Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.circleci
_data
_includes
_layouts
_posts
_sass
css
docs
fonts
images
pages
scripts
.gitignore
CNAME
Dockerfile
Gemfile
README.md
_config.yml
feed.xml
index.html

README.md

pth-cz.net

CircleCI

Lokální rozběhání

  1. Nainstaluj Docker.
  2. Spusť docker run -p 4000:4000 -v $(pwd):/srv/jekyll pth
  3. Web bude přístupný z adresy http://localhost:4000/

Fotky Tyrannů, Ex-Tyrannů a vedení

Fotky se nacházejí v adresáři /images/tyranni/ a jejich názvy mají podobu jmeno-prijmeni.jpg (vždy bez diakritiky a mezer). Fotky musí být v poměru 1:1.

Upravení fotek do správné velikosti

for i in $( ls images/tyranni/*.jpg); do convert -resize 240x -quality 80 $i $i; done

Přidání nové fotky

Pokud fotka s dotyčnou osobou ještě neexistuje (tzn. je zobrazen obrázek unknown.jpg), je potřeba po nahrání obrázku do složky /images/tyranni/ upravit ještě stránku se seznamem Tyrannů pages/tyranni.html. V tomto souboru najděte dotyčnou osobu a změňte u ní cestu k obrázku.