Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
6 lines (3 sloc) 454 Bytes

NABIALATOR

Utwór cyfrowy powstały przy okazji piątych urodzin Rozdzielczości Chleba i sylwestra 2016. Wieńczy poezję cybernetyczną tak jak żarówka wieńczy lampę. Zawiera elementy generatywne, syntetyczne, multimedialne, internetowe, programistyczne i kolorowe. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Do środka wstawiłem kawałek kodu z sieci (https://codepen.io/quasimondo/pen/lDdrF) oraz bibliotekę meSpeak (http://www.masswerk.at/mespeak/).