2016, generator treści imprezowych
JavaScript CSS HTML
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
img
midi
LICENSE
README.md
index.html
mespeak.js
mespeak_config.json
nabialator.css
nabialator.js
nabialator_ikona.jpg
nabialator_ikona.png
pl.json

README.md

NABIALATOR

Utwór cyfrowy powstały przy okazji piątych urodzin Rozdzielczości Chleba i sylwestra 2016. Wieńczy poezję cybernetyczną tak jak żarówka wieńczy lampę. Zawiera elementy generatywne, syntetyczne, multimedialne, internetowe, programistyczne i kolorowe. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Do środka wstawiłem kawałek kodu z sieci (https://codepen.io/quasimondo/pen/lDdrF) oraz bibliotekę meSpeak (http://www.masswerk.at/mespeak/).