’usuari. ivb
#: crypt-gpgme.c:3223 crypt-gpgme.c:3362
msgid "[Invalid]"
msgstr "[No és vàlid]"
# Es refereix a una clau. ivb
# Alineat amb « també conegut com a : ». ivb
#: crypt-gpgme.c:3243 crypt-gpgme.c:3386
#, c-format
msgid "Valid From : %s\n"
msgstr "Vàlida des de ........: %s\n"
# Es refereix a una clau. ivb
# Alineat amb « també conegut com a : ». ivb
#: crypt-gpgme.c:3256 crypt-gpgme.c:3399
#, c-format
msgid "Valid To ..: %s\n"
msgstr "Vàlida fins a ........: %s\n"
# Alineat amb « també conegut com a : ». ivb
# Tipus de certificat, bits de l’algorisme, tipus d’algorisme. ivb
#: crypt-gpgme.c:3269 crypt-gpgme.c:3412
#, c-format
msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
msgstr "Tipus de clau ........: %1$s, %3$s de %2$lu bits\n"
# Alineat amb « també conegut com a : ». ivb
#: crypt-gpgme.c:3271 crypt-gpgme.c:3414
#, c-format
msgid "Key Usage .: "
msgstr "Utilitat de la clau ..: "
# Capacitats d’una clau. ivb
#: crypt-gpgme.c:3276 crypt-gpgme.c:3419
msgid "encryption"
msgstr "xifratge"
#: crypt-gpgme.c:3277 crypt-gpgme.c:3282 crypt-gpgme.c:3287 crypt-gpgme.c:3420
#: crypt-gpgme.c:3425 crypt-gpgme.c:3430
msgid ", "
msgstr ", "
# Capacitats d’una clau. ivb
#: crypt-gpgme.c:3281 crypt-gpgme.c:3424
msgid "signing"
msgstr "signatura"
# Capacitats d’una clau. ivb
#: crypt-gpgme.c:3286 crypt-gpgme.c:3429
msgid "certification"
msgstr "certificació"
# Alineat amb « també conegut com a : ». ivb
#: crypt-gpgme.c:3326
#, c-format
msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
msgstr "Número de sèrie ......: 0x%s\n"
# Alineat amb « també conegut com a : ». ivb
#: crypt-gpgme.c:3334
#, c-format
msgid "Issued By .: "
msgstr "Lliurada per .........: "
# Alineat amb « també conegut com a : ». ivb
#. display only the short keyID
#: crypt-gpgme.c:3353
#, c-format
msgid "Subkey ....: 0x%s"
msgstr "Subclau ..............: 0x%s"
# Subclau. ivb
#: crypt-gpgme.c:3357
msgid "[Revoked]"
msgstr "[Revocada]"
# Subclau. ivb
#: crypt-gpgme.c:3367
msgid "[Expired]"
msgstr "[Expirada]"
# Subclau. ivb
#: crypt-gpgme.c:3372
msgid "[Disabled]"
msgstr "[Inhabilitada]"
#: crypt-gpgme.c:3456 pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
msgid "Can't create temporary file"
msgstr "No s’ha pogut crear un fitxer temporal."
#: crypt-gpgme.c:3459
msgid "Collecting data..."
msgstr "S’estan recollint les dades…"
#: crypt-gpgme.c:3485
#, c-format
msgid "Error finding issuer key: %s\n"
msgstr "Error en trobar la clau del lliurador: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:3495
msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
msgstr "Error: La cadena de certificació és massa llarga, s’abandona aquí.\n"
#: crypt-gpgme.c:3506 pgpkey.c:580
#, c-format
msgid "Key ID: 0x%s"
msgstr "ID de la clau: 0x%s"
#: crypt-gpgme.c:3589
#, c-format
msgid "gpgme_new failed: %s"
msgstr "Ha fallat gpgme_new(): %s"
#: crypt-gpgme.c:3628 crypt-gpgme.c:3691
#, c-format
msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
msgstr "Ha fallat gpgme_op_keylist_start(): %s"
#: crypt-gpgme.c:3678 crypt-gpgme.c:3719
#, c-format
msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
msgstr "Ha fallat gpgme_op_keylist_next(): %s"
#: crypt-gpgme.c:3790
msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
msgstr ""
"Totes les claus concordants estan marcades com a expirades o revocades."
#: crypt-gpgme.c:3819 mutt_ssl.c:986 mutt_ssl_gnutls.c:873 pgpkey.c:515
#: smime.c:420
msgid "Exit "
msgstr "Ix "
# Aquest menú no està massa poblat. -- ivb
#. __STRCAT_CHECKED__
#: crypt-gpgme.c:3821 pgpkey.c:517 smime.c:422
msgid "Select "
msgstr "Selecciona "
#. __STRCAT_CHECKED__
#: crypt-gpgme.c:3824 pgpkey.c:520
msgid "Check key "
msgstr "Comprova la clau "
# Darrere va el patró corresponent. ivb
#: crypt-gpgme.c:3840
msgid "PGP and S/MIME keys matching"
msgstr "Claus PGP i S/MIME que concordem amb"
# Darrere va el patró corresponent. ivb
#: crypt-gpgme.c:3842
msgid "PGP keys matching"
msgstr "Claus PGP que concordem amb"
# Darrere va el patró corresponent. ivb
#: crypt-gpgme.c:3844
msgid "S/MIME keys matching"
msgstr "Claus S/MIME que concorden amb"
# Darrere va el patró corresponent. ivb
#: crypt-gpgme.c:3846
msgid "keys matching"
msgstr "Claus que concordem amb"
# Nom i adreça? ivb
#: crypt-gpgme.c:3849
#, c-format
msgid "%s <%s>."
msgstr "%s <%s>."
# Nom i àlies? ivb
#: crypt-gpgme.c:3851
#, c-format
msgid "%s \"%s\"."
msgstr "%s «%s»."
#: crypt-gpgme.c:3878 pgpkey.c:600
msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
msgstr ""
"No es pot emprar aquesta clau: es troba expirada, inhabilitada o revocada."
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# ivb Aquest ID es troba expirat, inhabilitat o revocat.
#: crypt-gpgme.c:3892 pgpkey.c:612
msgid "ID is expired/disabled/revoked."
msgstr "ID expirat/inhabilitat/revocat."
# ivb (2002/02/02)
# ivb ABREUJAT! (Hei! Hui és 2/2/2!)
# ivb Aquest ID té una validesa indefinida.
#: crypt-gpgme.c:3912 pgpkey.c:616
msgid "ID has undefined validity."
msgstr "L’ID té una validesa indefinida."
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# ivb Aquest ID no és vàlid.
#: crypt-gpgme.c:3915 pgpkey.c:619
msgid "ID is not valid."
msgstr "L’ID no és vàlid."
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# ivb Aquest ID només és lleugerament vàlid.
#: crypt-gpgme.c:3918 pgpkey.c:622
msgid "ID is only marginally valid."
msgstr "L’ID és lleugerament vàlid."
# ivb (2001/12/08)
# ivb Davant d’açò pot anar una de les quatre anteriors.
#: crypt-gpgme.c:3926 pgpkey.c:626
#, c-format
msgid "%s Do you really want to use the key?"
msgstr "%s Voleu realment emprar la clau?"
#: crypt-gpgme.c:3983 crypt-gpgme.c:4096 pgpkey.c:834 pgpkey.c:939
#, c-format
msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
msgstr "S’estan cercant les claus que concorden amb «%s»…"
#: crypt-gpgme.c:4259 pgp.c:1196
#, c-format
msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
msgstr "Voleu emprar l’ID de clau «%s» per a %s?"
#: crypt-gpgme.c:4295 pgp.c:1230 smime.c:650 smime.c:775
#, c-format
msgid "Enter keyID for %s: "
msgstr "Entreu l’ID de clau per a %s: "
# És un missatge d’error. ivb
#: crypt-gpgme.c:4360
msgid ""
"\n"
"Using GPGME backend, although no gpg-agent is running"
msgstr ""
"\n"
"S’està emprant el motor GPGME, però «gpg-agent» no està corrent."
#: crypt-gpgme.c:4388
msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
msgstr ""
"S/MIME: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, (p)gp, o en (c)lar? "
# (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, (p)gp, o en (c)lar
#: crypt-gpgme.c:4389
msgid "esabpfc"
msgstr "xsgapc"
#: crypt-gpgme.c:4392
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
msgstr ""
"PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, s/(m)ime, o en (c)lar? "
# (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, s/(m)ime, o en (c)lar
#: crypt-gpgme.c:4393
msgid "esabmfc"
msgstr "xsgamc"
#. sign (a)s
#. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
#. sign (a)s
#: crypt-gpgme.c:4409 pgp.c:1629 smime.c:2026 smime.c:2038
msgid "Sign as: "
msgstr "Signa com a: "
#: crypt-gpgme.c:4535
msgid "Failed to verify sender"
msgstr "No s’ha pogut verificar el remitent."
#: crypt-gpgme.c:4538
msgid "Failed to figure out sender"
msgstr "No s’ha pogut endevinar el remitent."
#: crypt.c:68
#, c-format
msgid " (current time: %c)"
msgstr " (data actual: %c)"
# ABREUJAT!
# [-- Aquesta és l'eixida de %s%s. --]
# Exemple:
# [-- Eixida de OpenSSL (data actual: dg 05 nov 2006 21:04:11 CET). --]
# La primera: «OpenSSL» o «PGP» (meec, apòstrof); la segona l’anterior. ivb
#: crypt.c:74
#, c-format
msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
msgstr "[-- Eixida de %s%s: --]\n"
#: crypt.c:89
msgid "Passphrase(s) forgotten."
msgstr "S’han esborrat de la memòria les frases clau."
#. they really want to send it inline... go for it
#: crypt.c:146 cryptglue.c:110 pgpkey.c:563 pgpkey.c:752
msgid "Invoking PGP..."
msgstr "S’està invocant PGP…"
# S’ha intentat però ha fallat. ivb
# ABREUJAT! ivb
# No s’ha pogut enviar el missatge en línia. Voleu recórrer a emprar PGP/MIME?
#. otherwise inline won't work...ask for revert
#: crypt.c:155
msgid "Message can't be sent inline. Revert to using PGP/MIME?"
msgstr "No s’ha pogut enviar el missatge en línia. Emprar PGP/MIME?"
#. abort
#: crypt.c:157 send.c:1537
msgid "Mail not sent."
msgstr "No s’ha enviat el missatge."
#: crypt.c:408
msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
msgstr "No es permeten els misatges S/MIME sense pistes sobre el contingut."
#: crypt.c:627 crypt.c:671
msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
msgstr "S’està provant d’extreure les claus PGP…\n"
#: crypt.c:651 crypt.c:691
msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
msgstr "S’està provant d’extreure els certificats S/MIME…\n"
#: crypt.c:813
msgid ""
"[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Error: L’estructura «multipart/signed» no és consistent. --]\n"
"\n"
#: crypt.c:834
#, c-format
msgid ""
"[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Error: El protocol «%s» de «multipart/signed» no és conegut. --]\n"
"\n"
#: crypt.c:873
#, c-format
msgid ""
"[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Avís: No es poden verificar les signatures «%s/%s». --]\n"
"\n"
#. Now display the signed body
#: crypt.c:885
msgid ""
"[-- The following data is signed --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Les dades següents es troben signades: --]\n"
"\n"
#: crypt.c:891
msgid ""
"[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Avís: No s’ha trobat cap signatura. --]\n"
"\n"
#: crypt.c:897
msgid ""
"\n"
"[-- End of signed data --]\n"
msgstr ""
"\n"
"[-- Final de les dades signades. --]\n"
# ABREUJAT! ivb
# S’ha activat «crypt_use_gpgme», però Mutt no s’ha compiŀlat per a emprar GPGME.
#: cryptglue.c:89
msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not built with GPGME support."
msgstr "S’ha activat «crypt_use_gpgme», però aquest Mutt no pot emprar GPGME."
#: cryptglue.c:112
msgid "Invoking S/MIME..."
msgstr "S’està invocant S/MIME…"
#: curs_lib.c:194
msgid "yes"
msgstr "sí"
#: curs_lib.c:195
msgid "no"
msgstr "no"
#. restore blocking operation
#: curs_lib.c:297
msgid "Exit Mutt?"
msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
# ivb (2001/12/08)
# ivb Apareix amb més coses al darrere (curs_lib) o entre parèntesis
# ivb (mutt_socket) -> sense punt.
#: curs_lib.c:500 mutt_socket.c:577 mutt_ssl.c:358
msgid "unknown error"
msgstr "Error desconegut"
#: curs_lib.c:520
msgid "Press any key to continue..."
msgstr "Premeu qualsevol tecla per a continuar…"
#: curs_lib.c:564
msgid " ('?' for list): "
msgstr " («?» llista): "
#: curs_main.c:52 curs_main.c:613 curs_main.c:643
msgid "No mailbox is open."
msgstr "No hi ha cap bústia oberta."
#: curs_main.c:53
msgid "There are no messages."
msgstr "No hi ha cap missatge."
#: curs_main.c:54 mx.c:1095 pager.c:51 recvattach.c:43
msgid "Mailbox is read-only."
msgstr "La bústia és de només lectura."
#: curs_main.c:55 pager.c:52 recvattach.c:924
msgid "Function not permitted in attach-message mode."
msgstr "No es permet aquesta funció al mode d’adjuntar missatges."
#: curs_main.c:56
msgid "No visible messages."
msgstr "No hi ha cap missatge visible."
# FIXME: This is *very* language-dependent!!
#: curs_main.c:96 pager.c:82
#, c-format
msgid "Cannot %s: Operation not permitted by ACL"
msgstr "No es pot %s: l’ACL no permet l’operació."
#: curs_main.c:251
msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
msgstr "No es pot establir si una bústia de només lectura pot ser modificada."
#: curs_main.c:258
msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
msgstr "S’escriuran els canvis a la carpeta en abandonar‐la."
#: curs_main.c:263
msgid "Changes to folder will not be written."
msgstr "No s’escriuran els canvis a la carpeta."
#: curs_main.c:405
msgid "Quit"
msgstr "Ix"
#: curs_main.c:408 recvattach.c:54
msgid "Save"
msgstr "Desa"
#: curs_main.c:409 query.c:49
msgid "Mail"
msgstr "Nou correu"
# ivb (2001/12/08)
# ivb Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
#: curs_main.c:410 pager.c:1538
msgid "Reply"
msgstr "Respon"
#: curs_main.c:411
msgid "Group"
msgstr "Grup"
#: curs_main.c:495
msgid "Mailbox was externally modified. Flags may be wrong."
msgstr ""
"S’ha modificat la bústia des de fora. Els senyaladors poden ser incorrectes."
#: curs_main.c:498
msgid "New mail in this mailbox."
msgstr "Hi ha correu nou en aquesta bústia."
#: curs_main.c:502
msgid "Mailbox was externally modified."
msgstr "S’ha modificat la bústia des de fora."
#: curs_main.c:619
msgid "No tagged messages."
msgstr "No hi ha cap missatge marcat."
#: curs_main.c:655 menu.c:914
msgid "Nothing to do."
msgstr "No hi ha res per fer."
#: curs_main.c:741
msgid "Jump to message: "
msgstr "Salta al missatge: "
#: curs_main.c:747
msgid "Argument must be a message number."
msgstr "L’argument ha de ser un número de missatge."
#: curs_main.c:779
msgid "That message is not visible."
msgstr "El missatge no és visible."
#: curs_main.c:782
msgid "Invalid message number."
msgstr "El número de missatge no és vàlid."
# Cannot… ivb
#: curs_main.c:795 curs_main.c:1872 pager.c:2373
msgid "delete message(s)"
msgstr "esborrar els missatges"
#: curs_main.c:798
msgid "Delete messages matching: "
msgstr "Esborra els missatges que concorden amb: "
#: curs_main.c:820
msgid "No limit pattern is in effect."
msgstr "No hi ha cap patró limitant en efecte."
# ivb (2001/12/08)
# ivb Nooop! Només mostra el límit actual.
#. i18n: ask for a limit to apply
#: curs_main.c:825
#, c-format
msgid "Limit: %s"
msgstr "Límit: %s"
#: curs_main.c:835
msgid "Limit to messages matching: "
msgstr "Limita als missatges que concorden amb: "
#: curs_main.c:857
msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
msgstr "Per a veure tots els missatges, limiteu a «all»."
#: curs_main.c:869
msgid "Quit Mutt?"
msgstr "Voleu abandonar Mutt?"
#: curs_main.c:959
msgid "Tag messages matching: "
msgstr "Marca els missatges que concorden amb: "
# Cannot… ivb
#: curs_main.c:968 curs_main.c:2166 pager.c:2683
msgid "undelete message(s)"
msgstr "restaurar els missatges"
#: curs_main.c:970
msgid "Undelete messages matching: "
msgstr "Restaura els missatges que concorden amb: "
#: curs_main.c:978
msgid "Untag messages matching: "
msgstr "Desmarca els missatges que concorden amb: "
#: curs_main.c:1004
msgid "Logged out of IMAP servers."
msgstr ""
# És una pregunta. -- ivb
#: curs_main.c:1083
msgid "Open mailbox in read-only mode"
msgstr "Obri en mode de només lectura la bústia"
# És una pregunta. -- ivb
#: curs_main.c:1085
msgid "Open mailbox"
msgstr "Obri la bústia"
#: curs_main.c:1095
msgid "No mailboxes have new mail"
msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
#: curs_main.c:1123 mx.c:472 mx.c:621
#, c-format
msgid "%s is not a mailbox."
msgstr "«%s» no és una bústia."
#: curs_main.c:1222
msgid "Exit Mutt without saving?"
msgstr "Voleu abandonar Mutt sense desar els canvis?"
#: curs_main.c:1240 curs_main.c:1275 curs_main.c:1719 curs_main.c:1751
#: flags.c:282 thread.c:1029 thread.c:1084 thread.c:1139
msgid "Threading is not enabled."
msgstr "No s’ha habilitat l’ús de fils."
#: curs_main.c:1252
msgid "Thread broken"
msgstr "S’ha trencat el fil."
#: curs_main.c:1263
msgid "Thread cannot be broken, message is not part of a thread"
msgstr ""
# Cannot… ivb
#: curs_main.c:1272
msgid "link threads"
msgstr "enllaçar els fils"
#: curs_main.c:1277
msgid "No Message-ID: header available to link thread"
msgstr "No hi ha capçalera «Message-ID:» amb què enllaçar el fil."
#: curs_main.c:1279
msgid "First, please tag a message to be linked here"
msgstr "Per favor, marqueu un missatge per a enllaçar‐lo ací."
#: curs_main.c:1291
msgid "Threads linked"
msgstr "S’han enllaçat els fils."
#: curs_main.c:1294
msgid "No thread linked"
msgstr "No s’ha enllaçat cap fil."
#: curs_main.c:1330 curs_main.c:1355
msgid "You are on the last message."
msgstr "Vos trobeu sobre el darrer missatge."
#: curs_main.c:1337 curs_main.c:1381
msgid "No undeleted messages."
msgstr "No hi ha cap missatge no esborrat."
#: curs_main.c:1374 curs_main.c:1398
msgid "You are on the first message."
msgstr "Vos trobeu sobre el primer missatge."
#: curs_main.c:1473 menu.c:759 pager.c:2042 pattern.c:1477
msgid "Search wrapped to top."
msgstr "La cerca ha tornat al principi."
#: curs_main.c:1482 pager.c:2064 pattern.c:1488
msgid "Search wrapped to bottom."
msgstr "La cerca ha tornat al final."
# ivb (2001/12/08)
# ivb Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
#: curs_main.c:1523
msgid "No new messages"
msgstr "No hi ha cap missatge nou"
# ivb (2001/12/08)
# ivb Ací no hi ha forma de posar el punt final de segur :(
#: curs_main.c:1523
msgid "No unread messages"
msgstr "No hi ha cap missatge no llegit"
#: curs_main.c:1524
msgid " in this limited view"
msgstr " en aquesta vista limitada."
# Cannot… ivb
#: curs_main.c:1540
msgid "flag message"
msgstr "senyalar el missatge"
# Cannot… ivb
#: curs_main.c:1577 pager.c:2649
msgid "toggle new"
msgstr "canviar el senyalador «nou»"
#: curs_main.c:1654
msgid "No more threads."
msgstr "No hi ha més fils."
#: curs_main.c:1656
msgid "You are on the first thread."
msgstr "Vos trobeu al primer fil."
#: curs_main.c:1737
msgid "Thread contains unread messages."
msgstr "El fil conté missatges no llegits."
# Cannot… ivb
#: curs_main.c:1831 pager.c:2342
msgid "delete message"
msgstr "esborrar el missatge"
# Cannot… ivb
#: curs_main.c:1913
msgid "edit message"
msgstr "esborrar el missatge"
# Cannot… ivb
#: curs_main.c:2044
msgid "mark message(s) as read"
msgstr "marcar els missatges com a llegits"
# Cannot… ivb
#: curs_main.c:2139 pager.c:2668
msgid "undelete message"
msgstr "restaurar el missatge"
#.
#. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
#. * declared "static" (sigh)
#.
#: edit.c:41
msgid ""
"~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
"~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
"~c users\tadd users to the Cc: field\n"
"~f messages\tinclude messages\n"
"~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
"~h\t\tedit the message header\n"
"~m messages\tinclude and quote messages\n"
"~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
"~p\t\tprint the message\n"
msgstr ""
"~~ Insereix una línia que comença amb un sol «~».\n"
"~b USUARIS Afegeix els USUARIS al camp «Bcc:».\n"
"~c USUARIS Afegeix els USUARIS al camp «Cc:».\n"
"~f MISSATGES Inclou els MISSATGES.\n"
"~F MISSATGES El mateix que «~f», però incloent també les "
"capçaleres.\n"
"~h Edita la capçalera del missatge.\n"
"~m MISSATGES Inclou i cita els MISSATGES.\n"
"~M MISSATGES El mateix que «~m», però incloent també les "
"capçaleres.\n"
"~p Imprimeix el missatge.\n"
#: edit.c:52
msgid ""
"~q\t\twrite file and quit editor\n"
"~r file\t\tread a file into the editor\n"
"~t users\tadd users to the To: field\n"
"~u\t\trecall the previous line\n"
"~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
"~w file\t\twrite message to file\n"
"~x\t\tabort changes and quit editor\n"
"~?\t\tthis message\n"
".\t\ton a line by itself ends input\n"
msgstr ""
"~q Escriu el fitxer i abandona l’editor.\n"
"~r FITXER Llegeix un FITXER a l’editor.\n"
"~t USUARIS Afegeix els USUARIS al camp «To:».\n"
"~u Retorna a la línia anterior.\n"
"~v Edita el missatge amb l’editor $VISUAL.\n"
"~w FITXER Escriu el missatge al FITXER.\n"
"~x Avorta els canvis i abandona l’editor.\n"
"~? Mostra aquest missatge.\n"
". A soles en una línia termina l’entrada.\n"
#: edit.c:187
#, c-format
msgid "%d: invalid message number.\n"
msgstr "%d: El número de missatge no és vàlid.\n"
#: edit.c:329
msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
msgstr "(Termineu el missatge amb «.» a soles en una línia)\n"
#: edit.c:388
msgid "No mailbox.\n"
msgstr "No hi ha cap bústia activa.\n"
#: edit.c:392
msgid "Message contains:\n"
msgstr "Contingut del missatge:\n"
#: edit.c:396 edit.c:453
msgid "(continue)\n"
msgstr "(continuar)\n"
#: edit.c:409
msgid "missing filename.\n"
msgstr "Manca un nom de fitxer.\n"
#: edit.c:429
msgid "No lines in message.\n"
msgstr "El missatge no conté cap línia.\n"
# El primer camp és una capçalera de correu. ivb
#: edit.c:446
#, c-format
msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
msgstr "L’IDN de «%s» no és vàlid: %s\n"
#: edit.c:464
#, c-format
msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
msgstr "%s: L’ordre de l’editor no és coneguda («~?» per a l’ajuda).\n"
#: editmsg.c:78
#, c-format
msgid "could not create temporary folder: %s"
msgstr "No s’ha pogut crear una carpeta temporal: %s"
#: editmsg.c:90
#, c-format
msgid "could not write temporary mail folder: %s"
msgstr "No s’ha pogut escriure en una carpeta temporal: %s"
#: editmsg.c:110
#, c-format
msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
msgstr "No s’ha pogut truncar una carpeta temporal: %s"
#: editmsg.c:127
msgid "Message file is empty!"
msgstr "El fitxer missatge és buit."
#: editmsg.c:134
msgid "Message not modified!"
msgstr "El missatge no ha estat modificat."
#: editmsg.c:142
#, c-format
msgid "Can't open message file: %s"
msgstr "No s’ha pogut obrir el fitxer missatge: %s"
#: editmsg.c:149 editmsg.c:177
#, c-format
msgid "Can't append to folder: %s"
msgstr "No s’ha pogut afegir a la carpeta: %s"
#: editmsg.c:208
#, c-format
msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
msgstr "Error. Es manté el fitxer temporal: %s"
# ivb (2001/12/08)
# ivb Així queda més clar. El programa posa l’interrogant.
#: flags.c:325
msgid "Set flag"
msgstr "Quin senyalador voleu activar"
# ivb (2001/12/08)
# ivb Així queda més clar. El programa posa l’interrogant.
#: flags.c:325
msgid "Clear flag"
msgstr "Quin senyalador voleu desactivar"
#: handler.c:1058
msgid "[-- Error: Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
msgstr ""
"[-- Error: No s’ha pogut mostrar cap part del «multipart/alternative». --]\n"
#: handler.c:1176
#, c-format
msgid "[-- Attachment #%d"
msgstr "[-- Adjunció #%d"
#: handler.c:1188
#, c-format
msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
msgstr "[-- Tipus: %s/%s, Codificació: %s, Mida: %s --]\n"
#: handler.c:1204
msgid "One or more parts of this message could not be displayed"
msgstr "No s’han pogut mostrar una o més parts d’aquest missatge."
#: handler.c:1256
#, c-format
msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
msgstr ""
"[-- Eixida de l’ordre de visualització automàtica --]\n"
"[-- «%s». --]\n"
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# ivb S’està invocant l’ordre de visualització automàtica: %s
#: handler.c:1257
#, c-format
msgid "Invoking autoview command: %s"
msgstr "Ordre de visualització automàtica: %s"
#: handler.c:1289
#, c-format
msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
msgstr "[-- No s’ha pogut executar «%s». --]\n"
#: handler.c:1308 handler.c:1329
#, c-format
msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
msgstr ""
"[-- Errors de l’ordre de visualització automàtica --]\n"
"[-- «%s». --]\n"
#: handler.c:1368
msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
msgstr ""
"[-- Error: La part «message/external-body» no té paràmetre «access-type». --]\n"
#: handler.c:1389
#, c-format
msgid "[-- This %s/%s attachment "
msgstr ""
"[-- Aquesta adjunció de tipus «%s/%s» --]\n"
"[-- "
#: handler.c:1396
#, c-format
msgid "(size %s bytes) "
msgstr "(amb mida %s octets) "
# No es pot posar sempre el punt en la frase! ivb
#: handler.c:1398
msgid "has been deleted --]\n"
msgstr "ha estat esborrada --]\n"
#: handler.c:1403
#, c-format
msgid "[-- on %s --]\n"
msgstr "[-- amb data %s. --]\n"
#: handler.c:1408
#, c-format
msgid "[-- name: %s --]\n"
msgstr "[-- Nom: %s --]\n"
#: handler.c:1421 handler.c:1437
#, c-format
msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
msgstr "[-- Aquesta adjunció de tipus «%s/%s» no s’inclou, --]\n"
#: handler.c:1423
msgid ""
"[-- and the indicated external source has --]\n"
"[-- expired. --]\n"
msgstr "[-- i la font externa indicada ha expirat. --]\n"
#: handler.c:1441
#, c-format
msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
msgstr "[-- i no es pot emprar el mètode d’accés indicat, «%s». --]\n"
#: handler.c:1583
msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
msgstr "Error: La part «multipart/signed» no té paràmetre «protocol»."
#: handler.c:1593
msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
msgstr "Error: La part «multipart/encrypted» no té paràmetre «protocol»."
#: handler.c:1650
msgid "Unable to open temporary file!"
msgstr "No s’ha pogut obrir el fitxer temporal."
# Es concatenen amb una o cap de les següents i en acabant « --]». ivb
# Sí, la concatenació original està malament. ivb
#: handler.c:1723
msgid "[-- This is an attachment "
msgstr "[-- Açò és una adjunció."
#: handler.c:1725
#, c-format
msgid "[-- %s/%s is unsupported "
msgstr "[-- No es pot mostrar «%s/%s»."
#: handler.c:1730
#, c-format
msgid "(use '%s' to view this part)"
msgstr " (Useu «%s» per a veure aquesta part.)"
#: handler.c:1732
msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
msgstr " (Vinculeu «view-attachents» a una tecla.)"
#: headers.c:189
#, c-format
msgid "%s: unable to attach file"
msgstr "%s: No s’ha pogut adjuntar el fitxer."
#: help.c:306
msgid "ERROR: please report this bug"
msgstr "Error: Per favor, informeu d’aquest error."
# ivb (2001/12/07)
# ivb Es refereix a un menú -> masculí.
#: help.c:348
msgid "<UNKNOWN>"
msgstr "<DESCONEGUT>"
#: help.c:360
msgid ""
"\n"
"Generic bindings:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Vincles genèrics:\n"
"\n"
#: help.c:364
msgid ""
"\n"
"Unbound functions:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Funcions no vinculades:\n"
"\n"
# ivb (2001/12/08)
# ivb El noms dels menús no estan traduïts.
#: help.c:372
#, c-format
msgid "Help for %s"
msgstr "Ajuda de «%s»"
#: history.c:77 history.c:114 history.c:140
#, c-format
msgid "Bad history file format (line %d)"
msgstr "El format del fitxer d’historial no és vàlid (línia %d)."
#: hook.c:250
#, c-format
msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
msgstr "unhook: No es pot fer «unhook *» des d’un «hook»."
#: hook.c:262
#, c-format
msgid "unhook: unknown hook type: %s"
msgstr "unhook: El tipus de «hook» no és conegut: %s"
#: hook.c:268
#, c-format
msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
msgstr "unhook: No es pot esborrar un «%s» des d’un «%s»."
#: imap/auth.c:108 pop_auth.c:398 smtp.c:515
msgid "No authenticators available"
msgstr "No hi ha cap autenticador disponible."
#: imap/auth_anon.c:43
msgid "Authenticating (anonymous)..."
msgstr "S’està autenticant (anònimament)…"
#: imap/auth_anon.c:73
msgid "Anonymous authentication failed."
msgstr "L’autenticació anònima ha fallat."
#: imap/auth_cram.c:48
msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
msgstr "S’està autenticant (CRAM‐MD5)…"
#: imap/auth_cram.c:128
msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
msgstr "L’autenticació CRAM‐MD5 ha fallat."
#. now begin login
#: imap/auth_gss.c:144
msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
msgstr "S’està autenticant (GSSAPI)…"
#: imap/auth_gss.c:309
msgid "GSSAPI authentication failed."
msgstr "L’autenticació GSSAPI ha fallat."
#: imap/auth_login.c:38
msgid "LOGIN disabled on this server."
msgstr "L’ordre «LOGIN» no es troba habilitada en aquest servidor."
#: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:231
msgid "Logging in..."
msgstr "S’està entrant…"
#: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:274
msgid "Login failed."
msgstr "L’entrada ha fallat."
#: imap/auth_sasl.c:97 smtp.c:551
#, c-format
msgid "Authenticating (%s)..."
msgstr "S’està autenticant (%s)…"
#: imap/auth_sasl.c:204 pop_auth.c:153
msgid "SASL authentication failed."
msgstr "L’autenticació SASL ha fallat."
#: imap/browse.c:58 imap/imap.c:569
#, c-format
msgid "%s is an invalid IMAP path"
msgstr "«%s» no és un camí IMAP vàlid."
#: imap/browse.c:69
msgid "Getting folder list..."
msgstr "S’està obtenint la llista de carpetes…"
#: imap/browse.c:191
msgid "No such folder"
msgstr "La carpeta no existeix."
#: imap/browse.c:280
msgid "Create mailbox: "
msgstr "Crea la bústia: "
#: imap/browse.c:285 imap/browse.c:331
msgid "Mailbox must have a name."
msgstr "La bústia ha de tenir un nom."
#: imap/browse.c:293
msgid "Mailbox created."
msgstr "S’ha creat la bústia."
#: imap/browse.c:324
#, c-format
msgid "Rename mailbox %s to: "
msgstr "Reanomena la bústia «%s» a: "
#: imap/browse.c:339
#, c-format
msgid "Rename failed: %s"
msgstr "El reanomenament ha fallat: %s"
#: imap/browse.c:344
msgid "Mailbox renamed."
msgstr "S’ha reanomenat la bústia."
#: imap/command.c:445
msgid "Mailbox closed"
msgstr "S’ha tancat la bústia."
#: imap/imap.c:126
#, c-format
msgid "CREATE failed: %s"
msgstr "L’ordre «CREATE» ha fallat: %s"
#: imap/imap.c:190
#, c-format
msgid "Closing connection to %s..."
msgstr "S’està tancant la connexió amb «%s»…"
#: imap/imap.c:310
msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
msgstr "Aquest servidor IMAP és antic. Mutt no pot funcionar amb ell."
#: imap/imap.c:433 pop_lib.c:295 smtp.c:424
msgid "Secure connection with TLS?"
msgstr "Voleu protegir la connexió emprant TLS?"
#: imap/imap.c:442 pop_lib.c:315 smtp.c:436
msgid "Could not negotiate TLS connection"
msgstr "No s’ha pogut negociar la connexió TLS."
#: imap/imap.c:458 pop_lib.c:336
msgid "Encrypted connection unavailable"
msgstr "No s’ha pogut establir una connexió xifrada."
#: imap/imap.c:603
#, c-format
msgid "Selecting %s..."
msgstr "S’està seleccionant la bústia «%s»…"
#: imap/imap.c:758
msgid "Error opening mailbox"
msgstr "Error en obrir la bústia."
#: imap/imap.c:813 imap/message.c:851 muttlib.c:1545
#, c-format
msgid "Create %s?"
msgstr "Voleu crear «%s»?"
#: imap/imap.c:1186
msgid "Expunge failed"
msgstr "No s’han pogut eliminar els missatges."
#: imap/imap.c:1198
#, c-format
msgid "Marking %d messages deleted..."
msgstr "S’estan marcant %d missatges com a esborrats…"
#: imap/imap.c:1230
#, c-format
msgid "Saving changed messages... [%d/%d]"
msgstr "S’estan desant els missatges canviats… [%d/%d]"
#: imap/imap.c:1279
msgid "Error saving flags. Close anyway?"
msgstr "Error en desar els senyaladors. Voleu tancar igualment?"
#: imap/imap.c:1287
msgid "Error saving flags"
msgstr "Error en desar els senyaladors."
#: imap/imap.c:1299
msgid "Expunging messages from server..."
msgstr "S’estan eliminant missatges del servidor…"
#: imap/imap.c:1304
msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
msgstr "imap_sync_mailbox: Ha fallat «EXPUNGE»."
# És un missatge d’error. ivb
#: imap/imap.c:1754
#, c-format
msgid "Header search without header name: %s"
msgstr "Cal un nom de capçalera per a cercar les capçaleres: %s"
#: imap/imap.c:1826
msgid "Bad mailbox name"
msgstr "El nom de la bústia no és vàlid."
#: imap/imap.c:1851
#, c-format
msgid "Subscribing to %s..."
msgstr "S’està subscrivint a «%s»…"
#: imap/imap.c:1853
#, c-format
msgid "Unsubscribing from %s..."
msgstr "S’està dessubscrivint de «%s»…"
#: imap/imap.c:1863
#, c-format
msgid "Subscribed to %s"
msgstr "S’ha subscrit a «%s»."
#: imap/imap.c:1865
#, c-format
msgid "Unsubscribed from %s"
msgstr "S’ha dessubscrit de «%s»."
#. Unable to fetch headers for lower versions
#: imap/message.c:99
msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
msgstr ""
"No s’han pogut recollir les capçaleres d’aquesta versió de servidor IMAP."
#: imap/message.c:109
#, c-format
msgid "Could not create temporary file %s"
msgstr "No s’ha pogut crear el fitxer temporal «%s»."
#: imap/message.c:141
msgid "Evaluating cache..."
msgstr "S’està avaluant la memòria cau…"
#: imap/message.c:232 pop.c:272
msgid "Fetching message headers..."
msgstr "S’estan recollint les capçaleres dels missatges…"
#: imap/message.c:441 imap/message.c:498 pop.c:563
msgid "Fetching message..."
msgstr "S’està recollint el missatge…"
#: imap/message.c:487 pop.c:558
msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
msgstr "L’índex del missatge no és correcte. Proveu de reobrir la bústia."
#: imap/message.c:641
msgid "Uploading message..."
msgstr "S’està penjant el missatge…"
#: imap/message.c:815
#, c-format
msgid "Copying %d messages to %s..."
msgstr "S’estan copiant %d missatges a «%s»…"
#: imap/message.c:819
#, c-format
msgid "Copying message %d to %s..."
msgstr "S’està copiant el missatge %d a «%s»…"
#: imap/util.c:358
msgid "Continue?"
msgstr "Voleu continuar?"
#: init.c:60 init.c:1758 pager.c:50
#, c-format
msgid "Not available in this menu."
msgstr "No es troba disponible en aquest menú."
#: init.c:468
#, c-format
msgid "Bad regexp: %s"
msgstr "L’expressió regular no és vàlida: %s"
# Vol dir que a::
#
# spam patró format
#
# Una regla usa més referències cap enrere al «format» que es defineixen
# al «patró». ivb
#: init.c:525
#, c-format
msgid "Not enough subexpressions for spam template"
msgstr "spam: Hi ha més referències cap enrere que subexpressions definides."
#: init.c:715
msgid "spam: no matching pattern"
msgstr "spam: No s’ha indicat el patró de concordança."
#: init.c:717
msgid "nospam: no matching pattern"
msgstr "nospam: No s’ha indicat el patró de concordança."
#: init.c:861
#, fuzzy, c-format
msgid "%sgroup: missing -rx or -addr."
msgstr "Manca «-rx» o «-addr»."
#: init.c:879
#, fuzzy, c-format
msgid "%sgroup: warning: bad IDN '%s'.\n"
msgstr "Avís: L’IDN no és vàlid: %s\n"
# «attachments» és una ordre de configuració. ivb
#: init.c:1094
msgid "attachments: no disposition"
msgstr "attachments: No s’ha indicat la disposició."
#: init.c:1132
msgid "attachments: invalid disposition"
msgstr "attachments: La disposició no és vàlida."
# «unattachments» és una ordre de configuració. ivb
#: init.c:1146
msgid "unattachments: no disposition"
msgstr "unattachments: No s’ha indicat la disposició."
#: init.c:1169
msgid "unattachments: invalid disposition"
msgstr "unattachments: La disposició no és vàlida."
#: init.c:1296
msgid "alias: no address"
msgstr "alias: No s’ha indicat cap adreça."
#: init.c:1344
#, c-format
msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
msgstr "Avís: L’IDN de l’àlies «%2$s» no és vàlid: %1$s\n"
#: init.c:1432
msgid "invalid header field"
msgstr "El camp de capçalera no és vàlid."
#: init.c:1485
#, c-format
msgid "%s: unknown sorting method"
msgstr "%s: El mètode d’ordenació no és conegut."
#: init.c:1592
#, c-format
msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
msgstr "mutt_restore_default(%s): Error a l’expressió regular: %s\n"
#: init.c:1735 init.c:1848
#, c-format
msgid "%s: unknown variable"
msgstr "%s: La variable no és coneguda."
#: init.c:1744
#, c-format
msgid "prefix is illegal with reset"
msgstr "El prefix emprat en «reset» no és permés."
#: init.c:1750
#, c-format
msgid "value is illegal with reset"
msgstr "El valor emprat en «reset» no és permés."
# Açò és sintaxi, no té traducció. ivb
#: init.c:1786 init.c:1798
#, c-format
msgid "Usage: set variable=yes|no"
msgstr "Forma d’ús: set variable=yes|no"
# ivb (2001/11/24)
# ivb Es refereix a una variable lògica.
#: init.c:1806
#, c-format
msgid "%s is set"
msgstr "«%s» està activada."
# ivb (2001/11/24)
# ivb Es refereix a una variable lògica.
#: init.c:1806
#, c-format
msgid "%s is unset"
msgstr "«%s» no està activada."
#: init.c:1909
#, c-format
msgid "Invalid value for option %s: \"%s\""
msgstr "El valor de l’opció «%s» no és vàlid: «%s»"
#: init.c:2046
#, c-format
msgid "%s: invalid mailbox type"
msgstr "%s: El tipus de bústia no és vàlid."
# La cadena entre parèntesis és un dels missatges següents. ivb
#: init.c:2077
#, c-format
msgid "%s: invalid value (%s)"
msgstr "%s: El valor no és vàlid (%s)."
#: init.c:2078
msgid "format error"
msgstr "error de format"
#: init.c:2078
msgid "number overflow"
msgstr "desbordament numèric"
#: init.c:2138
#, c-format
msgid "%s: invalid value"
msgstr "%s: El valor no és vàlid."
#: init.c:2179
#, c-format
msgid "%s: Unknown type."
msgstr "%s: El tipus no és conegut."
#: init.c:2206
#, c-format
msgid "%s: unknown type"
msgstr "%s: El tipus no és conegut."
#: init.c:2268
#, c-format
msgid "Error in %s, line %d: %s"
msgstr "Error a «%s», línia %d: %s"
#. the muttrc source keyword
#: init.c:2291
#, c-format
msgid "source: errors in %s"
msgstr "source: Hi ha errors a «%s»."
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# ivb source: S’avorta la lectura de «%s» perquè conté massa errors.
#: init.c:2292
#, c-format
msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
msgstr "source: «%s» conté massa errors: s’avorta la lectura."
#: init.c:2306
#, c-format
msgid "source: error at %s"
msgstr "source: Error a «%s»."
#: init.c:2311
msgid "source: too many arguments"
msgstr "source: Sobren arguments."
#: init.c:2365
#, c-format
msgid "%s: unknown command"
msgstr "%s: L’ordre no és coneguda."
#: init.c:2850
#, c-format
msgid "Error in command line: %s\n"
msgstr "Error a la línia d’ordres: %s\n"
#: init.c:2923
msgid "unable to determine home directory"
msgstr "No s’ha pogut determinar el directori de l’usuari."
#: init.c:2931
msgid "unable to determine username"
msgstr "No s’ha pogut determinar el nom de l’usuari."
#: init.c:3167
msgid "-group: no group name"
msgstr "-group: No s’ha indicat el nom del grup."
#: init.c:3177
msgid "out of arguments"
msgstr "Manquen arguments."
#: keymap.c:526
msgid "Macro loop detected."
msgstr "S’ha detectat un bucle entre macros."
#: keymap.c:827 keymap.c:835
msgid "Key is not bound."
msgstr "La tecla no està vinculada."
#: keymap.c:839
#, c-format
msgid "Key is not bound. Press '%s' for help."
msgstr "La tecla no està vinculada. Premeu «%s» per a obtenir ajuda."
#: keymap.c:850
msgid "push: too many arguments"
msgstr "push: Sobren arguments."
#: keymap.c:880
#, c-format
msgid "%s: no such menu"
msgstr "%s: El menú no existeix."
#: keymap.c:895
msgid "null key sequence"
msgstr "La seqüència de tecles és nuŀla."
#: keymap.c:982
msgid "bind: too many arguments"
msgstr "bind: Sobren arguments."
#: keymap.c:1005
#, c-format
msgid "%s: no such function in map"
msgstr "%s: La funció no es troba al mapa."
#: keymap.c:1029
msgid "macro: empty key sequence"
msgstr "macro: La seqüència de tecles és buida."
#: keymap.c:1040
msgid "macro: too many arguments"
msgstr "macro: Sobren arguments."
#: keymap.c:1076
msgid "exec: no arguments"
msgstr "exec: Manquen arguments."
#: keymap.c:1096
#, c-format
msgid "%s: no such function"
msgstr "%s: La funció no existeix."
#: keymap.c:1117
msgid "Enter keys (^G to abort): "
msgstr "Premeu les tecles («^G» avorta): "
#: keymap.c:1122
#, c-format
msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
msgstr "Caràcter = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
#: lib.c:131
msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
msgstr "Desbordament enter, no s’ha pogut reservar memòria."
#: lib.c:138 lib.c:153 lib.c:185
msgid "Out of memory!"
msgstr "No resta memòria."
#: main.c:63
msgid ""
"To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
"To report a bug, please visit http://bugs.mutt.org/.\n"
msgstr ""
"Per a contactar amb els desenvolupadors, per favor envieu un missatge de\n"
"correu a <mutt-dev@mutt.org>. Per a informar d’un error, per favor visiteu\n"
"http://bugs.mutt.org/. Si teniu observacions sobre la traducció, contacteu\n"
"amb Ivan Vilata i Balaguer <ivan@selidor.net>.\n"
#: main.c:67
msgid ""
"Copyright (C) 1996-2009 Michael R. Elkins and others.\n"
"Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
"Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
"under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
msgstr ""
"Copyright © 1996‐2009 Michael R. Elkins i d’altres.\n"
"Mutt s’ofereix SENSE CAP GARANTIA; useu «mutt -vv» per a obtenir‐ne més\n"
"detalls. Mutt és programari lliure, i podeu, si voleu, redistribuir‐lo "
"sota\n"
"certes condicions; useu «mutt -vv» per a obtenir‐ne més detalls.\n"
#: main.c:73
msgid ""
"Copyright (C) 1996-2007 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
"Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
"Copyright (C) 1997-2008 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
"Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
"Copyright (C) 1999-2009 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
"Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
"Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
"Copyright (C) 2006-2009 Rocco Rutte <pdmef@gmx.net>\n"
"\n"
"Many others not mentioned here contributed code, fixes,\n"
"and suggestions.\n"
msgstr ""
"Copyright © 1996‐2007 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
"Copyright © 1996‐2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
"Copyright © 1997‐2008 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
"Copyright © 1998‐2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
"Copyright © 1999‐2009 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
"Copyright © 1999‐2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
"Copyright © 2000‐2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
"Copyright © 2006‐2009 Rocco Rutte <pdmef@gmx.net>\n"
"\n"
"Moltes altres persones que no s’hi mencionen han contribuït amb codi,\n"
"solucions i suggeriments.\n"
#: main.c:86
msgid ""
" This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
" (at your option) any later version.\n"
"\n"
" This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
" GNU General Public License for more details.\n"
msgstr ""
" Aquest és programari lliure; podeu redistribuir‐lo i/o modificar‐lo "
"sota\n"
" els termes de la Llicència Pública General GNU tal i com ha estat\n"
" publicada per la Free Software Foundation; bé sota la versió 2 de la\n"
" Llicència o bé (si ho preferiu) sota qualsevol versió posterior.\n"
"\n"
" Aquest programa es distribueix amb l’expectativa de que serà útil, però\n"
" SENSE CAP GARANTIA; ni tan sols la garantia implícita de "
"COMERCIABILITAT\n"
" o ADEQUACIÓ PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR. Vegeu la Llicència Pública\n"
" General GNU per a obtenir‐ne més detalls.\n"
#: main.c:96
msgid ""
" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
" along with this program; if not, write to the Free Software\n"
" Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
"1301, USA.\n"
msgstr ""
" Hauríeu d’haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU\n"
" juntament amb aquest programa; en cas contrari, escriviu a la Free\n"
" Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,\n"
" MA 02110‐1301, USA.\n"
#: main.c:113
#, fuzzy
msgid ""
"usage: mutt [<options>] [-z] [-f <file> | -yZ]\n"
" mutt [<options>] [-x] [-Hi <file>] [-s <subj>] [-bc <addr>] [-a "
"<file> [...] --] <addr> [...]\n"
" mutt [<options>] [-x] [-s <subj>] [-bc <addr>] [-a <file> [...] --] "
"<addr> [...] < message\n"
" mutt [<options>] -p\n"
" mutt [<options>] -A <alias> [...]\n"
" mutt [<options>] -Q <query> [...]\n"
" mutt [<options>] -D\n"
" mutt -v[v]\n"
msgstr ""
"Forma d’ús: mutt [OPCIÓ]… [-z] [-f FITXER | -yZ]\n"
" mutt [OPCIÓ]… [-x] [-Hi FITXER] [-s ASSUMPTE] [-bc ADREÇA]\n"
" [-a FITXER…] [--] ADREÇA…\n"
" mutt [OPCIÓ]… [-x] [-s ASSUMPTE] [-bc ADREÇA] [-a FITXER…] [--]\n"
" ADREÇA… < MISSATGE\n"
" mutt [OPCIÓ]… -p\n"
" mutt [OPCIÓ]… -A ÀLIES [-A ÀLIES]…\n"
" mutt [OPCIÓ]… -Q VAR [-Q VAR]…\n"
" mutt [OPCIÓ]… -D\n"
" mutt -v[v]\n"
#: main.c:122
#, fuzzy
msgid ""
"options:\n"
" -A <alias>\texpand the given alias\n"
" -a <file> [...] --\tattach file(s) to the message\n"
"\t\tthe list of files must be terminated with the \"--\" sequence\n"
" -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
" -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
" -D\t\tprint the value of all variables to stdout"
msgstr ""
"Opcions:\n"
" -A ÀLIES Expandeix l’ÀLIES indicat.\n"
" -a FITXER Adjunta un FITXER al missatge.\n"
" -b ADREÇA Indica una ADREÇA per a la còpia cega (Bcc).\n"
" -c ADREÇA Indica una ADREÇA per a la còpia (Cc).\n"
" -D Mostra el valor de totes les variables a l’eixida\n"
" estàndard."
#: main.c:131
msgid " -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttdebug0"
msgstr ""
" -d NIVELL Escriu els missatges de depuració a «~/.muttdebug0»."
#: main.c:134
msgid ""
" -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
" -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
" -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
" -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
" -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
" -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
" -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
" -p\t\trecall a postponed message"
msgstr ""
" -e ORDRE Indica una ORDRE a executar abans de la "
"inicialització.\n"
" -f FITXER Indica quina bústia llegir.\n"
" -F FITXER Indica un FITXER «muttrc» alternatiu.\n"
" -H FITXER Indica un FITXER esborrany d’on llegir la capçalera i "
"el\n"
" cos.\n"
" -i FITXER Indica un FITXER que Mutt inclourà al cos.\n"
" -m TIPUS Indica un TIPUS de bústia per defecte.\n"
" -n Fa que Mutt no llija el fitxer «Muttrc» del sistema.\n"
" -p Recupera un missatge posposat."
#: main.c:143
msgid ""
" -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
" -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
" -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
" -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
" -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
" -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
" -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
" -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
" -h\t\tthis help message"
msgstr ""
" -Q VARIABLE Consulta el valor d’una VARIABLE de configuració.\n"
" -R Obri la bústia en mode de només lectura.\n"
" -s ASSUMPTE Indica l’ASSUMPTE (entre cometes si porta espais).\n"
" -v Mostra la versió i les definicions de compiŀlació.\n"
" -x Simula el mode d’enviament de «mailx».\n"
" -y Selecciona una bústia de la vostra llista "
"«mailboxes».\n"
" -z Ix immediatament si no hi ha missatges a la bústia.\n"
" -Z Obri la primera bústia amb missatges nous, eixint\n"
" immediatament si no n’hi ha cap.\n"
" -h Mostra aquest missatge d’ajuda."
#: main.c:196
msgid ""
"\n"
"Compile options:"
msgstr ""
"\n"
"Opcions de compiŀlació:"
#: main.c:500
msgid "Error initializing terminal."
msgstr "Error en inicialitzar el terminal."
#: main.c:636
#, c-format
msgid "Error: value '%s' is invalid for -d.\n"
msgstr "Error: L’argument de l’opció «-d» no és vàlid: %s\n"
#: main.c:639
#, c-format
msgid "Debugging at level %d.\n"
msgstr "S’activa la depuració a nivell %d.\n"
#: main.c:641
msgid "DEBUG was not defined during compilation. Ignored.\n"
msgstr "No es va definir «DEBUG» a la compiŀlació. Es descarta l’opció.\n"
# ivb (2001/11/27)
# ivb Es refereix al directori «Maildir» -> masculí.
#: main.c:806
#, c-format
msgid "%s does not exist. Create it?"
msgstr "«%s» no existeix. Voleu crear‐lo?"
#: main.c:810
#, c-format
msgid "Can't create %s: %s."
msgstr "No s’ha pogut crear «%s»: %s"
# Es refereix a l’esquema d’URL. ivb
#: main.c:852
msgid "Failed to parse mailto: link\n"
msgstr "No s’ha pogut interpretar l’enllaç de tipus «mailto:».\n"
#: main.c:864
msgid "No recipients specified.\n"
msgstr "No s’ha indicat cap destinatari.\n"
#: main.c:950
#, c-format
msgid "%s: unable to attach file.\n"
msgstr "%s: No s’ha pogut adjuntar el fitxer.\n"
#: main.c:973
msgid "No mailbox with new mail."
msgstr "No hi ha cap bústia amb correu nou."
#: main.c:982
msgid "No incoming mailboxes defined."
msgstr "No s’ha definit cap bústia d’entrada."
#: main.c:1010
msgid "Mailbox is empty."
msgstr "La bústia és buida."
#: mbox.c:119 mbox.c:269 mh.c:1152 mx.c:642
#, c-format
msgid "Reading %s..."
msgstr "S’està llegint «%s»…"
#: mbox.c:157 mbox.c:214
msgid "Mailbox is corrupt!"
msgstr "La bústia és corrupta."
#: mbox.c:670
msgid "Mailbox was corrupted!"
msgstr "La bústia ha estat corrompuda."
#: mbox.c:752 mbox.c:1008
msgid "Fatal error! Could not reopen mailbox!"
msgstr "Error fatal. No s’ha pogut reobrir la bústia."
#: mbox.c:761
msgid "Unable to lock mailbox!"
msgstr "No s’ha pogut blocar la bústia."
# ivb (2001/11/27)
# ivb Cal mantenir el missatge curt.
# ivb ABREUJAT!
#. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
#. * messages were found to be changed or deleted. This should
#. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
#.
#: mbox.c:804
msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
msgstr ""
"sync: La bústia és modificada però els missatges no (informeu de l’error)."
#: mbox.c:828 mh.c:1658 mx.c:739
#, c-format
msgid "Writing %s..."
msgstr "S’està escrivint «%s»…"
#: mbox.c:963
msgid "Committing changes..."
msgstr "S’estan realitzant els canvis…"
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# ivb L’escriptura ha fallat. S’ha desat la bústia parcial a «%s».
#: mbox.c:994
#, c-format
msgid "Write failed! Saved partial mailbox to %s"
msgstr "L’escriptura fallà. Es desa la bústia parcial a «%s»."
#: mbox.c:1056
msgid "Could not reopen mailbox!"
msgstr "No s’ha pogut reobrir la bústia."
#: mbox.c:1092
msgid "Reopening mailbox..."
msgstr "S’està reobrint la bústia…"
#: menu.c:423
msgid "Jump to: "
msgstr "Salta a: "
#: menu.c:432
msgid "Invalid index number."
msgstr "El número d’índex no és vàlid."
#: menu.c:436 menu.c:457 menu.c:522 menu.c:565 menu.c:581 menu.c:592
#: menu.c:603 menu.c:614 menu.c:627 menu.c:640 menu.c:1051
msgid "No entries."
msgstr "No hi ha cap entrada."
#: menu.c:454
msgid "You cannot scroll down farther."
msgstr "No podeu baixar més."
#: menu.c:472
msgid "You cannot scroll up farther."
msgstr "No podeu pujar més."
#: menu.c:515
msgid "You are on the first page."
msgstr "Vos trobeu a la primera pàgina."
#: menu.c:516
msgid "You are on the last page."
msgstr "Vos trobeu a la darrera pàgina."
#: menu.c:651
msgid "You are on the last entry."
msgstr "Vos trobeu a la darrera entrada."
#: menu.c:662
msgid "You are on the first entry."
msgstr "Vos trobeu a la primera entrada."
#: menu.c:733 pager.c:2086 pattern.c:1417
msgid "Search for: "
msgstr "Cerca: "
#: menu.c:733 pager.c:2086 pattern.c:1417
msgid "Reverse search for: "
msgstr "Cerca cap enrere: "
#: menu.c:777 pager.c:2039 pager.c:2061 pager.c:2181 pattern.c:1531
msgid "Not found."
msgstr "No s’ha trobat."
#: menu.c:903
msgid "No tagged entries."
msgstr "No hi ha cap entrada marcada."
#: menu.c:1008
msgid "Search is not implemented for this menu."
msgstr "No es pot cercar en aquest menú."
#: menu.c:1013
msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
msgstr "No es pot saltar en un diàleg."
#: menu.c:1054
msgid "Tagging is not supported."
msgstr "No es pot marcar."
# Mutt usa «scan» quan es refereix a llegir una bústia Maildir. ivb
#: mh.c:1131
#, c-format
msgid "Scanning %s..."
msgstr "S’està llegint «%s»…"
#: mh.c:1332 mh.c:1410
msgid "Could not flush message to disk"
msgstr "No s’ha pogut escriure el missatge a disc."
#: mh.c:1377
msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
msgstr "maildir_commit_message(): No s’ha pogut canviar la data del fitxer."
#: mutt_sasl.c:192
msgid "Unknown SASL profile"
msgstr "El perfil SASL no és conegut."
#: mutt_sasl.c:226
msgid "Error allocating SASL connection"
msgstr "Error en reservar una connexió SASL."
#: mutt_sasl.c:236
msgid "Error setting SASL security properties"
msgstr "Error en establir les propietats de seguretat de SASL."
#: mutt_sasl.c:246
msgid "Error setting SASL external security strength"
msgstr "Error en establir el nivell de seguretat extern de SASL."
#: mutt_sasl.c:255
msgid "Error setting SASL external user name"
msgstr "Error en establir el nom d’usuari extern de SASL."
#: mutt_socket.c:103 mutt_socket.c:181
#, c-format
msgid "Connection to %s closed"
msgstr "S’ha tancat la connexió amb «%s»."
#: mutt_socket.c:300
msgid "SSL is unavailable."
msgstr "SSL no es troba disponible."
# «preconnect» és una ordre de configuració. ivb
#: mutt_socket.c:332
msgid "Preconnect command failed."
msgstr "preconnect: L’ordre de preconnexió ha fallat."
#: mutt_socket.c:403 mutt_socket.c:417
#, c-format
msgid "Error talking to %s (%s)"
msgstr "Error en parlar amb «%s» (%s)."
#: mutt_socket.c:470 mutt_socket.c:529
#, c-format
msgid "Bad IDN \"%s\"."
msgstr "L’IDN no és vàlid: %s"
#: mutt_socket.c:478 mutt_socket.c:537
#, c-format
msgid "Looking up %s..."
msgstr "S’està cercant «%s»…"
#: mutt_socket.c:488 mutt_socket.c:546
#, c-format
msgid "Could not find the host \"%s\""
msgstr "No s’ha pogut trobar l’estació «%s»."
#: mutt_socket.c:494 mutt_socket.c:552
#, c-format
msgid "Connecting to %s..."
msgstr "S’està connectant amb «%s»…"
#: mutt_socket.c:576
#, c-format
msgid "Could not connect to %s (%s)."
msgstr "No s’ha pogut connectar amb «%s» (%s)."
#: mutt_ssl.c:187
msgid "Failed to find enough entropy on your system"
msgstr "No s’ha pogut extraure l’entropia suficient del vostre sistema."
#: mutt_ssl.c:211
#, c-format
msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
msgstr "S’està plenant la piscina d’entropia «%s»…\n"
#: mutt_ssl.c:219
#, c-format
msgid "%s has insecure permissions!"
msgstr "«%s» no té uns permissos segurs."
#: mutt_ssl.c:238
msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
msgstr "S’ha inhabilitat l’SSL per manca d’entropia."
#: mutt_ssl.c:352
msgid "I/O error"
msgstr "Error d’E/S."
#: mutt_ssl.c:361
#, c-format
msgid "SSL failed: %s"
msgstr "La negociació d’SSL ha fallat: %s"
#: mutt_ssl.c:370 mutt_ssl_gnutls.c:950 mutt_ssl_gnutls.c:984
#: mutt_ssl_gnutls.c:994
msgid "Unable to get certificate from peer"
msgstr "No s’ha pogut obtenir el certificat del servidor."
#: mutt_ssl.c:378
#, c-format
msgid "SSL connection using %s (%s)"
msgstr "La connexió SSL empra «%s» (%s)."
# ivb (2001/12/02)
# ivb Es pot referir a nom, correu, organització, unitat organitzativa,
# ivb localitat, estat, país -> ni masculí ni femení, sinò tot el contrari.
#: mutt_ssl.c:480
msgid "Unknown"
msgstr "No es coneix"
#: mutt_ssl.c:505 mutt_ssl_gnutls.c:473
#, c-format
msgid "[unable to calculate]"
msgstr "[no s’ha pogut calcular]"
#: mutt_ssl.c:523 mutt_ssl_gnutls.c:496
msgid "[invalid date]"
msgstr "[la data no és vàlida]"
#: mutt_ssl.c:651
msgid "Server certificate is not yet valid"
msgstr "El certificat del servidor encara no és vàlid."
#: mutt_ssl.c:658
msgid "Server certificate has expired"
msgstr "El certificat del servidor ha expirat."
# Sí, «subjecte» del certificat X.509, no «assumpte». ivb
#: mutt_ssl.c:780
msgid "cannot get certificate subject"
msgstr "No s’ha pogut obtenir el subjecte del certificat."
#: mutt_ssl.c:790 mutt_ssl.c:799
msgid "cannot get certificate common name"
msgstr "No s’ha pogut obtenir el nom comú del certificat."
#: mutt_ssl.c:813
#, c-format
msgid "certificate owner does not match hostname %s"
msgstr "El propietari del certificat no concorda amb l’amfitrió «%s»."
#: mutt_ssl.c:854
#, c-format
msgid "Certificate host check failed: %s"
msgstr "La comprovació de l’amfitrió del certificat ha fallat: %s"
#: mutt_ssl.c:932 mutt_ssl_gnutls.c:732
msgid "This certificate belongs to:"
msgstr "Aquest certificat pertany a:"
#: mutt_ssl.c:945 mutt_ssl_gnutls.c:771
msgid "This certificate was issued by:"
msgstr "Aquest certificat ha estat lliurat per:"
# ivb (2001/12/08)
# ivb A continuació ve el rang de validesa.
#: mutt_ssl.c:956 mutt_ssl_gnutls.c:810
#, c-format
msgid "This certificate is valid"
msgstr "Aquest certificat té validesa"
#: mutt_ssl.c:957 mutt_ssl_gnutls.c:813
#, c-format
msgid " from %s"
msgstr " des de %s"
#: mutt_ssl.c:959 mutt_ssl_gnutls.c:817
#, c-format
msgid " to %s"
msgstr " fins a %s"
#: mutt_ssl.c:965
#, c-format
msgid "Fingerprint: %s"
msgstr "Empremta digital: %s"
#: mutt_ssl.c:968 mutt_ssl_gnutls.c:854
#, c-format
msgid "SSL Certificate check (certificate %d of %d in chain)"
msgstr "Comprovació del certificat SSL (%d de %d en la cadena)"
#: mutt_ssl.c:976 mutt_ssl_gnutls.c:863
msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre"
# ivb (2001/11/27)
# ivb (r)ebutja, accepta (u)na sola volta, accepta (s)empre
#: mutt_ssl.c:977 mutt_ssl_gnutls.c:864
msgid "roa"
msgstr "rus"
#: mutt_ssl.c:981 mutt_ssl_gnutls.c:868
msgid "(r)eject, accept (o)nce"
msgstr "(r)ebutja, accepta (u)na sola volta"
# ivb (2001/11/27)
# ivb (r)ebutja, accepta (u)na sola volta
#: mutt_ssl.c:982 mutt_ssl_gnutls.c:869
msgid "ro"
msgstr "ru"
#: mutt_ssl.c:1013 mutt_ssl_gnutls.c:918
msgid "Warning: Couldn't save certificate"
msgstr "Avís: No s’ha pogut desar el certificat."
#: mutt_ssl.c:1018 mutt_ssl_gnutls.c:923
msgid "Certificate saved"
msgstr "S’ha desat el certificat."
#: mutt_ssl_gnutls.c:106 mutt_ssl_gnutls.c:133
msgid "Error: no TLS socket open"
msgstr "Error: No hi ha un connector TLS obert."
#: mutt_ssl_gnutls.c:292
msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
msgstr "Tots els protocols de connexió TLS/SSL disponibles estan inhabilitats."
#: mutt_ssl_gnutls.c:356
#, c-format
msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
msgstr "La connexió SSL/TLS empra «%s» (%s/%s/%s)."
#: mutt_ssl_gnutls.c:563 mutt_ssl_gnutls.c:712
msgid "Error initialising gnutls certificate data"
msgstr "Error en inicialitzar les dades de certificat de GNU TLS."
#: mutt_ssl_gnutls.c:570 mutt_ssl_gnutls.c:719
msgid "Error processing certificate data"
msgstr "Error en processar les dades del certificat."
#: mutt_ssl_gnutls.c:703
msgid "Warning: Server certificate was signed using an insecure algorithm"
msgstr ""
"Avís: El certificat del servidor s’ha signat emprant un algorisme insegur."
#: mutt_ssl_gnutls.c:822
#, c-format
msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
msgstr "Empremta digital SHA1: %s"
#: mutt_ssl_gnutls.c:825
#, c-format
msgid "MD5 Fingerprint: %s"
msgstr "Empremta digital MD5: %s"
#: mutt_ssl_gnutls.c:830
msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
msgstr "Avís: El certificat del servidor encara no és vàlid."
#: mutt_ssl_gnutls.c:835
msgid "WARNING: Server certificate has expired"
msgstr "Avís: El certificat del servidor ha expirat."
#: mutt_ssl_gnutls.c:840
msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
msgstr "Avís: El certificat del servidor ha estat revocat."
#: mutt_ssl_gnutls.c:845
msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
msgstr "Avís: El nom d’estació del servidor no concorda amb el del certificat."
#: mutt_ssl_gnutls.c:850
msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
msgstr "Avís: El signatari del certificat del servidor no és una CA."
#: mutt_ssl_gnutls.c:956
#, c-format
msgid "Certificate verification error (%s)"
msgstr "Error en verificar el certificat: %s"
#: mutt_ssl_gnutls.c:965
msgid "Certificate is not X.509"
msgstr "El certificat no és de tipus X.509."
#: mutt_tunnel.c:72
#, c-format
msgid "Connecting with \"%s\"..."
msgstr "S’està connectant amb «%s»…"
#: mutt_tunnel.c:139
#, c-format
msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
msgstr "El túnel a «%s» ha tornat l’error %d: %s"
#: mutt_tunnel.c:157 mutt_tunnel.c:173
#, c-format
msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
msgstr "Error al túnel establert amb «%s»: %s"
#: muttlib.c:976
msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar a dins? [(s)í, (n)o, (t)ots]"
# (s)í, (n)o, (t)ots ivb
#: muttlib.c:976
msgid "yna"
msgstr "snt"
#: muttlib.c:992
msgid "File is a directory, save under it?"
msgstr "El fitxer és un directori; voleu desar a dins?"
#: muttlib.c:998
msgid "File under directory: "
msgstr "Fitxer a sota del directori: "
#: muttlib.c:1010
msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
msgstr "El fitxer ja existeix; (s)obreescriu, (a)fegeix o (c)anceŀla?"
# ivb (2001/11/27)
# ivb (s)obreescriu, (a)fegeix, (c)anceŀla
#: muttlib.c:1010
msgid "oac"
msgstr "sac"
#: muttlib.c:1511
msgid "Can't save message to POP mailbox."
msgstr "No es poden desar missatges en bústies POP."
#: muttlib.c:1520
#, c-format
msgid "Append messages to %s?"
msgstr "Voleu afegir els missatges a «%s»?"
#: muttlib.c:1532
#, c-format
msgid "%s is not a mailbox!"
msgstr "«%s» no és una bústia."
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# ivb Hi ha massa forrellats; voleu eliminar‐ne un de «%s»?
#: mx.c:116
#, c-format
msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
msgstr "Voleu eliminar un forrellat sobrant de «%s»?"
# ivb (2001/11/27)
# ivb «dotlock» és el programa emprat per a blocar.
#: mx.c:128
#, c-format
msgid "Can't dotlock %s.\n"
msgstr "No s’ha pogut blocar «%s» amb «dotlock».\n"
#: mx.c:184
msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
msgstr "S’ha excedit el temps d’espera en intentar blocar amb fcntl()."
#: mx.c:190
#, c-format
msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
msgstr "S’està esperant el blocatge amb fcntl()… %d"
#: mx.c:217
msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
msgstr "S’ha excedit el temps d’espera en intentar blocar amb flock()."
#: mx.c:224
#, c-format
msgid "Waiting for flock attempt... %d"
msgstr "S’està esperant el blocatge amb flock()… %d"
#: mx.c:555
#, c-format
msgid "Couldn't lock %s\n"
msgstr "No s’ha pogut blocar «%s».\n"
#: mx.c:771
#, c-format
msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
msgstr "No s’ha pogut sincronitzar la bústia «%s»."
#: mx.c:835
#, c-format
msgid "Move read messages to %s?"
msgstr "Voleu moure els missatges a «%s»?"
# ivb (2001/12/08)
# ivb Ací «%d» sempre és 1.
#: mx.c:851 mx.c:1111
#, c-format
msgid "Purge %d deleted message?"
msgstr "Voleu eliminar %d missatge esborrat?"
#: mx.c:851 mx.c:1111
#, c-format
msgid "Purge %d deleted messages?"
msgstr "Voleu eliminar %d missatges esborrats?"
#: mx.c:872
#, c-format
msgid "Moving read messages to %s..."
msgstr "S’estan movent els missatges llegits a «%s»…"
#: mx.c:932 mx.c:1102
msgid "Mailbox is unchanged."
msgstr "No s’ha modificat la bústia."
#: mx.c:972
#, c-format
msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
msgstr "%d mantinguts, %d moguts, %d esborrats."
#: mx.c:975 mx.c:1154
#, c-format
msgid "%d kept, %d deleted."
msgstr "%d mantinguts, %d esborrats."
# ivb (2001/12/08)
# ivb Pot anar darrere de la següent de la següent.
#: mx.c:1086
#, c-format
msgid " Press '%s' to toggle write"
msgstr "Premeu «%s» per a habilitar l’escriptura."
# ivb (2001/12/08)
# ivb Pot anar darrere de la següent.
#: mx.c:1088
msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
msgstr "Habiliteu l’escriptura amb «toggle-write»."
# Precedeix alguna de les anteriors. Mantenir breu. ivb
#: mx.c:1090
#, c-format
msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
msgstr "Bústia en estat de només lectura. %s"
#: mx.c:1148
msgid "Mailbox checkpointed."
msgstr "S’ha establert un punt de control a la bústia."
#: mx.c:1466
msgid "Can't write message"
msgstr "No s’ha pogut escriure el missatge."
#: mx.c:1505
msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
msgstr "Desbordament enter, no s’ha pogut reservar memòria."
# ivb (2001/12/08)
# ivb Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
#: pager.c:1531
msgid "PrevPg"
msgstr "RePàg"
# ivb (2001/12/08)
# ivb Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
#: pager.c:1532
msgid "NextPg"
msgstr "AvPàg"
# ivb (2001/12/08)
# ivb Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
#: pager.c:1536
msgid "View Attachm."
msgstr "Adjuncs."
# ivb (2001/12/08)
# ivb Menú superpoblat: mantenir _molt_ curt!
#: pager.c:1539
msgid "Next"
msgstr "Segnt."
#. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
#: pager.c:1940 pager.c:1971 pager.c:2003 pager.c:2279
msgid "Bottom of message is shown."
msgstr "El final del missatge ja és visible."
#: pager.c:1956 pager.c:1978 pager.c:1985 pager.c:1992
msgid "Top of message is shown."
msgstr "L’inici del missatge ja és visible."
#: pager.c:2217
msgid "Help is currently being shown."
msgstr "Ja s’està mostrant l’ajuda."
#: pager.c:2246
msgid "No more quoted text."
msgstr "No hi ha més text citat."
#: pager.c:2259
msgid "No more unquoted text after quoted text."
msgstr "No hi ha més text sense citar després del text citat."
#: parse.c:577
msgid "multipart message has no boundary parameter!"
msgstr "El missatge «multipart» no té paràmetre «boundary»."
#: pattern.c:264
#, c-format
msgid "Error in expression: %s"
msgstr "Error a l’expressió: %s"
#: pattern.c:269
#, c-format
msgid "Empty expression"
msgstr "L’expressió és buida."
#: pattern.c:402
#, c-format
msgid "Invalid day of month: %s"
msgstr "El dia del mes no és vàlid: %s"
#: pattern.c:416
#, c-format
msgid "Invalid month: %s"
msgstr "El mes no és vàlid: %s"
#. getDate has its own error message, don't overwrite it here
#: pattern.c:568
#, c-format
msgid "Invalid relative date: %s"
msgstr "La data relativa no és vàlida: %s"
#: pattern.c:582
msgid "error in expression"
msgstr "Error a l’expressió."
#: pattern.c:804 pattern.c:956
#, c-format
msgid "error in pattern at: %s"
msgstr "Error al patró a: %s"
#: pattern.c:830
#, fuzzy, c-format
msgid "missing pattern: %s"
msgstr "Manca un paràmetre."
# Realment són parèntesis! ivb
#: pattern.c:840
#, c-format
msgid "mismatched brackets: %s"
msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
#: pattern.c:896
#, c-format
msgid "%c: invalid pattern modifier"
msgstr "%c: El modificador de patró no és vàlid."
#: pattern.c:902
#, c-format
msgid "%c: not supported in this mode"
msgstr "%c: No es permet en aquest mode."
#: pattern.c:915
#, c-format
msgid "missing parameter"
msgstr "Manca un paràmetre."
#: pattern.c:931
#, c-format
msgid "mismatched parenthesis: %s"
msgstr "Els parèntesis no estan aparellats: %s"
#: pattern.c:963
msgid "empty pattern"
msgstr "El patró és buit."
#: pattern.c:1217
#, c-format
msgid "error: unknown op %d (report this error)."
msgstr "Error: L’operació %d no és coneguda (informeu d’aquest error)."
#: pattern.c:1300 pattern.c:1438
msgid "Compiling search pattern..."
msgstr "S’està compiŀlant el patró de cerca…"
#: pattern.c:1320
msgid "Executing command on matching messages..."
msgstr "S’està executant l’ordre sobre els missatges concordants…"
#: pattern.c:1387
msgid "No messages matched criteria."
msgstr "No hi ha cap missatge que concorde amb el criteri."
#: pattern.c:1467
msgid "Searching..."
msgstr "S’està cercant…"
#: pattern.c:1480
msgid "Search hit bottom without finding match"
msgstr "La cerca ha arribat al final sense trobar cap concordança."
#: pattern.c:1491
msgid "Search hit top without finding match"
msgstr "La cerca ha arribat a l’inici sense trobar cap concordança."
#: pattern.c:1523
msgid "Search interrupted."
msgstr "S’ha interromput la cerca."
#: pgp.c:90
msgid "Enter PGP passphrase:"
msgstr "Entreu la frase clau de PGP:"
#: pgp.c:104
msgid "PGP passphrase forgotten."
msgstr "S’ha esborrat de la memòria la frase clau de PGP."
#: pgp.c:368
msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
msgstr "[-- Error: No s’ha pogut crear el subprocés PGP. --]\n"
#: pgp.c:402 pgp.c:659 pgp.c:863
msgid ""
"[-- End of PGP output --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Final de l’eixida de PGP. --]\n"
"\n"
#: pgp.c:424 pgp.c:475 pgp.c:998
msgid "Could not decrypt PGP message"
msgstr "No s’ha pogut desxifrar el missatge PGP."
#. clear 'Invoking...' message, since there's no error
#: pgp.c:477 pgp.c:994
msgid "PGP message successfully decrypted."
msgstr "S’ha pogut desxifrar amb èxit el missatge PGP."
#: pgp.c:767
msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
msgstr "Error intern. Informeu <roessler@does-not-exist.org>."
#: pgp.c:828
msgid ""
"[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Error: No s’ha pogut crear el subprocés PGP. --]\n"
"\n"
#: pgp.c:875
msgid "Decryption failed"
msgstr "El desxifratge ha fallat."
#: pgp.c:1050
msgid "Can't open PGP subprocess!"
msgstr "No s’ha pogut obrir el subprocés PGP."
#: pgp.c:1487
msgid "Can't invoke PGP"
msgstr "No s’ha pogut invocar PGP."
#: pgp.c:1592
#, fuzzy, c-format
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s format, or (c)lear? "
msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
# Ull! La mateixa clau que «en línia». ivb
#: pgp.c:1593
msgid "PGP/M(i)ME"
msgstr "PGP/M(i)ME"
# Ull! La mateixa clau que «PGP/MIME». ivb
#: pgp.c:1593
msgid "(i)nline"
msgstr "en lín(i)a"
# (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, (p)gp, o en (c)lar
#. The keys accepted for this prompt *must* match the order in the second
#. * version in the else clause since the switch statement below depends on
#. * it. The 'i' key is appended in this version.
#.
#: pgp.c:1599
#, fuzzy
msgid "esabfci"
msgstr "xsgapc"
#. The keys accepted *must* be a prefix of the accepted keys in the "if"
#. * clause above since the switch statement below depends on it.
#.
#: pgp.c:1606
#, fuzzy
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
msgstr "PGP: (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, %s, o en (c)lar? "
# (x)ifra, (s)igna, si(g)na com a, (a)mbdós, (p)gp, o en (c)lar
#: pgp.c:1607
#, fuzzy
msgid "esabfc"
msgstr "xsgapc"
#: pgpinvoke.c:308
msgid "Fetching PGP key..."
msgstr "S’està recollint la clau PGP…"
#: pgpkey.c:491
msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
msgstr ""
"Totes les claus concordants han expirat o estan revocades o inhabilitades."
# Una adreça.. ivb
#: pgpkey.c:532
#, c-format
msgid "PGP keys matching <%s>."
msgstr "Claus PGP que concorden amb <%s>."
# Un nom. ivb
#: pgpkey.c:534
#, c-format
msgid "PGP keys matching \"%s\"."
msgstr "Claus PGP que concordem amb «%s»."
#: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
msgid "Can't open /dev/null"
msgstr "No s’ha pogut obrir «/dev/null»."
#: pgpkey.c:724
msgid "Please enter the key ID: "
msgstr "Per favor, entreu l’ID de la clau: "
#: pgpkey.c:777
#, c-format
msgid "PGP Key %s."
msgstr "Clau PGP %s."
#: pop.c:101 pop_lib.c:210
#, c-format
msgid "Command TOP is not supported by server."
msgstr "El servidor no permet l’ordre «TOP»."
#: pop.c:128
msgid "Can't write header to temporary file!"
msgstr "No s’ha pogut escriure la capçalera en un fitxer temporal."
#: pop.c:267 pop_lib.c:212
#, c-format
msgid "Command UIDL is not supported by server."
msgstr "El servidor no permet l’ordre «UIDL»."
#: pop.c:287
#, c-format
msgid "%d messages have been lost. Try reopening the mailbox."
msgstr "S’han perdut %d missatges. Proveu de reobrir la bústia."
#: pop.c:402 pop.c:785
#, c-format
msgid "%s is an invalid POP path"
msgstr "«%s» no és un camí POP vàlid."
#: pop.c:445
msgid "Fetching list of messages..."
msgstr "S’està recollint la llista de missatges…"
#: pop.c:603
msgid "Can't write message to temporary file!"
msgstr "No s’ha pogut escriure el missatge en un fitxer temporal."
# No els seleccionats, sinò els marcats per a esborrar. ivb
#: pop.c:662
msgid "Marking messages deleted..."
msgstr "S’estan marcant els missatges per a esborrar…"
#: pop.c:740 pop.c:805
msgid "Checking for new messages..."
msgstr "S’està comprovant si hi ha missatges nous…"
#: pop.c:769
msgid "POP host is not defined."
msgstr "No s’ha definit el servidor POP (pop_host)."
#: pop.c:833
msgid "No new mail in POP mailbox."
msgstr "No hi ha correu nou a la bústia POP."
# ivb (2001/11/30)
# ivb Use «eliminar» pq en portar els missatges s’eliminen completament
# ivb del servidor POP.
#: pop.c:840
msgid "Delete messages from server?"
msgstr "Voleu eliminar els missatges del servidor?"
#: pop.c:842
#, c-format
msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
msgstr "S’estan llegint els missatges nous (%d octets)…"
#: pop.c:884
msgid "Error while writing mailbox!"
msgstr "Error en escriure a la bústia."
#: pop.c:888
#, c-format
msgid "%s [%d of %d messages read]"
msgstr "%s [llegits %d de %d missatges]"
#: pop.c:911 pop_lib.c:378
msgid "Server closed connection!"
msgstr "El servidor ha tancat la connexió."
#: pop_auth.c:78
msgid "Authenticating (SASL)..."
msgstr "S’està autenticant (SASL)…"
#: pop_auth.c:188
msgid "POP timestamp is invalid!"
msgstr "La marca horària de POP no és vàlida."
#: pop_auth.c:193
msgid "Authenticating (APOP)..."
msgstr "S’està autenticant (APOP)…"
#: pop_auth.c:216
msgid "APOP authentication failed."
msgstr "L’autenticació APOP ha fallat."
#: pop_auth.c:251
#, c-format
msgid "Command USER is not supported by server."
msgstr "El servidor no permet l’ordre «USER»."
#: pop_lib.c:55
#, c-format
msgid "Invalid POP URL: %s\n"
msgstr "L’URL de POP no és vàlid: %s\n"
#: pop_lib.c:208
msgid "Unable to leave messages on server."
msgstr "No s’han pogut deixar els missatges al servidor."
#: pop_lib.c:238
#, c-format
msgid "Error connecting to server: %s"
msgstr "Error en connectar amb el servidor: %s"
#: pop_lib.c:392
msgid "Closing connection to POP server..."
msgstr "S’està tancant la connexió amb el servidor POP…"
#: pop_lib.c:563
msgid "Verifying message indexes..."
msgstr "S’estan verificant els índexs dels missatges…"
# ivb (2001/12/08)
# ivb ABREUJAT!
# ivb S’ha perdut la connexió. Voleu reconnectar amb el servidor POP?
#: pop_lib.c:585
msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
msgstr "S’ha perdut la connexió. Reconnectar amb el servidor POP?"
#: postpone.c:165
msgid "Postponed Messages"
msgstr "Missatges posposats"
#: postpone.c:245 postpone.c:254
msgid "No postponed messages."
msgstr "No hi ha cap missatge posposat."
#: postpone.c:442 postpone.c:463 postpone.c:497
msgid "Illegal crypto header"
msgstr "La capçalera criptogràfica no és permesa."
#: postpone.c:483
msgid "Illegal S/MIME header"
msgstr "La capçalera S/MIME no és permesa."
#: postpone.c:563
msgid "Decrypting message..."
msgstr "S’està desxifrant el missatge…"
#: postpone.c:572
msgid "Decryption failed."
msgstr "El desxifratge ha fallat."
#: query.c:50
msgid "New Query"
msgstr "Nova consulta"
#: query.c:51
msgid "Make Alias"
msgstr "Crea àlies"
#: query.c:52
msgid "Search"
msgstr "Cerca"
#: query.c:95
msgid "Waiting for response..."
msgstr "S’està esperant una resposta…"
#: query.c:246 query.c:274
msgid "Query command not defined."
msgstr "No s’ha definit cap ordre de consulta."
#: query.c:301
#, c-format
msgid "Query"
msgstr "Consulta"
#. Prompt for Query
#: query.c:313 query.c:338
msgid "Query: "
msgstr "Consulta: "
#: query.c:321 query.c:347
#, c-format