Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
tree: 5a9a17ebf8
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

5571 lines (4368 sloc) 132.391 kb
# Ukrainian translation for Mutt.
# Copyright (C) 1998 Free Software Foundation, Inc.
# Andrej N. Gritsenko <andrej@lucky.net>, 1998-2001.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 1.3.27/1.4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2010-09-15 10:09-0700\n"
"PO-Revision-Date: 2002-01-23 15:14+0200\n"
"Last-Translator: Andrej N. Gritsenko <andrej@lucky.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=koi8-u\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
#: account.c:163
#, c-format
msgid "Username at %s: "
msgstr "ëÏÒÉÓÔÕ×ÁÞ Õ %s: "
#: account.c:224
#, c-format
msgid "Password for %s@%s: "
msgstr "ðÁÒÏÌØ ÄÌÑ %s@%s: "
#: addrbook.c:37 browser.c:46 pager.c:1530 postpone.c:41 query.c:48
#: recvattach.c:53
msgid "Exit"
msgstr "÷ÉȦÄ"
#: addrbook.c:38 curs_main.c:406 pager.c:1537 postpone.c:42
msgid "Del"
msgstr "÷ÉÄ."
#: addrbook.c:39 curs_main.c:407 postpone.c:43
msgid "Undel"
msgstr "÷¦ÄÎ."
#: addrbook.c:40
msgid "Select"
msgstr "÷ɦÒ"
#. __STRCAT_CHECKED__
#: addrbook.c:41 browser.c:49 compose.c:96 crypt-gpgme.c:3827 curs_main.c:412
#: mutt_ssl.c:988 mutt_ssl_gnutls.c:875 pager.c:1629 pgpkey.c:522
#: postpone.c:44 query.c:53 recvattach.c:57 smime.c:425
msgid "Help"
msgstr "ð¦ÄËÁÚËÁ"
#: addrbook.c:145
msgid "You have no aliases!"
msgstr "÷É ÎÅ ÍÁ¤ÔÅ ÖÏÄÎÏÇÏ ÐÓÅ×ÄÏΦÍÕ!"
#: addrbook.c:155
msgid "Aliases"
msgstr "ðÓÅ×ÄÏΦÍÉ"
#. add a new alias
#: alias.c:260
msgid "Alias as: "
msgstr "ðÓÅ×ÄÏÎ¦Í ÑË: "
#: alias.c:266
msgid "You already have an alias defined with that name!"
msgstr "÷É ×ÖÅ ÍÁ¤ÔÅ ÐÓÅ×ÄÏÎ¦Í ÎÁ ÃÅ ¦Í'Ñ!"
#: alias.c:272
msgid "Warning: This alias name may not work. Fix it?"
msgstr ""
#: alias.c:297
msgid "Address: "
msgstr "áÄÒÅÓÁ: "
#: alias.c:307 send.c:206
#, c-format
msgid "Error: '%s' is a bad IDN."
msgstr ""
#: alias.c:319
msgid "Personal name: "
msgstr "ðÏ×ÎÅ ¦Í'Ñ: "
#: alias.c:328
#, c-format
msgid "[%s = %s] Accept?"
msgstr "[%s = %s] ÷¦ÒÎÏ?"
#: alias.c:347 recvattach.c:440 recvattach.c:466 recvattach.c:479
#: recvattach.c:492 recvattach.c:522
msgid "Save to file: "
msgstr "÷ÎÅÓÔÉ ÄÏ ÆÁÊÌÕ: "
#: alias.c:361
#, fuzzy
msgid "Error reading alias file"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÞÉÔÁÎÎÑ ÌÉÓÔÁ!"
#: alias.c:383
msgid "Alias added."
msgstr "ðÓÅ×ÄÏÎ¦Í ÄÏÄÁÎÏ."
#: alias.c:391
#, fuzzy
msgid "Error seeking in alias file"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÏÂÁÞÉÔÉ ÆÁÊÌ"
#: attach.c:113 attach.c:245 attach.c:477 attach.c:973
msgid "Can't match nametemplate, continue?"
msgstr "îÅÍÁ¤ צÄÐÏצÄÎÏÇÏ ¦ÍÅΦ, ÄÁ̦?"
#. For now, editing requires a file, no piping
#: attach.c:126
#, c-format
msgid "Mailcap compose entry requires %%s"
msgstr "ëÏÍÐÏÎÕ×ÁÎÎÑ, ×ËÁÚÁÎÅ Õ mailcap, ÐÏÔÒÅÂÕ¤ %%s"
#: attach.c:134 attach.c:266 commands.c:223 compose.c:1179 curs_lib.c:180
#: curs_lib.c:548
#, c-format
msgid "Error running \"%s\"!"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ×ÉËÏÎÁÎÎÑ \"%s\"!"
#: attach.c:144
msgid "Failure to open file to parse headers."
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ×¦ÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÒÏÚÂÏÒÕ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ."
#: attach.c:175
msgid "Failure to open file to strip headers."
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ×¦ÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÕÒ¦ÚÁÎÎÑ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ."
#: attach.c:184
#, fuzzy
msgid "Failure to rename file."
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ×¦ÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÒÏÚÂÏÒÕ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ."
#: attach.c:197
#, c-format
msgid "No mailcap compose entry for %s, creating empty file."
msgstr "÷ mailcap ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ ËÏÍÐÏÎÕ×ÁÎÎÑ %s, ÓÔ×ÏÒÅÎÏ ÐÏÒÏÖÎ¦Ê ÆÁÊÌ."
#. For now, editing requires a file, no piping
#: attach.c:258
#, c-format
msgid "Mailcap Edit entry requires %%s"
msgstr "òÅÄÁÇÕ×ÁÎÎÑ, ×ËÁÚÁÎÅ Õ mailcap, ÐÏÔÒÅÂÕ¤ %%s"
#: attach.c:280
#, c-format
msgid "No mailcap edit entry for %s"
msgstr "÷ mailcap ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ ÒÅÄÁÇÕ×ÁÎÎÑ %s"
#: attach.c:443
msgid "No matching mailcap entry found. Viewing as text."
msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ ×¦ÄÏÍÏÓÔÅÊ Õ mailcap. ðÏËÁÚÁÎÏ ÑË ÔÅËÓÔ."
#: attach.c:456
msgid "MIME type not defined. Cannot view attachment."
msgstr "ôÉÐ MIME ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ. îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÏÂÁÞÉÔÉ ÄÏÄÁÔÏË."
#: attach.c:546
msgid "Cannot create filter"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ Æ¦ÌØÔÒ"
#: attach.c:554
#, c-format
msgid "---Command: %-20.20s Description: %s"
msgstr ""
#: attach.c:558
#, c-format
msgid "---Command: %-30.30s Attachment: %s"
msgstr ""
#: attach.c:604
#, fuzzy, c-format
msgid "---Attachment: %s: %s"
msgstr "-- äÏÄÁÔËÉ"
#: attach.c:607
#, fuzzy, c-format
msgid "---Attachment: %s"
msgstr "-- äÏÄÁÔËÉ"
#: attach.c:677 attach.c:709 attach.c:1006 attach.c:1064 handler.c:1285
#: pgpkey.c:570 pgpkey.c:759
msgid "Can't create filter"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ Æ¦ÌØÔÒ"
#: attach.c:845
msgid "Write fault!"
msgstr "úÂ¦Ê ÚÁÐÉÓÕ!"
#: attach.c:1087
msgid "I don't know how to print that!"
msgstr "îÅ ÚÎÁÀ, ÑË ÃÅ ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ!"
#: browser.c:47
msgid "Chdir"
msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ"
#: browser.c:48
msgid "Mask"
msgstr "íÁÓËÁ"
#: browser.c:400 browser.c:1055
#, c-format
msgid "%s is not a directory."
msgstr "%s ÎÅ ¤ ËÁÔÁÌÏÇÏÍ."
#: browser.c:539
#, c-format
msgid "Mailboxes [%d]"
msgstr "ðÏÛÔÏצ ÓËÒÉÎØËÉ [%d]"
#: browser.c:546
#, c-format
msgid "Subscribed [%s], File mask: %s"
msgstr "ð¦ÄÐÉÓÁΦ [%s] Ú ÍÁÓËÏÀ: %s"
#: browser.c:550
#, c-format
msgid "Directory [%s], File mask: %s"
msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ [%s] Ú ÍÁÓËÏÀ: %s"
#: browser.c:562
msgid "Can't attach a directory!"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ËÁÔÁÌÏÇ!"
#: browser.c:701 browser.c:1123 browser.c:1221
msgid "No files match the file mask"
msgstr "îÅÍÁ¤ ÆÁÊ̦×, ÝÏ ×¦ÄÐÏצÄÁÀÔØ ÍÁÓæ"
#: browser.c:905
msgid "Create is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "óÔ×ÏÒÅÎÎÑ Ð¦ÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÌÉÛÅ ÄÌÑ ÓËÒÉÎØÏË IMAP"
#: browser.c:929
#, fuzzy
msgid "Rename is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "óÔ×ÏÒÅÎÎÑ Ð¦ÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÌÉÛÅ ÄÌÑ ÓËÒÉÎØÏË IMAP"
#: browser.c:952
msgid "Delete is only supported for IMAP mailboxes"
msgstr "÷ÉÄÁÌÅÎÎÑ Ð¦ÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÌÉÛÅ ÄÌÑ ÓËÒÉÎØÏË IMAP"
#: browser.c:962
#, fuzzy
msgid "Cannot delete root folder"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ Æ¦ÌØÔÒ"
#: browser.c:965
#, c-format
msgid "Really delete mailbox \"%s\"?"
msgstr "÷ÐÅ×ÎÅΦ Õ ×ÉÄÁÌÅÎΦ ÓËÒÉÎØËÉ \"%s\"?"
#: browser.c:979
msgid "Mailbox deleted."
msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
#: browser.c:985
msgid "Mailbox not deleted."
msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÎÅ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
#: browser.c:1004
msgid "Chdir to: "
msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ÄÏ: "
#: browser.c:1043 browser.c:1116
msgid "Error scanning directory."
msgstr "ëÁÔÁÌÏÇ ÎÅ ÓËÁÎÕ¤ÔØÓÑ."
#: browser.c:1067
msgid "File Mask: "
msgstr "íÁÓËÁ: "
#: browser.c:1139
msgid "Reverse sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
msgstr "ú×ÏÒÏÔÎØÏ ÓÏÒÔÕ×ÁÔÉ ÚÁ ÄÁÔÏÀ(d), ̦ÔÅÒÏÀ(a), ÒÏÚͦÒÏÍ(s), ÞÉ Î¦(n)?"
#: browser.c:1140
msgid "Sort by (d)ate, (a)lpha, si(z)e or do(n)'t sort? "
msgstr "óÏÒÔÕ×ÁÔÉ ÚÁ ÄÁÔÏÀ(d), ̦ÔÅÒÏÀ(a), ÒÏÚͦÒÏÍ(s), ÞÉ Î¦(n)?"
#: browser.c:1141
msgid "dazn"
msgstr ""
#: browser.c:1208
msgid "New file name: "
msgstr "¶Í'Ñ ÎÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÕ: "
#: browser.c:1239
msgid "Can't view a directory"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÏÂÁÞÉÔÉ ËÁÔÁÌÏÇ"
#: browser.c:1256
msgid "Error trying to view file"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÏÂÁÞÉÔÉ ÆÁÊÌ"
#: buffy.c:486
#, fuzzy
msgid "New mail in "
msgstr "îÏ×Á ÐÏÛÔÁ × %s."
#: color.c:326
#, c-format
msgid "%s: color not supported by term"
msgstr "%s: ËÏÌ¦Ò ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ term"
#: color.c:332
#, c-format
msgid "%s: no such color"
msgstr "%s: ÔÁËÏÇÏ ËÏÌØÏÒÕ ÎÅÍÁ¤"
#: color.c:378 color.c:584 color.c:595
#, c-format
msgid "%s: no such object"
msgstr "%s: ÔÁËÏÇÏ ÏÂ'¤ËÔÕ ÎÅÍÁ¤"
#: color.c:391
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: command valid only for index, body, header objects"
msgstr "%s: ËÏÍÁÎÄÁ ÍÏÖÌÉ×Á Ô¦ÌØËÉ Õ ÓÐÉÓËÏצ ÌÉÓÔ¦×"
#: color.c:399
#, c-format
msgid "%s: too few arguments"
msgstr "%s: ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
#: color.c:572
msgid "Missing arguments."
msgstr "îÅÄÏÓÔÁÔÎØÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×."
#: color.c:611 color.c:622
msgid "color: too few arguments"
msgstr "color: ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
#: color.c:645
msgid "mono: too few arguments"
msgstr "mono: ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
#: color.c:665
#, c-format
msgid "%s: no such attribute"
msgstr "%s: ÔÁËÏÇÏ ÁÔÒ¦ÂÕÔÕ ÎÅÍÁ¤"
#: color.c:705 hook.c:69 hook.c:77 keymap.c:902
msgid "too few arguments"
msgstr "ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
#: color.c:714 hook.c:83
msgid "too many arguments"
msgstr "ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
#: color.c:730
msgid "default colors not supported"
msgstr "ËÏÌ¦Ò default ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ"
#. find out whether or not the verify signature
#: commands.c:90
msgid "Verify PGP signature?"
msgstr "ðÅÒÅצÒÉÔÉ Ð¦ÄÐÉÓ PGP?"
#: commands.c:115 mbox.c:787
msgid "Could not create temporary file!"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ!"
#: commands.c:128
msgid "Cannot create display filter"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ Æ¦ÌØÔÒ ×¦ÄÏÂÒÁÖÅÎÎÑ"
#: commands.c:152
msgid "Could not copy message"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓËÏЦÀ×ÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ"
#: commands.c:189
#, fuzzy
msgid "S/MIME signature successfully verified."
msgstr "ð¦ÄÐÉÓ S/MIME ÐÅÒÅצÒÅÎÏ."
#: commands.c:191
msgid "S/MIME certificate owner does not match sender."
msgstr ""
#: commands.c:194 commands.c:205
msgid "Warning: Part of this message has not been signed."
msgstr ""
#: commands.c:196
#, fuzzy
msgid "S/MIME signature could NOT be verified."
msgstr "ð¦ÄÐÉÓ PGP ÐÅÒÅצÒÉÔÉ ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï."
#: commands.c:203
msgid "PGP signature successfully verified."
msgstr "ð¦ÄÐÉÓ PGP ÐÅÒÅצÒÅÎÏ."
#: commands.c:207
msgid "PGP signature could NOT be verified."
msgstr "ð¦ÄÐÉÓ PGP ÐÅÒÅצÒÉÔÉ ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï."
#: commands.c:231
msgid "Command: "
msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ: "
#: commands.c:256
#, fuzzy
msgid "Warning: message has no From: header"
msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ \"ÂÁÔØ˦×ÓØËÏÇÏ\" ÌÉÓÔÁ Õ ÂÅӦĦ"
#: commands.c:274 recvcmd.c:171
msgid "Bounce message to: "
msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦÀ ÌÉÓÔÁ: "
#: commands.c:276 recvcmd.c:173
msgid "Bounce tagged messages to: "
msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦ§ ×ÉĦÌÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×: "
#: commands.c:291 recvcmd.c:182
msgid "Error parsing address!"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÒÏÚÂÏÒÕ ÁÄÒÅÓÉ!"
#: commands.c:299 recvcmd.c:190
#, c-format
msgid "Bad IDN: '%s'"
msgstr ""
#: commands.c:310 recvcmd.c:204
#, c-format
msgid "Bounce message to %s"
msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦÀ ÌÉÓÔÁ %s"
#: commands.c:310 recvcmd.c:204
#, c-format
msgid "Bounce messages to %s"
msgstr "îÁĦÓÌÁÔÉ ËÏЦ§ ÌÉÓÔ¦× %s"
#: commands.c:326 recvcmd.c:220
#, fuzzy
msgid "Message not bounced."
msgstr "ëÏЦÀ ÌÉÓÔÁ ÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
#: commands.c:326 recvcmd.c:220
#, fuzzy
msgid "Messages not bounced."
msgstr "ëÏЦ§ ÌÉÓÔ¦× ÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
#: commands.c:336 recvcmd.c:239
msgid "Message bounced."
msgstr "ëÏЦÀ ÌÉÓÔÁ ÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
#: commands.c:336 recvcmd.c:239
msgid "Messages bounced."
msgstr "ëÏЦ§ ÌÉÓÔ¦× ÐÅÒÅÓÌÁÎÏ."
#: commands.c:413 commands.c:447 commands.c:464
msgid "Can't create filter process"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÐÒÏÃÅÓ Æ¦ÌØÔÒÕ"
#: commands.c:493
msgid "Pipe to command: "
msgstr "ðÅÒÅÄÁÔÉ ÄÏ ÐÒÏÇÒÁÍÉ: "
#: commands.c:510
msgid "No printing command has been defined."
msgstr "ëÏÍÁÎÄÕ ÄÌÑ ÄÒÕËÕ ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ."
#: commands.c:515
msgid "Print message?"
msgstr "äÒÕËÕ×ÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ?"
#: commands.c:515
msgid "Print tagged messages?"
msgstr "äÒÕËÕ×ÁÔÉ ×ÉĦÌÅΦ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ?"
#: commands.c:524
msgid "Message printed"
msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÁÄÒÕËÏ×ÁÎÏ"
#: commands.c:524
msgid "Messages printed"
msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÁÄÒÕËÏ×ÁÎÏ"
#: commands.c:526
msgid "Message could not be printed"
msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅ ÍÏÖÅ ÂÕÔÉ ÎÁÄÒÕËÏ×ÁÎÏ"
#: commands.c:527
msgid "Messages could not be printed"
msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅ ÍÏÖÕÔØ ÂÕÔÉ ÎÁÄÒÕËÏ×ÁΦ"
#: commands.c:536
msgid ""
"Rev-Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s"
"(p)am?: "
msgstr ""
#: commands.c:537
msgid ""
"Sort (d)ate/(f)rm/(r)ecv/(s)ubj/t(o)/(t)hread/(u)nsort/si(z)e/s(c)ore/s(p)"
"am?: "
msgstr ""
#: commands.c:538
msgid "dfrsotuzcp"
msgstr ""
#: commands.c:595
msgid "Shell command: "
msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ ÓÉÓÔÅÍÉ: "
#: commands.c:738
#, c-format
msgid "Decode-save%s to mailbox"
msgstr "òÏÚËÏÄÕ×ÁÔÉ-ÐÅÒÅÎÅÓÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
#: commands.c:739
#, c-format
msgid "Decode-copy%s to mailbox"
msgstr "òÏÚËÏÄÕ×ÁÔÉ-ËÏЦÀ×ÁÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
#: commands.c:740
#, c-format
msgid "Decrypt-save%s to mailbox"
msgstr "òÏÚÛÉÆÒÕ×ÁÔÉ-ÐÅÒÅÎÅÓÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
#: commands.c:741
#, c-format
msgid "Decrypt-copy%s to mailbox"
msgstr "òÏÚÛÉÆÒÕ×ÁÔÉ-ËÏЦÀ×ÁÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
#: commands.c:742
#, c-format
msgid "Save%s to mailbox"
msgstr "ðÅÒÅÎÅÓÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
#: commands.c:742
#, c-format
msgid "Copy%s to mailbox"
msgstr "ëÏЦÀ×ÁÔÉ%s ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ"
#: commands.c:743
msgid " tagged"
msgstr " ×ÉĦÌÅΦ"
#: commands.c:816
#, c-format
msgid "Copying to %s..."
msgstr "ëÏЦÀ×ÁÎÎÑ ÄÏ %s..."
#: commands.c:932
#, c-format
msgid "Convert to %s upon sending?"
msgstr "ðÅÒÅÔ×ÏÒÉÔÉ ÎÁ %s ÐÒÉ ÎÁÄÓÉÌÁÎΦ?"
#: commands.c:942
#, c-format
msgid "Content-Type changed to %s."
msgstr "ôÉÐ ÄÏÄÁÔËÕ ÚͦÎÅÎÏ ÎÁ %s."
#: commands.c:947
#, c-format
msgid "Character set changed to %s; %s."
msgstr "ëÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÚͦÎÅÎÏ ÎÁ %s; %s."
#: commands.c:949
msgid "not converting"
msgstr "ÎÅ ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÏ"
#: commands.c:949
msgid "converting"
msgstr "ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÏ"
#: compose.c:47
msgid "There are no attachments."
msgstr "äÏÄÁÔË¦× ÎÅÍÁ¤."
#: compose.c:89
msgid "Send"
msgstr "óÌÁÔÉ"
#: compose.c:90 remailer.c:488
msgid "Abort"
msgstr "÷¦ÄͦÎÁ"
#: compose.c:94 compose.c:664
msgid "Attach file"
msgstr "äÏÄÁÔÉ ÆÁÊÌ"
#: compose.c:95
msgid "Descrip"
msgstr "ðÏÑÓÎ."
#: compose.c:119
#, fuzzy
msgid "Not supported"
msgstr "÷ÉĦÌÅÎÎÑ ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
#: compose.c:124
msgid "Sign, Encrypt"
msgstr "ð¦ÄÐÉÓ, ÛÉÆÒÕ×ÁÎÎÑ"
#: compose.c:126
msgid "Encrypt"
msgstr "ûÉÆÒÕ×ÁÎÎÑ"
#: compose.c:128
msgid "Sign"
msgstr "ð¦ÄÐÉÓ"
#: compose.c:130
msgid "None"
msgstr ""
#: compose.c:137
#, fuzzy
msgid " (inline PGP)"
msgstr "(ÄÁ̦)\n"
#: compose.c:139
msgid " (PGP/MIME)"
msgstr ""
#: compose.c:143
msgid " (S/MIME)"
msgstr ""
#: compose.c:152 compose.c:156
msgid " sign as: "
msgstr " ЦÄÐÉÓ ÑË:"
#: compose.c:152 compose.c:156
msgid "<default>"
msgstr "<ÚÁ ÚÍÏ×ÞÁÎÎÑÍ>"
#: compose.c:164
#, fuzzy
msgid "Encrypt with: "
msgstr "ûÉÆÒÕ×ÁÎÎÑ"
#: compose.c:218
#, c-format
msgid "%s [#%d] no longer exists!"
msgstr "%s [#%d] ¦ÌØÛÅ ÎÅ ¦ÓÎÕ¤!"
#: compose.c:226
#, c-format
msgid "%s [#%d] modified. Update encoding?"
msgstr "%s [#%d] ÚͦÎÅÎÏ. úͦÎÉÔÉ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ?"
#: compose.c:269
msgid "-- Attachments"
msgstr "-- äÏÄÁÔËÉ"
#: compose.c:299
#, c-format
msgid "Warning: '%s' is a bad IDN."
msgstr ""
#: compose.c:322
msgid "You may not delete the only attachment."
msgstr "ãÅ ¤ÄÉÎÁ ÞÁÓÔÉÎÁ ÌÉÓÔÁ, §§ ÎÅ ÍÏÖÎÁ ×ÉÄÁÌÑÔÉ."
#: compose.c:597 send.c:1586
#, c-format
msgid "Bad IDN in \"%s\": '%s'"
msgstr ""
#: compose.c:680
msgid "Attaching selected files..."
msgstr "äÏÄÁ×ÁÎÎÑ ×ÉÂÒÁÎÉÈ ÆÁÊ̦×..."
#: compose.c:692
#, c-format
msgid "Unable to attach %s!"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ %s!"
#: compose.c:711
msgid "Open mailbox to attach message from"
msgstr "óËÒÉÎØËÁ, Ú ÑËϧ ÄÏÄÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ"
#: compose.c:749
msgid "No messages in that folder."
msgstr "ãÑ ÓËÒÉÎØËÁ ÚÏ×Ó¦Í ÐÏÒÏÖÎÑ."
#: compose.c:758
msgid "Tag the messages you want to attach!"
msgstr "÷ÉĦ̦ÔØ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ, ÝÏ ÄÏÄÁ¤ÔÅ!"
#: compose.c:790
msgid "Unable to attach!"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ!"
#: compose.c:841
msgid "Recoding only affects text attachments."
msgstr "ðÅÒÅËÏÄÕ×ÁÎÎÑ ÍÏÖÅ ÂÕÔÉ ÚÁÓÔÏÓÏ×ÁÎÅ Ô¦ÌØËÉ ÄÏ ÔÅËÓÔÏ×ÉÈ ÄÏÄÁÔ˦×."
#: compose.c:846
msgid "The current attachment won't be converted."
msgstr "ðÏÔÏÞÎÉÊ ÄÏÄÁÔÏË ÎÅ ÂÕÄÅ ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÏ."
#: compose.c:848
msgid "The current attachment will be converted."
msgstr "ðÏÔÏÞÎÉÊ ÄÏÄÁÔÏË ÂÕÄÅ ÐÅÒÅÔ×ÏÒÅÎÏ."
#: compose.c:923
msgid "Invalid encoding."
msgstr "îÅצÒÎÅ ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ."
#: compose.c:949
msgid "Save a copy of this message?"
msgstr "úÂÅÒÅÇÔÉ ËÏЦÀ ÃØÏÇÏ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ?"
#: compose.c:1005
msgid "Rename to: "
msgstr "ðÅÒÅÊÍÅÎÕ×ÁÔÉ Õ: "
#: compose.c:1010 editmsg.c:96 editmsg.c:121 sendlib.c:872
#, c-format
msgid "Can't stat %s: %s"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÄÁΦ %s: %s"
#: compose.c:1037
msgid "New file: "
msgstr "îÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ: "
#: compose.c:1050
msgid "Content-Type is of the form base/sub"
msgstr "Content-Type ÐÏ ÆÏÒͦ base/sub"
#: compose.c:1056
#, c-format
msgid "Unknown Content-Type %s"
msgstr "îÅצÄÏÍÉÊ Content-Type %s"
#: compose.c:1069
#, c-format
msgid "Can't create file %s"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÆÁÊÌ %s"
#: compose.c:1077
msgid "What we have here is a failure to make an attachment"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÄÏÄÁÔÏË"
#: compose.c:1138
msgid "Postpone this message?"
msgstr "úÁÌÉÛÉÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÐÏÄÁÌØÛÏÇÏ ÒÅÄÁÇÕ×ÁÎÎÑ ÔÁ צÄÐÒÁ×ËÉ?"
#: compose.c:1197
msgid "Write message to mailbox"
msgstr "úÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ"
#: compose.c:1200
#, c-format
msgid "Writing message to %s ..."
msgstr "úÁÐÉÓ ÌÉÓÔÁ ÄÏ %s..."
#: compose.c:1209
msgid "Message written."
msgstr "ìÉÓÔ ÚÁÐÉÓÁÎÏ."
#: compose.c:1221
msgid "S/MIME already selected. Clear & continue ? "
msgstr ""
#: compose.c:1247
msgid "PGP already selected. Clear & continue ? "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:358
#, fuzzy, c-format
msgid "error creating gpgme context: %s\n"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: crypt-gpgme.c:368
#, c-format
msgid "error enabling CMS protocol: %s\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:388
#, fuzzy, c-format
msgid "error creating gpgme data object: %s\n"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: crypt-gpgme.c:454 crypt-gpgme.c:472 crypt-gpgme.c:1431
#, fuzzy, c-format
msgid "error allocating data object: %s\n"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: crypt-gpgme.c:490
#, fuzzy, c-format
msgid "error rewinding data object: %s\n"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: crypt-gpgme.c:512 crypt-gpgme.c:559
#, fuzzy, c-format
msgid "error reading data object: %s\n"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: crypt-gpgme.c:620
#, fuzzy, c-format
msgid "error adding recipient `%s': %s\n"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: crypt-gpgme.c:658
#, c-format
msgid "secret key `%s' not found: %s\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:668
#, c-format
msgid "ambiguous specification of secret key `%s'\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:680
#, c-format
msgid "error setting secret key `%s': %s\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:697
#, fuzzy, c-format
msgid "error setting PKA signature notation: %s\n"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: crypt-gpgme.c:753
#, fuzzy, c-format
msgid "error encrypting data: %s\n"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: crypt-gpgme.c:870
#, fuzzy, c-format
msgid "error signing data: %s\n"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: crypt-gpgme.c:1065
msgid "Warning: One of the keys has been revoked\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1074
msgid "Warning: The key used to create the signature expired at: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1080
#, fuzzy
msgid "Warning: At least one certification key has expired\n"
msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ×ÉÄÁÌÅÎÏ ÚÁ ÄÁ×ΦÓÔÀ"
#: crypt-gpgme.c:1096
msgid "Warning: The signature expired at: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1102
msgid "Can't verify due to a missing key or certificate\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1107
#, fuzzy
msgid "The CRL is not available\n"
msgstr "SSL ÎÅÄÏÓÑÖÎÅ."
#: crypt-gpgme.c:1113
msgid "Available CRL is too old\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1118
msgid "A policy requirement was not met\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1127
msgid "A system error occurred"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1161
msgid "WARNING: PKA entry does not match signer's address: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1168
msgid "PKA verified signer's address is: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1185 crypt-gpgme.c:3294
#, fuzzy
msgid "Fingerprint: "
msgstr "÷¦ÄÂÉÔÏË: %s"
#: crypt-gpgme.c:1245
msgid ""
"WARNING: We have NO indication whether the key belongs to the person named "
"as shown above\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1252
msgid "WARNING: The key does NOT BELONG to the person named as shown above\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1256
msgid ""
"WARNING: It is NOT certain that the key belongs to the person named as shown "
"above\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1286
msgid "aka: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1297
#, fuzzy
msgid "created: "
msgstr "óÔ×ÏÒÉÔÉ %s?"
#: crypt-gpgme.c:1362
msgid "Error getting key information: "
msgstr ""
#. We can't decide (yellow) but this is a PGP key with a good
#. signature, so we display what a PGP user expects: The name,
#. fingerprint and the key validity (which is neither fully or
#. ultimate).
#: crypt-gpgme.c:1369 crypt-gpgme.c:1384
msgid "Good signature from:"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1376
msgid "*BAD* signature from:"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1392
msgid "Problem signature from:"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1393
msgid " expires: "
msgstr ""
#. Note: We don't need a current time output because GPGME avoids
#. such an attack by separating the meta information from the
#. data.
#: crypt-gpgme.c:1439 crypt-gpgme.c:1654 crypt-gpgme.c:2287
msgid "[-- Begin signature information --]\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1448
#, fuzzy, c-format
msgid "Error: verification failed: %s\n"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ËÏÍÁÎÄÎÏÇÏ ÒÑÄËÕ: %s\n"
#: crypt-gpgme.c:1497
#, c-format
msgid "*** Begin Notation (signature by: %s) ***\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1519
msgid "*** End Notation ***\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:1527 crypt-gpgme.c:1667 crypt-gpgme.c:2302
#, fuzzy
msgid ""
"[-- End signature information --]\n"
"\n"
msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ Ð¦ÄÐÉÓÁÎÉÈ ÄÁÎÉÈ --]\n"
#: crypt-gpgme.c:1622
#, fuzzy, c-format
msgid ""
"[-- Error: decryption failed: %s --]\n"
"\n"
msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ˦ÎÅÃØ ÆÁÊÌÕ ÎÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ! --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2079
#, fuzzy, c-format
msgid "Error extracting key data!\n"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: crypt-gpgme.c:2262
#, c-format
msgid "Error: decryption/verification failed: %s\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:2310
msgid "Error: copy data failed\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:2330 pgp.c:438
msgid ""
"[-- BEGIN PGP MESSAGE --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ðÏÞÁÔÏË ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ PGP --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2332 pgp.c:440
msgid "[-- BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
msgstr "[-- ðÏÞÁÔÏË ÂÌÏËÕ ×¦ÄËÒÉÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ PGP --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2335 pgp.c:442
msgid ""
"[-- BEGIN PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ðÏÞÁÔÏË ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ Ú PGP ЦÄÐÉÓÏÍ --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2362 pgp.c:473
msgid "[-- END PGP MESSAGE --]\n"
msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ PGP --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2364 pgp.c:480
msgid "[-- END PGP PUBLIC KEY BLOCK --]\n"
msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÂÌÏËÕ ×¦ÄËÒÉÔÏÇÏ ËÌÀÞÁ PGP --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2366 pgp.c:482
msgid "[-- END PGP SIGNED MESSAGE --]\n"
msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ Ú PGP ЦÄÐÉÓÏÍ --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2388 pgp.c:515
msgid ""
"[-- Error: could not find beginning of PGP message! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÎÁÊÔÉ ÐÏÞÁÔÏË ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ PGP! --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2419 pgp.c:947
msgid ""
"[-- Error: malformed PGP/MIME message! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÓÆÏÒÍÏ×ÁÎÉÊ ÌÉÓÔ PGP/MIME! --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2431 crypt-gpgme.c:2497 pgp.c:960
msgid "[-- Error: could not create temporary file! --]\n"
msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ! --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2443
#, fuzzy
msgid ""
"[-- The following data is PGP/MIME signed and encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ PGP/MIME --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2444 pgp.c:969
msgid ""
"[-- The following data is PGP/MIME encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ PGP/MIME --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2466
#, fuzzy
msgid "[-- End of PGP/MIME signed and encrypted data --]\n"
msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÄÁÎÉÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÈ PGP/MIME --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2467 pgp.c:989
msgid "[-- End of PGP/MIME encrypted data --]\n"
msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÄÁÎÉÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÈ PGP/MIME --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2509
#, fuzzy
msgid ""
"[-- The following data is S/MIME signed --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ ЦÄÐÉÓÁÎÏ --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2510
#, fuzzy
msgid ""
"[-- The following data is S/MIME encrypted --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÏ S/MIME --]\n"
"\n"
#: crypt-gpgme.c:2540
#, fuzzy
msgid "[-- End of S/MIME signed data --]\n"
msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ Ð¦ÄÐÉÓÁÎÉÈ ÄÁÎÉÈ --]\n"
#: crypt-gpgme.c:2541
#, fuzzy
msgid "[-- End of S/MIME encrypted data --]\n"
msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ ÄÁÎÉÈ, ÚÁÛÉÆÒÏ×ÁÎÉÈ PGP/MIME --]\n"
#: crypt-gpgme.c:3134
msgid "[Can't display this user ID (unknown encoding)]"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3136
msgid "[Can't display this user ID (invalid encoding)]"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3141
msgid "[Can't display this user ID (invalid DN)]"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3220
msgid " aka ......: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3220
msgid "Name ......: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3223 crypt-gpgme.c:3362
#, fuzzy
msgid "[Invalid]"
msgstr "í¦ÓÑÃØ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
#: crypt-gpgme.c:3243 crypt-gpgme.c:3386
#, fuzzy, c-format
msgid "Valid From : %s\n"
msgstr "í¦ÓÑÃØ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
#: crypt-gpgme.c:3256 crypt-gpgme.c:3399
#, fuzzy, c-format
msgid "Valid To ..: %s\n"
msgstr "í¦ÓÑÃØ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
#: crypt-gpgme.c:3269 crypt-gpgme.c:3412
#, c-format
msgid "Key Type ..: %s, %lu bit %s\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3271 crypt-gpgme.c:3414
#, c-format
msgid "Key Usage .: "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3276 crypt-gpgme.c:3419
#, fuzzy
msgid "encryption"
msgstr "ûÉÆÒÕ×ÁÎÎÑ"
#: crypt-gpgme.c:3277 crypt-gpgme.c:3282 crypt-gpgme.c:3287 crypt-gpgme.c:3420
#: crypt-gpgme.c:3425 crypt-gpgme.c:3430
msgid ", "
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3281 crypt-gpgme.c:3424
msgid "signing"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3286 crypt-gpgme.c:3429
#, fuzzy
msgid "certification"
msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ"
#: crypt-gpgme.c:3326
#, c-format
msgid "Serial-No .: 0x%s\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3334
#, c-format
msgid "Issued By .: "
msgstr ""
#. display only the short keyID
#: crypt-gpgme.c:3353
#, c-format
msgid "Subkey ....: 0x%s"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3357
msgid "[Revoked]"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3367
#, fuzzy
msgid "[Expired]"
msgstr "÷ÉÈ¦Ä "
#: crypt-gpgme.c:3372
msgid "[Disabled]"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3456 pgpkey.c:559 pgpkey.c:739
msgid "Can't create temporary file"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ"
#: crypt-gpgme.c:3459
#, fuzzy
msgid "Collecting data..."
msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
#: crypt-gpgme.c:3485
#, fuzzy, c-format
msgid "Error finding issuer key: %s\n"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ: %s"
#: crypt-gpgme.c:3495
msgid "Error: certification chain to long - stopping here\n"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3506 pgpkey.c:580
#, c-format
msgid "Key ID: 0x%s"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3589
#, fuzzy, c-format
msgid "gpgme_new failed: %s"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ SSL: %s"
#: crypt-gpgme.c:3628 crypt-gpgme.c:3691
#, c-format
msgid "gpgme_op_keylist_start failed: %s"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3678 crypt-gpgme.c:3719
#, c-format
msgid "gpgme_op_keylist_next failed: %s"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3790
#, fuzzy
msgid "All matching keys are marked expired/revoked."
msgstr "÷Ó¦ צÄÐÏצÄΦ ËÌÀÞ¦ ÄÁ×Φ/ÚÁͦÎÅΦ."
#: crypt-gpgme.c:3819 mutt_ssl.c:986 mutt_ssl_gnutls.c:873 pgpkey.c:515
#: smime.c:420
msgid "Exit "
msgstr "÷ÉÈ¦Ä "
#. __STRCAT_CHECKED__
#: crypt-gpgme.c:3821 pgpkey.c:517 smime.c:422
msgid "Select "
msgstr "÷ÉÂ¦Ò "
#. __STRCAT_CHECKED__
#: crypt-gpgme.c:3824 pgpkey.c:520
msgid "Check key "
msgstr "ðÅÒÅצÒËÁ "
#: crypt-gpgme.c:3840
#, fuzzy
msgid "PGP and S/MIME keys matching"
msgstr "PGP ËÌÀÞ¦, ÝÏ ×¦ÄÐÏצÄÁÀÔØ \"%s\"."
#: crypt-gpgme.c:3842
#, fuzzy
msgid "PGP keys matching"
msgstr "PGP ËÌÀÞ¦, ÝÏ ×¦ÄÐÏצÄÁÀÔØ \"%s\"."
#: crypt-gpgme.c:3844
#, fuzzy
msgid "S/MIME keys matching"
msgstr "S/MIME ËÌÀÞ¦, ÝÏ ×¦ÄÐÏצÄÁÀÔØ \"%s\"."
#: crypt-gpgme.c:3846
#, fuzzy
msgid "keys matching"
msgstr "PGP ËÌÀÞ¦, ÝÏ ×¦ÄÐÏצÄÁÀÔØ \"%s\"."
#: crypt-gpgme.c:3849
#, c-format
msgid "%s <%s>."
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3851
#, c-format
msgid "%s \"%s\"."
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:3878 pgpkey.c:600
msgid "This key can't be used: expired/disabled/revoked."
msgstr "ãÅÊ ËÌÀÞ ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉËÏÒÉÓÔÁÔÉ: ÄÁ×ΦÊ/×ÉÍËÎÅÎÉÊ/ÚÁͦÎÅÎÉÊ."
#: crypt-gpgme.c:3892 pgpkey.c:612
msgid "ID is expired/disabled/revoked."
msgstr "ID ÄÁ×ΦÊ/×ÉÍËÎÅÎÉÊ/ÚÁͦÎÅÎÉÊ."
#: crypt-gpgme.c:3912 pgpkey.c:616
msgid "ID has undefined validity."
msgstr "ä¦ÊÓΦÓÔØ ID ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÁ."
#: crypt-gpgme.c:3915 pgpkey.c:619
msgid "ID is not valid."
msgstr "ID ÎÅĦÊÓÎÉÊ."
#: crypt-gpgme.c:3918 pgpkey.c:622
msgid "ID is only marginally valid."
msgstr "ID ĦÊÓÎÉÊ ÌÉÛÅ ÞÁÓÔËÏ×Ï."
#: crypt-gpgme.c:3926 pgpkey.c:626
#, c-format
msgid "%s Do you really want to use the key?"
msgstr "%s ÷É ÓÐÒÁ×Ħ ÂÁÖÁ¤ÔÅ ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ ËÌÀÞ?"
#: crypt-gpgme.c:3983 crypt-gpgme.c:4096 pgpkey.c:834 pgpkey.c:939
#, c-format
msgid "Looking for keys matching \"%s\"..."
msgstr "ðÏÛÕË ËÌÀÞ¦×, ÝÏ ×¦ÄÐÏצÄÁÀÔØ \"%s\"..."
#: crypt-gpgme.c:4259 pgp.c:1196
#, c-format
msgid "Use keyID = \"%s\" for %s?"
msgstr "÷ÉËÏÒÉÓÔÏ×Õ×ÁÔÉ keyID = \"%s\" ÄÌÑ %s?"
#: crypt-gpgme.c:4295 pgp.c:1230 smime.c:650 smime.c:775
#, c-format
msgid "Enter keyID for %s: "
msgstr "÷×ÅĦÔØ keyID ÄÌÑ %s: "
#: crypt-gpgme.c:4360
msgid ""
"\n"
"Using GPGME backend, although no gpg-agent is running"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:4388
#, fuzzy
msgid "S/MIME (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, (p)gp or (c)lear?"
msgstr "ÛÉÆÒ.(e), ЦÄÐ.(s), ЦÄÐ. ÑË(a), ÕÓÅ(b), (i)nline ÞÉ ×¦ÄͦÎÁ(f)? "
#: crypt-gpgme.c:4389
#, fuzzy
msgid "esabpfc"
msgstr "esabif"
#: crypt-gpgme.c:4392
#, fuzzy
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, s/(m)ime or (c)lear?"
msgstr "ÛÉÆÒ.(e), ЦÄÐ.(s), ЦÄÐ. ÑË(a), ÕÓÅ(b), (i)nline ÞÉ ×¦ÄͦÎÁ(f)? "
#: crypt-gpgme.c:4393
#, fuzzy
msgid "esabmfc"
msgstr "esabif"
#. sign (a)s
#. unset_option(OPTCRYPTCHECKTRUST);
#. sign (a)s
#: crypt-gpgme.c:4409 pgp.c:1629 smime.c:2026 smime.c:2038
msgid "Sign as: "
msgstr "ð¦ÄÐÉÓ ÑË: "
#: crypt-gpgme.c:4535
msgid "Failed to verify sender"
msgstr ""
#: crypt-gpgme.c:4538
#, fuzzy
msgid "Failed to figure out sender"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ×¦ÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÄÌÑ ÒÏÚÂÏÒÕ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ."
#: crypt.c:68
#, c-format
msgid " (current time: %c)"
msgstr ""
#: crypt.c:74
#, fuzzy, c-format
msgid "[-- %s output follows%s --]\n"
msgstr "[-- ÔÅËÓÔ ÎÁ ×ÉÈÏĦ PGP (ÞÁÓ: %c) --]\n"
#: crypt.c:89
#, fuzzy
msgid "Passphrase(s) forgotten."
msgstr "ëÏÄÏ×Õ ÆÒÁÚÕ PGP ÚÁÂÕÔÏ."
#. they really want to send it inline... go for it
#: crypt.c:146 cryptglue.c:110 pgpkey.c:563 pgpkey.c:752
msgid "Invoking PGP..."
msgstr "÷ÉËÌÉË PGP..."
#. otherwise inline won't work...ask for revert
#: crypt.c:155
msgid "Message can't be sent inline. Revert to using PGP/MIME?"
msgstr ""
#. abort
#: crypt.c:157 send.c:1537
msgid "Mail not sent."
msgstr "ìÉÓÔ ÎŠצÄÐÒÁ×ÌÅÎÏ."
#: crypt.c:408
msgid "S/MIME messages with no hints on content are unsupported."
msgstr ""
#: crypt.c:627 crypt.c:671
msgid "Trying to extract PGP keys...\n"
msgstr ""
#: crypt.c:651 crypt.c:691
msgid "Trying to extract S/MIME certificates...\n"
msgstr ""
#: crypt.c:813
msgid ""
"[-- Error: Inconsistent multipart/signed structure! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÓÕͦÓÎÁ ÓÔÒÕËÔÕÒÁ multipart/signed! --]\n"
"\n"
#: crypt.c:834
#, c-format
msgid ""
"[-- Error: Unknown multipart/signed protocol %s! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÐÒÏÔÏËÏÌ multipart/signed %s! --]\n"
"\n"
#: crypt.c:873
#, c-format
msgid ""
"[-- Warning: We can't verify %s/%s signatures. --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ðÏÐÅÒÅÄÖÅÎÎÑ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÐÅÒÅצÒÑÔÉ %s/%s ЦÄÐÉÓÉ. --]\n"
"\n"
#. Now display the signed body
#: crypt.c:885
#, fuzzy
msgid ""
"[-- The following data is signed --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- îÁÓÔÕÐΦ ÄÁΦ ЦÄÐÉÓÁÎÏ --]\n"
"\n"
#: crypt.c:891
msgid ""
"[-- Warning: Can't find any signatures. --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ðÏÐÅÒÅÄÖÅÎÎÑ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÎÁÊÔÉ ÖÏÄÎÏÇÏ Ð¦ÄÐÉÓÕ. --]\n"
"\n"
#: crypt.c:897
#, fuzzy
msgid ""
"\n"
"[-- End of signed data --]\n"
msgstr "[-- ë¦ÎÅÃØ Ð¦ÄÐÉÓÁÎÉÈ ÄÁÎÉÈ --]\n"
#: cryptglue.c:89
msgid "\"crypt_use_gpgme\" set but not built with GPGME support."
msgstr ""
#: cryptglue.c:112
#, fuzzy
msgid "Invoking S/MIME..."
msgstr "÷ÉËÌÉË S/MIME..."
#: curs_lib.c:194
msgid "yes"
msgstr ""
#: curs_lib.c:195
msgid "no"
msgstr ""
#. restore blocking operation
#: curs_lib.c:297
msgid "Exit Mutt?"
msgstr "ðÏËÉÎÕÔÉ Mutt?"
#: curs_lib.c:500 mutt_socket.c:577 mutt_ssl.c:358
msgid "unknown error"
msgstr "ÎÅצÄÏÍÁ ÐÏÍÉÌËÁ"
#: curs_lib.c:520
msgid "Press any key to continue..."
msgstr "îÁÔÉÓΦÔØ ÂÕÄØ-ÑËÕ ËÌÁצÛÕ..."
#: curs_lib.c:564
msgid " ('?' for list): "
msgstr " ('?' - ÐÅÒÅ̦Ë): "
#: curs_main.c:52 curs_main.c:613 curs_main.c:643
msgid "No mailbox is open."
msgstr "îÅÍÁ¤ צÄËÒÉÔϧ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ."
#: curs_main.c:53
msgid "There are no messages."
msgstr "öÏÄÎÏÇÏ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅÍÁ¤."
#: curs_main.c:54 mx.c:1095 pager.c:51 recvattach.c:43
msgid "Mailbox is read-only."
msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ צÄËÒÉÔÁ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ"
#: curs_main.c:55 pager.c:52 recvattach.c:924
msgid "Function not permitted in attach-message mode."
msgstr "æÕÎËæÀ ÎÅ ÄÏÚ×ÏÌÅÎÏ × ÒÅÖÉͦ ÄÏÄÁ×ÁÎÎÑ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ."
#: curs_main.c:56
msgid "No visible messages."
msgstr "öÏÄÎÏÇÏ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅ ×ÉÄÎÏ."
#: curs_main.c:96 pager.c:82
#, c-format
msgid "Cannot %s: Operation not permitted by ACL"
msgstr ""
#: curs_main.c:251
msgid "Cannot toggle write on a readonly mailbox!"
msgstr "÷צÍËÎÕÔÉ ÚÁÐÉÓ ÓËÒÉÎØËÉ, ÝÏ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ, ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï!"
#: curs_main.c:258
msgid "Changes to folder will be written on folder exit."
msgstr "úͦÎÉ Õ ÓËÒÉÎØæ ÂÕÄÅ ÚÁÐÉÓÁÎÏ ÐÏ ×ÉÈÏÄÕ Ú Îŧ."
#: curs_main.c:263
msgid "Changes to folder will not be written."
msgstr "úͦÎÉ Õ ÓËÒÉÎØæ ÎÅ ÂÕÄÅ ÚÁÐÉÓÁÎÏ."
#: curs_main.c:405
msgid "Quit"
msgstr "÷ÉÊÔÉ"
#: curs_main.c:408 recvattach.c:54
msgid "Save"
msgstr "úÂÅÒ."
#: curs_main.c:409 query.c:49
msgid "Mail"
msgstr "ìÉÓÔ"
#: curs_main.c:410 pager.c:1538
msgid "Reply"
msgstr "÷¦ÄÐ."
#: curs_main.c:411
msgid "Group"
msgstr "÷Ó¦Í"
#: curs_main.c:495
msgid "Mailbox was externally modified. Flags may be wrong."
msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚͦÎÉÌÁ ÚÏ×ΦÛÎÑ ÐÒÏÇÒÁÍÁ. æÌÁÇÉ ÍÏÖÕÔØ ÂÕÔÉ ÚͦÎÅΦ."
#: curs_main.c:498
msgid "New mail in this mailbox."
msgstr "îÏ×Á ÐÏÛÔÁ Õ Ã¦Ê ÐÏÛÔÏ×¦Ê ÓËÒÉÎØæ."
#: curs_main.c:502
msgid "Mailbox was externally modified."
msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚͦÎÉÌÁ ÚÏ×ΦÛÎÑ ÐÒÏÇÒÁÍÁ."
#: curs_main.c:619
msgid "No tagged messages."
msgstr "öÏÄÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ ÎÅ ×ÉĦÌÅÎÏ."
#: curs_main.c:655 menu.c:914
#, fuzzy
msgid "Nothing to do."
msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
#: curs_main.c:741
msgid "Jump to message: "
msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ÄÏ ÌÉÓÔÁ: "
#: curs_main.c:747
msgid "Argument must be a message number."
msgstr "áÒÇÕÍÅÎÔ ÐÏ×ÉÎÅÎ ÂÕÔÉ ÎÏÍÅÒÏÍ ÌÉÓÔÁ."
#: curs_main.c:779
msgid "That message is not visible."
msgstr "ãÅÊ ÌÉÓÔ ÎÅ ÍÏÖÎÁ ÐÏÂÁÞÉÔÉ."
#: curs_main.c:782
msgid "Invalid message number."
msgstr "îÅצÒÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÌÉÓÔÁ."
#: curs_main.c:795 curs_main.c:1872 pager.c:2373
#, fuzzy
msgid "delete message(s)"
msgstr "÷Ó¦ ÌÉÓÔÉ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
#: curs_main.c:798
msgid "Delete messages matching: "
msgstr "÷ÉÄÁÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
#: curs_main.c:820
msgid "No limit pattern is in effect."
msgstr "îÅ ×ÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÏ ÏÂÍÅÖÅÎØ."
#. i18n: ask for a limit to apply
#: curs_main.c:825
#, c-format
msgid "Limit: %s"
msgstr "ïÂÍÅÖÅÎÎÑ: %s"
#: curs_main.c:835
msgid "Limit to messages matching: "
msgstr "ïÂÍÅÖÉÔÉÓØ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑÍÉ ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
#: curs_main.c:857
msgid "To view all messages, limit to \"all\"."
msgstr ""
#: curs_main.c:869
msgid "Quit Mutt?"
msgstr "÷ÉÊÔÉ Ú Mutt?"
#: curs_main.c:959
msgid "Tag messages matching: "
msgstr "÷ÉĦÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
#: curs_main.c:968 curs_main.c:2166 pager.c:2683
#, fuzzy
msgid "undelete message(s)"
msgstr "÷Ó¦ ÌÉÓÔÉ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
#: curs_main.c:970
msgid "Undelete messages matching: "
msgstr "÷¦ÄÎÏ×ÉÔÉ ÌÉÓÔÉ ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
#: curs_main.c:978
msgid "Untag messages matching: "
msgstr "úÎÑÔÉ ×ÉĦÌÅÎÎÑ Ú ÌÉÓÔ¦× ÚÁ ÛÁÂÌÏÎÏÍ: "
#: curs_main.c:1004
#, fuzzy
msgid "Logged out of IMAP servers."
msgstr "úÁËÒÉÔÔÑ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ IMAP..."
#: curs_main.c:1083
msgid "Open mailbox in read-only mode"
msgstr "÷¦ÄËÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ ÌÉÛÅ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ"
#: curs_main.c:1085
msgid "Open mailbox"
msgstr "÷¦ÄËÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ"
#: curs_main.c:1095
#, fuzzy
msgid "No mailboxes have new mail"
msgstr "îÅÍÁ¤ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ Ú ÎÏ×ÏÀ ÐÏÛÔÏÀ."
#: curs_main.c:1123 mx.c:472 mx.c:621
#, c-format
msgid "%s is not a mailbox."
msgstr "%s ÎÅ ¤ ÐÏÛÔÏ×ÏÀ ÓËÒÉÎØËÏÀ."
#: curs_main.c:1222
msgid "Exit Mutt without saving?"
msgstr "ðÏËÉÎÕÔÉ Mutt ÂÅÚ ÚÂÅÒÅÖÅÎÎÑ ÚͦÎ?"
#: curs_main.c:1240 curs_main.c:1275 curs_main.c:1719 curs_main.c:1751
#: flags.c:282 thread.c:1029 thread.c:1084 thread.c:1139
msgid "Threading is not enabled."
msgstr "óÛÉ×ÁÎÎÑ ÎÅÄÏÓÔÕÐÎÅ."
#: curs_main.c:1252
msgid "Thread broken"
msgstr ""
#: curs_main.c:1263
msgid "Thread cannot be broken, message is not part of a thread"
msgstr ""
#: curs_main.c:1272
msgid "link threads"
msgstr ""
#: curs_main.c:1277
msgid "No Message-ID: header available to link thread"
msgstr ""
#: curs_main.c:1279
#, fuzzy
msgid "First, please tag a message to be linked here"
msgstr "ÚÂÅÒÅÇÔÉ ÃÅÊ ÌÉÓÔ, ÁÂÉ ×¦Ä¦ÓÌÁÔÉ Ð¦ÚΦÛÅ"
#: curs_main.c:1291
msgid "Threads linked"
msgstr ""
#: curs_main.c:1294
msgid "No thread linked"
msgstr ""
#: curs_main.c:1330 curs_main.c:1355
msgid "You are on the last message."
msgstr "ãÅ ÏÓÔÁÎÎ¦Ê ÌÉÓÔ."
#: curs_main.c:1337 curs_main.c:1381
msgid "No undeleted messages."
msgstr "÷Ó¦ ÌÉÓÔÉ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
#: curs_main.c:1374 curs_main.c:1398
msgid "You are on the first message."
msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÉÊ ÌÉÓÔ."
#: curs_main.c:1473 menu.c:759 pager.c:2042 pattern.c:1477
msgid "Search wrapped to top."
msgstr "äÏÓÑÇÎÕÔÏ Ë¦ÎÅÃØ. ðÏÛÕË ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÏ ÎÁ ÐÏÞÁÔÏË."
#: curs_main.c:1482 pager.c:2064 pattern.c:1488
msgid "Search wrapped to bottom."
msgstr "äÏÓÑÇÎÕÔÏ ÐÏÞÁÔÏË. ðÏÛÕË ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÏ ÎÁ ˦ÎÅÃØ."
#: curs_main.c:1523
msgid "No new messages"
msgstr "îÅÍÁ¤ ÎÏ×ÉÈ ÌÉÓÔ¦×"
#: curs_main.c:1523
msgid "No unread messages"
msgstr "îÅÍÁ¤ ÎÅÞÉÔÁÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×"
#: curs_main.c:1524
msgid " in this limited view"
msgstr " Õ ÃÉÈ ÍÅÖÁÈ ÏÇÌÑÄÕ"
#: curs_main.c:1540
#, fuzzy
msgid "flag message"
msgstr "ÐÏËÁÚÁÔÉ ÌÉÓÔ"
#: curs_main.c:1577 pager.c:2649
msgid "toggle new"
msgstr ""
#: curs_main.c:1654
msgid "No more threads."
msgstr "âÅÓ¦Ä Â¦ÌØÛ ÎÅÍÁ."
#: curs_main.c:1656
msgid "You are on the first thread."
msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÁ ÂÅÓ¦ÄÁ."
#: curs_main.c:1737
msgid "Thread contains unread messages."
msgstr "âÅÓ¦ÄÁ ÍÁ¤ ÎÅÞÉÔÁΦ ÌÉÓÔÉ."
#: curs_main.c:1831 pager.c:2342
#, fuzzy
msgid "delete message"
msgstr "÷Ó¦ ÌÉÓÔÉ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
#: curs_main.c:1913
#, fuzzy
msgid "edit message"
msgstr "ÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ"
#: curs_main.c:2044
#, fuzzy
msgid "mark message(s) as read"
msgstr "ÐÅÒÅÊÔÉ ÄÏ \"ÂÁÔØ˦×ÓØËÏÇÏ\" ÌÉÓÔÁ Õ ÂÅӦĦ"
#: curs_main.c:2139 pager.c:2668
#, fuzzy
msgid "undelete message"
msgstr "÷Ó¦ ÌÉÓÔÉ ×ÉÄÁÌÅÎÏ."
#.
#. * SLcurses_waddnstr() can't take a "const char *", so this is only
#. * declared "static" (sigh)
#.
#: edit.c:41
#, fuzzy
msgid ""
"~~\t\tinsert a line begining with a single ~\n"
"~b users\tadd users to the Bcc: field\n"
"~c users\tadd users to the Cc: field\n"
"~f messages\tinclude messages\n"
"~F messages\tsame as ~f, except also include headers\n"
"~h\t\tedit the message header\n"
"~m messages\tinclude and quote messages\n"
"~M messages\tsame as ~m, except include headers\n"
"~p\t\tprint the message\n"
msgstr ""
"~~\t\tÄÏÄÁÔÉ ÒÑÄÏË, ÝÏ ÐÏÞÉÎÁ¤ÔØÓÑ Ú ¤ÄÉÎϧ ~\n"
"~b ÁÄÒÅÓÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÄÏ Bcc:\n"
"~c ÁÄÒÅÓÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÄÏ Cc:\n"
"~f ÌÉÓÔÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔÉ\n"
"~F ÌÉÓÔÉ\tÔÅ Ö ÓÁÍÅ, ÝÏ Ê ~f, ÚÁ ×ÉÎÑÔËÏÍ ÚÁÇÏÌÏ×˦×\n"
"~h\t\tÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÌÉÓÔÁ\n"
"~m ÌÉÓÔÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÑË ÃÉÔÕ×ÁÎÎÑ\n"
"~M ÌÉÓÔÉ\tÔÅ Ö ÓÁÍÅ, ÝÏ Ê ~m, ÚÁ ×ÉÎÑÔËÏÍ ÚÁÇÏÌÏ×˦×\n"
"~p\t\tÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ\n"
"~q\t\tÚÁÐÉÓÁÔÉ ÆÁÊÌ ÔÁ ×ÉÊÔÉ Ú ÒÅÄÁËÔÏÒÁ\n"
"~r ÆÁÊÌ\t\tÄÏÄÁÔÉ ÔÅËÓÔ Ú ÆÁÊÌÕ × ÌÉÓÔ\n"
"~t ÁÄÒÅÓÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÄÏ To:\n"
"~u\t\tÐÏ×ÔÏÒÉÔÉ ÐÏÐÅÒÅÄÎ¦Ê ÒÑÄÏË\n"
"~v\t\tÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ $visual\n"
"~w ÆÁÊÌ\t\tÚÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÆÁÊÌÕ\n"
"~x\t\tצÄͦÎÉÔÉ ÚͦÎÉ ÔÁ ×ÉÊÔÉ Ú ÒÅÄÁËÔÏÒÁ\n"
"~?\t\tÃÅ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ\n"
".\t\tÒÑÄÏË Ú ÏÄΦ¤§ ËÒÁÐËÉ - ÐÒÉÚÎÁË Ë¦ÎÃÑ ××ÏÄÕ\n"
#: edit.c:52
#, fuzzy
msgid ""
"~q\t\twrite file and quit editor\n"
"~r file\t\tread a file into the editor\n"
"~t users\tadd users to the To: field\n"
"~u\t\trecall the previous line\n"
"~v\t\tedit message with the $visual editor\n"
"~w file\t\twrite message to file\n"
"~x\t\tabort changes and quit editor\n"
"~?\t\tthis message\n"
".\t\ton a line by itself ends input\n"
msgstr ""
"~~\t\tÄÏÄÁÔÉ ÒÑÄÏË, ÝÏ ÐÏÞÉÎÁ¤ÔØÓÑ Ú ¤ÄÉÎϧ ~\n"
"~b ÁÄÒÅÓÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÄÏ Bcc:\n"
"~c ÁÄÒÅÓÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÄÏ Cc:\n"
"~f ÌÉÓÔÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔÉ\n"
"~F ÌÉÓÔÉ\tÔÅ Ö ÓÁÍÅ, ÝÏ Ê ~f, ÚÁ ×ÉÎÑÔËÏÍ ÚÁÇÏÌÏ×˦×\n"
"~h\t\tÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÌÉÓÔÁ\n"
"~m ÌÉÓÔÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÑË ÃÉÔÕ×ÁÎÎÑ\n"
"~M ÌÉÓÔÉ\tÔÅ Ö ÓÁÍÅ, ÝÏ Ê ~m, ÚÁ ×ÉÎÑÔËÏÍ ÚÁÇÏÌÏ×˦×\n"
"~p\t\tÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ\n"
"~q\t\tÚÁÐÉÓÁÔÉ ÆÁÊÌ ÔÁ ×ÉÊÔÉ Ú ÒÅÄÁËÔÏÒÁ\n"
"~r ÆÁÊÌ\t\tÄÏÄÁÔÉ ÔÅËÓÔ Ú ÆÁÊÌÕ × ÌÉÓÔ\n"
"~t ÁÄÒÅÓÉ\tÄÏÄÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÄÏ To:\n"
"~u\t\tÐÏ×ÔÏÒÉÔÉ ÐÏÐÅÒÅÄÎ¦Ê ÒÑÄÏË\n"
"~v\t\tÒÅÄÁÇÕ×ÁÔÉ ÌÉÓÔ ÒÅÄÁËÔÏÒÏÍ $visual\n"
"~w ÆÁÊÌ\t\tÚÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÆÁÊÌÕ\n"
"~x\t\tצÄͦÎÉÔÉ ÚͦÎÉ ÔÁ ×ÉÊÔÉ Ú ÒÅÄÁËÔÏÒÁ\n"
"~?\t\tÃÅ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ\n"
".\t\tÒÑÄÏË Ú ÏÄΦ¤§ ËÒÁÐËÉ - ÐÒÉÚÎÁË Ë¦ÎÃÑ ××ÏÄÕ\n"
#: edit.c:187
#, c-format
msgid "%d: invalid message number.\n"
msgstr "%d: ÎÅצÒÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÌÉÓÔÁ.\n"
#: edit.c:329
msgid "(End message with a . on a line by itself)\n"
msgstr "(úÁ˦ÎÞ¦ÔØ ÌÉÓÔ ÒÑÄËÏÍ, ÝÏ ÓËÌÁÄÁ¤ÔØÓÑ Ú ÏÄΦ¤§ . )\n"
#: edit.c:388
msgid "No mailbox.\n"
msgstr "îÅ ÐÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ.\n"
#: edit.c:392
msgid "Message contains:\n"
msgstr "ìÉÓÔ Í¦ÓÔÉÔØ:\n"
#: edit.c:396 edit.c:453
msgid "(continue)\n"
msgstr "(ÄÁ̦)\n"
#: edit.c:409
msgid "missing filename.\n"
msgstr "ÎÅÍÁ¤ ¦ÍÅΦ ÆÁÊÌÕ.\n"
#: edit.c:429
msgid "No lines in message.\n"
msgstr "÷ ÌÉÓÔ¦ - ÖÏÄÎÏÇÏ ÒÑÄËÕ.\n"
#: edit.c:446
#, c-format
msgid "Bad IDN in %s: '%s'\n"
msgstr ""
#: edit.c:464
#, c-format
msgid "%s: unknown editor command (~? for help)\n"
msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÁ ËÏÍÁÎÄÁ ÒÅÄÁËÔÏÒÁ (~? - ЦÄËÁÚËÁ)\n"
#: editmsg.c:78
#, c-format
msgid "could not create temporary folder: %s"
msgstr "ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ: %s"
#: editmsg.c:90
#, c-format
msgid "could not write temporary mail folder: %s"
msgstr "ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ: %s"
#: editmsg.c:110
#, fuzzy, c-format
msgid "could not truncate temporary mail folder: %s"
msgstr "ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ: %s"
#: editmsg.c:127
msgid "Message file is empty!"
msgstr "æÁÊÌ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ ÐÏÒÏÖΦÊ!"
#: editmsg.c:134
msgid "Message not modified!"
msgstr "ðÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÅ ÚͦÎÅÎÏ!"
#: editmsg.c:142
#, c-format
msgid "Can't open message file: %s"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×¦ÄËÒÉÔÉ ÆÁÊÌ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ: %s"
#: editmsg.c:149 editmsg.c:177
#, c-format
msgid "Can't append to folder: %s"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ: %s"
#: editmsg.c:208
#, c-format
msgid "Error. Preserving temporary file: %s"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ. òÅÚÅÒ×Õ×ÁÎÎÑ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÕ: %s"
#: flags.c:325
msgid "Set flag"
msgstr "÷ÓÔÁÎÏ×ÉÔÉ ÆÌÁÇ"
#: flags.c:325
msgid "Clear flag"
msgstr "úÎÑÔÉ ÆÌÁÇ"
#: handler.c:1058
msgid "[-- Error: Could not display any parts of Multipart/Alternative! --]\n"
msgstr ""
"[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÖÏÄÎÕ ÞÁÓÔÉÎÕ Multipart/Alternative ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÐÏÂÁÞÉÔÉ! --]\n"
#: handler.c:1176
#, c-format
msgid "[-- Attachment #%d"
msgstr "[-- äÏÄÁÔÏË ÎÏÍÅÒ %d"
#: handler.c:1188
#, c-format
msgid "[-- Type: %s/%s, Encoding: %s, Size: %s --]\n"
msgstr "[-- ôÉÐ: %s/%s, ËÏÄÕ×ÁÎÎÑ: %s, ÒÏÚͦÒ: %s --]\n"
#: handler.c:1204
msgid "One or more parts of this message could not be displayed"
msgstr ""
#: handler.c:1256
#, c-format
msgid "[-- Autoview using %s --]\n"
msgstr "[-- á×ÔÏÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ ÚÁ ÄÏÐÏÍÏÇÏÀ %s --]\n"
#: handler.c:1257
#, c-format
msgid "Invoking autoview command: %s"
msgstr "÷ÉËÌÉË ËÏÍÁÎÄÉ Á×ÔÏÍÁÔÉÞÎÏÇÏ ÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ: %s"
#: handler.c:1289
#, c-format
msgid "[-- Can't run %s. --]\n"
msgstr "[-- îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉËÏÎÁÔÉ %s. --]\n"
#: handler.c:1308 handler.c:1329
#, c-format
msgid "[-- Autoview stderr of %s --]\n"
msgstr "[-- ðÒÏÇÒÁÍÍÁ ÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ %s ÐÏצÄÏÍÉÌÁ ÐÏÍÉÌËÕ --]\n"
#: handler.c:1368
msgid "[-- Error: message/external-body has no access-type parameter --]\n"
msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: message/external-body ÎÅ ÍÁ¤ ÐÁÒÁÍÅÔÒÕ ÔÉÐÕ ÄÏÓÔÕÐÕ --]\n"
#: handler.c:1389
#, c-format
msgid "[-- This %s/%s attachment "
msgstr "[-- ãÅÊ %s/%s ÄÏÄÁÔÏË "
#: handler.c:1396
#, c-format
msgid "(size %s bytes) "
msgstr "(ÒÏÚÍ. %s ÂÁÊÔ) "
#: handler.c:1398
msgid "has been deleted --]\n"
msgstr "ÂÕÌÏ ×ÉÄÁÌÅÎÏ --]\n"
#: handler.c:1403
#, c-format
msgid "[-- on %s --]\n"
msgstr "[-- %s --]\n"
#: handler.c:1408
#, c-format
msgid "[-- name: %s --]\n"
msgstr "[-- ¦Í'Ñ: %s --]\n"
#: handler.c:1421 handler.c:1437
#, c-format
msgid "[-- This %s/%s attachment is not included, --]\n"
msgstr "[-- ãÅÊ %s/%s ÄÏÄÁÔÏË ÎÅ ×ËÌÀÞÅÎÏ, --]\n"
#: handler.c:1423
msgid ""
"[-- and the indicated external source has --]\n"
"[-- expired. --]\n"
msgstr "[-- צÄÐÏצÄÎÅ ÚÏ×ΦÛΤ ÄÖÅÒÅÌÏ ×ÉÄÁÌÅÎÏ ÚÁ ÄÁ×ΦÓÔÀ. --]\n"
#: handler.c:1441
#, c-format
msgid "[-- and the indicated access-type %s is unsupported --]\n"
msgstr "[-- צÄÐÏצÄÎÉÊ ÔÉÐ ÄÏÓÔÕÐÕ %s ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ --]\n"
#: handler.c:1583
msgid "Error: multipart/signed has no protocol."
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÍÁ¤ ÐÒÏÔÏËÏÌÕ ÄÌÑ multipart/signed."
#: handler.c:1593
msgid "Error: multipart/encrypted has no protocol parameter!"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÍÁ¤ ÐÁÒÁÍÅÔÒÕ ÐÒÏÔÏËÏÌÕ ÄÌÑ multipart/encrypted!"
#: handler.c:1650
msgid "Unable to open temporary file!"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×¦ÄËÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ!"
#: handler.c:1723
#, fuzzy
msgid "[-- This is an attachment "
msgstr "[-- ãÅÊ %s/%s ÄÏÄÁÔÏË "
#: handler.c:1725
#, c-format
msgid "[-- %s/%s is unsupported "
msgstr "[-- %s/%s ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ "
#: handler.c:1730
#, c-format
msgid "(use '%s' to view this part)"
msgstr "(×ÉËÏÒÉÓÔÏ×ÕÊÔÅ '%s' ÄÌÑ Ã¦¤§ ÞÁÓÔÉÎÉ)"
#: handler.c:1732
msgid "(need 'view-attachments' bound to key!)"
msgstr "(ÔÒÅÂÁ ÐÒÉÚÎÁÞÉÔÉ ËÌÁצÛÕ ÄÏ 'view-attachments'!)"
#: headers.c:189
#, c-format
msgid "%s: unable to attach file"
msgstr "%s: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ÆÁÊÌ"
#: help.c:306
msgid "ERROR: please report this bug"
msgstr "ðïíéìëá: ÂÕÄØ ÌÁÓËÁ, ÐÏצÄÏÍÔÅ ÐÒÏ ÃÅÊ ÎÅÄÏ̦Ë"
#: help.c:348
msgid "<UNKNOWN>"
msgstr ""
#: help.c:360
msgid ""
"\n"
"Generic bindings:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"âÁÚÏצ ÐÒÉÚÎÁÞÅÎÎÑ:\n"
"\n"
#: help.c:364
msgid ""
"\n"
"Unbound functions:\n"
"\n"
msgstr ""
"\n"
"îÅ ÐÒÉÚÎÁÞÅΦ ÆÕÎËæ§:\n"
"\n"
#: help.c:372
#, c-format
msgid "Help for %s"
msgstr "ð¦ÄËÁÚËÁ ÄÏ %s"
#: history.c:77 history.c:114 history.c:140
#, c-format
msgid "Bad history file format (line %d)"
msgstr ""
#: hook.c:250
#, c-format
msgid "unhook: Can't do unhook * from within a hook."
msgstr "unhook: îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÒÏÂÉÔÉ unhook * Ú hook."
#: hook.c:262
#, c-format
msgid "unhook: unknown hook type: %s"
msgstr "unhook: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÔÉÐ hook: %s"
#: hook.c:268
#, c-format
msgid "unhook: Can't delete a %s from within a %s."
msgstr "unhook: îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉÄÁÌÉÔÉ %s Ú %s."
#: imap/auth.c:108 pop_auth.c:398 smtp.c:515
msgid "No authenticators available"
msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁÔÏÒ¦× ÎÅÍÁ¤."
#: imap/auth_anon.c:43
msgid "Authenticating (anonymous)..."
msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁÃ¦Ñ (anonymous)..."
#: imap/auth_anon.c:73
msgid "Anonymous authentication failed."
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÎÏΦÍÎϧ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁæ§."
#: imap/auth_cram.c:48
msgid "Authenticating (CRAM-MD5)..."
msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁÃ¦Ñ (CRAM-MD5)..."
#: imap/auth_cram.c:128
msgid "CRAM-MD5 authentication failed."
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁæ§ CRAM-MD5."
#. now begin login
#: imap/auth_gss.c:144
msgid "Authenticating (GSSAPI)..."
msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁÃ¦Ñ (GSSAPI)..."
#: imap/auth_gss.c:309
msgid "GSSAPI authentication failed."
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁæ§ GSSAPI."
#: imap/auth_login.c:38
msgid "LOGIN disabled on this server."
msgstr "LOGIN ÎÅÄÏÓÔÕÐÅÎ ÎÁ ÃØÏÍÕ ÓÅÒ×ÅÒ¦."
#: imap/auth_login.c:47 pop_auth.c:231
msgid "Logging in..."
msgstr "òŤÓÔÒÁæÑ..."
#: imap/auth_login.c:67 pop_auth.c:274
msgid "Login failed."
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÒŤÓÔÒÁæ§."
#: imap/auth_sasl.c:97 smtp.c:551
#, fuzzy, c-format
msgid "Authenticating (%s)..."
msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁÃ¦Ñ (APOP)..."
#: imap/auth_sasl.c:204 pop_auth.c:153
msgid "SASL authentication failed."
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁæ§ SASL."
#: imap/browse.c:58 imap/imap.c:569
#, c-format
msgid "%s is an invalid IMAP path"
msgstr "%s - ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÉÊ ÛÌÑÈ IMAP"
#: imap/browse.c:69
msgid "Getting folder list..."
msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÐÅÒÅ̦ËÕ ÓËÒÉÎØÏË..."
#: imap/browse.c:191
msgid "No such folder"
msgstr "ôÁËϧ ÓËÒÉÎØËÉ ÎÅÍÁ¤"
#: imap/browse.c:280
msgid "Create mailbox: "
msgstr "óÔ×ÏÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ: "
#: imap/browse.c:285 imap/browse.c:331
msgid "Mailbox must have a name."
msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ ÍÕÓÉÔØ ÍÁÔÉ ¦Í'Ñ."
#: imap/browse.c:293
msgid "Mailbox created."
msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÓÔ×ÏÒÅÎÏ."
#: imap/browse.c:324
#, fuzzy, c-format
msgid "Rename mailbox %s to: "
msgstr "óÔ×ÏÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ: "
#: imap/browse.c:339
#, fuzzy, c-format
msgid "Rename failed: %s"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ SSL: %s"
#: imap/browse.c:344
#, fuzzy
msgid "Mailbox renamed."
msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÓÔ×ÏÒÅÎÏ."
#: imap/command.c:445
msgid "Mailbox closed"
msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚÁËÒÉÔÏ"
#: imap/imap.c:126
#, fuzzy, c-format
msgid "CREATE failed: %s"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ SSL: %s"
#: imap/imap.c:190
#, c-format
msgid "Closing connection to %s..."
msgstr "úÁËÒÉÔÔÑ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
#: imap/imap.c:310
msgid "This IMAP server is ancient. Mutt does not work with it."
msgstr "ãÅÊ ÓÅÒ×ÅÒ IMAP ÎÁÄÔÏ ÄÁ×ΦÊ. Mutt ÎÅ ÍÏÖÅ ÐÒÁÃÀ×ÁÔÉ Ú ÎÉÍ."
#: imap/imap.c:433 pop_lib.c:295 smtp.c:424
msgid "Secure connection with TLS?"
msgstr "ëÏÄÏ×ÁÎÅ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú TLS?"
#: imap/imap.c:442 pop_lib.c:315 smtp.c:436
msgid "Could not negotiate TLS connection"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÄÏÍÏ×ÉÔÉÓØ ÐÒÏ TLS Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ"
#: imap/imap.c:458 pop_lib.c:336
msgid "Encrypted connection unavailable"
msgstr ""
#: imap/imap.c:603
#, c-format
msgid "Selecting %s..."
msgstr "÷ÉÂ¦Ò %s..."
#: imap/imap.c:758
msgid "Error opening mailbox"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ צÄËÒÉÔÔÑ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ"
#: imap/imap.c:813 imap/message.c:851 muttlib.c:1545
#, c-format
msgid "Create %s?"
msgstr "óÔ×ÏÒÉÔÉ %s?"
#: imap/imap.c:1186
msgid "Expunge failed"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ×ÉÄÁÌÅÎÎÑ"
#: imap/imap.c:1198
#, c-format
msgid "Marking %d messages deleted..."
msgstr "íÁÒËÕ×ÁÎÎÑ %d ÎÏ×ÉÈ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ ×ÉÄÁÌÅÎÉÍÉ..."
#: imap/imap.c:1230
#, fuzzy, c-format
msgid "Saving changed messages... [%d/%d]"
msgstr "úÂÅÒÅÖÅÎÎÑ ÆÌÁÇ¦× ÓÔÁÔÕÓÕ ÌÉÓÔÁ... [%d/%d]"
#: imap/imap.c:1279
msgid "Error saving flags. Close anyway?"
msgstr ""
#: imap/imap.c:1287
#, fuzzy
msgid "Error saving flags"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÒÏÚÂÏÒÕ ÁÄÒÅÓÉ!"
#: imap/imap.c:1299
msgid "Expunging messages from server..."
msgstr "÷ÉÄÁÌÅÎÎÑ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ Ú ÓÅÒ×ÅÒÕ..."
#: imap/imap.c:1304
msgid "imap_sync_mailbox: EXPUNGE failed"
msgstr "imap_sync_mailbox: ÐÏÍÉÌËÁ EXPUNGE"
#: imap/imap.c:1754
#, c-format
msgid "Header search without header name: %s"
msgstr ""
#: imap/imap.c:1826
msgid "Bad mailbox name"
msgstr "ðÏÇÁÎÅ ¦Í'Ñ ÄÌÑ ÓËÒÉÎØËÉ"
#: imap/imap.c:1851
#, c-format
msgid "Subscribing to %s..."
msgstr "ð¦ÄÐÉÓÕ×ÁÎÎÑ ÄÏ %s..."
#: imap/imap.c:1853
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsubscribing from %s..."
msgstr "÷¦ÄÐÉÓÕ×ÁÎÎÑ ×¦Ä %s..."
#: imap/imap.c:1863
#, fuzzy, c-format
msgid "Subscribed to %s"
msgstr "ð¦ÄÐÉÓÕ×ÁÎÎÑ ÄÏ %s..."
#: imap/imap.c:1865
#, fuzzy, c-format
msgid "Unsubscribed from %s"
msgstr "÷¦ÄÐÉÓÕ×ÁÎÎÑ ×¦Ä %s..."
#. Unable to fetch headers for lower versions
#: imap/message.c:99
msgid "Unable to fetch headers from this IMAP server version."
msgstr "ú ÓÅÒ×ÅÒÕ IMAP 椧 ×ÅÒÓ¦§ ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ËÉ ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï."
#: imap/message.c:109
#, c-format
msgid "Could not create temporary file %s"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ %s"
#: imap/message.c:141
#, fuzzy
msgid "Evaluating cache..."
msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÚÁÇÏÌÏ×Ë¦× ÌÉÓÔ¦×... [%d/%d]"
#: imap/message.c:232 pop.c:272
#, fuzzy
msgid "Fetching message headers..."
msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÚÁÇÏÌÏ×Ë¦× ÌÉÓÔ¦×... [%d/%d]"
#: imap/message.c:441 imap/message.c:498 pop.c:563
msgid "Fetching message..."
msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÌÉÓÔÁ..."
#: imap/message.c:487 pop.c:558
msgid "The message index is incorrect. Try reopening the mailbox."
msgstr "îÅËÏÒÅËÔÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ. óÐÒÏÂÕÊÔŠצÄËÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ ÝÅ ÒÁÚ."
#: imap/message.c:641
#, fuzzy
msgid "Uploading message..."
msgstr "÷¦ÄÐÒÁ×ÌÅÎÎÑ ÌÉÓÔÁ..."
#: imap/message.c:815
#, c-format
msgid "Copying %d messages to %s..."
msgstr "ëÏЦÀ×ÁÎÎÑ %d ÌÉÓÔ¦× ÄÏ %s..."
#: imap/message.c:819
#, c-format
msgid "Copying message %d to %s..."
msgstr "ëÏЦÀ×ÁÎÎÑ %d ÌÉÓÔÁ ÄÏ %s..."
#: imap/util.c:358
msgid "Continue?"
msgstr "äÁ̦?"
#: init.c:60 init.c:1758 pager.c:50
#, c-format
msgid "Not available in this menu."
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï Õ ÃØÏÍÕ ÍÅÎÀ."
#: init.c:468
#, c-format
msgid "Bad regexp: %s"
msgstr ""
#: init.c:525
#, c-format
msgid "Not enough subexpressions for spam template"
msgstr ""
#: init.c:715
#, fuzzy
msgid "spam: no matching pattern"
msgstr "×ÉĦÌÉÔÉ ÌÉÓÔÉ, ÝÏ Í¦ÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
#: init.c:717
#, fuzzy
msgid "nospam: no matching pattern"
msgstr "ÚÎÑÔÉ ×ÉĦÌÅÎÎÑ Ú ÌÉÓÔ¦×, ÝÏ Í¦ÓÔÑÔØ ×ÉÒÁÚ"
#: init.c:861
#, c-format
msgid "%sgroup: missing -rx or -addr."
msgstr ""
#: init.c:879
#, c-format
msgid "%sgroup: warning: bad IDN '%s'.\n"
msgstr ""
#: init.c:1094
#, fuzzy
msgid "attachments: no disposition"
msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÏÑÓÎÅÎÎÑ ÄÏ ÄÏÄÁÔËÕ"
#: init.c:1132
#, fuzzy
msgid "attachments: invalid disposition"
msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÏÑÓÎÅÎÎÑ ÄÏ ÄÏÄÁÔËÕ"
#: init.c:1146
#, fuzzy
msgid "unattachments: no disposition"
msgstr "ÚͦÎÉÔÉ ÐÏÑÓÎÅÎÎÑ ÄÏ ÄÏÄÁÔËÕ"
#: init.c:1169
msgid "unattachments: invalid disposition"
msgstr ""
#: init.c:1296
msgid "alias: no address"
msgstr "alias: ÁÄÒÅÓÉ ÎÅÍÁ¤"
#: init.c:1344
#, c-format
msgid "Warning: Bad IDN '%s' in alias '%s'.\n"
msgstr ""
#: init.c:1432
msgid "invalid header field"
msgstr "ÎÅצÒÎÅ ÐÏÌÅ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ"
#: init.c:1485
#, c-format
msgid "%s: unknown sorting method"
msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÍÅÔÏÄ ÓÏÒÔÕ×ÁÎÎÑ"
#: init.c:1592
#, c-format
msgid "mutt_restore_default(%s): error in regexp: %s\n"
msgstr "mutt_restore_default(%s): ÐÏÍÉÌËÁ ×ÉÒÁÚÕ: %s\n"
#: init.c:1735 init.c:1848
#, c-format
msgid "%s: unknown variable"
msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÁ ÚͦÎÎÁ"
#: init.c:1744
#, c-format
msgid "prefix is illegal with reset"
msgstr "ÐÒÅƦËÓ ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÉÊ ÄÌÑ ÓËÉÄÁÎÎÑ"
#: init.c:1750
#, c-format
msgid "value is illegal with reset"
msgstr "ÚÎÁÞÅÎÎÑ ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÅ ÄÌÑ ÓËÉÄÁÎÎÑ"
#: init.c:1786 init.c:1798
#, c-format
msgid "Usage: set variable=yes|no"
msgstr ""
#: init.c:1806
#, c-format
msgid "%s is set"
msgstr "%s ×ÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÏ"
#: init.c:1806
#, c-format
msgid "%s is unset"
msgstr "%s ÎÅ ×ÓÔÁÎÏ×ÌÅÎÏ"
#: init.c:1909
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid value for option %s: \"%s\""
msgstr "äÅÎØ '%s' × Í¦ÓÑæ ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
#: init.c:2046
#, c-format
msgid "%s: invalid mailbox type"
msgstr "%s: ÎÅצÒÎÉÊ ÔÉÐ ÓËÒÉÎØËÉ"
#: init.c:2077
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: invalid value (%s)"
msgstr "%s: ÎÅצÒÎÅ ÚÎÁÞÅÎÎÑ"
#: init.c:2078
msgid "format error"
msgstr ""
#: init.c:2078
msgid "number overflow"
msgstr ""
#: init.c:2138
#, c-format
msgid "%s: invalid value"
msgstr "%s: ÎÅצÒÎÅ ÚÎÁÞÅÎÎÑ"
#: init.c:2179
#, fuzzy, c-format
msgid "%s: Unknown type."
msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÔÉÐ"
#: init.c:2206
#, c-format
msgid "%s: unknown type"
msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÉÊ ÔÉÐ"
#: init.c:2268
#, c-format
msgid "Error in %s, line %d: %s"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ × %s, ÒÑÄÏË %d: %s"
#. the muttrc source keyword
#: init.c:2291
#, c-format
msgid "source: errors in %s"
msgstr "source: ÐÏÍÉÌËÉ × %s"
#: init.c:2292
#, c-format
msgid "source: reading aborted due too many errors in %s"
msgstr "source: ÞÉÔÁÎÎÑ ÚÁ×ÅÒÛÅÎÏ, ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÐÏÍÉÌÏË Õ %s"
#: init.c:2306
#, c-format
msgid "source: error at %s"
msgstr "source: ÐÏÍÉÌËÁ × %s"
#: init.c:2311
msgid "source: too many arguments"
msgstr "source: ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
#: init.c:2365
#, c-format
msgid "%s: unknown command"
msgstr "%s: ÎÅצÄÏÍÁ ËÏÍÁÎÄÁ"
#: init.c:2850
#, c-format
msgid "Error in command line: %s\n"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ËÏÍÁÎÄÎÏÇÏ ÒÑÄËÕ: %s\n"
#: init.c:2923
msgid "unable to determine home directory"
msgstr "ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï Ú'ÑÓÕ×ÁÔÉ ÄÏÍÁÛÎ¦Ê ËÁÔÁÌÏÇ"
#: init.c:2931
msgid "unable to determine username"
msgstr "ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï Ú'ÑÓÕ×ÁÔÉ ¦Í'Ñ ËÏÒÉÓÔÕ×ÁÞÁ"
#: init.c:3167
msgid "-group: no group name"
msgstr ""
#: init.c:3177
#, fuzzy
msgid "out of arguments"
msgstr "ÄÕÖÅ ÍÁÌÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
#: keymap.c:526
msgid "Macro loop detected."
msgstr "úÎÁÊÄÅÎÏ ÚÁÃÉËÌÅÎÎÑ ÍÁËÒÏÓÕ."
#: keymap.c:827 keymap.c:835
msgid "Key is not bound."
msgstr "ëÌÁצÛÕ ÎÅ ÐÒÉÚÎÁÞÅÎÏ."
#: keymap.c:839
#, c-format
msgid "Key is not bound. Press '%s' for help."
msgstr "ëÌÁצÛÕ ÎÅ ÐÒÉÚÎÁÞÅÎÏ. îÁÔÉÓΦÔØ '%s' ÄÌÑ Ð¦ÄËÁÚËÉ."
#: keymap.c:850
msgid "push: too many arguments"
msgstr "push: ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
#: keymap.c:880
#, c-format
msgid "%s: no such menu"
msgstr "ÍÅÎÀ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
#: keymap.c:895
msgid "null key sequence"
msgstr "ÐÏÒÏÖÎÑ ÐÏÓ̦ÄÏ×ΦÓÔØ ËÌÁצÛ"
#: keymap.c:982
msgid "bind: too many arguments"
msgstr "bind: ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
#: keymap.c:1005
#, c-format
msgid "%s: no such function in map"
msgstr "ÆÕÎËÃ¦Ñ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤ × ËÁÒÔ¦"
#: keymap.c:1029
msgid "macro: empty key sequence"
msgstr "macro: ÐÏÒÏÖÎÑ ÐÏÓ̦ÄÏ×ΦÓÔØ ËÌÁצÛ"
#: keymap.c:1040
msgid "macro: too many arguments"
msgstr "macro: ÄÕÖÅ ÂÁÇÁÔÏ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
#: keymap.c:1076
msgid "exec: no arguments"
msgstr "exec: ÎÅÍÁ¤ ÁÒÇÕÍÅÎÔ¦×"
#: keymap.c:1096
#, c-format
msgid "%s: no such function"
msgstr "ÆÕÎËÃ¦Ñ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
#: keymap.c:1117
#, fuzzy
msgid "Enter keys (^G to abort): "
msgstr "÷×ÅĦÔØ keyID ÄÌÑ %s: "
#: keymap.c:1122
#, c-format
msgid "Char = %s, Octal = %o, Decimal = %d"
msgstr ""
#: lib.c:131
msgid "Integer overflow -- can't allocate memory!"
msgstr ""
#: lib.c:138 lib.c:153 lib.c:185
msgid "Out of memory!"
msgstr "îÅ ×ÉÓÔÁÞÁ¤ ÐÁÍ'ÑÔ¦!"
#: main.c:63
#, fuzzy
msgid ""
"To contact the developers, please mail to <mutt-dev@mutt.org>.\n"
"To report a bug, please visit http://bugs.mutt.org/.\n"
msgstr ""
"äÌÑ Ú×'ÑÚËÕ Ú ÒÏÚÒÏÂÎÉËÁÍÉ, Û̦ÔØ ÌÉÓÔ ÄÏ <mutt-dev@mutt.org>.\n"
"äÌÑ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÐÒÏ ×ÁÄÕ, ×ÉËÏÒÉÓÔÏ×ÕÊÔÅ ÐÒÏÇÒÁÍÕ flea(1).\n"
#: main.c:67
msgid ""
"Copyright (C) 1996-2009 Michael R. Elkins and others.\n"
"Mutt comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `mutt -vv'.\n"
"Mutt is free software, and you are welcome to redistribute it\n"
"under certain conditions; type `mutt -vv' for details.\n"
msgstr ""
#: main.c:73
msgid ""
"Copyright (C) 1996-2007 Michael R. Elkins <me@mutt.org>\n"
"Copyright (C) 1996-2002 Brandon Long <blong@fiction.net>\n"
"Copyright (C) 1997-2008 Thomas Roessler <roessler@does-not-exist.org>\n"
"Copyright (C) 1998-2005 Werner Koch <wk@isil.d.shuttle.de>\n"
"Copyright (C) 1999-2009 Brendan Cully <brendan@kublai.com>\n"
"Copyright (C) 1999-2002 Tommi Komulainen <Tommi.Komulainen@iki.fi>\n"
"Copyright (C) 2000-2002 Edmund Grimley Evans <edmundo@rano.org>\n"
"Copyright (C) 2006-2009 Rocco Rutte <pdmef@gmx.net>\n"
"\n"
"Many others not mentioned here contributed code, fixes,\n"
"and suggestions.\n"
msgstr ""
#: main.c:86
msgid ""
" This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
" it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
" the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
" (at your option) any later version.\n"
"\n"
" This program is distributed in the hope that it will be useful,\n"
" but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
" MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n"
" GNU General Public License for more details.\n"
msgstr ""
#: main.c:96
msgid ""
" You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
" along with this program; if not, write to the Free Software\n"
" Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-"
"1301, USA.\n"
msgstr ""
#: main.c:113
msgid ""
"usage: mutt [<options>] [-z] [-f <file> | -yZ]\n"
" mutt [<options>] [-x] [-Hi <file>] [-s <subj>] [-bc <addr>] [-a "
"<file> [...] --] <addr> [...]\n"
" mutt [<options>] [-x] [-s <subj>] [-bc <addr>] [-a <file> [...] --] "
"<addr> [...] < message\n"
" mutt [<options>] -p\n"
" mutt [<options>] -A <alias> [...]\n"
" mutt [<options>] -Q <query> [...]\n"
" mutt [<options>] -D\n"
" mutt -v[v]\n"
msgstr ""
#: main.c:122
msgid ""
"options:\n"
" -A <alias>\texpand the given alias\n"
" -a <file> [...] --\tattach file(s) to the message\n"
"\t\tthe list of files must be terminated with the \"--\" sequence\n"
" -b <address>\tspecify a blind carbon-copy (BCC) address\n"
" -c <address>\tspecify a carbon-copy (CC) address\n"
" -D\t\tprint the value of all variables to stdout"
msgstr ""
#: main.c:131
msgid " -d <level>\tlog debugging output to ~/.muttdebug0"
msgstr ""
#: main.c:134
#, fuzzy
msgid ""
" -e <command>\tspecify a command to be executed after initialization\n"
" -f <file>\tspecify which mailbox to read\n"
" -F <file>\tspecify an alternate muttrc file\n"
" -H <file>\tspecify a draft file to read header and body from\n"
" -i <file>\tspecify a file which Mutt should include in the body\n"
" -m <type>\tspecify a default mailbox type\n"
" -n\t\tcauses Mutt not to read the system Muttrc\n"
" -p\t\trecall a postponed message"
msgstr ""
"×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] [ -m <ÔÉÐ> ] [ -f "
"<ÆÁÊÌ> ]\n"
" mutt [ -nx ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -a <ÆÁÊÌ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] [ -H <ÆÁÊÌ> ] "
"[ -i <ÆÁÊÌ> ] [ -s <ÔÅÍÁ> ] [ -b <ÁÄÒ> ] [ -c <ÁÄÒ> ] <ÁÄÒ> [ ... ]\n"
" mutt [ -n ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] -p\n"
" mutt -v[v]\n"
"\n"
"ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ:\n"
" -a <ÆÁÊÌ>\tÐÒɤÄÎÁÔÉ ÆÁÊÌ ÄÏ ÌÉÓÔÁ\n"
" -b <ÁÄÒÅÓÉ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÏÔÒÉÍÕ×ÁÞ¦× ÎÅÐÏͦÔÎÉÈ ËÏÐ¦Ê (Bcc)\n"
" -c <ÁÄÒÅÓÉ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÏÔÒÉÍÕ×ÁÞ¦× ËÏÐ¦Ê (Cc)\n"
" -e <ËÏÍÁÎÄÁ>\t×ËÁÚÁÔÉ ËÏÍÁÎÄÕ, ÝÏ §§ ×ÉËÏÎÁÔÉ Ð¦ÓÌÑ ¦Î¦Ã¦Á̦ÚÁæ§\n"
" -f <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ, ÑËÕ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÞÉÔÁÔÉ\n"
" -F <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÉÊ ÆÁÊÌ muttrc\n"
" -H <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÆÁÊÌ, ÝÏ Í¦ÓÔÉÔØ ÛÁÂÌÏÎ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ\n"
" -i <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÆÁÊÌ, ÝÏ ÊÏÇÏ ÔÒÅÂÁ ×ËÌÀÞÉÔÉ Õ ×¦ÄÐÏצÄØ\n"
" -m <ÔÉÐ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÔÉÐ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ\n"
" -n\t\t×ËÁÚÕ¤ Mutt ÎÅ ÞÉÔÁÔÉ ÓÉÓÔÅÍÎÉÊ Muttrc\n"
" -p\t\t×ÉËÌÉËÁÔÉ ÚÁÌÉÛÅÎÉÊ ÌÉÓÔ\n"
" -R\t\tצÄËÒÉÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ\n"
" -s <ÔÅÍÁ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÔÅÍÕ (× ÐÏÄצÊÎÉÈ ÌÁÐËÁÈ, ÑËÝÏ Í¦ÓÔÉÔØ ÐÒϦÌÉ)\n"
" -v\t\tÐÏËÁÚÁÔÉ ×ÅÒÓ¦À ÔÁ ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ ËÏÍЦÌÑæ§\n"
" -x\t\tÓÉÍÕÌÀ×ÁÔÉ ×¦ÄÐÒÁ×ËÕ mailx\n"
" -y\t\t×ÉÂÒÁÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ú-ÐÏÍ¦Ö ×ËÁÚÁÎÉÈ Õ `mailboxes'\n"
" -z\t\tÏÄÒÁÚÕ ×ÉÊÔÉ, ÑËÝÏ × ÐÏÛÔÏ×¦Ê ÓËÒÉÎØæ ÎÅÍÁ¤ ÖÏÄÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ\n"
" -Z\t\tצÄËÒÉÔÉ ÐÅÒÛÕ ÓËÒÉÎØËÕ Ú ÎÏ×ÉÍ ÌÉÓÔÏÍ, ÑËÝÏ ÎÅÍÁ¤ - ÏÄÒÁÚÕ ×ÉÊÔÉ\n"
" -h\t\tÃÑ Ð¦ÄËÁÚËÁ"
#: main.c:143
#, fuzzy
msgid ""
" -Q <variable>\tquery a configuration variable\n"
" -R\t\topen mailbox in read-only mode\n"
" -s <subj>\tspecify a subject (must be in quotes if it has spaces)\n"
" -v\t\tshow version and compile-time definitions\n"
" -x\t\tsimulate the mailx send mode\n"
" -y\t\tselect a mailbox specified in your `mailboxes' list\n"
" -z\t\texit immediately if there are no messages in the mailbox\n"
" -Z\t\topen the first folder with new message, exit immediately if none\n"
" -h\t\tthis help message"
msgstr ""
"×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑ: mutt [ -nRyzZ ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] [ -m <ÔÉÐ> ] [ -f "
"<ÆÁÊÌ> ]\n"
" mutt [ -nx ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -a <ÆÁÊÌ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] [ -H <ÆÁÊÌ> ] "
"[ -i <ÆÁÊÌ> ] [ -s <ÔÅÍÁ> ] [ -b <ÁÄÒ> ] [ -c <ÁÄÒ> ] <ÁÄÒ> [ ... ]\n"
" mutt [ -n ] [ -e <ËÍÄ> ] [ -F <ÆÁÊÌ> ] -p\n"
" mutt -v[v]\n"
"\n"
"ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ:\n"
" -a <ÆÁÊÌ>\tÐÒɤÄÎÁÔÉ ÆÁÊÌ ÄÏ ÌÉÓÔÁ\n"
" -b <ÁÄÒÅÓÉ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÏÔÒÉÍÕ×ÁÞ¦× ÎÅÐÏͦÔÎÉÈ ËÏÐ¦Ê (Bcc)\n"
" -c <ÁÄÒÅÓÉ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÄÒÅÓÉ ÏÔÒÉÍÕ×ÁÞ¦× ËÏÐ¦Ê (Cc)\n"
" -e <ËÏÍÁÎÄÁ>\t×ËÁÚÁÔÉ ËÏÍÁÎÄÕ, ÝÏ §§ ×ÉËÏÎÁÔÉ Ð¦ÓÌÑ ¦Î¦Ã¦Á̦ÚÁæ§\n"
" -f <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ, ÑËÕ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÞÉÔÁÔÉ\n"
" -F <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÁÌØÔÅÒÎÁÔÉ×ÎÉÊ ÆÁÊÌ muttrc\n"
" -H <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÆÁÊÌ, ÝÏ Í¦ÓÔÉÔØ ÛÁÂÌÏÎ ÚÁÇÏÌÏ×ËÕ\n"
" -i <ÆÁÊÌ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÆÁÊÌ, ÝÏ ÊÏÇÏ ÔÒÅÂÁ ×ËÌÀÞÉÔÉ Õ ×¦ÄÐÏצÄØ\n"
" -m <ÔÉÐ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÔÉÐ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ\n"
" -n\t\t×ËÁÚÕ¤ Mutt ÎÅ ÞÉÔÁÔÉ ÓÉÓÔÅÍÎÉÊ Muttrc\n"
" -p\t\t×ÉËÌÉËÁÔÉ ÚÁÌÉÛÅÎÉÊ ÌÉÓÔ\n"
" -R\t\tצÄËÒÉÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ô¦ÌØËÉ ÄÌÑ ÞÉÔÁÎÎÑ\n"
" -s <ÔÅÍÁ>\t×ËÁÚÁÔÉ ÔÅÍÕ (× ÐÏÄצÊÎÉÈ ÌÁÐËÁÈ, ÑËÝÏ Í¦ÓÔÉÔØ ÐÒϦÌÉ)\n"
" -v\t\tÐÏËÁÚÁÔÉ ×ÅÒÓ¦À ÔÁ ÐÁÒÁÍÅÔÒÉ ËÏÍЦÌÑæ§\n"
" -x\t\tÓÉÍÕÌÀ×ÁÔÉ ×¦ÄÐÒÁ×ËÕ mailx\n"
" -y\t\t×ÉÂÒÁÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ú-ÐÏÍ¦Ö ×ËÁÚÁÎÉÈ Õ `mailboxes'\n"
" -z\t\tÏÄÒÁÚÕ ×ÉÊÔÉ, ÑËÝÏ × ÐÏÛÔÏ×¦Ê ÓËÒÉÎØæ ÎÅÍÁ¤ ÖÏÄÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ\n"
" -Z\t\tצÄËÒÉÔÉ ÐÅÒÛÕ ÓËÒÉÎØËÕ Ú ÎÏ×ÉÍ ÌÉÓÔÏÍ, ÑËÝÏ ÎÅÍÁ¤ - ÏÄÒÁÚÕ ×ÉÊÔÉ\n"
" -h\t\tÃÑ Ð¦ÄËÁÚËÁ"
#: main.c:196
msgid ""
"\n"
"Compile options:"
msgstr ""
"\n"
"ðÁÒÁÍÅÔÒÉ ËÏÍЦÌÑæ§:"
#: main.c:500
msgid "Error initializing terminal."
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ¦Î¦Ã¦Á̦ÚÁæ§ ÔÅÒͦÎÁÌÕ."
#: main.c:636
#, c-format
msgid "Error: value '%s' is invalid for -d.\n"
msgstr ""
#: main.c:639
#, c-format
msgid "Debugging at level %d.\n"
msgstr ""
#: main.c:641
msgid "DEBUG was not defined during compilation. Ignored.\n"
msgstr "DEBUG ÎÅ ×ËÁÚÁÎÏ Ð¦Ä ÞÁÓ ËÏÍЦÌÑæ§. ¶ÇÎÏÒÕ¤ÔØÓÑ.\n"
#: main.c:806
#, c-format
msgid "%s does not exist. Create it?"
msgstr "%s ÎÅ ¦ÓÎÕ¤. óÔ×ÏÒÉÔÉ ÊÏÇÏ?"
#: main.c:810
#, c-format
msgid "Can't create %s: %s."
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ %s: %s."
#: main.c:852
msgid "Failed to parse mailto: link\n"
msgstr ""
#: main.c:864
msgid "No recipients specified.\n"
msgstr "ïÔÒÉÍÕ×ÁÞ¦× ÎÅ ×ËÁÚÁÎÏ.\n"
#: main.c:950
#, c-format
msgid "%s: unable to attach file.\n"
msgstr "%s: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÏÄÁÔÉ ÆÁÊÌ.\n"
#: main.c:973
msgid "No mailbox with new mail."
msgstr "îÅÍÁ¤ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ Ú ÎÏ×ÏÀ ÐÏÛÔÏÀ."
#: main.c:982
msgid "No incoming mailboxes defined."
msgstr "÷ȦÄÎÉÈ ÐÏÛÔÏ×ÉÈ ÓËÒÉÎØÏË ÎÅ ×ËÁÚÁÎÏ."
#: main.c:1010
msgid "Mailbox is empty."
msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ ÐÏÒÏÖÎÑ."
#: mbox.c:119 mbox.c:269 mh.c:1152 mx.c:642
#, c-format
msgid "Reading %s..."
msgstr "þÉÔÁÎÎÑ %s..."
#: mbox.c:157 mbox.c:214
msgid "Mailbox is corrupt!"
msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ Ú¦ÐÓÏ×ÁÎÏ!"
#: mbox.c:670
msgid "Mailbox was corrupted!"
msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÂÕÌÏ Ú¦ÐÓÏ×ÁÎÏ!"
#: mbox.c:752 mbox.c:1008
msgid "Fatal error! Could not reopen mailbox!"
msgstr "æÁÔÁÌØÎÁ ÐÏÍÉÌËÁ! îÅ ×ÉÊÛÌÏ ×¦ÄËÒÉÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚÎÏ×Õ!"
#: mbox.c:761
msgid "Unable to lock mailbox!"
msgstr "ðÏÛÔÏ×Á ÓËÒÉÎØËÁ ÎÅ ÂÌÏËÕ¤ÔØÓÑ!"
#. this means ctx->changed or ctx->deleted was set, but no
#. * messages were found to be changed or deleted. This should
#. * never happen, is we presume it is a bug in mutt.
#.
#: mbox.c:804
msgid "sync: mbox modified, but no modified messages! (report this bug)"
msgstr "sync: ÓËÒÉÎØËÕ ÚͦÎÅÎÏ, ÁÌÅ ÎÅÍÁ¤ ÚͦÎÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×! (ÐÏצÄÏÍØÔÅ ÐÒÏ ÃÅ)"
#: mbox.c:828 mh.c:1658 mx.c:739
#, c-format
msgid "Writing %s..."
msgstr "úÁÐÉÓ %s..."
#: mbox.c:963
msgid "Committing changes..."
msgstr "÷ÎÅÓÅÎÎÑ ÚͦÎ..."
#: mbox.c:994
#, c-format
msgid "Write failed! Saved partial mailbox to %s"
msgstr "úÂ¦Ê ÚÁÐÉÓÕ! þÁÓÔËÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ Õ %s"
#: mbox.c:1056
msgid "Could not reopen mailbox!"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ×¦ÄËÒÉÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÚÎÏ×Õ!"
#: mbox.c:1092
msgid "Reopening mailbox..."
msgstr "ðÏ×ÔÏÒΊצÄËÒÉÔÔÑ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ..."
#: menu.c:423
msgid "Jump to: "
msgstr "ðÅÒÅÊÔÉ ÄÏ: "
#: menu.c:432
msgid "Invalid index number."
msgstr "îÅצÒÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÐÅÒÅ̦ËÕ."
#: menu.c:436 menu.c:457 menu.c:522 menu.c:565 menu.c:581 menu.c:592
#: menu.c:603 menu.c:614 menu.c:627 menu.c:640 menu.c:1051
msgid "No entries."
msgstr "öÏÄÎϧ ÐÏÚÉç§."
#: menu.c:454
msgid "You cannot scroll down farther."
msgstr "äÁ̦ ÎÉÖÞÅ ÐÒÏËÒÕÞÕ×ÁÔÉ ÎÅ ÍÏÖÎÁ."
#: menu.c:472
msgid "You cannot scroll up farther."
msgstr "äÁ̦ ×ÉÝÅ ÐÒÏËÒÕÞÕ×ÁÔÉ ÎÅ ÍÏÖÎÁ."
#: menu.c:515
msgid "You are on the first page."
msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÁ ÓÔÏÒ¦ÎËÁ."
#: menu.c:516
msgid "You are on the last page."
msgstr "ãÅ ÏÓÔÁÎÎÑ ÓÔÏÒ¦ÎËÁ."
#: menu.c:651
msgid "You are on the last entry."
msgstr "ãÅ ÏÓÔÁÎÎÑ ÐÏÚÉæÑ."
#: menu.c:662
msgid "You are on the first entry."
msgstr "ãÅ ÐÅÒÛÁ ÐÏÚÉæÑ."
#: menu.c:733 pager.c:2086 pattern.c:1417
msgid "Search for: "
msgstr "ûÕËÁÔÉ ×ÉÒÁÚ:"
#: menu.c:733 pager.c:2086 pattern.c:1417
msgid "Reverse search for: "
msgstr "ú×ÏÒÏÔÎ¦Ê ÐÏÛÕË ×ÉÒÁÚÕ: "
#: menu.c:777 pager.c:2039 pager.c:2061 pager.c:2181 pattern.c:1531
msgid "Not found."
msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ."
#: menu.c:903
msgid "No tagged entries."
msgstr "öÏÄÎϧ ÐÏÚÉæ§ ÎÅ ×ÉÂÒÁÎÏ."
#: menu.c:1008
msgid "Search is not implemented for this menu."
msgstr "ðÏÛÕË Õ ÃØÏÍÕ ÍÅÎÀ ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
#: menu.c:1013
msgid "Jumping is not implemented for dialogs."
msgstr "ðÅÒÅÈ¦Ä Õ ÃØÏÍÕ Ä¦ÁÌÏÚ¦ ΊЦÄÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
#: menu.c:1054
msgid "Tagging is not supported."
msgstr "÷ÉĦÌÅÎÎÑ ÎŠЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
#: mh.c:1131
#, fuzzy, c-format
msgid "Scanning %s..."
msgstr "÷ÉÂ¦Ò %s..."
#: mh.c:1332 mh.c:1410
#, fuzzy
msgid "Could not flush message to disk"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ×¦ÄÐÒÁ×ÉÔÉ ÌÉÓÔ."
#: mh.c:1377
msgid "maildir_commit_message(): unable to set time on file"
msgstr ""
#: mutt_sasl.c:192
msgid "Unknown SASL profile"
msgstr ""
#: mutt_sasl.c:226
#, fuzzy
msgid "Error allocating SASL connection"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: mutt_sasl.c:236
msgid "Error setting SASL security properties"
msgstr ""
#: mutt_sasl.c:246
msgid "Error setting SASL external security strength"
msgstr ""
#: mutt_sasl.c:255
msgid "Error setting SASL external user name"
msgstr ""
#: mutt_socket.c:103 mutt_socket.c:181
#, c-format
msgid "Connection to %s closed"
msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s ÚÁËÒÉÔÏ"
#: mutt_socket.c:300
msgid "SSL is unavailable."
msgstr "SSL ÎÅÄÏÓÑÖÎÅ."
#: mutt_socket.c:332
msgid "Preconnect command failed."
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ËÏÍÁÎÄÉ, ÐÏÐÅÒÅÄÎØϧ Ú'¤ÄÎÁÎÎÀ."
#: mutt_socket.c:403 mutt_socket.c:417
#, c-format
msgid "Error talking to %s (%s)"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Õ Ú'¤ÄÎÁÎΦ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s (%s)"
#: mutt_socket.c:470 mutt_socket.c:529
#, c-format
msgid "Bad IDN \"%s\"."
msgstr ""
#: mutt_socket.c:478 mutt_socket.c:537
#, c-format
msgid "Looking up %s..."
msgstr "ðÏÛÕË %s..."
#: mutt_socket.c:488 mutt_socket.c:546
#, c-format
msgid "Could not find the host \"%s\""
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÎÁÊÔÉ ÁÄÒÅÓÕ \"%s\"."
#: mutt_socket.c:494 mutt_socket.c:552
#, c-format
msgid "Connecting to %s..."
msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
#: mutt_socket.c:576
#, c-format
msgid "Could not connect to %s (%s)."
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ Ú'¤ÄÎÁÔÉÓÑ Ú %s (%s)."
#: mutt_ssl.c:187
msgid "Failed to find enough entropy on your system"
msgstr "îÅ ×ÄÁÌÏÓÑ ÚÎÁÊÔÉ ÄÏÓÔÑÔÎØÏ ÅÎÔÒÏЦ§ ÎÁ ×ÁÛ¦Ê ÓÉÓÔÅͦ"
#: mutt_ssl.c:211
#, c-format
msgid "Filling entropy pool: %s...\n"
msgstr "úÁÐÏ×ÎÅÎÎÑ ÐÕÌÕ ÅÎÔÒÏЦ§: %s...\n"
#: mutt_ssl.c:219
#, c-format
msgid "%s has insecure permissions!"
msgstr "%s ÍÁ¤ ÎÅÓÅËÒÅÔΦ ÐÒÁ×Á ÄÏÓÔÕÐÕ!"
#: mutt_ssl.c:238
msgid "SSL disabled due the lack of entropy"
msgstr "SSL ÎÅÄÏÓÑÖÎÅ ÚÁ×ÄÑËÉ ×ÔÒÁÔ¦ ÅÎÔÒÏЦ§"
#: mutt_ssl.c:352
msgid "I/O error"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ ××ÏÄÕ-×É×ÏÄÕ"
#: mutt_ssl.c:361
#, c-format
msgid "SSL failed: %s"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ SSL: %s"
#: mutt_ssl.c:370 mutt_ssl_gnutls.c:950 mutt_ssl_gnutls.c:984
#: mutt_ssl_gnutls.c:994
msgid "Unable to get certificate from peer"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ"
#: mutt_ssl.c:378
#, c-format
msgid "SSL connection using %s (%s)"
msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ SSL Ú ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑÍ %s (%s)"
#: mutt_ssl.c:480
msgid "Unknown"
msgstr "îÅצÄÏÍÅ"
#: mutt_ssl.c:505 mutt_ssl_gnutls.c:473
#, c-format
msgid "[unable to calculate]"
msgstr "[ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÂÞÉÓÌÉÔÉ]"
#: mutt_ssl.c:523 mutt_ssl_gnutls.c:496
msgid "[invalid date]"
msgstr "[ÐÏÍÉÌËÏ×Á ÄÁÔÁ]"
#: mutt_ssl.c:651
msgid "Server certificate is not yet valid"
msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ÝŠΊĦÊÓÎÉÊ"
#: mutt_ssl.c:658
msgid "Server certificate has expired"
msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ×ÉÄÁÌÅÎÏ ÚÁ ÄÁ×ΦÓÔÀ"
#: mutt_ssl.c:780
#, fuzzy
msgid "cannot get certificate subject"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ"
#: mutt_ssl.c:790 mutt_ssl.c:799
#, fuzzy
msgid "cannot get certificate common name"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ"
#: mutt_ssl.c:813
#, c-format
msgid "certificate owner does not match hostname %s"
msgstr ""
#: mutt_ssl.c:854
#, fuzzy, c-format
msgid "Certificate host check failed: %s"
msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ"
#: mutt_ssl.c:932 mutt_ssl_gnutls.c:732
msgid "This certificate belongs to:"
msgstr "ãÅÊ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ ÎÁÌÅÖÉÔØ:"
#: mutt_ssl.c:945 mutt_ssl_gnutls.c:771
msgid "This certificate was issued by:"
msgstr "ãÅÊ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ ×ÉÄÁÎÏ:"
#: mutt_ssl.c:956 mutt_ssl_gnutls.c:810
#, c-format
msgid "This certificate is valid"
msgstr "ãÅÊ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ Ä¦ÊÓÎÉÊ"
#: mutt_ssl.c:957 mutt_ssl_gnutls.c:813
#, c-format
msgid " from %s"
msgstr " ×¦Ä %s"
#: mutt_ssl.c:959 mutt_ssl_gnutls.c:817
#, c-format
msgid " to %s"
msgstr " ÄÏ %s"
#: mutt_ssl.c:965
#, c-format
msgid "Fingerprint: %s"
msgstr "÷¦ÄÂÉÔÏË: %s"
#: mutt_ssl.c:968 mutt_ssl_gnutls.c:854
#, c-format
msgid "SSL Certificate check (certificate %d of %d in chain)"
msgstr ""
#: mutt_ssl.c:976 mutt_ssl_gnutls.c:863
msgid "(r)eject, accept (o)nce, (a)ccept always"
msgstr "(r)ÎÅ ÐÒÉÊÍÁÔÉ, ÐÒÉÊÎÑÔÉ (o)ÏÄÎÏÒÁÚÏ×Ï ÁÂÏ (a)ÚÁ×ÖÄÉ"
#: mutt_ssl.c:977 mutt_ssl_gnutls.c:864
msgid "roa"
msgstr ""
#: mutt_ssl.c:981 mutt_ssl_gnutls.c:868
msgid "(r)eject, accept (o)nce"
msgstr "(r)ÎÅ ÐÒÉÊÍÁÔÉ, (o)ÐÒÉÊÎÑÔÉ ÏÄÎÏÒÁÚÏ×Ï"
#: mutt_ssl.c:982 mutt_ssl_gnutls.c:869
msgid "ro"
msgstr ""
#: mutt_ssl.c:1013 mutt_ssl_gnutls.c:918
msgid "Warning: Couldn't save certificate"
msgstr "ðÏÐÅÒÅÄÖÅÎÎÑ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÂÅÒÅÇÔÉ ÓÅÒÔÉƦËÁÔ"
#: mutt_ssl.c:1018 mutt_ssl_gnutls.c:923
msgid "Certificate saved"
msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ"
#: mutt_ssl_gnutls.c:106 mutt_ssl_gnutls.c:133
msgid "Error: no TLS socket open"
msgstr ""
#: mutt_ssl_gnutls.c:292
msgid "All available protocols for TLS/SSL connection disabled"
msgstr ""
#: mutt_ssl_gnutls.c:356
#, fuzzy, c-format
msgid "SSL/TLS connection using %s (%s/%s/%s)"
msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ SSL Ú ×ÉËÏÒÉÓÔÁÎÎÑÍ %s (%s)"
#: mutt_ssl_gnutls.c:563 mutt_ssl_gnutls.c:712
#, fuzzy
msgid "Error initialising gnutls certificate data"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ¦Î¦Ã¦Á̦ÚÁæ§ ÔÅÒͦÎÁÌÕ."
#: mutt_ssl_gnutls.c:570 mutt_ssl_gnutls.c:719
msgid "Error processing certificate data"
msgstr ""
#: mutt_ssl_gnutls.c:703
msgid "Warning: Server certificate was signed using an insecure algorithm"
msgstr ""
#: mutt_ssl_gnutls.c:822
#, fuzzy, c-format
msgid "SHA1 Fingerprint: %s"
msgstr "÷¦ÄÂÉÔÏË: %s"
#: mutt_ssl_gnutls.c:825
#, fuzzy, c-format
msgid "MD5 Fingerprint: %s"
msgstr "÷¦ÄÂÉÔÏË: %s"
#: mutt_ssl_gnutls.c:830
#, fuzzy
msgid "WARNING: Server certificate is not yet valid"
msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ÝŠΊĦÊÓÎÉÊ"
#: mutt_ssl_gnutls.c:835
#, fuzzy
msgid "WARNING: Server certificate has expired"
msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ×ÉÄÁÌÅÎÏ ÚÁ ÄÁ×ΦÓÔÀ"
#: mutt_ssl_gnutls.c:840
#, fuzzy
msgid "WARNING: Server certificate has been revoked"
msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ×ÉÄÁÌÅÎÏ ÚÁ ÄÁ×ΦÓÔÀ"
#: mutt_ssl_gnutls.c:845
msgid "WARNING: Server hostname does not match certificate"
msgstr ""
#: mutt_ssl_gnutls.c:850
#, fuzzy
msgid "WARNING: Signer of server certificate is not a CA"
msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÓÅÒ×ÅÒÕ ÝŠΊĦÊÓÎÉÊ"
#: mutt_ssl_gnutls.c:956
#, c-format
msgid "Certificate verification error (%s)"
msgstr ""
#: mutt_ssl_gnutls.c:965
#, fuzzy
msgid "Certificate is not X.509"
msgstr "óÅÒÔÉƦËÁÔ ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ"
#: mutt_tunnel.c:72
#, fuzzy, c-format
msgid "Connecting with \"%s\"..."
msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú %s..."
#: mutt_tunnel.c:139
#, c-format
msgid "Tunnel to %s returned error %d (%s)"
msgstr ""
#: mutt_tunnel.c:157 mutt_tunnel.c:173
#, fuzzy, c-format
msgid "Tunnel error talking to %s: %s"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Õ Ú'¤ÄÎÁÎΦ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ %s (%s)"
#: muttlib.c:976
#, fuzzy
msgid "File is a directory, save under it? [(y)es, (n)o, (a)ll]"
msgstr "æÁÊÌ ¤ ËÁÔÁÌÏÇÏÍ, ÚÂÅÒÅÇÔÉ Õ ÎØÏÍÕ?"
#: muttlib.c:976
msgid "yna"
msgstr ""
#: muttlib.c:992
msgid "File is a directory, save under it?"
msgstr "æÁÊÌ ¤ ËÁÔÁÌÏÇÏÍ, ÚÂÅÒÅÇÔÉ Õ ÎØÏÍÕ?"
#: muttlib.c:998
msgid "File under directory: "
msgstr "æÁÊÌ Õ ËÁÔÁÌÏÚ¦: "
#: muttlib.c:1010
msgid "File exists, (o)verwrite, (a)ppend, or (c)ancel?"
msgstr "æÁÊÌ ¦ÓÎÕ¤, (o)ÐÅÒÅÐÉÓÁÔÉ, (a)ÄÏÄÁÔÉ ÄÏ ÎØÏÇÏ ÞÉ (c)צÄÍÏ×ÉÔÉ?"
#: muttlib.c:1010
msgid "oac"
msgstr ""
#: muttlib.c:1511
msgid "Can't save message to POP mailbox."
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ ÄÏ ÓËÒÉÎØËÉ POP."
#: muttlib.c:1520
#, c-format
msgid "Append messages to %s?"
msgstr "äÏÄÁÔÉ ÌÉÓÔÉ ÄÏ %s?"
#: muttlib.c:1532
#, c-format
msgid "%s is not a mailbox!"
msgstr "%s ÎÅ ¤ ÐÏÛÔÏ×ÏÀ ÓËÒÉÎØËÏÀ!"
#: mx.c:116
#, c-format
msgid "Lock count exceeded, remove lock for %s?"
msgstr "÷Ó¦ ÓÐÒÏÂÉ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ×ÉÞÅÒÐÁÎÏ, ÚÎÁÔÉ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ Ú %s?"
#: mx.c:128
#, c-format
msgid "Can't dotlock %s.\n"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÁÂÌÏËÕ×ÁÔÉ %s.\n"
#: mx.c:184
msgid "Timeout exceeded while attempting fcntl lock!"
msgstr "÷ÉÞÅÒÐÁÎÏ ÞÁÓ ÓÐÒÏÂÉ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ÞÅÒÅÚ fctnl!"
#: mx.c:190
#, c-format
msgid "Waiting for fcntl lock... %d"
msgstr "þÅËÁÎÎÑ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ÞÅÒÅÚ fctnl... %d"
#: mx.c:217
msgid "Timeout exceeded while attempting flock lock!"
msgstr "÷ÉÞÅÒÐÁÎÏ ÞÁÓ ÓÐÒÏÂÉ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ÞÅÒÅÚ flock"
#: mx.c:224
#, c-format
msgid "Waiting for flock attempt... %d"
msgstr "þÅËÁÎÎÑ ÂÌÏËÕ×ÁÎÎÑ ÞÅÒÅÚ flock... %d"
#: mx.c:555
#, c-format
msgid "Couldn't lock %s\n"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÚÁÂÌÏËÕ×ÁÔÉ %s\n"
#: mx.c:771
#, c-format
msgid "Could not synchronize mailbox %s!"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ Ó¦ÎÈÒÏΦÚÕ×ÁÔÉ ÐÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ %s!"
#: mx.c:835
#, c-format
msgid "Move read messages to %s?"
msgstr "ðÅÒÅÎÅÓÔÉ ÞÉÔÁΦ ÌÉÓÔÉ ÄÏ %s?"
#: mx.c:851 mx.c:1111
#, c-format
msgid "Purge %d deleted message?"
msgstr "úÎÉÝÉÔÉ %d ×ÉÄÁÌÅÎÉÊ ÌÉÓÔ?"
#: mx.c:851 mx.c:1111
#, c-format
msgid "Purge %d deleted messages?"
msgstr "úÎÉÝÉÔÉ %d ×ÉÄÁÌÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×?"
#: mx.c:872
#, c-format
msgid "Moving read messages to %s..."
msgstr "ðÅÒÅÎÏÓ ÞÉÔÁÎÉÈ ÌÉÓÔ¦× ÄÏ %s..."
#: mx.c:932 mx.c:1102
msgid "Mailbox is unchanged."
msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÎÅ ÚͦÎÅÎÏ."
#: mx.c:972
#, c-format
msgid "%d kept, %d moved, %d deleted."
msgstr "%d ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ, %d ÐÅÒÅÎÅÓÅÎÏ, %d ÚÎÉÝÅÎÏ."
#: mx.c:975 mx.c:1154
#, c-format
msgid "%d kept, %d deleted."
msgstr "%d ÚÂÅÒÅÖÅÎÏ, %d ÚÎÉÝÅÎÏ."
#: mx.c:1086
#, c-format
msgid " Press '%s' to toggle write"
msgstr "îÁÔÉÓΦÔØ '%s' ÄÌÑ ÚͦÎÉ ÍÏÖÌÉ×ÏÓÔ¦ ÚÁÐÉÓÕ"
#: mx.c:1088
msgid "Use 'toggle-write' to re-enable write!"
msgstr "úÒϦÔØ 'toggle-write' ÄÌÑ ×צÍËÎÅÎÎÑ ÚÁÐÉÓÕ!"
#: mx.c:1090
#, c-format
msgid "Mailbox is marked unwritable. %s"
msgstr "óËÒÉÎØËÕ ÐÏͦÞÅÎÏ ÎÅÚͦÎÀ×ÁÎÏÀ. %s"
#: mx.c:1148
msgid "Mailbox checkpointed."
msgstr "ðÏÛÔÏ×Õ ÓËÒÉÎØËÕ ÐÅÒÅצÒÅÎÏ."
#: mx.c:1466
msgid "Can't write message"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÌÉÓÔ"
#: mx.c:1505
msgid "Integer overflow -- can't allocate memory."
msgstr ""
#: pager.c:1531
msgid "PrevPg"
msgstr "ðÏÐóÔ"
#: pager.c:1532
msgid "NextPg"
msgstr "îÁÓÔóÔ"
#: pager.c:1536
msgid "View Attachm."
msgstr "äÏÄÁÔËÉ"
#: pager.c:1539
msgid "Next"
msgstr "îÁÓÔ"
#. emulate "less -q" and don't go on to the next message.
#: pager.c:1940 pager.c:1971 pager.c:2003 pager.c:2279
msgid "Bottom of message is shown."
msgstr "÷É ÂÁÞÉÔŠ˦ÎÅÃØ ÌÉÓÔÁ."
#: pager.c:1956 pager.c:1978 pager.c:1985 pager.c:1992
msgid "Top of message is shown."
msgstr "÷É ÂÁÞÉÔÅ ÐÏÞÁÔÏË ÌÉÓÔÁ."
#: pager.c:2217
msgid "Help is currently being shown."
msgstr "ð¦ÄËÁÚËÕ ÚÁÒÁÚ ÐÏËÁÚÁÎÏ."
#: pager.c:2246
msgid "No more quoted text."
msgstr "ãÉÔÏ×ÁÎÏÇÏ ÔÅËÓÔÕ Â¦ÌØÛ ÎÅÍÁ¤."
#: pager.c:2259
msgid "No more unquoted text after quoted text."
msgstr "ð¦ÓÌÑ ÃÉÔÏ×ÁÎÏÇÏ ÔÅËÓÔÕ Î¦ÞÏÇÏ ÎÅÍÁ¤."
#: parse.c:577
msgid "multipart message has no boundary parameter!"
msgstr "âÁÇÁÔÏÞÁÓÔÉÎÎÉÊ ÌÉÓÔ ÎÅ ÍÁ¤ ÐÁÒÁÍÅÔÒÕ ÍÅÖ¦!"
#: pattern.c:264
#, c-format
msgid "Error in expression: %s"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: pattern.c:269
#, fuzzy, c-format
msgid "Empty expression"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ"
#: pattern.c:402
#, c-format
msgid "Invalid day of month: %s"
msgstr "äÅÎØ '%s' × Í¦ÓÑæ ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
#: pattern.c:416
#, c-format
msgid "Invalid month: %s"
msgstr "í¦ÓÑÃØ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
#. getDate has its own error message, don't overwrite it here
#: pattern.c:568
#, c-format
msgid "Invalid relative date: %s"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Á צÄÎÏÓÎÁ ÄÁÔÁ: %s"
#: pattern.c:582
msgid "error in expression"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ"
#: pattern.c:804 pattern.c:956
#, c-format
msgid "error in pattern at: %s"
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ Õ ×ÉÒÁÚÕ: %s"
#: pattern.c:830
#, fuzzy, c-format
msgid "missing pattern: %s"
msgstr "צÄÓÕÔÎ¦Ê ÐÁÒÁÍÅÔÒ"
#: pattern.c:840
#, fuzzy, c-format
msgid "mismatched brackets: %s"
msgstr "צÄÓÕÔÎÑ ÄÕÖËÁ: %s"
#: pattern.c:896
#, fuzzy, c-format
msgid "%c: invalid pattern modifier"
msgstr "%c: ÎÅצÒÎÁ ËÏÍÁÎÄÁ"
#: pattern.c:902
#, c-format
msgid "%c: not supported in this mode"
msgstr "× ÃØÏÍÕ ÒÅÖÉÍÏצ '%c' ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ"
#: pattern.c:915
#, c-format
msgid "missing parameter"
msgstr "צÄÓÕÔÎ¦Ê ÐÁÒÁÍÅÔÒ"
#: pattern.c:931
#, c-format
msgid "mismatched parenthesis: %s"
msgstr "צÄÓÕÔÎÑ ÄÕÖËÁ: %s"
#: pattern.c:963
msgid "empty pattern"
msgstr "ÐÏÒÏÖÎ¦Ê ×ÉÒÁÚ"
#: pattern.c:1217
#, c-format
msgid "error: unknown op %d (report this error)."
msgstr "ÐÏÍÉÌËÁ: ÎÅצÄÏÍÅ op %d (ÐÏצÄÏÍØÔÅ ÃÀ ÐÏÍÉÌËÕ)."
#: pattern.c:1300 pattern.c:1438
msgid "Compiling search pattern..."
msgstr "ëÏÍЦÌÑÃ¦Ñ ×ÉÒÁÚÕ ÐÏÛÕËÕ..."
#: pattern.c:1320
msgid "Executing command on matching messages..."
msgstr "÷ÉËÏÎÁÎÎÑ ËÏÍÁÎÄÉ ÄÏ ×¦ÄÐÏצÄÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×..."
#: pattern.c:1387
msgid "No messages matched criteria."
msgstr "ìÉÓÔ¦×, ÝÏ ×¦ÄÐÏצÄÁÀÔØ ËÒÉÔÅÒ¦À, ÎÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ."
#: pattern.c:1467
#, fuzzy
msgid "Searching..."
msgstr "úÂÅÒÅÖÅÎÎÑ..."
#: pattern.c:1480
msgid "Search hit bottom without finding match"
msgstr "ðÏÛÕË Ä¦ÊÛÏ× ÄÏ Ë¦ÎÃÑ, ÁÌÅ ÎÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ Î¦ÞÏÇÏ"
#: pattern.c:1491
msgid "Search hit top without finding match"
msgstr "ðÏÛÕË Ä¦ÊÛÏ× ÄÏ ÐÏÞÁÔËÕ, ÁÌÅ ÎÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ Î¦ÞÏÇÏ"
#: pattern.c:1523
msgid "Search interrupted."
msgstr "ðÏÛÕË ÐÅÒÅÒ×ÁÎÏ."
#: pgp.c:90
msgid "Enter PGP passphrase:"
msgstr "÷×ÅĦÔØ ËÏÄÏ×Õ ÆÒÁÚÕ PGP:"
#: pgp.c:104
msgid "PGP passphrase forgotten."
msgstr "ëÏÄÏ×Õ ÆÒÁÚÕ PGP ÚÁÂÕÔÏ."
#: pgp.c:368
msgid "[-- Error: unable to create PGP subprocess! --]\n"
msgstr "[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ Ð¦ÄÐÒÏÃÅÓ PGP! --]\n"
#: pgp.c:402 pgp.c:659 pgp.c:863
msgid ""
"[-- End of PGP output --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ë¦ÎÅÃØ ÔÅËÓÔÕ ÎÁ ×ÉÈÏĦ PGP --]\n"
"\n"
#: pgp.c:424 pgp.c:475 pgp.c:998
#, fuzzy
msgid "Could not decrypt PGP message"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓËÏЦÀ×ÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ"
#. clear 'Invoking...' message, since there's no error
#: pgp.c:477 pgp.c:994
#, fuzzy
msgid "PGP message successfully decrypted."
msgstr "ð¦ÄÐÉÓ PGP ÐÅÒÅצÒÅÎÏ."
#: pgp.c:767
#, fuzzy
msgid "Internal error. Inform <roessler@does-not-exist.org>."
msgstr "÷ÎÕÔÒ¦ÛÎÑ ÐÏÍÉÌËÁ. ðÏצÄÏÍØÔÅ <roessler@does-not-exist.org>."
#: pgp.c:828
msgid ""
"[-- Error: could not create a PGP subprocess! --]\n"
"\n"
msgstr ""
"[-- ðÏÍÉÌËÁ: ÎÅ ×ÉÊÛÌÏ ÓÔ×ÏÒÉÔÉ Ð¦ÄÐÒÏÃÅÓ PGP! --]\n"
"\n"
#: pgp.c:875
#, fuzzy
msgid "Decryption failed"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÒŤÓÔÒÁæ§."
#: pgp.c:1050
msgid "Can't open PGP subprocess!"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×¦ÄËÒÉÔÉ Ð¦ÄÐÒÏÃÅÓÓ PGP!"
#: pgp.c:1487
msgid "Can't invoke PGP"
msgstr "îÅ ×ÉÊÛÌÏ ×ÉËÌÉËÁÔÉ PGP"
#: pgp.c:1592
#, fuzzy, c-format
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, %s format, or (c)lear? "
msgstr "ÛÉÆÒ.(e), ЦÄÐ.(s), ЦÄÐ. ÑË(a), ÕÓÅ(b), (i)nline ÞÉ ×¦ÄͦÎÁ(f)? "
#: pgp.c:1593
msgid "PGP/M(i)ME"
msgstr ""
#: pgp.c:1593
msgid "(i)nline"
msgstr ""
#. The keys accepted for this prompt *must* match the order in the second
#. * version in the else clause since the switch statement below depends on
#. * it. The 'i' key is appended in this version.
#.
#: pgp.c:1599
#, fuzzy
msgid "esabfci"
msgstr "esabif"
#. The keys accepted *must* be a prefix of the accepted keys in the "if"
#. * clause above since the switch statement below depends on it.
#.
#: pgp.c:1606
#, fuzzy
msgid "PGP (e)ncrypt, (s)ign, sign (a)s, (b)oth, or (c)lear? "
msgstr "ÛÉÆÒ.(e), ЦÄÐ.(s), ЦÄÐ. ÑË(a), ÕÓÅ(b), (i)nline ÞÉ ×¦ÄͦÎÁ(f)? "
#: pgp.c:1607
#, fuzzy
msgid "esabfc"
msgstr "esabif"
#: pgpinvoke.c:308
msgid "Fetching PGP key..."
msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ËÌÀÞÁ PGP..."
#: pgpkey.c:491
#, fuzzy
msgid "All matching keys are expired, revoked, or disabled."
msgstr "÷Ó¦ צÄÐÏצÄΦ ËÌÀÞ¦ ÄÁ×Φ/ÚÁͦÎÅΦ."
#: pgpkey.c:532
#, c-format
msgid "PGP keys matching <%s>."
msgstr "PGP ËÌÀÞ¦, ÝÏ ×¦ÄÐÏצÄÁÀÔØ <%s>."
#: pgpkey.c:534
#, c-format
msgid "PGP keys matching \"%s\"."
msgstr "PGP ËÌÀÞ¦, ÝÏ ×¦ÄÐÏצÄÁÀÔØ \"%s\"."
#: pgpkey.c:553 pgpkey.c:745
msgid "Can't open /dev/null"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×¦ÄËÒÉÔÉ /dev/null"
#: pgpkey.c:724
msgid "Please enter the key ID: "
msgstr "âÕÄØ ÌÁÓËÁ, ××ÅĦÔØ ID ËÌÀÞÁ: "
#: pgpkey.c:777
#, c-format
msgid "PGP Key %s."
msgstr ""
#: pop.c:101 pop_lib.c:210
#, c-format
msgid "Command TOP is not supported by server."
msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ TOP ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÓÅÒ×ÅÒÏÍ."
#: pop.c:128
msgid "Can't write header to temporary file!"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË ÄÏ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÕ!"
#: pop.c:267 pop_lib.c:212
#, c-format
msgid "Command UIDL is not supported by server."
msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ UIDL ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÓÅÒ×ÅÒÏÍ."
#: pop.c:287
#, fuzzy, c-format
msgid "%d messages have been lost. Try reopening the mailbox."
msgstr "îÅËÏÒÅËÔÎÉÊ ÎÏÍÅÒ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ. óÐÒÏÂÕÊÔŠצÄËÒÉÔÉ ÓËÒÉÎØËÕ ÝÅ ÒÁÚ."
#: pop.c:402 pop.c:785
#, c-format
msgid "%s is an invalid POP path"
msgstr "%s - ÎÅÐÒÉÐÕÓÔÉÍÉÊ ÛÌÑÈ POP"
#: pop.c:445
msgid "Fetching list of messages..."
msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÐÅÒÅ̦ËÕ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ..."
#: pop.c:603
msgid "Can't write message to temporary file!"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÁÐÉÓÁÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÄÏ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÏÇÏ ÆÁÊÌÕ!"
#: pop.c:662
#, fuzzy
msgid "Marking messages deleted..."
msgstr "íÁÒËÕ×ÁÎÎÑ %d ÎÏ×ÉÈ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ ×ÉÄÁÌÅÎÉÍÉ..."
#: pop.c:740 pop.c:805
msgid "Checking for new messages..."
msgstr "ðÅÒÅצÒËÁ ÎÁÑ×ÎÏÓÔ¦ ÎÏ×ÉÈ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ..."
#: pop.c:769
msgid "POP host is not defined."
msgstr "POP host ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ."
#: pop.c:833
msgid "No new mail in POP mailbox."
msgstr "÷ ÐÏÛÔÏ×¦Ê ÓËÒÉÎØæ POP ÎÅÍÁ¤ ÎÏ×ÉÈ ÌÉÓÔ¦×."
#: pop.c:840
msgid "Delete messages from server?"
msgstr "÷ÉÄÁÌÉÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ Ú ÓÅÒ×ÅÒÕ?"
#: pop.c:842
#, c-format
msgid "Reading new messages (%d bytes)..."
msgstr "þÉÔÁÎÎÑ ÎÏ×ÉÈ ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ (%d ÂÁÊÔ)..."
#: pop.c:884
msgid "Error while writing mailbox!"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Ð¦Ä ÞÁÓ ÚÁÐÉÓÕ ÐÏÛÔÏ×ϧ ÓËÒÉÎØËÉ!"
#: pop.c:888
#, c-format
msgid "%s [%d of %d messages read]"
msgstr "%s [%d Ú %d ÌÉÓÔ¦× ÐÒÏÞÉÔÁÎÏ]"
#: pop.c:911 pop_lib.c:378
msgid "Server closed connection!"
msgstr "óÅÒ×ÅÒ ÚÁËÒÉ× Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ!"
#: pop_auth.c:78
msgid "Authenticating (SASL)..."
msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁÃ¦Ñ (SASL)..."
#: pop_auth.c:188
msgid "POP timestamp is invalid!"
msgstr ""
#: pop_auth.c:193
msgid "Authenticating (APOP)..."
msgstr "áÕÔÅÎÔÉƦËÁÃ¦Ñ (APOP)..."
#: pop_auth.c:216
msgid "APOP authentication failed."
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÁÕÔÅÎÔÉƦËÁæ§ APOP."
#: pop_auth.c:251
#, c-format
msgid "Command USER is not supported by server."
msgstr "ëÏÍÁÎÄÁ USER ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ ÓÅÒ×ÅÒÏÍ."
#: pop_lib.c:55
#, fuzzy, c-format
msgid "Invalid POP URL: %s\n"
msgstr "í¦ÓÑÃØ '%s' ÎÅ ¦ÓÎÕ¤"
#: pop_lib.c:208
msgid "Unable to leave messages on server."
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÚÁÌÉÛÉÔÉ ÐÏצÄÏÍÌÅÎÎÑ ÎÁ ÓÅÒ×ÅÒ¦."
#: pop_lib.c:238
#, c-format
msgid "Error connecting to server: %s"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ: %s"
#: pop_lib.c:392
msgid "Closing connection to POP server..."
msgstr "úÁËÒÉÔÔÑ Ú'¤ÄÎÁÎÎÑ Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ POP..."
#: pop_lib.c:563
msgid "Verifying message indexes..."
msgstr "ðÅÒÅצÒËÁ ¦ÎÄÅËÓ¦× ÐÏצÄÏÍÌÅÎØ..."
#: pop_lib.c:585
msgid "Connection lost. Reconnect to POP server?"
msgstr "ú'¤ÄÎÁÎÎÑ ÚÁÇÕÂÌÅÎÏ. ÷¦ÄÎÏ×ÉÔÉ Ú×'ÑÚÏË Ú ÓÅÒ×ÅÒÏÍ POP?"
#: postpone.c:165
msgid "Postponed Messages"
msgstr "úÁÌÉÛÅΦ ÌÉÓÔÉ"
#: postpone.c:245 postpone.c:254
msgid "No postponed messages."
msgstr "öÏÄÎÏÇÏ ÌÉÓÔÁ ÎÅ ÚÁÌÉÛÅÎÏ."
#: postpone.c:442 postpone.c:463 postpone.c:497
#, fuzzy
msgid "Illegal crypto header"
msgstr "îÅצÒÎÉÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË PGP"
#: postpone.c:483
#, fuzzy
msgid "Illegal S/MIME header"
msgstr "îÅצÒÎÉÊ ÚÁÇÏÌÏ×ÏË S/MIME"
#: postpone.c:563
#, fuzzy
msgid "Decrypting message..."
msgstr "ïÔÒÉÍÁÎÎÑ ÌÉÓÔÁ..."
#: postpone.c:572
#, fuzzy
msgid "Decryption failed."
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÒŤÓÔÒÁæ§."
#: query.c:50
msgid "New Query"
msgstr "îÏ×ÉÊ ÚÁÐÉÔ"
#: query.c:51
msgid "Make Alias"
msgstr "óÔ×ÏÒÉÔÉ Á̦ÁÓ"
#: query.c:52
msgid "Search"
msgstr "ðÏÛÕË"
#: query.c:95
msgid "Waiting for response..."
msgstr "þÅËÁÊÔŠצÄÐÏצĦ..."
#: query.c:246 query.c:274
msgid "Query command not defined."
msgstr "ëÏÍÁÎÄÕ ÚÁÐÉÔÕ ÎÅ ×ÉÚÎÁÞÅÎÏ."
#: query.c:301
#, c-format
msgid "Query"
msgstr "úÁÐÉÔ"
#. Prompt for Query
#: query.c:313 query.c:338
msgid "Query: "
msgstr "úÁÐÉÔ:"
#: query.c:321 query.c:347
#, c-format
msgid "Query '%s'"
msgstr "úÁÐÉÔ '%s'"
#: recvattach.c:55
msgid "Pipe"
msgstr "ëÏÎ×."
#: recvattach.c:56
msgid "Print"
msgstr "äÒÕË"
#: recvattach.c:484
msgid "Saving..."
msgstr "úÂÅÒÅÖÅÎÎÑ..."
#: recvattach.c:487 recvattach.c:578
msgid "Attachment saved."
msgstr "äÏÄÁÔÏË ÚÁÐÉÓÁÎÏ."
#: recvattach.c:590
#, c-format
msgid "WARNING! You are about to overwrite %s, continue?"
msgstr "ïâåòåöîï! ÷É ÚÎÉÝÉÔÅ ¦ÓÎÕÀÞÉÊ %s ÐÒÉ ÚÁÐÉÓÕ. ÷É ÐÅ×Φ?"
#: recvattach.c:608
msgid "Attachment filtered."
msgstr "äÏÄÁÔÏË ÏÔƦÌØÔÒÏ×ÁÎÏ."
#: recvattach.c:675
msgid "Filter through: "
msgstr "æ¦ÌØÔÒÕ×ÁÔÉ ÞÅÒÅÚ: "
#: recvattach.c:675
msgid "Pipe to: "
msgstr "ðÅÒÅÄÁÔÉ Õ ËÏÎ×Å¤Ò ËÏÍÁÎĦ: "
#: recvattach.c:710
#, c-format
msgid "I dont know how to print %s attachments!"
msgstr "ñ ÎÅ ÚÎÁÀ, ÑË ÄÒÕËÕ×ÁÔÉ ÄÏÄÁÔËÉ ÔÉÐÕ %s!"
#: recvattach.c:775
msgid "Print tagged attachment(s)?"
msgstr "äÒÕËÕ×ÁÔÉ ×ÉĦÌÅΦ ÄÏÄÁÔËÉ?"
#: recvattach.c:775
msgid "Print attachment?"
msgstr "äÒÕËÕ×ÁÔÉ ÄÏÄÁÔÏË?"
#: recvattach.c:1008
#, fuzzy
msgid "Can't decrypt encrypted message!"
msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ ×ÉĦÌÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×."
#: recvattach.c:1020
msgid "Attachments"
msgstr "äÏÄÁÔËÉ"
#: recvattach.c:1056
msgid "There are no subparts to show!"
msgstr "îÅÍÁ¤ ЦÄÞÁÓÔÉÎ ÄÌÑ ÐÒÏÇÌÑÄÁÎÎÑ!"
#: recvattach.c:1117
msgid "Can't delete attachment from POP server."
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉÄÁÌÉÔÉ ÄÏÄÁÔÏË Ú ÓÅÒ×ÅÒÁ POP."
#: recvattach.c:1125
#, fuzzy
msgid "Deletion of attachments from encrypted messages is unsupported."
msgstr "÷ÉÄÁÌÅÎÎÑ ÄÏÄÁÔË¦× Ú ÌÉÓÔ¦× Ú PGP ΊЦÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ."
#: recvattach.c:1144 recvattach.c:1161
msgid "Only deletion of multipart attachments is supported."
msgstr "ð¦ÄÔÒÉÍÕ¤ÔØÓÑ Ô¦ÌØËÉ ×ÉÄÁÌÅÎÎÑ × ÂÁÇÁÔÏÞÁÓÔÉÎÎÉÈ ÌÉÓÔÁÈ."
#: recvcmd.c:43
msgid "You may only bounce message/rfc822 parts."
msgstr "÷É ÍÏÖÅÔÅ ÎÁÄÓÉÌÁÔÉ Ô¦ÌØËÉ ËÏЦ§ ÞÁÓÔÉÎ message/rfc822."
#: recvcmd.c:148 recvcmd.c:161
msgid "Warning: message contains no From: header"
msgstr ""
#: recvcmd.c:241
#, fuzzy
msgid "Error bouncing message!"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÐÒÉ ×¦ÄÐÒÁ×æ."
#: recvcmd.c:241
#, fuzzy
msgid "Error bouncing messages!"
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ ÐÒÉ ×¦ÄÐÒÁ×æ."
#: recvcmd.c:441
#, c-format
msgid "Can't open temporary file %s."
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ×¦ÄËÒÉÔÉ ÔÉÍÞÁÓÏ×ÉÊ ÆÁÊÌ %s."
#: recvcmd.c:472
msgid "Forward as attachments?"
msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔÉ ÑË ÄÏÄÁÔËÉ?"
#: recvcmd.c:486
msgid "Can't decode all tagged attachments. MIME-forward the others?"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÅËÏÄÕ×ÁÔÉ ×Ó¦ ×ÉĦÌÅΦ ÄÏÄÁÔËÉ. ðÅÒÅÓÉÌÁÔÉ §È MIME?"
#: recvcmd.c:611
msgid "Forward MIME encapsulated?"
msgstr "ðÅÒÅÓÌÁÔÉ ÅÎËÁÐÓÕÌØÏ×ÁÎÉÍ Õ ×¦ÄÐÏצÄÎÏÓÔ¦ ÄÏ MIME?"
#: recvcmd.c:619 recvcmd.c:869
#, c-format
msgid "Can't create %s."
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÓÔ×ÏÒÉÔÉ %s."
#: recvcmd.c:752
msgid "Can't find any tagged messages."
msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ ×ÉĦÌÅÎÉÈ ÌÉÓÔ¦×."
#: recvcmd.c:773 send.c:738
msgid "No mailing lists found!"
msgstr "îÅ ÚÎÁÊÄÅÎÏ ÓÐÉÓË¦× ÒÏÚÓÉÌËÉ!"
#: recvcmd.c:848
msgid "Can't decode all tagged attachments. MIME-encapsulate the others?"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÄÅËÏÄÕ×ÁÔÉ ×Ó¦ ×ÉĦÌÅΦ ÄÏÄÁÔËÉ. ëÁÐÓÕÌÀ×ÁÔÉ §È Õ MIME?"
#: remailer.c:485
msgid "Append"
msgstr "äÏÄÁÔÉ"
#: remailer.c:486
msgid "Insert"
msgstr "÷ÓÔÁ×."
#: remailer.c:487
msgid "Delete"
msgstr "÷ÉÄÁÌ."
#: remailer.c:489
msgid "OK"
msgstr ""
#: remailer.c:517
msgid "Can't get mixmaster's type2.list!"
msgstr "îÅÍÏÖÌÉ×Ï ÏÔÒÉÍÁÔÉ type2.list mixmaster'Á!"
#: remailer.c:542
msgid "Select a remailer chain."
msgstr "÷ÅÂÅÒ¦ÔØ ÌÁÎÃÀÖÏË remailer."
#: remailer.c:602
#, c-format
msgid "Error: %s can't be used as the final remailer of a chain."
msgstr "ðÏÍÉÌËÁ: %s ÎÅÍÏÖÌÉ×Ï ×ÉËÏÒÉÓÔÁÔÉ ÑË ÏÓÔÁÎÎ¦Ê remailer ÌÁÎÃÀÖËÕ."
#: remailer.c:632
#, c-format
msgid "Mixmaster chains are limited to %d elements."
msgstr "ìÁÎÃÀÖÏË ÎÅ ÍÏÖÅ ÂÕÔÉ Â¦ÌØÛÉÍ ÚÁ %d ÅÌÅÍÅÎÔ¦×."
#: remailer.c:655
msgid "The remailer chain is already empty."
msgstr "ìÁÎÃÀÖÏË remailer'Á ×ÖÅ ÐÏÒÏÖΦÊ."
#: remailer.c:665
msgid "You already have the first chain element selected."
msgstr "ðÅÒÛÉÊ ÅÌÅÍÅÎÔ ÌÁÎÃÀÖËÕ ×ÖÅ ×ÉÂÒÁÎÏ."