Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (13 sloc) 1.17 KB

Autor

Piotr Wicherski

Senior Quality Assurance Specialist. Certyfikowany tester oprogramowania oraz pasjonat urządzeń mobilnych. W branży mobilnej działa od 2008 roku. Testował mobilne – moduły, urządzenia, aplikacje i systemy operacyjne. Zdobywał doświadczenie pracując z firmami takimi jak T-Mobile, Samsung R&D, Allegro i Applause. Administruje grupą Testowanie Oprogramowania na Facebooku. Poza pracą zawodową czynnie wspiera organizacje i działania mające na celu propagowanie wiedzy i dobrych praktyk z obszaru jakości oprogramowania. Członek Stowarzyszenia Jakości Systemów Informatycznych. Mentor, prelegent i organizator przy takich wydarzeniach jak TestWarez, TestingCup, Agile & Automation Days czy Automation Guild. Prowadzi też zajęcia z testowania aplikacji mobilnych w Warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu Vistula.

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/pwicherski/

{% embed url="https://www.linkedin.com/in/pwicherski/" %}

Blog:

{% embed url="https://testujemy.mobi" %}

Github:

{% embed url="https://github.com/pwicherski" %}

Twitter:

{% embed url="https://twitter.com/PWicherski" %}

You can’t perform that action at this time.