Skip to content
2018, generator nazw przedsiębiorstw na bazie FIRM
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
img
.gitignore
LICENSE
README.md
branze.js
firmator.auto.js
firmator.css
firmator.js
firmy.js
index.auto.html
index.html
index.konkurs.html
oglogotyp.jpg
oglogotyp.png

README.md

ZAŁÓŻ FIRMY

2018, generator nazw przedsiębiorstw na bazie FIRM

Przejrzałem FIRMY i wybrałem szczególnie atrakcyjne części składowe, następnie wymieszałem je i wrzuciłem do zupy. Każda nazwa firmy składa się losowo wybranych: prefiksu, infiksu i sufiksu. Uprzejmą przygodą było napisanie korektora, który wycina powtarzające się obok siebie litery, ale przede wszystkim wygładza źle brzmiące złożenia liter. Chodziło o to, żeby były to nazwy możliwe do sensownego wymówienia.

Wersja live: http://rozdzielchleb.pl/kody/zalozfirmy

You can’t perform that action at this time.