Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
38 lines (20 sloc) 981 Bytes

Jak czytać tę książkę

Dokument

Nawigacja po dokumencie odbywa się poprzez menu z lewej strony i wyszukiwarkę widoczną z prawej strony.

Oznaczenia

📚 Materiały

Zawiera spis materiałów, które mogą być przydatne przy lepszym zrozumieniu tematu.
Mogą też zawierać dodatkowe źródła informacji.

💬 Dyskusje

Zawiera spis dyskusji, które mogą być przydatne przy lepszym zrozumieniu tematu.
Mogą też zawierać dodatkowe źródła informacji.

Ikony oznaczeń materiałów

📺 - Materiał w formie video.

🎙️ - Materiał w formie audio.

🕹️ - Materiał w formie interaktywnej.

💵 - Materiał płatny.

🏤 - Zbiór przygotowanych materiałów.
Tutaj mogą nie mieć zastosowania pozostałe oznaczenia, ponieważ zbiór może być bardzo zróżnicowany.

Chcesz pomóc w rozwoju dokumentu?

Zawsze chętnie przyjmę pomoc i przedyskutuję każdą propozycję.

{% page-ref page="../rozwoj-materialow.md" %}

You can’t perform that action at this time.