Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 5a9a17ebf8
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

6452 lines (5298 sloc) 144.51 kb
# Hellenic support for mutt by
#
# Copyright (C) 1999-2002 Fanis Dokianakis <madf@hellug.gr>
# Corrections from
# Nikos Mayrogiannopoulos <nmav@hellug.gr>
# Simos Xenitellis <S.Xenitellis@rhbnc.ac.uk>
# kromJx <kromJx@crosswinds.net>
# ta_panta_rei <ta_panta_rei@flashmail.com>
#
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Mutt-1.5.7i\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-15 10:09-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2005-02-01 00:01GMT+2\n"
"Last-Translator: Dokianakis Fanis <madf@hellug.gr>\n"
"Language-Team: Greek <EL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-7\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#
#: account.c:163
#, c-format
msgid "Username at %s: "
msgstr "¼íïìá ÷ñÞóôç óôï %s: "
#
#: account.c:224
#, c-format
msgid "Password for %s@%s: "
msgstr "Óõíèçìáôéêü ãéá ôï %s@%s: "
#
#: addrbook.c:37 browser.c:46 pager.c:1530 postpone.c:41 query.c:48
#: recvattach.c:53
msgid "Exit"
msgstr "¸îïäïò"
#
#: addrbook.c:38 curs_main.c:406 pager.c:1537 postpone.c:42
msgid "Del"
msgstr "ÄéáãñáöÞ"
#
#: addrbook.c:39 curs_main.c:407 postpone.c:43
msgid "Undel"
msgstr "ÅðáíáöïñÜ"
#
#: addrbook.c:40
msgid "Select"
msgstr "ÅðéëÝîôå"
#
#. __STRCAT_CHECKED__
#: addrbook.c:41 browser.c:49 compose.c:96 crypt-gpgme.c:3827 curs_main.c:412
#: mutt_ssl.c:988 mutt_ssl_gnutls.c:875 pager.c:1629 pgpkey.c:522
#: postpone.c:44 query.c:53 recvattach.c:57 smime.c:425
msgid "Help"
msgstr "ÂïÞèåéá"
#
#: addrbook.c:145
msgid "You have no aliases!"
msgstr "Äåí Ý÷åôå êáíÝíá øåõäþíõìï!"
#
#: addrbook.c:155
msgid "Aliases"
msgstr "Øåõäþíõìá"
#
#. add a new alias
#: alias.c:260
msgid "Alias as: "
msgstr "Øåõäþíõìï ùò: "
#
#: alias.c:266
msgid "You already have an alias defined with that name!"
msgstr "¸÷åôå Þäç Ýíá øåõäþíõìï ìå áõôü ôï üíïìá!"
#: alias.c:272
msgid "Warning: This alias name may not work. Fix it?"
msgstr "ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ: áõôü ôï øåõäþíõìï ßóùò íá ìçí äïõëåýåé. Äéüñèùóç;"
#
#: alias.c:297
msgid "Address: "
msgstr "Äéåýèõíóç: "
#: alias.c:307 send.c:206
#, c-format
msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
msgstr "ÓöÜëìá: '%s' åßíáé ëáíèáóìÝíç äéåèíÞò äéåýèõíóç IDN."
#
#: alias.c:319
msgid "Personal name: "
msgstr "Ðñïóùðéêü ¼íïìá: "
#
#: alias.c:328
#, c-format
msgid "[%s = %s] Accept?"
msgstr "[%s = %s] ÄÝ÷åóôå;"
#
#: alias.c:347 recvattach.c:440 recvattach.c:466 recvattach.c:479
#: recvattach.c:492 recvattach.c:522
msgid "Save to file: "
msgstr "ÁðïèÞêåõóç óôï áñ÷åßï: "
#
#: alias.c:361
#, fuzzy
msgid "Error reading alias file"
msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åìöÜíéóç áñ÷åßïõ"
#
#: alias.c:383
msgid "Alias added."
msgstr "Ôï øåõäþíõìï ðñïóôÝèçêå."
#
#: alias.c:391
#, fuzzy
msgid "Error seeking in alias file"
msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åìöÜíéóç áñ÷åßïõ"
#
#: attach.c:113 attach.c:245 attach.c:477 attach.c:973
msgid "Can't match nametemplate, continue?"
msgstr "Áäõíáìßá ôáéñéÜóìáôïò ôïõ nametemplate, óõíÝ÷åéá;"
#
#. For now, editing requires a file, no piping
#: attach.c:126
#, c-format
msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
msgstr "Ç êáôá÷þñçóç óôïé÷åßùí ôïõ mailcap ÷ñåéÜæåôáé ôï %%s"
#
#: attach.c:134 attach.c:266 commands.c:223 compose.c:1179 curs_lib.c:180
#: curs_lib.c:548
#, c-format
msgid "Error running \"%s\"!"
msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åêôÝëåóç ôïõ \"%s\"!"
#
#: attach.c:144
msgid "Failure to open file to parse headers."
msgstr "Áðïôõ÷ßá êáôÜ ôï Üíïéãìá áñ÷åßïõ ãéá ôçí áíÜëõóç ôùí åðéêåöáëßäùí."
#
#: attach.c:175
msgid "Failure to open file to strip headers."
msgstr "Áðïôõ÷ßá êáôÜ ôï Üíïéãìá áñ÷åßïõ ãéá ôçí áðïãýìíùóç ôùí åðéêåöáëßäùí"
#
#: attach.c:184
msgid "Failure to rename file."
msgstr "Áðïôõ÷ßá ìåôïíïìáóßáò áñ÷åßïõ."
#
#: attach.c:197
#, c-format
msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
msgstr "Êáììßá êáôá÷þñçóç mailcap ãéá ôï %s, äçìéïõñãßá êåíïý áñ÷åßïõ."
#
#. For now, editing requires a file, no piping
#: attach.c:258
#, c-format
msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
msgstr "Ç êáôá÷þñçóç mailcap Edit ÷ñåéÜæåôáé ôï %%s"
#
#: attach.c:280
#, c-format
msgid "No mailcap edit entry for %s"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé êáôá÷þñçóç mailcap ãéá åðåîåñãáóßá êåéìÝíïõ ãéá ôï %s"
#
#: attach.c:443
msgid "No matching mailcap entry found. Viewing as text."
msgstr "Äåí âñÝèçêå üìïéá êáôá÷þñçóç Mailcap. Áðåéêüíéóç ùò êåßìåíï."
#
#: attach.c:456
msgid "MIME type not defined. Cannot view attachment."
msgstr "Ï ôýðïò MIME äåí Ý÷åé ïñéóôåß. Áäõíáìßá åìöÜíéóçò ðñïóáñôÞóåùò."
#
#: attach.c:546
msgid "Cannot create filter"
msgstr "Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ößëôñïõ"
#: attach.c:554
#, c-format
msgid "---Command: %-20.20s Description: %s"
msgstr ""
#: attach.c:558
#, c-format
msgid "---Command: %-30.30s Attachment: %s"
msgstr ""
#
#: attach.c:604
#, fuzzy, c-format
msgid "---Attachment: %s: %s"
msgstr "-- ÐñïóáñôÞóåéò"
#
#: attach.c:607
#, fuzzy, c-format
msgid "---Attachment: %s"
msgstr "-- ÐñïóáñôÞóåéò"
#
#: attach.c:677 attach.c:709 attach.c:1006 attach.c:1064 handler.c:1285
#: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
msgid "Can't create filter"
msgstr "Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ößëôñïõ"
#
#: attach.c:845
msgid "Write fault!"
msgstr "ÓöÜëìá åããñáöÞò!"
#
#: attach.c:1087
msgid "I don't know how to print that!"
msgstr "Äåí ãíùñßæù ðþò íá ôï ôõðþóù áõôü!"
#
#: browser.c:47
msgid "Chdir"
msgstr "ÁëëáãÞ êáôáëüãïõ"
#
#: browser.c:48
msgid "Mask"
msgstr "ÌÜóêá"
#
#: browser.c:400 browser.c:1055
#, c-format
msgid "%s is not a directory."
msgstr "Ôï %s äåí åßíáé êáôÜëïãïò."
#
#: browser.c:539
#, c-format
msgid "Mailboxes [%d]"
msgstr "Ãñáììáôïêéâþôéá [%d]"
#
#: browser.c:546
#, c-format
msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
msgstr "ÅããåãñáììÝíá [%s], ÌÜóêá áñ÷åßïõ: %s"
#
#: browser.c:550
#, c-format
msgid "Directory [%s], File mask: %s"
msgstr "ÊáôÜëïãïò [%s], ÌÜóêá áñ÷åßïõ: %s"
#
#: browser.c:562
msgid "Can't attach a directory!"
msgstr "Áäõíáìßá ðñïóÜñôçóçò åíüò êáôÜëïãïõ"
#
#: browser.c:701 browser.c:1123 browser.c:1221
msgid "No files match the file mask"
msgstr "ÊáíÝíá áñ÷åßï äåí ôáéñéÜæåé ìå ôç ìÜóêá áñ÷åßïõ"
#
# recvattach.c:1065
#: browser.c:905
msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "Ç äçìéïõñãßá õðïóôçñßæåôáé ìüíï ãéá ôá ãñáììáôïêéâþôéá IMAP"
#
# recvattach.c:1065
#: browser.c:929
#, fuzzy
msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "Ç äçìéïõñãßá õðïóôçñßæåôáé ìüíï ãéá ôá ãñáììáôïêéâþôéá IMAP"
#
# recvattach.c:1065
#: browser.c:952
msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "Ç äéáãñáöÞ õðïóôçñßæåôáé ìüíï ãéá ôá ãñáììáôïêéâþôéá IMAP"
#
#: browser.c:962
#, fuzzy
msgid "Cannot delete root folder"
msgstr "Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ößëôñïõ"
#: browser.c:965
#, c-format
msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
msgstr "ÄéáãñáöÞ ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ \"%s\";"
#
#: browser.c:979
msgid "Mailbox deleted."
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï äéáãñÜöçêå."
#
#: browser.c:985
msgid "Mailbox not deleted."
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï äåí äéáãñÜöçêå."
#
#: browser.c:1004
msgid "Chdir to: "
msgstr "ÁëëáãÞ êáôáëüãïõ óå:"
#
#: browser.c:1043 browser.c:1116
msgid "Error scanning directory."
msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôç äéåñåýíçóç ôïõ êáôáëüãïõ."
#
#: browser.c:1067
msgid "File Mask: "
msgstr "ÌÜóêá áñ÷åßïõ: "
#
#: browser.c:1139
msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
msgstr ""
"ÁíÜóôñïöç ôáîéíüìçóç êáôÜ (d)çìåñïìçíßá, (a)áëöáâçôéêÜ, (z)ìÝãåèïò Þ (n)"
"Üêõñï;"
#
#: browser.c:1140
msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
msgstr "Ôáîéíüìçóç êáôÜ (d)çìåñïìçíßá, (a)áëöáâçôéêÜ, (z)ìÝãåèïò Þ (n)Üêõñï;"
#
#: browser.c:1141
msgid "dazn"
msgstr "dazn"
#
#: browser.c:1208
msgid "New file name: "
msgstr "ÍÝï üíïìá áñ÷åßïõ: "
#
#: browser.c:1239
msgid "Can't view a directory"
msgstr "Áäõíáìßá áíÜãíùóçò åíüò êáôÜëïãïõ"
#
#: browser.c:1256
msgid "Error trying to view file"
msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôçí åìöÜíéóç áñ÷åßïõ"
#
#: buffy.c:486
msgid "New mail in "
msgstr "ÍÝá áëëçëïãñáößá óôï "
#
#: color.c:326
#, c-format
msgid "%s: color not supported by term"
msgstr "%s: ôï ôåñìáôéêü äåí õðïóôçñßæåé ÷ñþìá"
#
#: color.c:332
#, c-format
msgid "%s: no such color"
msgstr "%s: äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéï ÷ñþìá"
#
#: color.c:378 color.c:584 color.c:595
#, c-format
msgid "%s: no such object"
msgstr "%s: äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéï áíôéêåßìåíï"
#
#: color.c:391
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: command valid only for index, body, header objects"
msgstr "%s: ç åíôïëÞ éó÷ýåé ìüíï ãéá ôï ÷áñáêôçñéóôéêü áíôéêåßìåíï"
#
#: color.c:399
#, c-format
msgid "%s: too few arguments"
msgstr "%s: ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
#
#: color.c:572
msgid "Missing arguments."
msgstr "ÅëëéðÞ ïñßóìáôá."
#
#: color.c:611 color.c:622
msgid "color: too few arguments"
msgstr "÷ñþìá: ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
#
#: color.c:645
msgid "mono: too few arguments"
msgstr "ìïíü÷ñùìá: ëßãá ïñßóìáôá"
#
#: color.c:665
#, c-format
msgid "%s: no such attribute"
msgstr "%s: äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá éäéüôçôá"
#
#: color.c:705 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:902
msgid "too few arguments"
msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
#
#: color.c:714 hook.c:83
msgid "too many arguments"
msgstr "ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
#
#: color.c:730
msgid "default colors not supported"
msgstr "äåí õðïóôçñßæïíôáé ôá åî'ïñéóìïý ÷ñþìáôá"
#
# commands.c:92
#. find out whether or not the verify signature
#: commands.c:90
msgid "Verify PGP signature?"
msgstr "Åðéâåâáßùóç ôçò PGP øçöéáêÞò õðïãñáöÞò;"
#
#: commands.c:115 mbox.c:787
msgid "Could not create temporary file!"
msgstr "Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ðñïóùñéíïý áñ÷åßïõ!"
#
#: commands.c:128
msgid "Cannot create display filter"
msgstr "Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ößëôñïõ áðåéêüíéóçò"
#
#: commands.c:152
msgid "Could not copy message"
msgstr "Áäõíáìßá áíôéãñáöÞò ôïõ ìçíýìáôïò."
#: commands.c:189
msgid "S/MIME signature successfully verified."
msgstr "Ç õðïãñáöÞ S/MIME åðáëçèåýôçêå åðéôõ÷þò."
#: commands.c:191
msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
msgstr "Ï éäéïêôÞôçò ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý S/MIME äåí ôáéñéÜæåé ìå ôïí áðïóôïëÝá."
#: commands.c:194 commands.c:205
msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ÔìÞìá áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò äåí åßíáé õðïãåãñáììÝíï."
#: commands.c:196
msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
msgstr "Ç õðïãñáöÞ S/MIME ÄÅÍ åðáëçèåýôçêå."
#: commands.c:203
msgid "PGP signature successfully verified."
msgstr "Ç õðïãñáöÞ PGP åðáëçèåýôçêå åðéôõ÷þò."
#: commands.c:207
msgid "PGP signature could NOT be verified."
msgstr "Ç õðïãñáöÞ PGP ÄÅÍ åðáëçèåýôçêå."
#
#: commands.c:231
msgid "Command: "
msgstr "ÅíôïëÞ: "
#: commands.c:256
#, fuzzy
msgid "Warning: message has no From: header"
msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ÔìÞìá áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò äåí åßíáé õðïãåãñáììÝíï."
#
#: commands.c:274 recvcmd.c:171
msgid "Bounce message to: "
msgstr "Äéáâßâáóç ìçíýìáôïò óôïí: "
#
#: commands.c:276 recvcmd.c:173
msgid "Bounce tagged messages to: "
msgstr "Äéáâßâáóç óçìåéùìÝíùí ìçíõìÜôùí óôïí: "
#
#: commands.c:291 recvcmd.c:182
msgid "Error parsing address!"
msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜëõóç ôçò äéåýèõíóçò!"
#: commands.c:299 recvcmd.c:190
#, c-format
msgid "Bad IDN: '%s'"
msgstr "ËáíèáóìÝíç äéåèíÞò äéåýèõíóç IDN: '%s'"
#
#: commands.c:310 recvcmd.c:204
#, c-format
msgid "Bounce message to %s"
msgstr "Äéáâßâáóç ìçíýìáôïò óôïí %s"
#
#: commands.c:310 recvcmd.c:204
#, c-format
msgid "Bounce messages to %s"
msgstr "Äéáâßâáóç ìçíõìÜôùí óôïí %s"
#
#: commands.c:326 recvcmd.c:220
msgid "Message not bounced."
msgstr "Ôï ìÞíõìá äåí äéáâéâÜóôçêå."
#
#: commands.c:326 recvcmd.c:220
msgid "Messages not bounced."
msgstr "Ôá ìçíýìáôá äåí äéáâéâÜóôçêáí."
#
#: commands.c:336 recvcmd.c:239
msgid "Message bounced."
msgstr "Ôï ìÞíõìá äéáâéâÜóôçêå."
#
#: commands.c:336 recvcmd.c:239
msgid "Messages bounced."
msgstr "Ôá ìçíýìáôá äéáâéâÜóôçêáí."
#
#: commands.c:413 commands.c:447 commands.c:464
msgid "Can't create filter process"
msgstr "Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò äéåñãáóßáò ößëôñïõ"
#
#: commands.c:493
msgid "Pipe to command: "
msgstr "Äéï÷Ýôåõóç óôçí åíôïëÞ: "
#
#: commands.c:510
msgid "No printing command has been defined."
msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß åíôïëÞ åêôõðþóåùò."
#
#: commands.c:515
msgid "Print message?"
msgstr "Åêôýðùóç ìçíýìáôïò;"
#
#: commands.c:515
msgid "Print tagged messages?"
msgstr "Åêôýðùóç ôùí óçìåéùìÝíùí ìçíõìÜôùí;"
#
#: commands.c:524
msgid "Message printed"
msgstr "Ôï ìÞíõìá åêôõðþèçêå"
#
#: commands.c:524
msgid "Messages printed"
msgstr "Ôá ìçíýìáôá åêôõðþèçêáí"
#
#: commands.c:526
msgid "Message could not be printed"
msgstr "Áäõíáìßá åêôýðùóçò ìçíýìáôïò"
#
#: commands.c:527
msgid "Messages could not be printed"
msgstr "Áäõíáìßá åêôýðùóçò ìçíõìÜôùí"
#
#: commands.c:536
msgid ""
"Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
"(p)am?: "
msgstr ""
"Áíô-Ôáî (d)çìí/(f)áðü/(r)ëÞø/(s)èÝì/(o)ðñïò/(t)íÞì/(u)Üíåõ/(z)ìåã/(c)âáèì/s"
"(p)am;: "
#
#: commands.c:537
msgid ""
"Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
"am?: "
msgstr ""
"Ôáî (d)çìí/(f)áðü/(r)ëÞø/(s)èÝì/(o)ðñïò/(t)íÞì/(u)Üíåõ/(z)ìåã/(c)âáèì/s(p)"
"am;: "
#
#: commands.c:538
msgid "dfrsotuzcp"
msgstr "dfrsotuzcp"
#
#: commands.c:595
msgid "Shell command: "
msgstr "ÅíôïëÞ öëïéïý: "
#
#: commands.c:738
#, c-format
msgid "Decode-save%s to mailbox"
msgstr "Áðïêùäéêïðïßçóç-áðïèÞêåõóç%s óôï ãñáììáôïêéâþôéï"
#
#: commands.c:739
#, c-format
msgid "Decode-copy%s to mailbox"
msgstr "Áðïêùäéêïðïßçóç-áíôéãñáöÞ%s óôï ãñáììáôïêéâþôéï"
#
#: commands.c:740
#, c-format
msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
msgstr "ÁðïêñõðôïãñÜöçóç-áðïèÞêåõóç%s óôï ãñáììáôïêéâþôéï"
#
#: commands.c:741
#, c-format
msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
msgstr "ÁðïêñõðôïãñÜöçóç-áíôéãñáöÞ%s óôï ãñáììáôïêéâþôéï"
#
#: commands.c:742
#, c-format
msgid "Save%s to mailbox"
msgstr "ÁðïèÞêåõóç%s óôï ãñáììáôïêéâþôéï"
#
#: commands.c:742
#, c-format
msgid "Copy%s to mailbox"
msgstr "ÁíôéãñáöÞ%s óôï ãñáììáôïêéâþôéï"
#
#: commands.c:743
msgid " tagged"
msgstr " óçìåéùìÝíï"
#
#: commands.c:816
#, c-format
msgid "Copying to %s..."
msgstr "ÁíôéãñáöÞ óôï %s..."
#: commands.c:932
#, c-format
msgid "Convert to %s upon sending?"
msgstr "ÌåôáôñïðÞ óå %s êáôÜ ôç ìåôáöïñÜ;"
#
#: commands.c:942
#, c-format
msgid "Content-Type changed to %s."
msgstr "Ôï Content-Type Üëëáîå óå %s."
#: commands.c:947
#, c-format
msgid "Character set changed to %s; %s."
msgstr "Ôï óåô ÷áñáêôÞñùí Üëëáîå óå %s; %s."
#: commands.c:949
msgid "not converting"
msgstr "ü÷é ìåôáôñïðÞ"
#: commands.c:949
msgid "converting"
msgstr "ìåôáôñïðÞ"
#
#: compose.c:47
msgid "There are no attachments."
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ðñïóáñôÞóåéò."
#
#: compose.c:89
msgid "Send"
msgstr "ÁðïóôïëÞ"
#
#: compose.c:90 remailer.c:488
msgid "Abort"
msgstr "Áêýñùóç"
#
#: compose.c:94 compose.c:664
msgid "Attach file"
msgstr "ÐñïóáñôÞóôå áñ÷åßï"
#
#: compose.c:95
msgid "Descrip"
msgstr "ÐåñéãñáöÞ"
#
#: compose.c:119
#, fuzzy
msgid "Not supported"
msgstr "Óçìåéþóåéò äåí õðïóôçñßæïíôáé."
#
# compose.c:103
#: compose.c:124
msgid "Sign, Encrypt"
msgstr "ÕðïãñáöÞ, êñõðôïãñÜöçóç"
#
# compose.c:105
#: compose.c:126
msgid "Encrypt"
msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç"
#
# compose.c:107
#: compose.c:128
msgid "Sign"
msgstr "ÕðïãñáöÞ"
#: compose.c:130
msgid "None"
msgstr ""
#
#: compose.c:137
#, fuzzy
msgid " (inline PGP)"
msgstr "(åóùôåñéêü êåßìåíï)"
#: compose.c:139
msgid " (PGP/MIME)"
msgstr " (PGP/MIME)"
#: compose.c:143
#, fuzzy
msgid " (S/MIME)"
msgstr " (PGP/MIME)"
#
#: compose.c:152 compose.c:156
msgid " sign as: "
msgstr " õðïãñáöÞ ùò: "
#
# compose.c:116
#: compose.c:152 compose.c:156
msgid "<default>"
msgstr "<åî'ïñéóìïý>"
#
# compose.c:105
#: compose.c:164
msgid "Encrypt with: "
msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç ìå: "
#
#: compose.c:218
#, c-format
msgid "%s [#%d] no longer exists!"
msgstr "Ôï %s [#%d] äåí õðÜñ÷åé ðéá!"
#
#: compose.c:226
#, c-format
msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
msgstr "Ôï %s [#%d] ìåôáâëÞèçêå. ÅíçìÝñùóç ôçò êùäéêïðïßçóçò;"
#
#: compose.c:269
msgid "-- Attachments"
msgstr "-- ÐñïóáñôÞóåéò"
#: compose.c:299
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: '%s' åßíáé ëáíèáóìÝíç äéåèíÞò äéåýèõíóç IDN."
#
#: compose.c:322
msgid "You may not delete the only attachment."
msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá äéáãñÜøåôå ôç ìïíáäéêÞ ðñïóÜñôçóç."
#: compose.c:597 send.c:1586
#, c-format
msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
msgstr "ËáíèáóìÝíç äéåèíÞò äéåýèõíóç IDN óôï \"%s\": '%s'"
#: compose.c:680
msgid "Attaching selected files..."
msgstr "ÐñïóÜñôçóç åðéëåãìÝíùí áñ÷åßùí..."
#
#: compose.c:692
#, c-format
msgid "Unable to attach %s!"
msgstr "Áäõíáìßá ðñïóÜñôçóçò ôïõ %s!"
#
#: compose.c:711
msgid "Open mailbox to attach message from"
msgstr "¶íïéãìá ãñáììáôïêéâùôßïõ ãéá ôçí ðñïóÜñôçóç ìçíýìáôïò áðü"
#
#: compose.c:749
msgid "No messages in that folder."
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óå áõôü ôï öÜêåëï."
#
#: compose.c:758
msgid "Tag the messages you want to attach!"
msgstr "Óçìåéþóôå ôá ìçíýìáôá ðïõ èÝëåôå íá ðñïóáñôÞóåôå!"
#
#: compose.c:790
msgid "Unable to attach!"
msgstr "Áäõíáìßá ðñïóÜñôçóçò!"
#: compose.c:841
msgid "Recoding only affects text attachments."
msgstr "Ç åðáíáêùäéêïðïßçóç åðçñåÜæåé ìüíï ôçò ðñïóáñôÞóåéò êåéìÝíïõ."
#: compose.c:846
msgid "The current attachment won't be converted."
msgstr "Ç ôñÝ÷ïõóá ðñïóÜñôçóç äåí èá ìåôáôñáðåß."
#: compose.c:848
msgid "The current attachment will be converted."
msgstr "Ç ôñÝ÷ïõóá ðñïóÜñôçóç èá ìåôáôñáðåß."
#
#: compose.c:923
msgid "Invalid encoding."
msgstr "Ìç Ýãêõñç êùäéêïðïßçóç."
#
#: compose.c:949
msgid "Save a copy of this message?"
msgstr "ÁðïèÞêåõóç áíôéãñÜöïõ ôïõ ìçíýìáôïò;"
#
#: compose.c:1005
msgid "Rename to: "
msgstr "Ìåôïíïìáóßá óå: "
#
#: compose.c:1010 editmsg.c:96 editmsg.c:121 sendlib.c:872
#, c-format
msgid "Can't stat %s: %s"
msgstr "Áäõíáìßá ëÞøçò ôçò êáôÜóôáóçò ôïõ %s: %s"
#
#: compose.c:1037
msgid "New file: "
msgstr "ÍÝï áñ÷åßï: "
#
#: compose.c:1050
msgid "Content-Type is of the form base/sub"
msgstr "Ôï Content-Type åßíáé ôçò ìïñöÞò base/sub"
#
#: compose.c:1056
#, c-format
msgid "Unknown Content-Type %s"
msgstr "¶ãíùóôï Content-Type %s"
#
#: compose.c:1069
#, c-format
msgid "Can't create file %s"
msgstr "Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò áñ÷åßïõ %s"
#
#: compose.c:1077
msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
msgstr "Áðïôõ÷ßá êáôÜ ôçí äçìéïõñãßá ðñïóÜñôçóçò"
#
#: compose.c:1138
msgid "Postpone this message?"
msgstr "Íá áíáâëçèåß ç ôá÷õäñüìçóç áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò;"
#
#: compose.c:1197
msgid "Write message to mailbox"
msgstr "ÅããñáöÞ ôïõò ìçíýìáôïò óôï ãñáììáôïêéâþôéï"
#
#: compose.c:1200
#, c-format
msgid "Writing message to %s ..."
msgstr "ÅããñáöÞ ìçíýìáôïò óôï %s ..."
#
#: compose.c:1209
msgid "Message written."
msgstr "Ôï ìÞíõìá ãñÜöôçêå."
#: compose.c:1221
msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
msgstr "Ôï S/MIME åß÷å Þäç åðéëåãåß. Êáèáñéóìüò Þ óõíÝ÷åéá ; "
#: compose.c:1247
msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
msgstr "Ôï PGP åß÷å Þäç åðéëåãåß. Êáèáñéóìüò Þ óõíÝ÷åéá ; "
#
#: crypt-gpgme.c:358
#, fuzzy, c-format
msgid "error creating gpgme context: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôï ìïíôÝëï óôï: %s"
#: crypt-gpgme.c:368
#, c-format
msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
msgstr ""
#
#: crypt-gpgme.c:388
#, fuzzy, c-format
msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôï ìïíôÝëï óôï: %s"
#
#: crypt-gpgme.c:454 crypt-gpgme.c:472 crypt-gpgme.c:1431
#, fuzzy, c-format
msgid "error allocating data object: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôï ìïíôÝëï óôï: %s"
#
#: crypt-gpgme.c:490
#, fuzzy, c-format
msgid "error rewinding data object: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôï ìïíôÝëï óôï: %s"
#
#: crypt-gpgme.c:512 crypt-gpgme.c:559
#, fuzzy, c-format
msgid "error reading data object: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôï ìïíôÝëï óôï: %s"
#
#: crypt-gpgme.c:620
#, fuzzy, c-format
msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôï ìïíôÝëï óôï: %s"
#: crypt-gpgme.c:658
#, c-format
msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:668
#, c-format
msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:680
#, c-format
msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
msgstr ""
#
#: crypt-gpgme.c:697
#, fuzzy, c-format
msgid "error setting PKA signature notation: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôï ìïíôÝëï óôï: %s"
#
#: crypt-gpgme.c:753
#, fuzzy, c-format
msgid "error encrypting data: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôï ìïíôÝëï óôï: %s"
#
#: crypt-gpgme.c:870
#, fuzzy, c-format
msgid "error signing data: %s\n"
msgstr "óöÜëìá óôï ìïíôÝëï óôï: %s"
#: crypt-gpgme.c:1065
#, fuzzy
msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ÔìÞìá áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò äåí åßíáé õðïãåãñáììÝíï."
#: crypt-gpgme.c:1074
msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1080
#, fuzzy
msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
msgstr "Ôï ðéóôïðïéçôéêü ôïõ äéáêïìéóôÞ Ýëçîå"
#: crypt-gpgme.c:1096
msgid "Warning: The signature expired at: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1102
msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1107
#, fuzzy
msgid "The CRL is not available\n"
msgstr "Ôï SSL äåí åßíáé äéáèÝóéìï."
#: crypt-gpgme.c:1113
msgid "Available CRL is too old\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1118
msgid "A policy requirement was not met\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1127
msgid "A system error occurred"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1161
msgid "WARNING: PKA entry does not match signer's address: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1168
msgid "PKA verified signer's address is: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1185 crypt-gpgme.c:3294
#, fuzzy
msgid "Fingerprint: "
msgstr "Áðïôýðùìá: %s"
#: crypt-gpgme.c:1245
msgid ""
"WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
"as shown above\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1252
msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1256
msgid ""
"WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
"above\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1286
msgid "aka: "
msgstr ""
#
#: crypt-gpgme.c:1297
#, fuzzy
msgid "created: "
msgstr "Äçìéïõñãßá ôïõ %s;"
#: crypt-gpgme.c:1362
msgid "Error getting key information: "
msgstr ""
#. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
#. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
#. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
#. ultimate).
#: crypt-gpgme.c:1369 crypt-gpgme.c:1384
msgid "Good signature from:"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1376
msgid "*BAD* signature from:"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1392
msgid "Problem signature from:"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1393
msgid " expires: "
msgstr ""
#. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
#. such an attack by separating the meta information from the
#. data.
#: crypt-gpgme.c:1439 crypt-gpgme.c:1654 crypt-gpgme.c:2287
msgid "[-- Begin signature information --]\n"
msgstr ""
#
#: crypt-gpgme.c:1448
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: verification failed: %s\n"
msgstr "ËÜèïò óôç ãñáììÞ åíôïëþí: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:1497
#, c-format
msgid "*** Begin Notation (signature by: %s) ***\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1519
msgid "*** End Notation ***\n"
msgstr ""
#
# pgp.c:682
#: crypt-gpgme.c:1527 crypt-gpgme.c:1667 crypt-gpgme.c:2302
#, fuzzy
msgid ""
"[-- End signature information --]\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"[-- ÔÝëïò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí --]\n"
#
#: crypt-gpgme.c:1622
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
"\n"
msgstr "[-- ÓöÜëìá: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ðñïóùñéíïý áñ÷åßïõ! --]\n"
#
#: crypt-gpgme.c:2079
#, fuzzy, c-format
msgid "Error extracting key data!\n"
msgstr "óöÜëìá óôï ìïíôÝëï óôï: %s"
#: crypt-gpgme.c:2262
#, c-format
msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:2310
msgid "Error: copy data failed\n"
msgstr ""
#
# pgp.c:353
#: crypt-gpgme.c:2330 pgp.c:438
msgid ""
"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ÅÍÁÑÎÇ ÌÇÍÕÌÁÔÏÓ PGP --]\n"
"\n"
#
# pgp.c:355
#: crypt-gpgme.c:2332 pgp.c:440
msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
msgstr "[-- ÅÍÁÑÎÇ ÏÌÁÄÁÓ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÊËÅÉÄÉÙÍ PGP --]\n"
#
# pgp.c:357
#: crypt-gpgme.c:2335 pgp.c:442
msgid ""
"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ÅÍÁÑÎÇ ÕÐÏÃÅÃÑÁÌÌÅÍÏÕ PGP ÌÇÍÕÌÁÔÏÓ --]\n"
"\n"
#
# pgp.c:459
#: crypt-gpgme.c:2362 pgp.c:473
msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
msgstr "[-- ÔÅËÏÓ ÌÇÍÕÌÁÔÏÓ PGP --]\n"
#
# pgp.c:461
#: crypt-gpgme.c:2364 pgp.c:480
msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
msgstr "[-- ÔÅËÏÓ ÏÌÁÄÁÓ ÄÇÌÏÓÉÙÍ ÊËÅÉÄÉÙÍ PGP --]\n"
#
# pgp.c:463
#: crypt-gpgme.c:2366 pgp.c:482
msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
msgstr "[-- ÔÅËÏÓ ÕÐÏÃÅÃÑÁÌÌÅÍÏÕ PGP ÌÇÍÕÌÁÔÏÓ --]\n"
#
#: crypt-gpgme.c:2388 pgp.c:515
msgid ""
"[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ÓöÜëìá: äå ìðüñåóå íá âñåèåß ç áñ÷Þ ôïõ ìçíýìáôïò PGP! --]\n"
"\n"
#
# pgp.c:958
#: crypt-gpgme.c:2419 pgp.c:947
msgid ""
"[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ÓöÜëìá: êáêïöôéáãìÝíï ìÞíõìá PGP/MIME! --]\n"
"\n"
#
#: crypt-gpgme.c:2431 crypt-gpgme.c:2497 pgp.c:960
msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
msgstr "[-- ÓöÜëìá: áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ðñïóùñéíïý áñ÷åßïõ! --]\n"
#
# pgp.c:980
#: crypt-gpgme.c:2443
#, fuzzy
msgid ""
"[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Ôá åðüìåíá äåäïìÝíá åßíáé êñõðôïãñáöçìÝíá ìÝóù PGP/MIME --]\n"
"\n"
#
# pgp.c:980
#: crypt-gpgme.c:2444 pgp.c:969
msgid ""
"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Ôá åðüìåíá äåäïìÝíá åßíáé êñõðôïãñáöçìÝíá ìÝóù PGP/MIME --]\n"
"\n"
#
# pgp.c:988
#: crypt-gpgme.c:2466
#, fuzzy
msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
msgstr "[-- ÔÝëïò äåäïìÝíùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ìÝóù PGP/MIME --]\n"
#
# pgp.c:988
#: crypt-gpgme.c:2467 pgp.c:989
msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
msgstr "[-- ÔÝëïò äåäïìÝíùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ìÝóù PGP/MIME --]\n"
#
# pgp.c:676
#: crypt-gpgme.c:2509
#, fuzzy
msgid ""
"[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
"\n"
msgstr "[-- Ôá åðüìåíá äåäïìÝíá åßíáé õðïãåãñáììÝíá ìå S/MIME --]\n"
#
# pgp.c:980
#: crypt-gpgme.c:2510
#, fuzzy
msgid ""
"[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
"\n"
msgstr "[-- Ôá åðüìåíá äåäïìÝíá åßíáé êñõðôïãñáöçìÝíá ìÝóù S/MIME --]\n"
#
# pgp.c:682
#: crypt-gpgme.c:2540
#, fuzzy
msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
msgstr ""
"\n"
"[-- ÔÝëïò äåäïìÝíùí õðïãåãñáììÝíùí ìå S/MIME --]\n"
#
# pgp.c:988
#: crypt-gpgme.c:2541
#, fuzzy
msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
msgstr ""
"\n"
"[-- ÔÝëïò äåäïìÝíùí êñõðôïãñáöçìÝíùí ìÝóù S/MIME --]\n"
#: crypt-gpgme.c:3134
msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3136
msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3141
msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3220
msgid " aka ......: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3220
msgid "Name ......: "
msgstr ""
#
#: crypt-gpgme.c:3223 crypt-gpgme.c:3362
#, fuzzy
msgid "[Invalid]"
msgstr "Ìç Ýãêõñï "
#
#: crypt-gpgme.c:3243 crypt-gpgme.c:3386
#, fuzzy, c-format
msgid "Valid From : %s\n"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò ìÞíáò: %s"
#
#: crypt-gpgme.c:3256 crypt-gpgme.c:3399
#, fuzzy, c-format
msgid "Valid To ..: %s\n"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò ìÞíáò: %s"
#: crypt-gpgme.c:3269 crypt-gpgme.c:3412
#, c-format
msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3271 crypt-gpgme.c:3414
#, c-format
msgid "Key Usage .: "
msgstr ""
#
# compose.c:105
#: crypt-gpgme.c:3276 crypt-gpgme.c:3419
#, fuzzy
msgid "encryption"
msgstr "ÊñõðôïãñÜöçóç"
#: crypt-gpgme.c:3277 crypt-gpgme.c:3282 crypt-gpgme.c:3287 crypt-gpgme.c:3420
#: crypt-gpgme.c:3425 crypt-gpgme.c:3430
msgid ", "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3281 crypt-gpgme.c:3424
msgid "signing"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3286 crypt-gpgme.c:3429
#, fuzzy
msgid "certification"
msgstr "Ôï ðéóôïðïéçôéêü áðïèçêåýôçêå"
#: crypt-gpgme.c:3326
#, c-format
msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3334
#, c-format
msgid "Issued By .: "
msgstr ""
#
# pgpkey.c:236
#. display only the short keyID
#: crypt-gpgme.c:3353
#, fuzzy, c-format
msgid "Subkey ....: 0x%s"
msgstr "ID êëåéäéïý: 0x%s"
#: crypt-gpgme.c:3357
#, fuzzy
msgid "[Revoked]"
msgstr "ÁíáêëÞèçêå "
#
#: crypt-gpgme.c:3367
#, fuzzy
msgid "[Expired]"
msgstr "¸ëçîå "
#: crypt-gpgme.c:3372
msgid "[Disabled]"
msgstr ""
#
#: crypt-gpgme.c:3456 pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
msgid "Can't create temporary file"
msgstr "Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ðñïóùñéíïý áñ÷åßïõ"
#
#: crypt-gpgme.c:3459
#, fuzzy
msgid "Collecting data..."
msgstr "Óýíäåóç óôï %s..."
#
#: crypt-gpgme.c:3485
#, fuzzy, c-format
msgid "Error finding issuer key: %s\n"
msgstr "ÓöÜëìá êáôá ôç óýíäåóç óôï äéáêïìéóôÞ: %s"
#: crypt-gpgme.c:3495
msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
msgstr ""
#
# pgpkey.c:236
#: crypt-gpgme.c:3506 pgpkey.c:580
#, c-format
msgid "Key ID: 0x%s"
msgstr "ID êëåéäéïý: 0x%s"
#
#: crypt-gpgme.c:3589
#, fuzzy, c-format
msgid "gpgme_new failed: %s"
msgstr "SSL áðÝôõ÷å: %s"
#: crypt-gpgme.c:3628 crypt-gpgme.c:3691
#, c-format
msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3678 crypt-gpgme.c:3719
#, c-format
msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3790
#, fuzzy
msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
msgstr "¼ëá ôá êëåéäéÜ ðïõ ôáéñéÜæïõí åßíáé ëçãìÝíá, áêõñùìÝíá Þ áíåíåñãÜ."
#
#: crypt-gpgme.c:3819 mutt_ssl.c:986 mutt_ssl_gnutls.c:873 pgpkey.c:515
#: smime.c:420
msgid "Exit "
msgstr "¸îïäïò "
#
#. __STRCAT_CHECKED__
#: crypt-gpgme.c:3821 pgpkey.c:517 smime.c:422
msgid "Select "
msgstr "ÄéáëÝîôå "
#
# pgpkey.c:178
#. __STRCAT_CHECKED__
#: crypt-gpgme.c:3824 pgpkey.c:520
msgid "Check key "
msgstr "ÅëÝãîôå êëåéäß "
#
#: crypt-gpgme.c:3840
#, fuzzy
msgid "PGP and S/MIME keys matching"
msgstr "¼ìïéá S/MIME êëåéäéÜ \"%s\"."
#
#: crypt-gpgme.c:3842
#, fuzzy
msgid "PGP keys matching"
msgstr "¼ìïéá PGP êëåéäéÜ \"%s\"."
#
#: crypt-gpgme.c:3844
#, fuzzy
msgid "S/MIME keys matching"
msgstr "¼ìïéá ðéóôïðïéçôéêÜ S/MIME \"%s\"."
#
#: crypt-gpgme.c:3846
#, fuzzy
msgid "keys matching"
msgstr "¼ìïéá PGP êëåéäéÜ \"%s\"."
#: crypt-gpgme.c:3849
#, c-format
msgid "%s <%s>."
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3851
#, c-format
msgid "%s \"%s\"."
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3878 pgpkey.c:600
msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
msgstr ""
"Áõôü ôï êëåéäß äåí ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ëçãìÝíï/á÷ñçóôåõìÝíï/Üêõñï."
#: crypt-gpgme.c:3892 pgpkey.c:612
msgid "ID is expired/disabled/revoked."
msgstr "Ôï ID åßíáé ëçãìÝíï/á÷ñçóôåõìÝíï/Üêõñï."
#: crypt-gpgme.c:3912 pgpkey.c:616
msgid "ID has undefined validity."
msgstr "Ôï ID Ý÷åé ìç ïñéóìÝíç åãêõñüôçôá."
#
#: crypt-gpgme.c:3915 pgpkey.c:619
msgid "ID is not valid."
msgstr "Ôï ID äåí åßíáé Ýãêõñï."
#
# pgpkey.c:259
#: crypt-gpgme.c:3918 pgpkey.c:622
msgid "ID is only marginally valid."
msgstr "Ôï ID åßíáé ìüíï ìåñéêþò Ýãêõñï."
#
# pgpkey.c:262
#: crypt-gpgme.c:3926 pgpkey.c:626
#, c-format
msgid "%s Do you really want to use the key?"
msgstr "%s ÈÝëåôå óßãïõñá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï êëåéäß;"
#: crypt-gpgme.c:3983 crypt-gpgme.c:4096 pgpkey.c:834 pgpkey.c:939
#, c-format
msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
msgstr "Åýñåóç üìïéùí êëåéäéþí ìå \"%s\"..."
#
# pgp.c:1194
#: crypt-gpgme.c:4259 pgp.c:1196
#, c-format
msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
msgstr "Íá ÷ñçóéìïðïéçèåß keyID = \"%s\" ãéá ôï %s;"
#
# pgp.c:1200
#: crypt-gpgme.c:4295 pgp.c:1230 smime.c:650 smime.c:775
#, c-format
msgid "Enter keyID for %s: "
msgstr "ÅéóÜãåôå keyID ãéá ôï %s: "
#: crypt-gpgme.c:4360
msgid ""
"\n"
"Using GPGME backend, although no gpg-agent is running"
msgstr ""
#
# compose.c:132
#: crypt-gpgme.c:4388
#, fuzzy
msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
msgstr "S/MIME (e)êëåßä, (s)õðïãñ, õðïãñ.ó(a)í, (b)êë+õð, %s, Þ (c)ôßðïôá; "
#
# compose.c:133
#: crypt-gpgme.c:4389
#, fuzzy
msgid "esabpfc"
msgstr "eswabfc"
#
# compose.c:132
#: crypt-gpgme.c:4392
#, fuzzy
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
msgstr "PGP (e)êëåßä, (s)õðïãñ, õðïãñ.ó(a)í, (b)êë+õð, %s, Þ (c)ôßðïôá; "
#
# compose.c:133
#: crypt-gpgme.c:4393
#, fuzzy
msgid "esabmfc"
msgstr "eswabfc"
#
#. sign (a)s
#. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
#. sign (a)s
#: crypt-gpgme.c:4409 pgp.c:1629 smime.c:2026 smime.c:2038
msgid "Sign as: "
msgstr "ÕðïãñáöÞ ùò: "
#: crypt-gpgme.c:4535
msgid "Failed to verify sender"
msgstr ""
#
#: crypt-gpgme.c:4538
#, fuzzy
msgid "Failed to figure out sender"
msgstr "Áðïôõ÷ßá êáôÜ ôï Üíïéãìá áñ÷åßïõ ãéá ôçí áíÜëõóç ôùí åðéêåöáëßäùí."
#: crypt.c:68
#, c-format
msgid " (current time: %c)"
msgstr "(ôñÝ÷ïõóá þñá: %c)"
#
# pgp.c:207
#: crypt.c:74
#, c-format
msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
msgstr "[-- %s áêïëïõèåß Ýîïäïò%s --]\n"
#
# pgp.c:146
#: crypt.c:89
msgid "Passphrase(s) forgotten."
msgstr "Ç öñÜóç(-åéò)-êëåéäß Ý÷åé îå÷áóôåß."
#
# commands.c:87 commands.c:95 pgp.c:1373 pgpkey.c:220
#. they really want to send it inline... go for it
#: crypt.c:146 cryptglue.c:110 pgpkey.c:563 pgpkey.c:752
msgid "Invoking PGP..."
msgstr "ÊëÞóç ôïõ PGP..."
#. otherwise inline won't work...ask for revert
#: crypt.c:155
msgid "Message can't be sent inline. Revert to using PGP/MIME?"
msgstr ""
"Ôï ìÞíõìá äåí ìðïñåß íá óôáëåß ùò åóùôåñéêü êåßìåíï. Íá ÷ñçóéìïðïéçèåß PGP/"
"MIME;"
#
#. abort
#: crypt.c:157 send.c:1537
msgid "Mail not sent."
msgstr "Ôï ãñÜììá äåí åóôÜëç."
#: crypt.c:408
msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
msgstr "Äåí õðïóôçñßæïíôáé ìçíýìáôá S/MIME ÷ùñßò ðëçñïöïñßåò óôçí åðéêåöáëßäá."
#: crypt.c:627 crypt.c:671
msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
msgstr "ÐñïóðÜèåéá åîáãùãÞò êëåéäéþí PGP...\n"
#: crypt.c:651 crypt.c:691
msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
msgstr "ÐñïóðÜèåéá åîáãùãÞò ðéóôïðïéçôéêþí S/MIME...\n"
#: crypt.c:813
msgid ""
"[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ÓöÜëìá: ÁóõíåðÞò ðïëõìåñÞò/õðïãåãñáììÝíç äïìÞ! --]\n"
"\n"
#
# handler.c:1378
#: crypt.c:834
#, c-format
msgid ""
"[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ÓöÜëìá: ¶ãíùóôï ðïëõìåñÝò/õðïãåãñáììÝíï ðñùôüêïëëï %s! --]\n"
"\n"
#: crypt.c:873
#, c-format
msgid ""
"[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Ðñïåéäïðïßçóç: áäõíáìßá åðéâåâáßùóçò %s%s õðïãñáöþí --]\n"
"\n"
#
# pgp.c:676
#. Now display the signed body
#: crypt.c:885
msgid ""
"[-- The following data is signed --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Ôá åðüìåíá äåäïìÝíá åßíáé õðïãåãñáììÝíá --]\n"
"\n"
#: crypt.c:891
msgid ""
"[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- Ðñïåéäïðïßçóç: Áäõíáìßá åýñåóçò õðïãñáöþí. --]\n"
"\n"
#
# pgp.c:682
#: crypt.c:897
msgid ""
"\n"
"[-- End of signed data --]\n"
msgstr ""
"\n"
"[-- ÔÝëïò õðïãåãñáììÝíùí äåäïìÝíùí --]\n"
#: cryptglue.c:89
msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not built with GPGME support."
msgstr ""
#
# commands.c:87 commands.c:95 pgp.c:1373 pgpkey.c:220
#: cryptglue.c:112
#, fuzzy
msgid "Invoking S/MIME..."
msgstr "ÊëÞóç ôïõ S/MIME..."
#
#: curs_lib.c:194
msgid "yes"
msgstr "y(íáé)"
#
#: curs_lib.c:195
msgid "no"
msgstr "n(ü÷é)"
#
#. restore blocking operation
#: curs_lib.c:297
msgid "Exit Mutt?"
msgstr "¸îïäïò áðü ôï Mutt;"
#
#: curs_lib.c:500 mutt_socket.c:577 mutt_ssl.c:358
msgid "unknown error"
msgstr "Üãíùóôï óöÜëìá"
#
#: curs_lib.c:520
msgid "Press any key to continue..."
msgstr "ÐáôÞóôå Ýíá ðëÞêôñï ãéá íá óõíå÷ßóåôå..."
#
#: curs_lib.c:564
msgid " ('?' for list): "
msgstr "('?' ãéá ëßóôá): "
#
#: curs_main.c:52 curs_main.c:613 curs_main.c:643
msgid "No mailbox is open."
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áíïé÷ôÜ ãñáììáôïêéâþôéá."
#
#: curs_main.c:53
msgid "There are no messages."
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá."
#
#: curs_main.c:54 mx.c:1095 pager.c:51 recvattach.c:43
msgid "Mailbox is read-only."
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï åßíáé ìüíï ãéá áíÜãíùóç."
#
#: curs_main.c:55 pager.c:52 recvattach.c:924
msgid "Function not permitted in attach-message mode."
msgstr "Ç ëåéôïõñãßá áðáãïñåýåôáé óôçí êáôÜóôáóç ðñïóÜñôçóç-ìçíýìáôïò."
#
#: curs_main.c:56
msgid "No visible messages."
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ïñáôÜ ìçíýìáôá."
#: curs_main.c:96 pager.c:82
#, c-format
msgid "Cannot %s: Operation not permitted by ACL"
msgstr ""
#
#: curs_main.c:251
msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
msgstr ""
"Áäõíáìßá áëëáãÞò óå êáôÜóôáóç åããñáöÞò óå ãñáììáôïêéâþôéï ìüíï ãéá áíÜãíùóç!"
#
#: curs_main.c:258
msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
msgstr "Ïé áëëáãÝò óôï öÜêåëï èá ãñáöïýí êáôÜ ôç Ýîïäï áðü ôï öÜêåëï."
#
#: curs_main.c:263
msgid "Changes to folder will not be written."
msgstr "Ïé áëëáãÝò óôï öÜêåëï äåí èá ãñáöïýí."
#
#: curs_main.c:405
msgid "Quit"
msgstr "¸îïäïò"
#
#: curs_main.c:408 recvattach.c:54
msgid "Save"
msgstr "ÁðïèÞê"
#
#: curs_main.c:409 query.c:49
msgid "Mail"
msgstr "Ôá÷õäñ"
#
#: curs_main.c:410 pager.c:1538
msgid "Reply"
msgstr "ÁðÜíô"
#
#: curs_main.c:411
msgid "Group"
msgstr "ÏìÜäá"
#
#: curs_main.c:495
msgid "Mailbox was externally modified. Flags may be wrong."
msgstr ""
"Ôï ãñáììáôïêéâþôéï ôñïðïðïéÞèçêå åîùôåñéêÜ. Ïé óçìáßåò ìðïñåß íá åßíáé ëÜèïò"
#
#: curs_main.c:498
msgid "New mail in this mailbox."
msgstr "ÍÝá áëëçëïãñáößá óå áõôü ôï ãñáììáôïêéâþôéï."
#
#: curs_main.c:502
msgid "Mailbox was externally modified."
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï ôñïðïðïéÞèçêå åîùôåñéêÜ."
#
#: curs_main.c:619
msgid "No tagged messages."
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí óçìåéùìÝíá ìçíýìáôá."
#
#: curs_main.c:655 menu.c:914
msgid "Nothing to do."
msgstr "Êáììßá åíÝñãåéá."
#
#: curs_main.c:741
msgid "Jump to message: "
msgstr "ÌåôÜâáóç óôï ìÞíõìá: "
#
#: curs_main.c:747
msgid "Argument must be a message number."
msgstr "Ç ðáñÜìåôñïò ðñÝðåé íá åßíáé áñéèìüò ìçíýìáôïò."
#
#: curs_main.c:779
msgid "That message is not visible."
msgstr "Áõôü ôï ìÞíõìá äåí åßíáé ïñáôü."
#
#: curs_main.c:782
msgid "Invalid message number."
msgstr "Ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ìçíýìáôïò."
#
#: curs_main.c:795 curs_main.c:1872 pager.c:2373
#, fuzzy
msgid "delete message(s)"
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áðïêáôáóôçìÝíá ìçíýìáôá."
#
#: curs_main.c:798
msgid "Delete messages matching: "
msgstr "ÄéáãñáöÞ ðáñüìïéùí ìçíõìÜôùí: "
#
#: curs_main.c:820
msgid "No limit pattern is in effect."
msgstr "ÊáíÝíá õðüäåéãìá ïñßùí óå ëåéôïõñãßá."
#
#. i18n: ask for a limit to apply
#: curs_main.c:825
#, c-format
msgid "Limit: %s"
msgstr "¼ñéï: %s"
#
#: curs_main.c:835
msgid "Limit to messages matching: "
msgstr "Ðåñéïñéóìüò óôá ðáñüìïéá ìçíýìáôá: "
#: curs_main.c:857
msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
msgstr ""
#
#: curs_main.c:869
msgid "Quit Mutt?"
msgstr "¸îïäïò áðü ôï Mutt;"
#
#: curs_main.c:959
msgid "Tag messages matching: "
msgstr "Óçìåéþóôå ìçíýìáôá ðïõ ôáéñéÜæïõí óå: "
#
#: curs_main.c:968 curs_main.c:2166 pager.c:2683
#, fuzzy
msgid "undelete message(s)"
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áðïêáôáóôçìÝíá ìçíýìáôá."
#
#: curs_main.c:970
msgid "Undelete messages matching: "
msgstr "ÅðáíáöïñÜ ôá ìçíýìáôá ðïõ ôáéñéÜæïõí óå: "
#
#: curs_main.c:978
msgid "Untag messages matching: "
msgstr "Áöáßñåóç ôçò óçìåßùóçò óôá ìçíýìáôá ðïõ ôáéñéÜæïõí óå: "
#
#: curs_main.c:1004
#, fuzzy
msgid "Logged out of IMAP servers."
msgstr "Êëåßóéìï óýíäåóçò óôïí åîõðçñåôçôÞ IMAP..."
#
#: curs_main.c:1083
msgid "Open mailbox in read-only mode"
msgstr "Áíïßîôå ôï ãñáììáôïêéâþôéï óå êáôÜóôáóç ìüíï ãéá åããñáöÞ"
#
#: curs_main.c:1085
msgid "Open mailbox"
msgstr "Áíïßîôå ôï ãñáììáôïêéâþôéï"
#
#: curs_main.c:1095
#, fuzzy
msgid "No mailboxes have new mail"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé íÝá áëëçëïãñáößá óå êáíÝíá ãñáììáôïêéâþôéï."
#
#: curs_main.c:1123 mx.c:472 mx.c:621
#, c-format
msgid "%s is not a mailbox."
msgstr "Ôï %s äåí åßíáé ãñáììáôïêéâþôéï."
#
#: curs_main.c:1222
msgid "Exit Mutt without saving?"
msgstr "¸îïäïò áðü ôï Mutt ÷ùñßò áðïèÞêåõóç;"
#
#: curs_main.c:1240 curs_main.c:1275 curs_main.c:1719 curs_main.c:1751
#: flags.c:282 thread.c:1029 thread.c:1084 thread.c:1139
msgid "Threading is not enabled."
msgstr "Ç ÷ñÞóç óõæçôÞóåùí äåí Ý÷åé åíåñãïðïéçèåß."
#: curs_main.c:1252
msgid "Thread broken"
msgstr ""
#: curs_main.c:1263
msgid "Thread cannot be broken, message is not part of a thread"
msgstr ""
#: curs_main.c:1272
msgid "link threads"
msgstr ""
#: curs_main.c:1277
msgid "No Message-ID: header available to link thread"
msgstr ""
#
#: curs_main.c:1279
#, fuzzy
msgid "First, please tag a message to be linked here"
msgstr "áðïèÞêåõóç áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò ãéá ìåôÝðåéôá áðïóôïëÞ"
#: curs_main.c:1291
msgid "Threads linked"
msgstr ""
#: curs_main.c:1294
msgid "No thread linked"
msgstr ""
#
#: curs_main.c:1330 curs_main.c:1355
msgid "You are on the last message."
msgstr "Åßóôå óôï ôåëåõôáßï ìÞíõìá."
#
#: curs_main.c:1337 curs_main.c:1381
msgid "No undeleted messages."
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áðïêáôáóôçìÝíá ìçíýìáôá."
#
#: curs_main.c:1374 curs_main.c:1398
msgid "You are on the first message."
msgstr "Åßóôå óôï ðñþôï ìÞíõìá."
#
#: curs_main.c:1473 menu.c:759 pager.c:2042 pattern.c:1477
msgid "Search wrapped to top."
msgstr "ÁíáæÞôçóç óõíå÷ßóôçêå áðü ôçí êïñõöÞ."
#
#: curs_main.c:1482 pager.c:2064 pattern.c:1488
msgid "Search wrapped to bottom."
msgstr "ÁíáæÞôçóç óõíå÷ßóôçêå óôç âÜóç."
#
#: curs_main.c:1523
msgid "No new messages"
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí íÝá ìçíýìáôá"
#
#: curs_main.c:1523
msgid "No unread messages"
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ìç áíáãíùóìÝíá ìçíýìáôá"
#
#: curs_main.c:1524
msgid " in this limited view"
msgstr "óå áõôÞ ôçí ðåñéïñéóìÝíç üøç"
#
#: curs_main.c:1540
#, fuzzy
msgid "flag message"
msgstr "áðåéêüíéóç ôïõ ìçíýìáôïò"
#: curs_main.c:1577 pager.c:2649
msgid "toggle new"
msgstr ""
#
#: curs_main.c:1654
msgid "No more threads."
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí Üëëåò óõæçôÞóåéò."
#
#: curs_main.c:1656
msgid "You are on the first thread."
msgstr "Åßóôå óôçí ðñþôç óõæÞôçóç."
#
#: curs_main.c:1737
msgid "Thread contains unread messages."
msgstr "Ç óõæÞôçóç ðåñéÝ÷åé ìç áíáãíùóìÝíá ìçíýìáôá."
#
#: curs_main.c:1831 pager.c:2342
#, fuzzy
msgid "delete message"
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áðïêáôáóôçìÝíá ìçíýìáôá."
#
#: curs_main.c:1913
#, fuzzy
msgid "edit message"
msgstr "åðåîåñãáóßá ôïõ ìçíýìáôïò"
#
#: curs_main.c:2044
#, fuzzy
msgid "mark message(s) as read"
msgstr "ìåôÜâáóç óôï ôñÝ÷ïí ìÞíõìá ôçò óõæÞôçóçò"
#
#: curs_main.c:2139 pager.c:2668
#, fuzzy
msgid "undelete message"
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí áðïêáôáóôçìÝíá ìçíýìáôá."
#
#.
#. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
#. * declared "static" (sigh)
#.
#: edit.c:41
#, fuzzy
msgid ""
"~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
"~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
"~c users\tadd users to the Cc: field\n"
"~f messages\tinclude messages\n"
"~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
"~h\t\tedit the message header\n"
"~m messages\tinclude and quote messages\n"
"~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
"~p\t\tprint the message\n"
msgstr ""
"~~\t\t åéóÜãåôå ìéá ãñáììÞ îåêéíþíôáò ìå Ýíá ~\n"
"~b ÷ñÞóôåò\tðñïóèÝóôå ÷ñÞóôåò óôï ðåäßï Bcc: \n"
"~c ÷ñÞóôåò\tðñïóèÝóôå ÷ñÞóôåò óôï ðåäßï Cc: \n"
"~f ìçíýìáôá\tóõìðåñéëÜâåôå ôá ìçíýìáôá\n"
"~F ìçíýìáôá\tôï ßäéï üðùò ôï ~f, áëëÜ êáé ìå ôéò åðéêåöáëßäåò\n"
"~h\t\tåðåîåñãáóôåßôå ôçí åðéêåöáëßäá\n"
"~m ìçíýìáôá\tóõìðåñéëÜâåôå êáé ðáñáèÝóôå ôá ìçíýìáôá\n"
"~M ìçíýìáôá\tôï ßäéï ìå ôï ~m, áëëÜ êáé ìå ôéò åðéêåöáëßäåò\n"
"~p\t\tåêôõðþóôå ôï ìÞíõìá\n"
"~q\t\tåããñáöÞ ôïõ áñ÷åßï êáé Ýîïäïò áðü ôïí êåéìåíïãñÜöï\n"
"~r áñ÷åßï\t\täéáâÜóôå Ýíá áñ÷åßï óôïí êåéìåíïãñÜöï\n"
"~t ÷ñÞóôåò\tðñïóèÝóôå ÷ñÞóôåò óôï ðåäßï To: \n"
"~u\t\táíáêáëÝóôå ôçí ðñïçãïýìåíç ãñáììÞ\n"
"~v\t\tåðåîåñãáóôåßôå ôï ìÞíõìá ìå ôï $visual editor\n"
"~w áñ÷åßï\t\tãñÜøôå ôï ìÞíõìá óôï áñ÷åßï\n"
"~x\t\táêõñþóôå ôéò áëëáãÝò êáé âãåßôå áðü ôïí êåéìåíïãñÜöï\n"
"~?\t\táõôü ôï ìÞíõìá\n"
".\t\tìüíç ôçò óå ìéá ãñáììÞ ôåñìáôßæåé ôçí åßóïäï\n"
#
#: edit.c:52
#, fuzzy
msgid ""
"~q\t\twrite file and quit editor\n"
"~r file\t\tread a file into the editor\n"
"~t users\tadd users to the To: field\n"
"~u\t\trecall the previous line\n"
"~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
"~w file\t\twrite message to file\n"
"~x\t\tabort changes and quit editor\n"
"~?\t\tthis message\n"
".\t\ton a line by itself ends input\n"
msgstr ""
"~~\t\t åéóÜãåôå ìéá ãñáììÞ îåêéíþíôáò ìå Ýíá ~\n"
"~b ÷ñÞóôåò\tðñïóèÝóôå ÷ñÞóôåò óôï ðåäßï Bcc: \n"
"~c ÷ñÞóôåò\tðñïóèÝóôå ÷ñÞóôåò óôï ðåäßï Cc: \n"
"~f ìçíýìáôá\tóõìðåñéëÜâåôå ôá ìçíýìáôá\n"
"~F ìçíýìáôá\tôï ßäéï üðùò ôï ~f, áëëÜ êáé ìå ôéò åðéêåöáëßäåò\n"
"~h\t\tåðåîåñãáóôåßôå ôçí åðéêåöáëßäá\n"
"~m ìçíýìáôá\tóõìðåñéëÜâåôå êáé ðáñáèÝóôå ôá ìçíýìáôá\n"
"~M ìçíýìáôá\tôï ßäéï ìå ôï ~m, áëëÜ êáé ìå ôéò åðéêåöáëßäåò\n"
"~p\t\tåêôõðþóôå ôï ìÞíõìá\n"
"~q\t\tåããñáöÞ ôïõ áñ÷åßï êáé Ýîïäïò áðü ôïí êåéìåíïãñÜöï\n"
"~r áñ÷åßï\t\täéáâÜóôå Ýíá áñ÷åßï óôïí êåéìåíïãñÜöï\n"
"~t ÷ñÞóôåò\tðñïóèÝóôå ÷ñÞóôåò óôï ðåäßï To: \n"
"~u\t\táíáêáëÝóôå ôçí ðñïçãïýìåíç ãñáììÞ\n"
"~v\t\tåðåîåñãáóôåßôå ôï ìÞíõìá ìå ôï $visual editor\n"
"~w áñ÷åßï\t\tãñÜøôå ôï ìÞíõìá óôï áñ÷åßï\n"
"~x\t\táêõñþóôå ôéò áëëáãÝò êáé âãåßôå áðü ôïí êåéìåíïãñÜöï\n"
"~?\t\táõôü ôï ìÞíõìá\n"
".\t\tìüíç ôçò óå ìéá ãñáììÞ ôåñìáôßæåé ôçí åßóïäï\n"
#
#: edit.c:187
#, c-format
msgid "%d: invalid message number.\n"
msgstr "%d: ìç Ýãêõñïò áñéèìüò ìçíýìáôïò.\n"
#
#: edit.c:329
msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
msgstr "(Ôåëåéþóôå ôï ìÞíõìá ìå . ìüíç ôçò óå ìéá ãñáììÞ)\n"
#
#: edit.c:388
msgid "No mailbox.\n"
msgstr "ÊáíÝíá ãñáììáôïêéâþôéï.\n"
#
#: edit.c:392
msgid "Message contains:\n"
msgstr "Ôï ìÞíõìá ðåñéÝ÷åé:\n"
#
#: edit.c:396 edit.c:453
msgid "(continue)\n"
msgstr "(óõíå÷ßóôå)\n"
#
#: edit.c:409
msgid "missing filename.\n"
msgstr "ëåßðåé ôï üíïìá ôïõ áñ÷åßïõ.\n"
#
#: edit.c:429
msgid "No lines in message.\n"
msgstr "Äåí õðÜñ÷ïõí ãñáììÝò óôï ìÞíõìá.\n"
#: edit.c:446
#, c-format
msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
msgstr "ËáíèáóìÝíç äéåèíÞò äéåýèõíóç IDN óôï %s: '%s'\n"
#
#: edit.c:464
#, c-format
msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
msgstr "%s: Üãíùóôç åíôïëÞ êåéìåíïãñÜöïõ (~? ãéá âïÞèåéá)\n"
#
#: editmsg.c:78
#, c-format
msgid "could not create temporary folder: %s"
msgstr "áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ: %s"
#
#: editmsg.c:90
#, c-format
msgid "could not write temporary mail folder: %s"
msgstr "áäõíáìßá åããñáöÞò ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ áëëçëïãñáößáò: %s"
#
#: editmsg.c:110
#, c-format
msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
msgstr "áäõíáìßá ðåñéêïðÞ ðñïóùñéíïý öáêÝëïõ áëëçëïãñáößáò: %s"
#
#: editmsg.c:127
msgid "Message file is empty!"
msgstr "Ôï áñ÷åßï ìçíõìÜôùí åßíáé Üäåéï!"
#
#: editmsg.c:134
msgid "Message not modified!"
msgstr "Ôï ìÞíõìá äåí ôñïðïðïéÞèçêå!"
#
#: editmsg.c:142
#, c-format
msgid "Can't open message file: %s"
msgstr "Áäõíáìßá ðñüóâáóçò óôï áñ÷åßï ìçíõìÜôùí: %s"
#
#: editmsg.c:149 editmsg.c:177
#, c-format
msgid "Can't append to folder: %s"
msgstr "Áäõíáìßá ðñüóèåóçò óôï öÜêåëï: %s"
#
#: editmsg.c:208
#, c-format
msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
msgstr "ÓöÜëìá. ÄéáôÞñçóç ðñïóùñéíïý áñ÷åßïõ: %s"
#
#: flags.c:325
msgid "Set flag"
msgstr "Ïñßóôå óçìáßá"
#
#: flags.c:325
msgid "Clear flag"
msgstr "Êáèáñßóôå óçìáßá"
#
#: handler.c:1058
msgid "[-- Error: Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
msgstr ""
"[-- ÓöÜëìá: Áäõíáìßá áðåéêüíéóçò óå üëá ôá ìÝñç ôïõ Multipart/Alternative! "
"--]\n"
#
#: handler.c:1176
#, c-format
msgid "[-- Attachment #%d"
msgstr "[-- ÐñïóÜñôçóç #%d"
#
#: handler.c:1188
#, c-format
msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
msgstr "[-- Ôýðïò: %s/%s, Êùäéêïðïßçóç: %s, ÌÝãåèïò: %s --]\n"
#: handler.c:1204
#, fuzzy
msgid "One or more parts of this message could not be displayed"
msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: ÔìÞìá áõôïý ôïõ ìçíýìáôïò äåí åßíáé õðïãåãñáììÝíï."
#
#: handler.c:1256
#, c-format
msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
msgstr "[-- Autoview ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï %s --]\n"
#
#: handler.c:1257
#, c-format
msgid "Invoking autoview command: %s"
msgstr "ÊëÞóç ôçò åíôïëÞò autoview: %s"
#
#: handler.c:1289
#, c-format
msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
msgstr "[-- Áäõíáìßá åêôÝëåóçò óôéò %s --]\n"
#
#: handler.c:1308 handler.c:1329
#, c-format
msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
msgstr "[-- Autoview êáíïíéêÞ Ýîïäïò ôïõ %s --]\n"
#
#: handler.c:1368
msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
msgstr ""
"[-- ÓöÜëìá: ôï ìÞíõìá/åîùôåñéêü-óþìá äåí Ý÷åé ðáñÜìåôñï access-type --]\n"
#
#: handler.c:1389
#, c-format
msgid "[-- This %s/%s attachment "
msgstr "[-- ÁõôÞ ç %s/%s ðñïóÜñôçóç "
#
#: handler.c:1396
#, c-format
msgid "(size %s bytes) "
msgstr "(ìÝãåèïò %s bytes) "
#
#: handler.c:1398
msgid "has been deleted --]\n"
msgstr "Ý÷åé äéáãñáöåß --]\n"
#
#: handler.c:1403
#, c-format
msgid "[-- on %s --]\n"
msgstr "[-- óôéò %s --]\n"
#
#: handler.c:1408
#, c-format
msgid "[-- name: %s --]\n"
msgstr "[-- üíïìá: %s --]\n"
#
#: handler.c:1421 handler.c:1437
#, c-format
msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
msgstr "[-- ÁõôÞ ç %s/%s ðñïóÜñôçóç äåí ðåñéëáìâÜíåôå, --]\n"
#
#: handler.c:1423
msgid ""
"[-- and the indicated external source has --]\n"
"[-- expired. --]\n"
msgstr ""
"[-- êáé ç åíäåäåéãìÝíç åîùôåñéêÞ ðçãÞ Ý÷åé --]\n"
"[-- ëÞîåé. --]\n"
#
#: handler.c:1441
#, c-format
msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
msgstr "[-- êáé ôï åíäåäåéãìÝíï access-type %s äåí õðïóôçñßæåôáé --]\n"
#
# handler.c:1378
#: handler.c:1583
msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
msgstr "ÓöÜëìá: ôï ðïëõìåñÝò/õðïãåãñáììÝíï äåí Ý÷åé ðñùôüêïëëï"
#
#: handler.c:1593
msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
msgstr "ÓöÜëìá: ôï ðïëõìåñÝò/êñõðôïãñáöçìÝíï äåí Ý÷åé ðáñÜìåôñï ðñùôïêüëëïõ!"
#
#: handler.c:1650
msgid "Unable to open temporary file!"
msgstr "Áäõíáìßá áíïßãìáôïò ðñïóùñéíïý áñ÷åßïõ!"
#
#: handler.c:1723
#, fuzzy
msgid "[-- This is an attachment "
msgstr "[-- ÁõôÞ ç %s/%s ðñïóÜñôçóç "
#
#: handler.c:1725
#, c-format
msgid "[-- %s/%s is unsupported "
msgstr "[-- Ôï %s/%s äåí õðïóôçñßæåôáé "
#
#: handler.c:1730
#, c-format
msgid "(use '%s' to view this part)"
msgstr "(÷ñçóéìïðïéÞóôå ôï '%s' ãéá íá äåßôå áõôü ôï ìÝñïò)"
#
#: handler.c:1732
msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
msgstr "(áðáéôåßôáé ôï 'view-attachments' íá åßíáé óõíäåäåìÝíï ìå ðëÞêôñï!"
#
#: headers.c:189
#, c-format
msgid "%s: unable to attach file"
msgstr "%s: áäõíáìßá óôçí ðñïóÜñôçóç ôïõ áñ÷åßïõ"
#
#: help.c:306
msgid "ERROR: please report this bug"
msgstr "ÓÖÁËÌÁ: ðáñáêáëþ áíáöÝñáôå áõôü ôï óöÜëìá ðñïãñÜììáôïò"
#
#: help.c:348
msgid "<UNKNOWN>"
msgstr "<ÁÃÍÙÓÔÏ>"
#
#: help.c:360
msgid ""
"\n"
"Generic bindings:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"ÃåíéêÝò óõíäÝóåéò:\n"
"\n"
#
#: help.c:364
msgid ""
"\n"
"Unbound functions:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"Ìç óõíäåäåìÝíåò ëåéôïõñãßåò:\n"
"\n"
#
#: help.c:372
#, c-format
msgid "Help for %s"
msgstr "ÂïÞèåéá ãéá ôï %s"
#: history.c:77 history.c:114 history.c:140
#, c-format
msgid "Bad history file format (line %d)"
msgstr ""
#: hook.c:250
#, c-format
msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
msgstr "unhook: Áäõíáìßá unhook * ìÝóá áðü Ýíá hook."
#
#: hook.c:262
#, c-format
msgid "unhook: unknown hook type: %s"
msgstr "unhook: Üãíùóôïò ôýðïò hook: %s"
#: hook.c:268
#, c-format
msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
msgstr "unhook: Áäõíáìßá äéáãñáöÞò åíüò %s ìÝóá áðü Ýíá %s."
#: imap/auth.c:108 pop_auth.c:398 smtp.c:515
msgid "No authenticators available"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé äéáèÝóéìç áõèåíôéêïðïßçóç."
#: imap/auth_anon.c:43
msgid "Authenticating (anonymous)..."
msgstr "Áõèåíôéêïðïßçóç (áíþíõìç)..."
#: imap/auth_anon.c:73
msgid "Anonymous authentication failed."
msgstr "Ç áíþíõìç áõèåíôéêïðïßçóç áðÝôõ÷å."
#: imap/auth_cram.c:48
msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
msgstr "Áõèåíôéêïðïßçóç (CRAM-MD5)..."
#: imap/auth_cram.c:128
msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
msgstr "Áõèåíôéêïðïßçóç CRAM-MD5 áðÝôõ÷å."
#. now begin login
#: imap/auth_gss.c:144
msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
msgstr "Áõèåíôéêïðïßçóç (GSSAPI)..."
#: imap/auth_gss.c:309
msgid "GSSAPI authentication failed."
msgstr "Áõèåíôéêïðïßçóç GSSAPI áðÝôõ÷å."
#: imap/auth_login.c:38
msgid "LOGIN disabled on this server."
msgstr "Ôï LOGIN áðåíåñãïðïéÞèçêå óå áõôü ôïí äéáêïìéóôÞ."
#
#: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:231
msgid "Logging in..."
msgstr "Åßóïäïò óôï óýóôçìá..."
#
#: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:274
msgid "Login failed."
msgstr "ÁðÝôõ÷å ç åßóïäïò óôï óýóôçìá."
#: imap/auth_sasl.c:97 smtp.c:551
#, c-format
msgid "Authenticating (%s)..."
msgstr "Áõèåíôéêïðïßçóç (%s)..."
#: imap/auth_sasl.c:204 pop_auth.c:153
msgid "SASL authentication failed."
msgstr "Áõèåíôéêïðïßçóç SASL áðÝôõ÷å."
#: imap/browse.c:58 imap/imap.c:569
#, c-format
msgid "%s is an invalid IMAP path"
msgstr "%s åßíáé ìç Ýãêõñç äéáäñïìÞ IMAP"
#: imap/browse.c:69
msgid "Getting folder list..."
msgstr "ËÞøç ëßóôáò öáêÝëùí..."
#
#: imap/browse.c:191
msgid "No such folder"
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéïò öÜêåëïò"
#
#: imap/browse.c:280
msgid "Create mailbox: "
msgstr "Äçìéïõñãßá ãñáììáôïêéâùôßïõ: "
#
#: imap/browse.c:285 imap/browse.c:331
msgid "Mailbox must have a name."
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï ðñÝðåé íá Ý÷åé üíïìá."
#
#: imap/browse.c:293
msgid "Mailbox created."
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï äçìéïõñãÞèçêå."
#
#: imap/browse.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "Rename mailbox %s to: "
msgstr "Äçìéïõñãßá ãñáììáôïêéâùôßïõ: "
#
#: imap/browse.c:339
#, fuzzy, c-format
msgid "Rename failed: %s"
msgstr "SSL áðÝôõ÷å: %s"
#
#: imap/browse.c:344
#, fuzzy
msgid "Mailbox renamed."
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï äçìéïõñãÞèçêå."
#
#: imap/command.c:445
msgid "Mailbox closed"
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï Ýêëåéóå"
#
#: imap/imap.c:126
#, fuzzy, c-format
msgid "CREATE failed: %s"
msgstr "SSL áðÝôõ÷å: %s"
#
#: imap/imap.c:190
#, c-format
msgid "Closing connection to %s..."
msgstr "Êëåßóéìï óýíäåóçò óôï óôï %s..."
#
#: imap/imap.c:310
msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
msgstr ""
"Áõôüò ï åîõðçñåôçôÞò IMAP åßíáé áñ÷áßïò. Ôï Mutt äåí åßíáé óõìâáôü ìå áõôüí."
#: imap/imap.c:433 pop_lib.c:295 smtp.c:424
msgid "Secure connection with TLS?"
msgstr "ÁóöáëÞò óýíäåóç ìå TLS;"
#: imap/imap.c:442 pop_lib.c:315 smtp.c:436
msgid "Could not negotiate TLS connection"
msgstr "Áäõíáìßá äéáðñáãìÜôåõóçò óýíäåóçò TLS"
#: imap/imap.c:458 pop_lib.c:336
msgid "Encrypted connection unavailable"
msgstr ""
#
#: imap/imap.c:603
#, c-format
msgid "Selecting %s..."
msgstr "ÅðéëïãÞ %s..."
#
#: imap/imap.c:758
msgid "Error opening mailbox"
msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôï Üíïéãìá ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ"
#
#: imap/imap.c:813 imap/message.c:851 muttlib.c:1545
#, c-format
msgid "Create %s?"
msgstr "Äçìéïõñãßá ôïõ %s;"
#
#: imap/imap.c:1186
msgid "Expunge failed"
msgstr "ÄéáãñáöÞ áðÝôõ÷å"
#
#: imap/imap.c:1198
#, c-format
msgid "Marking %d messages deleted..."
msgstr "Óçìåßùóç %d äéáãñáöÝíôùí ìçíõìÜôùí..."
#
#: imap/imap.c:1230
#, fuzzy, c-format
msgid "Saving changed messages... [%d/%d]"
msgstr "ÁðïèÞêåõóç óçìáéþí êáôÜóôáóçò ìçíýìáôïò... [%d/%d]"
#: imap/imap.c:1279
msgid "Error saving flags. Close anyway?"
msgstr ""
#
#: imap/imap.c:1287
#, fuzzy
msgid "Error saving flags"
msgstr "ÓöÜëìá êáôÜ ôçí áíÜëõóç ôçò äéåýèõíóçò!"
#
#: imap/imap.c:1299
msgid "Expunging messages from server..."
msgstr "ÄéáãñáöÞ ìçíõìÜôùí áðü ôïí åîõðçñåôçôÞ..."
#: imap/imap.c:1304
msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
msgstr "imap_sync_mailbox: EXPUNGE áðÝôõ÷å"
#: imap/imap.c:1754
#, c-format
msgid "Header search without header name: %s"
msgstr ""
#
#: imap/imap.c:1826
msgid "Bad mailbox name"
msgstr "Êáêü üíïìá ãñáììáôïêéâùôßïõ"
#
#: imap/imap.c:1851
#, c-format
msgid "Subscribing to %s..."
msgstr "ÅããñáöÞ óôï %s..."
#
#: imap/imap.c:1853
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsubscribing from %s..."
msgstr "ÄéáãñáöÞ óôï %s..."
#
#: imap/imap.c:1863
#, fuzzy, c-format
msgid "Subscribed to %s"
msgstr "ÅããñáöÞ óôï %s..."
#
#: imap/imap.c:1865
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsubscribed from %s"
msgstr "ÄéáãñáöÞ óôï %s..."
#
#. Unable to fetch headers for lower versions
#: imap/message.c:99
msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
msgstr "Áäõíáìßá ëÞøçò åðéêåöáëßäùí áðü áõôÞ ôçí Ýêäïóç ôïõ åîõðçñåôçôÞ IMAP."
#
#: imap/message.c:109
#, c-format
msgid "Could not create temporary file %s"
msgstr "Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ðñïóùñéíïý áñ÷åßïõ %s"
#
#: imap/message.c:141
#, fuzzy
msgid "Evaluating cache..."
msgstr "¸ëåã÷ïò ðñïóùñéíÞò ìíÞìçò... [%d/%d]"
#
#: imap/message.c:232 pop.c:272
#, fuzzy
msgid "Fetching message headers..."
msgstr "ËÞøç åðéêåöáëßäùí áðü ôá ìçíýìáôá... [%d/%d]"
#
#: imap/message.c:441 imap/message.c:498 pop.c:563
msgid "Fetching message..."
msgstr "ËÞøç ìçíýìáôïò..."
#: imap/message.c:487 pop.c:558
msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
msgstr "Ï äåßêôçò ôïõ ìçíýìáôïò åßíáé Üêõñïò. Îáíáíïßîôå ôï ãñáììáôïêéâþôéï."
#
#: imap/message.c:641
#, fuzzy
msgid "Uploading message..."
msgstr "ÁíÝâáóìá ìçíýìáôïò ..."
#
#: imap/message.c:815
#, c-format
msgid "Copying %d messages to %s..."
msgstr "ÁíôéãñáöÞ %d ìçíõìÜôùí óôï %s..."
#
#: imap/message.c:819
#, c-format
msgid "Copying message %d to %s..."
msgstr "ÁíôéãñáöÞ ìçíýìáôïò %d óôï %s ..."
#
#: imap/util.c:358
msgid "Continue?"
msgstr "ÓõíÝ÷åéá;"
#
#: init.c:60 init.c:1758 pager.c:50
#, c-format
msgid "Not available in this menu."
msgstr "Äåí åßíáé äéáèÝóéìï óå áõôü ôï ìåíïý."
#: init.c:468
#, c-format
msgid "Bad regexp: %s"
msgstr "ëáíèáóìÝíç êáíïíéêÞ Ýêöñáóç: %s"
#: init.c:525
#, c-format
msgid "Not enough subexpressions for spam template"
msgstr ""
#
#: init.c:715
msgid "spam: no matching pattern"
msgstr "spam: äåí õðÜñ÷åé ìïíôÝëï ðïõ íá ôáéñéÜæåé"
#
#: init.c:717
msgid "nospam: no matching pattern"
msgstr "nospam: äåí õðÜñ÷åé ìïíôÝëï ðïõ íá ôáéñéÜæåé"
#: init.c:861
#, c-format
msgid "%sgroup: missing -rx or -addr."
msgstr ""
#: init.c:879
#, fuzzy, c-format
msgid "%sgroup: warning: bad IDN '%s'.\n"
msgstr ""
"Ðñïåéäïðïßçóç: ËáíèáóìÝíç äéåèíÞò äéåýèõíóç IDN '%s' óôï øåõäþíõìï '%s'.\n"
#
#: init.c:1094
#, fuzzy
msgid "attachments: no disposition"
msgstr "åðåîåñãáóßá ôçò ðåñéãñáöÞò ôçò ðñïóÜñôçóçò"
#
#: init.c:1132
#, fuzzy
msgid "attachments: invalid disposition"
msgstr "åðåîåñãáóßá ôçò ðåñéãñáöÞò ôçò ðñïóÜñôçóçò"
#
#: init.c:1146
#, fuzzy
msgid "unattachments: no disposition"
msgstr "åðåîåñãáóßá ôçò ðåñéãñáöÞò ôçò ðñïóÜñôçóçò"
#: init.c:1169
msgid "unattachments: invalid disposition"
msgstr ""
#
#: init.c:1296
msgid "alias: no address"
msgstr "øåõäþíõìï: êáììßá äéåýèõíóç"
#: init.c:1344
#, c-format
msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
msgstr ""
"Ðñïåéäïðïßçóç: ËáíèáóìÝíç äéåèíÞò äéåýèõíóç IDN '%s' óôï øåõäþíõìï '%s'.\n"
#
#: init.c:1432
msgid "invalid header field"
msgstr "ìç Ýãêõñï ðåäßï åðéêåöáëßäáò"
#
#: init.c:1485
#, c-format
msgid "%s: unknown sorting method"
msgstr "%s: Üãíùóôç ìÝèïäïò ôáîéíüìçóçò"
#
#: init.c:1592
#, c-format
msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
msgstr "mutt_restore_default(%s): ëÜèïò óôï regexp: %s\n"
#
#: init.c:1735 init.c:1848
#, c-format
msgid "%s: unknown variable"
msgstr "%s: Üãíùóôç ìåôáâëçôÞ"
#
#: init.c:1744
#, c-format
msgid "prefix is illegal with reset"
msgstr "ôï ðñüèåìá åßíáé Üêõñï ìå ôçí åðáíáöïñÜ"
#
#: init.c:1750
#, c-format
msgid "value is illegal with reset"
msgstr "ç ôéìÞ åßíáé Üêõñç ìå ôçí åðáíáöïñÜ"
#: init.c:1786 init.c:1798
#, c-format
msgid "Usage: set variable=yes|no"
msgstr ""
#
#: init.c:1806
#, c-format
msgid "%s is set"
msgstr "Ôï %s Ý÷åé ôåèåß"
#
#: init.c:1806
#, c-format
msgid "%s is unset"
msgstr "Ôï %s äåí Ý÷åé ôåèåß"
#
#: init.c:1909
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid value for option %s: \"%s\""
msgstr "Ìç Ýãêõñç ìÝñá ôïõ ìÞíá: %s"
#
#: init.c:2046
#, c-format
msgid "%s: invalid mailbox type"
msgstr "%s: ìç Ýãêõñïò ôýðïò ãñáììáôïêéâùôßïõ"
#
#: init.c:2077
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid value (%s)"
msgstr "%s: ìç Ýãêõñç ôéìÞ"
#: init.c:2078
msgid "format error"
msgstr ""
#: init.c:2078
msgid "number overflow"
msgstr ""
#
#: init.c:2138
#, c-format
msgid "%s: invalid value"
msgstr "%s: ìç Ýãêõñç ôéìÞ"
#
#: init.c:2179
#, c-format
msgid "%s: Unknown type."
msgstr "%s: Üãíùóôïò ôýðïò."
#
#: init.c:2206
#, c-format
msgid "%s: unknown type"
msgstr "%s: Üãíùóôïò ôýðïò"
#
#: init.c:2268
#, c-format
msgid "Error in %s, line %d: %s"
msgstr "ÓöÜëìá óôï %s, ãñáììÞ %d: %s"
#
#. the muttrc source keyword
#: init.c:2291
#, c-format
msgid "source: errors in %s"
msgstr "source: ëÜèç óôï %s"
#: init.c:2292
#, c-format
msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
msgstr "ðçãÞ: áðüññéøç áíÜãíùóçò ëüãù ðïëëþí óöáëìÜôùí óôï %s"
#
#: init.c:2306
#, c-format
msgid "source: error at %s"
msgstr "source: ëÜèïò óôï %s"
#
#: init.c:2311
msgid "source: too many arguments"
msgstr "source: ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
#
#: init.c:2365
#, c-format
msgid "%s: unknown command"
msgstr "%s: Üãíùóôç åíôïëÞ"
#
#: init.c:2850
#, c-format
msgid "Error in command line: %s\n"
msgstr "ËÜèïò óôç ãñáììÞ åíôïëþí: %s\n"
#
#: init.c:2923
msgid "unable to determine home directory"
msgstr "áäõíáìßá óôïí åíôïðéóìü ôïõ êáôáëüãïõ ÷ñÞóôç (home directory)"
#
#: init.c:2931
msgid "unable to determine username"
msgstr "áäõíáìßá óôïí åíôïðéóìü ôïõ ïíüìáôïò ÷ñÞóôç"
#: init.c:3167
msgid "-group: no group name"
msgstr ""
#
#: init.c:3177
#, fuzzy
msgid "out of arguments"
msgstr "ðïëý ëßãá ïñßóìáôá"
#
#: keymap.c:526
msgid "Macro loop detected."
msgstr "Åíôïðßóôçêå âñüã÷ïò ìáêñïåíôïëÞò."
#
#: keymap.c:827 keymap.c:835
msgid "Key is not bound."
msgstr "Ôï ðëÞêôñï äåí åßíáé óõíäåäåìÝíï."
#
#: keymap.c:839
#, c-format
msgid "Key is not bound. Press '%s' for help."
msgstr "Ôï ðëÞêôñï äåí åßíáé óõíäåäåìÝíï. ÐáôÞóôå '%s' ãéá âïÞèåéá."
#
#: keymap.c:850
msgid "push: too many arguments"
msgstr "push: ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
#
#: keymap.c:880
#, c-format
msgid "%s: no such menu"
msgstr "%s: äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéï ìåíïý"
#
#: keymap.c:895
msgid "null key sequence"
msgstr "êåíÞ áêïëïõèßá ðëÞêôñùí"
#
#: keymap.c:982
msgid "bind: too many arguments"
msgstr "bind: ðÜñá ðïëëÜ ïñßóìáôá"
#
#: keymap.c:1005
#, c-format
msgid "%s: no such function in map"
msgstr "%s: äåí Ý÷åé êáèïñéóôåß ôÝôïéá ëåéôïõñãßá"
#
#: keymap.c:1029
msgid "macro: empty key sequence"
msgstr "macro: Üäåéá áêïëïõèßá ðëÞêôñùí"
#
#: keymap.c:1040
msgid "macro: too many arguments"
msgstr "macro: ðÜñá ðïëëÝò ðáñÜìåôñïé"
#
#: keymap.c:1076
msgid "exec: no arguments"
msgstr "exec: êáèüëïõ ïñßóìáôá"
#
#: keymap.c:1096
#, c-format
msgid "%s: no such function"
msgstr "%s: äåí õðÜñ÷åé ôÝôïéá ëåéôïõñãßá"
#
# pgp.c:1200
#: keymap.c:1117
msgid "Enter keys (^G to abort): "
msgstr "ÅéóÜãåôå êëåéäéÜ (^G ãéá áðüññéøç): "
#: keymap.c:1122
#, c-format
msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
msgstr "×áñáêô = %s, Ïêôáäéêüò = %o, Äåêáäéêüò = %d"
#: lib.c:131
msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
msgstr "Õðåñ÷åßëéóç áêåñáßïõ -- áäõíáìßá åê÷þñçóçò ìíÞìçò!"
#
#: lib.c:138 lib.c:153 lib.c:185
msgid "Out of memory!"
msgstr "Ç ìíÞìç åîáíôëÞèçêå!"
#
#: main.c:63
#, fuzzy
msgid ""
"To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
"To report a bug, please visit http://bugs.mutt.org/.\n"
msgstr ""
"Ãéá íá åðéêïéíùíÞóåôå ìå ôïõò developers, óôåßëôå mail óôï <mutt-dev@mutt."
"org>.\n"
"Ãéá íá áíáöÝñåôå Ýíá ðñüâëçìá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôï åñãáëåßï flea(1).\n"
#
#: main.c:67
#, fuzzy
msgid ""
"Copyright (C) 1996-2009 Michael R. Elkins and others.\n"
"Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
"Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
"under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
msgstr ""
"Copyright (C) 1996-2002 Michael R. Elkins êáé Üëëïé.\n"
"Ôï Mutt Ýñ÷åôáé ÁÐÏÊËÅÉÓÔÉÊÁ ×ÙÑÉÓ ÅÃÃÕÇÓÇ; ãéá ëåðôïìÝñåéåò ðáôÞóôå `mutt -"
"vv'.\n"
"Ôï Mutt åßíáé åëåýèåñï ëïãéóìéêü, êáé åõ÷áñßóôùò ìðïñåßôå íá ôï "
"åðáíáäéáíÝìåôå\n"
"õðü ïñéóìÝíïõò üñïõò; ãñÜøôå `mutt -vv' ãéá ëåðôïìÝñåéåò.\n"
#: main.c:73
msgid ""
"Copyright (C) 1996-2007 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
"Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
"Copyright (C) 1997-2008 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
"Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
"Copyright (C) 1999-2009 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
"Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
"Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
"Copyright (C) 2006-2009 Rocco Rutte <pdmef@gmx.net>\n"
"\n"
"Many others not mentioned here contributed code, fixes,\n"
"and suggestions.\n"
msgstr ""
#: main.c:86
msgid ""
" This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
" (at your option) any later version.\n"
"\n"
" This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
" GNU General Public License for more details.\n"
msgstr ""
#: main.c:96
msgid ""
" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
" along with this program; if not, write to the Free Software\n"
" Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
"1301, USA.\n"
msgstr ""
#: main.c:113
msgid ""
"usage: mutt [<options>] [-z] [-f <file> | -yZ]\n"
" mutt [<options>] [-x] [-Hi <file>] [-s <subj>] [-bc <addr>] [-a "
"<file> [...] --] <addr> [...]\n"
" mutt [<options>] [-x] [-s <subj>] [-bc <addr>] [-a <file> [...] --] "
"<addr> [...] < message\n"
" mutt [<options>] -p\n"
" mutt [<options>] -A <alias> [...]\n"
" mutt [<options>] -Q <query> [...]\n"
" mutt [<options>] -D\n"
" mutt -v[v]\n"
msgstr ""
#: main.c:122
msgid ""
"options:\n"
" -A <alias>\texpand the given alias\n"
" -a <file> [...] --\tattach file(s) to the message\n"
"\t\tthe list of files must be terminated with the \"--\" sequence\n"
" -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
" -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
" -D\t\tprint the value of all variables to stdout"
msgstr ""
#: main.c:131
msgid " -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttdebug0"
msgstr ""
#
#: main.c:134
#, fuzzy
msgid ""
" -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
" -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
" -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
" -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
" -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
" -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
" -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
" -p\t\trecall a postponed message"
msgstr ""
"÷ñÞóç: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <åíôïëÞ> ] [ -F <áñ÷åßï> ] [ -m <ôýðïò> ] [ -f "
"<áñ÷åßï>]\n"
" mutt [ -nR ] [ -e <åíôïëÞ> ] [ -F <áñ÷åßï> ] -Q <åñþôçóç>[ -Q "
"<åñþôçóç> ] [...]\n"
" mutt [ -nx ] [ -e <åíôïëÞ> ] [ -a <áñ÷åßï> ] [ -F <áñ÷åßï> ] [ -H "
"<áñ÷åßï> ] [ -i <áñ÷åßï> ] [ -s <èÝìá> ] [ -b <äéåõè> ] [ -c <äéåõè> ] "
"<äéåõè> [ ... ]\n"
" mutt [ -n ] [ -e <åíôïëÞ> ] [ -F <áñ÷åßï> ] -p\n"
" mutt -v[v]\n"
"\n"
"åðéëïãÝò:\n"
" -A <alias>\táðåéêüíéóç ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ øåõäþíõìïõ\n"
" -a <áñ÷åßï>\tðñïóáñôÞóôå Ýíá áñ÷åßï óå áõôü ôï ìÞíõìá\n"
" -b <äéåõè>\têáèïñßóôå ìéá äéåýèõíóç ôõöëïý-ðéóôïý-áíôéãñÜöïõ (BCC)\n"
" -c <äéåõè>\têáèïñßóôå ìéá äéåýèõíóç ðéóôïý-áíôéãñÜöïõ (CC)\n"
" -e <åíôïëÞ>\têáèïñßóôå ìéá åíôïëÞ ãéá íá åêôåëåóôåß ìåôÜ ôçí åêêßíçóç\n"
" -f <áñ÷åßï>\têáèïñßóôå ðïéï ãñáììáôïêéâþôéï íá áíáãíùóôåß\n"
" -F <áñ÷åßï>\têáèïñßóôå Ýíá åíáëëáêôéêü áñ÷åßï muttrc\n"
" -H <áñ÷åßï>\têáèïñßóôå Ýíá ðñïó÷Ýäéï áðü ôï ïðïßï èá äéáâáóôåß ç "
"åðéêåöáëßäá\n"
" -i <áñ÷åßï>\têáèïñßóôå Ýíá áñ÷åßï ðïõ ôï Mutt èá óõìðåñéëáìâÜíåé êáôÜ "
"ôçí \n"
"áðÜíôçóç\n"
" -m <ôýðïò>\têáèïñßóôå Ýíá ôýðï ðñïêáèïñéóìÝíïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ\n"
" -n\t\têÜíåôå ôï Mutt íá ìçí äéáâÜóåé ôï Muttrc ôïõ óõóôÞìáôïò\n"
" -p\t\tåðáíáöÝñåôå Ýíá áíáâëçèÝí ìÞíõìá\n"
" -Q <ìåôáâëçôÞ>\tåñþôçóç(åìöÜíéóç ôéìÞò) ìéáò ìåôáâëçôÞò ôùí ñõèìßóåùí\n"
" -R\t\táíïßîôå ôï ãñáììáôïêéâþôéï óå êáôÜóôáóç ìüíï-áíÜãíùóçò\n"
" -s <èÝìá>\têáèïñßóôå Ýíá èÝìá (óå åéóáãùãéêÜ åÜí Ý÷åé êåíÜ)\n"
" -v\t\täåßîôå ôçí Ýêäïóç êáé ôïõò ïñéóìïýò êáôÜ ôç ìåôáãëþôôéóç\n"
" -x\t\tåîïìïéþóôå ôçí êáôÜóôáóç áðïóôïëÞò mailx\n"
" -y\t\täéáëÝîôå Ýíá ãñáììáôïêéâþôéï áðü ôçí ëßóôá `ãñáììáôïêéâùôßùí'\n"
" -z\t\tåãêáôÜëåéøç áìÝóùò åÜí äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ãñáììáôïêéâþôéï\n"
" -Z\t\táíïßîôå ôïí ðñþôï öÜêåëï ìå íÝï ìÞíõìá, âãåßôå åÜí äåí õðÜñ÷ïõí\n"
" -h\t\táõôü ôï ìÞíõìá âïÞèåéáò"
#
#: main.c:143
#, fuzzy
msgid ""
" -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
" -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
" -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
" -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
" -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
" -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
" -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
" -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
" -h\t\tthis help message"
msgstr ""
"÷ñÞóç: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <åíôïëÞ> ] [ -F <áñ÷åßï> ] [ -m <ôýðïò> ] [ -f "
"<áñ÷åßï>]\n"
" mutt [ -nR ] [ -e <åíôïëÞ> ] [ -F <áñ÷åßï> ] -Q <åñþôçóç>[ -Q "
"<åñþôçóç> ] [...]\n"
" mutt [ -nx ] [ -e <åíôïëÞ> ] [ -a <áñ÷åßï> ] [ -F <áñ÷åßï> ] [ -H "
"<áñ÷åßï> ] [ -i <áñ÷åßï> ] [ -s <èÝìá> ] [ -b <äéåõè> ] [ -c <äéåõè> ] "
"<äéåõè> [ ... ]\n"
" mutt [ -n ] [ -e <åíôïëÞ> ] [ -F <áñ÷åßï> ] -p\n"
" mutt -v[v]\n"
"\n"
"åðéëïãÝò:\n"
" -A <alias>\táðåéêüíéóç ôïõ óõãêåêñéìÝíïõ øåõäþíõìïõ\n"
" -a <áñ÷åßï>\tðñïóáñôÞóôå Ýíá áñ÷åßï óå áõôü ôï ìÞíõìá\n"
" -b <äéåõè>\têáèïñßóôå ìéá äéåýèõíóç ôõöëïý-ðéóôïý-áíôéãñÜöïõ (BCC)\n"
" -c <äéåõè>\têáèïñßóôå ìéá äéåýèõíóç ðéóôïý-áíôéãñÜöïõ (CC)\n"
" -e <åíôïëÞ>\têáèïñßóôå ìéá åíôïëÞ ãéá íá åêôåëåóôåß ìåôÜ ôçí åêêßíçóç\n"
" -f <áñ÷åßï>\têáèïñßóôå ðïéï ãñáììáôïêéâþôéï íá áíáãíùóôåß\n"
" -F <áñ÷åßï>\têáèïñßóôå Ýíá åíáëëáêôéêü áñ÷åßï muttrc\n"
" -H <áñ÷åßï>\têáèïñßóôå Ýíá ðñïó÷Ýäéï áðü ôï ïðïßï èá äéáâáóôåß ç "
"åðéêåöáëßäá\n"
" -i <áñ÷åßï>\têáèïñßóôå Ýíá áñ÷åßï ðïõ ôï Mutt èá óõìðåñéëáìâÜíåé êáôÜ "
"ôçí \n"
"áðÜíôçóç\n"
" -m <ôýðïò>\têáèïñßóôå Ýíá ôýðï ðñïêáèïñéóìÝíïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ\n"
" -n\t\têÜíåôå ôï Mutt íá ìçí äéáâÜóåé ôï Muttrc ôïõ óõóôÞìáôïò\n"
" -p\t\tåðáíáöÝñåôå Ýíá áíáâëçèÝí ìÞíõìá\n"
" -Q <ìåôáâëçôÞ>\tåñþôçóç(åìöÜíéóç ôéìÞò) ìéáò ìåôáâëçôÞò ôùí ñõèìßóåùí\n"
" -R\t\táíïßîôå ôï ãñáììáôïêéâþôéï óå êáôÜóôáóç ìüíï-áíÜãíùóçò\n"
" -s <èÝìá>\têáèïñßóôå Ýíá èÝìá (óå åéóáãùãéêÜ åÜí Ý÷åé êåíÜ)\n"
" -v\t\täåßîôå ôçí Ýêäïóç êáé ôïõò ïñéóìïýò êáôÜ ôç ìåôáãëþôôéóç\n"
" -x\t\tåîïìïéþóôå ôçí êáôÜóôáóç áðïóôïëÞò mailx\n"
" -y\t\täéáëÝîôå Ýíá ãñáììáôïêéâþôéï áðü ôçí ëßóôá `ãñáììáôïêéâùôßùí'\n"
" -z\t\tåãêáôÜëåéøç áìÝóùò åÜí äåí õðÜñ÷ïõí ìçíýìáôá óôï ãñáììáôïêéâþôéï\n"
" -Z\t\táíïßîôå ôïí ðñþôï öÜêåëï ìå íÝï ìÞíõìá, âãåßôå åÜí äåí õðÜñ÷ïõí\n"
" -h\t\táõôü ôï ìÞíõìá âïÞèåéáò"
#
#: main.c:196
msgid ""
"\n"
"Compile options:"
msgstr ""
"\n"
"ÐáñÜìåôñïé ìåôáãëþôôéóçò:"
#
#: main.c:500
msgid "Error initializing terminal."
msgstr "ËÜèïò êáôÜ ôçí áñ÷éêïðïßçóç ôïõ ôåñìáôéêïý."
#: main.c:636
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: value '%s' is invalid for -d.\n"
msgstr "ÓöÜëìá: '%s' åßíáé ëáíèáóìÝíç äéåèíÞò äéåýèõíóç IDN."
#
#: main.c:639
#, c-format
msgid "Debugging at level %d.\n"
msgstr "ÁðïóöáëìÜôùóç óôï åðßðåäï %d.\n"
#
#: main.c:641
msgid "DEBUG was not defined during compilation. Ignored.\n"
msgstr "Ôï DEBUG äåí ïñßóôçêå êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôïõ compile. ÁãíïÞèçêå.\n"
#: main.c:806
#, c-format
msgid "%s does not exist. Create it?"
msgstr "Ôï %s äåí õðÜñ÷åé. Äçìéïõñãßá;"
#
#: main.c:810
#, c-format
msgid "Can't create %s: %s."
msgstr "Áäõíáìßá äçìéïõñãßáò ôïõ %s: %s."
#: main.c:852
msgid "Failed to parse mailto: link\n"
msgstr ""
#
#: main.c:864
msgid "No recipients specified.\n"
msgstr "Äåí Ý÷ïõí ïñéóôåß ðáñáëÞðôåò.\n"
#
#: main.c:950
#, c-format
msgid "%s: unable to attach file.\n"
msgstr "%s: áäõíáìßá ðñïóÜñôçóçò ôïõ áñ÷åßïõ.\n"
#
#: main.c:973
msgid "No mailbox with new mail."
msgstr "Äåí õðÜñ÷åé íÝá áëëçëïãñáößá óå êáíÝíá ãñáììáôïêéâþôéï."
#
#: main.c:982
msgid "No incoming mailboxes defined."
msgstr "Äåí Ý÷åé ïñéóôåß ãñáììáôïêéâþôéï åéóåñ÷ïìÝíùí."
#
#: main.c:1010
msgid "Mailbox is empty."
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï åßíáé Üäåéï."
#
#: mbox.c:119 mbox.c:269 mh.c:1152 mx.c:642
#, c-format
msgid "Reading %s..."
msgstr "ÁíÜãíùóç %s..."
#
#: mbox.c:157 mbox.c:214
msgid "Mailbox is corrupt!"
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï Ý÷åé áëëïéùèåß!"
#
#: mbox.c:670
msgid "Mailbox was corrupted!"
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï åß÷å áëëïéùèåß!"
#
#: mbox.c:752 mbox.c:1008
msgid "Fatal error! Could not reopen mailbox!"
msgstr "Ìïéñáßï ëÜèïò! Áäõíáìßá åðáíáðñüóâáóçò ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ!"
#
#: mbox.c:761
msgid "Unable to lock mailbox!"
msgstr "Áäõíáìßá êëåéäþìáôïò ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ!"
#
#. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
#. * messages were found to be changed or deleted. This should
#. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
#.
#: mbox.c:804
msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
msgstr ""
"sync: ôï mbox Ý÷åé ôñïðïðïéçèåß, äåí õðÜñ÷ïõí ôñïðïðïéçìÝíá ìçíýìáôá!\n"
"(áíáöÝñáôå áõôü ôï óöÜëìá)"
#
#: mbox.c:828 mh.c:1658 mx.c:739
#, c-format
msgid "Writing %s..."
msgstr "ÅããñáöÞ %s..."
#
#: mbox.c:963
msgid "Committing changes..."
msgstr "ÅöáñìïãÞ ôùí áëëáãþí..."
#
#: mbox.c:994
#, c-format
msgid "Write failed! Saved partial mailbox to %s"
msgstr "Ç åããñáöÞ áðÝôõ÷å! ÌÝñïò ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ áðïèçêåýôçêå óôï %s"
#
#: mbox.c:1056
msgid "Could not reopen mailbox!"
msgstr "Áäõíáìßá åðáíáðñüóâáóçò ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ!"
#
#: mbox.c:1092
msgid "Reopening mailbox..."
msgstr "Åðáíáðñüóâáóç óôï ãñáììáôïêéâþôéï..."
#
#: menu.c:423
msgid "Jump to: "
msgstr "Ìåôáêßíçóç óôï: "
#
#: menu.c:432
msgid "Invalid index number."
msgstr "Ìç Ýãêõñïò áñéèìüò äåßêôç"
#
#: menu.c:436 menu.c:457 menu.c:522 menu.c:565 menu.c:581 menu.c:592
#: menu.c:603 menu.c:614 menu.c:627 menu.c:640 menu.c:1051
msgid "No entries."
msgstr "Êáììßá êáôá÷þñçóç"
#
#: menu.c:454
msgid "You cannot scroll down farther."
msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ìåôáêéíçèåßôå ðáñáêÜôù."
#
#: menu.c:472
msgid "You cannot scroll up farther."
msgstr "Äåí ìðïñåßôå íá ìåôáêéíçèåßôå ðáñáðÜíù."
#
#: menu.c:515
msgid "You are on the first page."
msgstr "Åßóôå óôçí ðñþôç óåëßäá."
#
#: menu.c:516
msgid "You are on the last page."
msgstr "Åßóôå óôçí ôåëåõôáßá óåëßäá."
#
#: menu.c:651
msgid "You are on the last entry."
msgstr "Åßóôå óôçí ôåëåõôáßá êáôá÷þñçóç."
#
#: menu.c:662
msgid "You are on the first entry."
msgstr "Åßóôå óôçí ðñþôç êáôá÷þñçóç."
#
#: menu.c:733 pager.c:2086 pattern.c:1417
msgid "Search for: "
msgstr "ÁíáæÞôçóç ãéá: "
#
#: menu.c:733 pager.c:2086 pattern.c:1417
msgid "Reverse search for: "
msgstr "ÁíÜóôñïöç áíáæÞôçóç ãéá: "
#
#: menu.c:777 pager.c:2039 pager.c:2061 pager.c:2181 pattern.c:1531
msgid "Not found."
msgstr "Äå âñÝèçêå."
#
#: menu.c:903
msgid "No tagged entries."
msgstr "Êáììßá óçìåéùìÝíç åßóïäïò."
#
#: menu.c:1008
msgid "Search is not implemented for this menu."
msgstr "Äåí Ý÷åé åöáñìïóôåß áíáæÞôçóç ãéá áõôü ôï ìåíïý."
#
#: menu.c:1013
msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
msgstr "Äåí Ý÷åé åöáñìïóôåß ìåôáêßíçóç ãéá ôïõò äéáëüãïõò."
#
#: menu.c:1054
msgid "Tagging is not supported."
msgstr "Óçìåéþóåéò äåí õðïóôçñßæïíôáé."
#
#: mh.c:1131
#, fuzzy, c-format
msgid "Scanning %s..."
msgstr "ÅðéëïãÞ %s..."
#
#: mh.c:1332 mh.c:1410
#, fuzzy
msgid "Could not flush message to disk"
msgstr "Áäõíáìßá áðïóôïëÞò ôïõ ìçíýìáôïò."
#: mh.c:1377
msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
msgstr "maildir_commit_message(): áäõíáìßá ïñéóìïý ÷ñüíïõ óôï áñ÷åßï"
#: mutt_sasl.c:192
msgid "Unknown SASL profile"
msgstr ""
#
#: mutt_sasl.c:226
#, fuzzy
msgid "Error allocating SASL connection"
msgstr "óöÜëìá óôï ìïíôÝëï óôï: %s"
#: mutt_sasl.c:236
msgid "Error setting SASL security properties"
msgstr ""
#: mutt_sasl.c:246
msgid "Error setting SASL external security strength"
msgstr ""
#: mutt_sasl.c:255
msgid "Error setting SASL external user name"
msgstr ""
#
#: mutt_socket.c:103 mutt_socket.c:181
#, c-format
msgid "Connection to %s closed"
msgstr "¸êëåéóå ç óýíäåóç óôï %s"
#: mutt_socket.c:300
msgid "SSL is unavailable."
msgstr "Ôï SSL äåí åßíáé äéáèÝóéìï."
#: mutt_socket.c:332
msgid "Preconnect command failed."
msgstr "Áðïôõ÷ßá åíôïëÞò ðñïóýíäåóçò"
#
#: mutt_socket.c:403 mutt_socket.c:417
#, c-format
msgid "Error talking to %s (%s)"
msgstr "ÓöÜëìá óôç óõíïìéëßá ìå ôï %s (%s)"
#: mutt_socket.c:470 mutt_socket.c:529
#, c-format
msgid "Bad IDN \"%s\"."
msgstr "ËáíèáóìÝíç äéåèíÞò äéåýèõíóç IDN \"%s\"."
#
#: mutt_socket.c:478 mutt_socket.c:537
#, c-format
msgid "Looking up %s..."
msgstr "ÁíáæÞôçóç ôïõ %s..."
#
#: mutt_socket.c:488 mutt_socket.c:546
#, c-format
msgid "Could not find the host \"%s\""
msgstr "Áäõíáìßá åýñåóçò ôïõ äéáêïìéóôÞ \"%s\""
#
#: mutt_socket.c:494 mutt_socket.c:552
#, c-format
msgid "Connecting to %s..."
msgstr "Óýíäåóç óôï %s..."
#
#: mutt_socket.c:576
#, c-format
msgid "Could not connect to %s (%s)."
msgstr "Áäõíáìßá óýíäåóçò óôï %s (%s)."
#: mutt_ssl.c:187
msgid "Failed to find enough entropy on your system"
msgstr "Áðïôõ÷ßá óôçí åýñåóç áñêåôÞò åíôñïðßáò óôï óýóôçìá óáò"
#: mutt_ssl.c:211
#, c-format
msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
msgstr "ÁðïèÞêåõóç åíôñïðßáò: %s...\n"
#: mutt_ssl.c:219
#, c-format
msgid "%s has insecure permissions!"
msgstr "Ôï %s Ý÷åé áíáóöáëÞ äéêáéþìáôá!"
#: mutt_ssl.c:238
msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
msgstr "Ôï SSL áðåíåñãïðïéÞèçêå ëüãù ëÞøçò åíôñïðßáò"
#: mutt_ssl.c:352
msgid "I/O error"
msgstr "I/O óöÜëìá"
#
#: mutt_ssl.c:361
#, c-format
msgid "SSL failed: %s"
msgstr "SSL áðÝôõ÷å: %s"
#
#: mutt_ssl.c:370 mutt_ssl_gnutls.c:950 mutt_ssl_gnutls.c:984
#: mutt_ssl_gnutls.c:994
msgid "Unable to get certificate from peer"
msgstr "Áäõíáìßá óôç ëÞøç ðéóôïðïéçôéêïý áðü ôï ôáßñé"
#
#: mutt_ssl.c:378
#, c-format
msgid "SSL connection using %s (%s)"
msgstr "Óýíäåóç SSL ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï %s (%s)"
#
#: mutt_ssl.c:480
msgid "Unknown"
msgstr "¶ãíùóôï"
#
#: mutt_ssl.c:505 mutt_ssl_gnutls.c:473
#, c-format
msgid "[unable to calculate]"
msgstr "[áäõíáìßá õðïëïãéóìïý]"
#
#: mutt_ssl.c:523 mutt_ssl_gnutls.c:496
msgid "[invalid date]"
msgstr "[ìç Ýãêõñç çìåñïìçíßá]"
#: mutt_ssl.c:651
msgid "Server certificate is not yet valid"
msgstr "Ç ðéóôïðïßçóç ôïõ äéáêïìéóôÞ äåí åßíáé áêüìá Ýãêõñç"
#: mutt_ssl.c:658
msgid "Server certificate has expired"
msgstr "Ôï ðéóôïðïéçôéêü ôïõ äéáêïìéóôÞ Ýëçîå"
#
#: mutt_ssl.c:780
#, fuzzy
msgid "cannot get certificate subject"
msgstr "Áäõíáìßá óôç ëÞøç ðéóôïðïéçôéêïý áðü ôï ôáßñé"
#
#: mutt_ssl.c:790 mutt_ssl.c:799
#, fuzzy
msgid "cannot get certificate common name"
msgstr "Áäõíáìßá óôç ëÞøç ðéóôïðïéçôéêïý áðü ôï ôáßñé"
#: mutt_ssl.c:813
#, fuzzy, c-format
msgid "certificate owner does not match hostname %s"
msgstr "Ï éäéïêôÞôçò ôïõ ðéóôïðïéçôéêïý S/MIME äåí ôáéñéÜæåé ìå ôïí áðïóôïëÝá."
#: mutt_ssl.c:854
#, fuzzy, c-format
msgid "Certificate host check failed: %s"
msgstr "Ôï ðéóôïðïéçôéêü áðïèçêåýôçêå"
#: mutt_ssl.c:932 mutt_ssl_gnutls.c:732
msgid "This certificate belongs to:"
msgstr "Áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü áíÞêåé óôï:"
#: mutt_ssl.c:945 mutt_ssl_gnutls.c:771
msgid "This certificate was issued by:"
msgstr "Áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü åêäüèçêå áðü ôï:"
#: mutt_ssl.c:956 mutt_ssl_gnutls.c:810
#, c-format
msgid "This certificate is valid"
msgstr "Áõôü ôï ðéóôïðïéçôéêü åßíáé Ýãêõñï"
#: mutt_ssl.c:957 mutt_ssl_gnutls.c:813
#, c-format
msgid " from %s"
msgstr " áðü %s"
#: mutt_ssl.c:959 mutt_ssl_gnutls.c:817
#, c-format
msgid " to %s"
msgstr " ðñïò %s"
#: mutt_ssl.c:965
#, c-format
msgid "Fingerprint: %s"
msgstr "Áðïôýðùìá: %s"
#: mutt_ssl.c:968 mutt_ssl_gnutls.c:854
#, c-format
msgid "SSL Certificate check (certificate %d of %d in chain)"
msgstr ""
#: mutt_ssl.c:976 mutt_ssl_gnutls.c:863
msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
msgstr "(r)áðüññéøç, (o)áðïäï÷Þ ìéá öïñÜ, (a)áðïäï÷Þ ðÜíôá"
#: mutt_ssl.c:977 mutt_ssl_gnutls.c:864
msgid "roa"
msgstr "roa"
#: mutt_ssl.c:981 mutt_ssl_gnutls.c:868
msgid "(r)eject, accept (o)nce"
msgstr "(r)áðüññéøç, (o)áðïäï÷Þ ìéá öïñÜ"
#: mutt_ssl.c:982 mutt_ssl_gnutls.c:869
msgid "ro"
msgstr "ro"
#: mutt_ssl.c:1013 mutt_ssl_gnutls.c:918
msgid "Warning: Couldn't save certificate"
msgstr "Ðñïåéäïðïßçóç: Áäõíáìßá áðïèÞêåõóçò ðéóôïðïéçôéêïý"
#: mutt_ssl.c:1018 mutt_ssl_gnutls.c:923
msgid "Certificate saved"
msgstr "Ôï ðéóôïðïéçôéêü áðïèçêåýôçêå"
#: mutt_ssl_gnutls.c:106 mutt_ssl_gnutls.c:133
msgid "Error: no TLS socket open"
msgstr ""
#: mutt_ssl_gnutls.c:292
msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
msgstr ""
#
#: mutt_ssl_gnutls.c:356
#, fuzzy, c-format
msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
msgstr "Óýíäåóç SSL ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï %s (%s)"
#
#: mutt_ssl_gnutls.c:563 mutt_ssl_gnutls.c:712
#, fuzzy
msgid "Error initialising gnutls certificate data"
msgstr "ËÜèïò êáôÜ ôçí áñ÷éêïðïßçóç ôïõ ôåñìáôéêïý."
#: mutt_ssl_gnutls.c:570 mutt_ssl_gnutls.c:719
msgid "Error processing certificate data"
msgstr ""
#: mutt_ssl_gnutls.c:703
msgid "Warning: Server certificate was signed using an insecure algorithm"
msgstr ""
#: mutt_ssl_gnutls.c:822
#, fuzzy, c-format
msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
msgstr "Áðïôýðùìá: %s"
#: mutt_ssl_gnutls.c:825
#, fuzzy, c-format
msgid "MD5 Fingerprint: %s"
msgstr "Áðïôýðùìá: %s"
#: mutt_ssl_gnutls.c:830
#, fuzzy
msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
msgstr "Ç ðéóôïðïßçóç ôïõ äéáêïìéóôÞ äåí åßíáé áêüìá Ýãêõñç"
#: mutt_ssl_gnutls.c:835
#, fuzzy
msgid "WARNING: Server certificate has expired"
msgstr "Ôï ðéóôïðïéçôéêü ôïõ äéáêïìéóôÞ Ýëçîå"
#: mutt_ssl_gnutls.c:840
#, fuzzy
msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
msgstr "Ôï ðéóôïðïéçôéêü ôïõ äéáêïìéóôÞ Ýëçîå"
#: mutt_ssl_gnutls.c:845
msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
msgstr ""
#: mutt_ssl_gnutls.c:850
#, fuzzy
msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
msgstr "Ç ðéóôïðïßçóç ôïõ äéáêïìéóôÞ äåí åßíáé áêüìá Ýãêõñç"
#: mutt_ssl_gnutls.c:956
#, c-format
msgid "Certificate verification error (%s)"
msgstr ""
#: mutt_ssl_gnutls.c:965
#, fuzzy
msgid "Certificate is not X.509"
msgstr "Ôï ðéóôïðïéçôéêü áðïèçêåýôçêå"
#
#: mutt_tunnel.c:72
#, fuzzy, c-format
msgid "Connecting with \"%s\"..."
msgstr "Óýíäåóç óôï %s..."
#: mutt_tunnel.c:139
#, c-format
msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
msgstr ""
#
#: mutt_tunnel.c:157 mutt_tunnel.c:173
#, fuzzy, c-format
msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
msgstr "ÓöÜëìá óôç óõíïìéëßá ìå ôï %s (%s)"
#: muttlib.c:976
msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
msgstr ""
"Ôï áñ÷åßï åßíáé öÜêåëïò, áðïèÞêåõóç õðü áõôïý; [(y)íáé, (n)ü÷é, (a)üëá]"
#: muttlib.c:976
msgid "yna"
msgstr "yna"
#: muttlib.c:992
msgid "File is a directory, save under it?"
msgstr "Ôï áñ÷åßï åßíáé öÜêåëïò, áðïèÞêåõóç õðü áõôïý;"
#: muttlib.c:998
msgid "File under directory: "
msgstr "Áñ÷åßï õðü öÜêåëï:"
#: muttlib.c:1010
msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
msgstr "Ôï áñ÷åßï õðÜñ÷åé, (o)äéáãñáöÞ ôïõ õðÜñ÷ïíôïò, (a)ðñüóèåóç, (c)Üêõñï;"
#: muttlib.c:1010
msgid "oac"
msgstr "oac"
#
#: muttlib.c:1511
msgid "Can't save message to POP mailbox."
msgstr "Áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ ìçíýìáôïò óôï POP ãñáììáôïêéâþôéï."
#
#: muttlib.c:1520
#, c-format
msgid "Append messages to %s?"
msgstr "Ðñüóèåóç ìçíõìÜôùí óôï %s;"
#
#: muttlib.c:1532
#, c-format
msgid "%s is not a mailbox!"
msgstr "Ôï %s äåí åßíáé ãñáììáôïêéâþôéï!"
#
#: mx.c:116
#, c-format
msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
msgstr "Ï áñéèìüò êëåéäùìÜôùí îåðåñÜóôçêå, îåêëåßäùìá ôïõ %s;"
#
#: mx.c:128
#, c-format
msgid "Can't dotlock %s.\n"
msgstr "Áäõíáìßá dotlock ôïõ %s.\n"
#
#: mx.c:184
msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
msgstr "Ôï üñéï ÷ñüíïõ îåðåñÜóôçêå êáôÜ ôçí ðñïóðÜèåéá êëåéäþìáôïò ìå fcntl!"
#
#: mx.c:190
#, c-format
msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
msgstr "ÁíáìïíÞ ãéá ôï êëåßäùìá fcntl... %d"
#
#: mx.c:217
msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
msgstr "Ôï üñéï ÷ñüíïõ îåðåñÜóôçêå êáôÜ ôçí ðñïóðÜèåéá êëåéäþìáôïò flock!"
#
#: mx.c:224
#, c-format
msgid "Waiting for flock attempt... %d"
msgstr "ÁíáìïíÞ ãéá ðñïóðÜèåéá flock... %d"
#
#: mx.c:555
#, c-format
msgid "Couldn't lock %s\n"
msgstr "Áäõíáìßá êëåéäþìáôïò ôïõ %s\n"
#
#: mx.c:771
#, c-format
msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
msgstr "Áäõíáìßá óõã÷ñïíéóìïý ôïõ ãñáììáôïêéâùôßïõ %s!"
#
#: mx.c:835
#, c-format
msgid "Move read messages to %s?"
msgstr "Ìåôáêßíçóç áíáãíùóìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï %s;"
#
#: mx.c:851 mx.c:1111
#, c-format
msgid "Purge %d deleted message?"
msgstr "Êáèáñéóìüò %d äéåãñáììÝíïõ ìçíýìáôïò;"
#
#: mx.c:851 mx.c:1111
#, c-format
msgid "Purge %d deleted messages?"
msgstr "Êáèáñéóìüò %d äéåãñáììÝíùí ìçíõìÜôùí;"
#
#: mx.c:872
#, c-format
msgid "Moving read messages to %s..."
msgstr "Ìåôáêßíçóç áíáãíùóìÝíùí ìçíõìÜôùí óôï %s..."
#
#: mx.c:932 mx.c:1102
msgid "Mailbox is unchanged."
msgstr "Äåí Ýãéíå áëëáãÞ óôï ãñáììáôïêéâþôéï "
#
#: mx.c:972
#, c-format
msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
msgstr "%d êñáôÞèçêáí, %d ìåôáêéíÞèçêáí, %d äéáãñÜöçêáí."
#
#: mx.c:975 mx.c:1154
#, c-format
msgid "%d kept, %d deleted."
msgstr "%d êñáôÞèçêáí, %d äéáãñÜöçêáí."
#
#: mx.c:1086
#, c-format
msgid " Press '%s' to toggle write"
msgstr "ÐáôÞóôå '%s' ãéá íá åíåñãïðïéÞóåôå ôçí åããñáöÞ!"
#
#: mx.c:1088
msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
msgstr "×ñçóéìïðïéÞóôå ôï 'toggle-write' ãéá íá åíåñãïðïéÞóåôå ôçí åããñáöÞ!"
#
#: mx.c:1090
#, c-format
msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï åßíáé óçìåéùìÝíï ìç åããñÜøéìï. %s"
#
#: mx.c:1148
msgid "Mailbox checkpointed."
msgstr "Ôï ãñáììáôïêéâþôéï óçìåéþèçêå."
#
#: mx.c:1466
msgid "Can't write message"
msgstr "Áäõíáìßá åããñáöÞò ôïõ ìçíýìáôïò"
#: mx.c:1505
msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
msgstr "Õðåñ÷åßëéóç áêåñáßïõ -- áäõíáìßá åê÷þñçóçò ìíÞìçò."
#
#: pager.c:1531
msgid "PrevPg"
msgstr "ÐñïçãÓåë"
#
#: pager.c:1532
msgid "NextPg"
msgstr "ÅðüìÓåë"
#
#: pager.c:1536
msgid "View Attachm."
msgstr "¼øçÐñïóÜñô"
#
#: pager.c:1539
msgid "Next"
msgstr "Åðüìåíï"
#
#. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
#: pager.c:1940 pager.c:1971 pager.c:2003 pager.c:2279
msgid "Bottom of message is shown."
msgstr "Åìöáíßæåôáé ç âÜóç ôïõ ìçíýìáôïò."
#
#: pager.c:1956 pager.c:1978 pager.c:1985 pager.c:1992
msgid "Top of message is shown."
msgstr "Åìöáíßæåôáé ç áñ÷Þ ôïõ ìçíýìáôïò."
#
#: pager.c:2217
msgid "Help is currently being shown."
msgstr "Ç âïÞèåéá Þäç åìöáíßæåôáé."
#
#: pager.c:2246
msgid "No more quoted text."
msgstr "¼÷é Üëëï êáèïñéóìÝíï êåßìåíï."
#
#: pager.c:2259
msgid "No more unquoted text after quoted text."
msgstr "¼÷é Üëëï ìç êáèïñéóìÝíï êåßìåíï ìåôÜ áðü êáèïñéóìÝíï."
#
#: parse.c:577
msgid "multipart message has no boundary parameter!"
msgstr "ôï ðïëõìåñÝò ìÞíõìá äåí Ý÷åé ïñéïèÝôïõóá ðáñÜìåôñï!"
#
#: pattern.c:264
#, c-format
msgid "Error in expression: %s"
msgstr "ËÜèïò óôçí Ýêöñáóç: %s"
#
#: pattern.c:269
#, fuzzy, c-format
msgid "Empty expression"
msgstr "óöÜëìá óôçí Ýêöñáóç"
#
#: pattern.c:402
#, c-format
msgid "Invalid day of month: %s"
msgstr "Ìç Ýãêõñç ìÝñá ôïõ ìÞíá: %s"
#
#: pattern.c:416
#, c-format
msgid "Invalid month: %s"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò ìÞíáò: %s"
#
#. getDate has its own error message, don't overwrite it here
#: pattern.c:568
#, c-format
msgid "Invalid relative date: %s"
msgstr "Ìç Ýãêõñïò áíáöïñéêþò ìÞíáò: %s"
#
#: pattern.c:582
msgid "error in expression"
msgstr "óöÜëìá óôçí Ýêöñáóç"
#
#: pattern.c:804 pattern.c:956
#, c-format
msgid "error in pattern at: %s"
msgstr "óöÜëìá óôï ìïíôÝëï óôï: %s"
#
#: pattern.c:830
#, fuzzy, c-format
msgid "missing pattern: %s"
msgstr "Ýëëåéøç ðáñáìÝôñïõ"
#
#: pattern.c:840
#, fuzzy, c-format
msgid "mismatched brackets: %s"
msgstr "áôáßñéáóôç ðáñÝíèåóç/åéò: %s"
#
#: pattern.c:896
#, fuzzy, c-format
msgid "%c: invalid pattern modifier"
msgstr "%c: ìç Ýãêõñç åíôïëÞ"
#
#: pattern.c:902
#, c-format
msgid "%c: not supported in this mode"
msgstr "Ôï %c: äåí õðïóôçñßæåôáé óå áõôÞ ôçí êáôÜóôáóç"
#
#: pattern.c:915
#, c-format
msgid "missing parameter"
msgstr "Ýëëåéøç ðáñáìÝôñïõ"
#
#: pattern.c:931
#, c-format
msgid "mismatched parenthesis: %s"
msgstr "áôáßñéáóôç ðáñÝíèåóç/åéò: %s"
#
#: pattern.c:963
msgid "empty pattern"
msgstr "Üäåéï ìïíôÝëï/ìïñöÞ"
#
#: pattern.c:1217
#, c-format
msgid "error: unknown op %d (report this error)."
msgstr "ëÜèïò: Üãíùóôç äéåñãáóßá %d (áíÝöåñå áõôü ôï óöÜëìá)."
#
#: pattern.c:1300 pattern.c:1438
msgid "Compiling search pattern..."
msgstr "Óýíôáîç ìïíôÝëïõ áíáæÞôçóçò..."
#
#: pattern.c:1320
msgid "Executing command on matching messages..."
msgstr "ÅêôÝëåóç åíôïëÞò óôá ðáñüìïéá ìçíýìáôá..."
#
#: pattern.c:1387
msgid "No messages matched criteria."
msgstr "ÊáíÝíá ìÞíõìá äåí ôáéñéÜæåé óôá êñéôÞñéá."
#
#: pattern.c:1467
#, fuzzy
msgid "Searching..."
msgstr "ÁðïèÞêåõóç..."
#
#: pattern.c:1480
msgid "Search hit bottom without finding match"
msgstr "Ç áíáæÞôçóç Ýöèáóå óôï ôÝëïò ÷ùñßò íá âñåé üìïéï"
#
#: pattern.c:1491
msgid "Search hit top without finding match"
msgstr "Ç áíáæÞôçóç Ýöèáóå óôçí áñ÷Þ ÷ùñßò íá âñåé üìïéï"
#
#: pattern.c:1523
msgid "Search interrupted."
msgstr "Ç áíáæÞôçóç äéáêüðçêå."
#
# pgp.c:130
#: pgp.c:90
msgid "Enter PGP passphrase:"
msgstr "ÅéóÜãåôå ôçí öñÜóç-êëåéäß PGP:"
#
# pgp.c:146
#: pgp.c:104
msgid "PGP passphrase forgotten."
msgstr "Ç öñÜóç-êëåéäß PGP Ý÷åé îå÷áóôåß."
#
#: pgp.c:368
msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
msgstr "[-- ÓöÜëìá: áäõíáìßá óôç äçìéïõñãßá õðïäéåñãáóßáò PGP! --]\n"
#
# pgp.c:669 pgp.c:894
#: pgp.c:402 pgp.c:659 pgp.c:863
msgid ""
"[-- End of PGP output --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ÔÝëïò ôçò åîüäïõ PGP --]\n"
"\n"
#
#: pgp.c:424 pgp.c:475 pgp.c:998
#, fuzzy
msgid "Could not decrypt PGP message"
msgstr "Áäõíáìßá áíôéãñáöÞò ôïõ ìçíýìáôïò."
#. clear 'Invoking...' message, since there's no error
#: pgp.c:477 pgp.c:994
#, fuzzy
msgid "PGP message successfully decrypted."
msgstr "Ç õðïãñáöÞ PGP åðáëçèåýôçêå åðéôõ÷þò."
#
# pgp.c:801
#: pgp.c:767
msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
msgstr "Åóùôåñéêü óöÜëìá. ÐëçñïöïñÞóôå <roessler@does-not-exist.org>."
#
# pgp.c:865
#: pgp.c:828
msgid ""
"[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ÓöÜëìá: áäõíáìßá óôç äçìéïõñãßá õðïäéåñãáóßáò PGP! --0]\n"
"\n"
#
#: pgp.c:875
#, fuzzy
msgid "Decryption failed"
msgstr "Ç áðïêñõðôïãñÜöçóç áðÝôõ÷å."
#
# pgp.c:1070
#: pgp.c:1050
msgid "Can't open PGP subprocess!"
msgstr "Áäõíáìßá áíïßãìáôïò õðïäéåñãáóßáò PGP!"
#: pgp.c:1487
msgid "Can't invoke PGP"
msgstr "Áäõíáìßá êëÞóçò ôïõ PGP"
#
# compose.c:132
#: pgp.c:1592
#, fuzzy, c-format
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s format, or (c)lear? "
msgstr "PGP (e)êëåßä, (s)õðïãñ, õðïãñ.ó(a)í, (b)êë+õð, %s, Þ (c)ôßðïôá; "
#: pgp.c:1593
msgid "PGP/M(i)ME"
msgstr "PGP/M(i)ME"
#: pgp.c:1593
msgid "(i)nline"
msgstr "(i)åóùôåñéêü êåßìåíï"
#
# compose.c:133
#. The keys accepted for this prompt *must* match the order in the second
#. * version in the else clause since the switch statement below depends on
#. * it. The 'i' key is appended in this version.
#.
#: pgp.c:1599
#, fuzzy
msgid "esabfci"
msgstr "eswabfc"
#
# compose.c:132
#. The keys accepted *must* be a prefix of the accepted keys in the "if"
#. * clause above since the switch statement below depends on it.
#.
#: pgp.c:1606
#, fuzzy
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
msgstr "PGP (e)êëåßä, (s)õðïãñ, õðïãñ.ó(a)í, (b)êë+õð, %s, Þ (c)ôßðïôá; "
#
# compose.c:133
#: pgp.c:1607
#, fuzzy
msgid "esabfc"
msgstr "eswabfc"
#
#: pgpinvoke.c:308
msgid "Fetching PGP key..."
msgstr "ËÞøç êëåéäéïý PGP..."
#: pgpkey.c:491
msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
msgstr "¼ëá ôá êëåéäéÜ ðïõ ôáéñéÜæïõí åßíáé ëçãìÝíá, áêõñùìÝíá Þ áíåíåñãÜ."
#
#: pgpkey.c:532
#, c-format
msgid "PGP keys matching <%s>."
msgstr "¼ìïéá PGP êëåéäéÜ <%s>."
#
#: pgpkey.c:534
#, c-format
msgid "PGP keys matching \"%s\"."
msgstr "¼ìïéá PGP êëåéäéÜ \"%s\"."
#
# pgpkey.c:210 pgpkey.c:387
#: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
msgid "Can't open /dev/null"
msgstr "Áäõíáìßá áíïßãìáôïò /dev/null"
#
# pgpkey.c:369
#: pgpkey.c:724
msgid "Please enter the key ID: "
msgstr "Ðáñáêáëþ ãñÜøôå ôï ID ôïõ êëåéäéïý: "
#
# pgpkey.c:416
#: pgpkey.c:777
#, c-format
msgid "PGP Key %s."
msgstr "Êëåéäß PGP %s."
#
#: pop.c:101 pop_lib.c:210
#, c-format
msgid "Command TOP is not supported by server."
msgstr "Ç åíôïëÞ TOP äåí õðïóôçñßæåôå áðü ôï äéáêïìéóôÞ."
#
#: pop.c:128
msgid "Can't write header to temporary file!"
msgstr "Áäõíáìßá åããñáöÞò åðéêåöáëßäáò óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï!"
#
#: pop.c:267 pop_lib.c:212
#, c-format
msgid "Command UIDL is not supported by server."
msgstr "Ç åíôïëÞ UIDL äåí õðïóôçñßæåôå áðü ôï äéáêïìéóôÞ."
#: pop.c:287
#, fuzzy, c-format
msgid "%d messages have been lost. Try reopening the mailbox."
msgstr "Ï äåßêôçò ôïõ ìçíýìáôïò åßíáé Üêõñïò. Îáíáíïßîôå ôï ãñáììáôïêéâþôéï."
#: pop.c:402 pop.c:785
#, c-format
msgid "%s is an invalid POP path"
msgstr "%s åßíáé ìç Ýãêõñç POP äéáäñïìÞ"
#
#: pop.c:445
msgid "Fetching list of messages..."
msgstr "ËÞøç ëßóôáò ìçíõìÜôùí..."
#
#: pop.c:603
msgid "Can't write message to temporary file!"
msgstr "Áäõíáìßá åããñáöÞò ìçíýìáôïò óôï ðñïóùñéíü áñ÷åßï!"
#
#: pop.c:662
#, fuzzy
msgid "Marking messages deleted..."
msgstr "Óçìåßùóç %d äéáãñáöÝíôùí ìçíõìÜôùí..."
#
#: pop.c:740 pop.c:805
msgid "Checking for new messages..."