Skip to content
Data preparation and graphs for the project KT162 Alueellinen liikkuvuus ja monipaikkaisuus
HTML R
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
R
analyysit
data-raw
data
vanhat_koodit
.Rbuildignore
.gitignore
DESCRIPTION
KT162R.Rproj
NAMESPACE
README.md

README.md

KT162R

Analyysi-paketin rakenne:

Käytettävät paketit

 • DESCRIPTION -tiedoston Imports tai Depends kenttään.

Data

 • Datan haku ja muokkaus-koodit data-raw -kansiossa. Luodaan: usethis::use_data_raw()
 • Data tallennetaan paketin käyttöön: usethis::use_data(dat, overwrite = TRUE)

Analyysi

 • Rmd tiedostoissa vignettes-kansiossa. Luodaan usethis::use_vignette("aihe").
 • Alussa täytyy olla devtools::load_all()

Apufunktio

 • Analyysissä tai datan muokkauksessa käytettävät funktiot R-kansioon

Analyysin seuranta ja todo

 • Tähän README -tiedostoon (käytännössä jää aina tekemättä)

Data

 • luokitukset.R
  • aluetyyppiluokitus

Analyysi

 • Pendelointi
 • pendelointi_data_prep.R
You can’t perform that action at this time.