Skip to content
2016, generator na bazie wierszy Maćka Taranka
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
booms.css
booms.js
frazy.js
ikona.png
index.html
ucp_pattern.jpg

README.md

Booms

Maszyna literacka bazująca na wierszach Maćka Taranka z tomiku repetytorium. Algorytmiczność tekstów podkreśliłem włączając je w program. Trzy pierwsze teksty pochodzą z tomiku, reszta generowana jest na podstawie bazy wyrażeń. Podkręcenie powtarzalności ujawnia pracę systemu, która przejawia się zarówno w zamachach, jak i zabawkach.

Generator live > "booms"

"booms" w Rozdzielczości Chleba > "booms"

"booms" w "Techstach" > "protest-song w javascripcie"

You can’t perform that action at this time.