2014, scrolling na temat sieci
HTML CSS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
gif.gif
head.png
index.htm
readmore.css

README.md

ReadMorePlus

Mały utwór na temat Internetu. Aplikacja zajęła pierwsze (i jedyne) miejsce w powakacyjnym Internetowym Konkursie Jednego Wiersza Korporacji Ha!art w 2014 roku.

Read more + to „przestrzeń ciszy”, czyli rzecz graniczna, niczym Końcówka Becketta zapraszająca do diagnozy pewnego ważnego wycinka literatury: w tym przypadku polskiej i cyfrowej. Mariusz Pisarski

(wrzesień 2014)