Skip to content
2017, indeks nazw przedsiębiorstw
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
bazy
notes
sklad
slowniki
warianty
.gitignore
Firmy.Rproj
LICENSE
README.md
firmy_clean.txt
firmy_handbook.R
firmy_main.R
firmy_paweł (1).odt
firmy_smieci.R
notatki.odt
wprowadzenie.odt

README.md

Firmy

2017, indeks nazw przedsiębiorstw

Potężna analiza ilościowa polskiej gospodarki kreatywnej w sektorze słowotwórstwa. Język polski jest polską przestrzenią publiczną i ma dokładnie taki status: jest miejscem, w którym można powiesić banner. W miękkiej materii słownictwa odciskają się trendy gospodarcze i polityczne, materia językowa - jak mózgi - urabiana jest przez specjalistów, konsultantów i reklamodawców. Każdy przedsiębiorczy Polak - powiadają - powinien założyć firmę i wymyślić słowo. O ile przedsiębiorstwa to nie do końca to, co nas interesuje, to słowa mogą zostać.

Firmy to podręczny leksykon nazw przedsiębiorstw, unikalny zbiór wyrazów posiadających jedno znaczenie - zarabianie na życie.

Skrypt i pliki, które tworzą "Firmy"

Zawartość

/firmy_main.R - Skrypcik R do połączenia, obróbki, porównania słowników (polski, niemiecki i angielski), a następnie wyrzucenie losowych próbek do /warianty.

/wprowadzenie.odt - Wprowadzenie do książki

/bazy/ - Bazy przedsiębiorstw podzielone na województwa.

/slowniki/ - Słowniki z różnych miejsc dostosowane do potrzeb projektu.

/warianty/ - Listy unikalnych nazw przedsiębiorstw.

/warianty/firmy_bazowe.txt - Podstawowa lista.

/warianty/alfabet/ - lista podzielona na litery, do składu

You can’t perform that action at this time.