Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
55 lines (34 sloc) 2.71 KB
description
Kursy fizyczne z podstaw testowania oprogramowania

Kursy fizyczne

W Polsce dostępne są szkolenia długoterminowe, które ułatwiają zdobycie wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia pracy w zawodzie.

{% hint style="danger" %} Żaden z poniższych kursów nie jest kursem polecanym.

Kursy ułożone są bez szczególnej kolejności.

Przed podjęciem decyzji zapoznaj się dokładnie z opisem kursów i zrób jak najdokładniejsze rozeznanie we wszystkich dostępnych źródłach, takich jak na przykład:

Wszystkie dyskusje z grupy Testowanie Oprogramowania na temat kursów krótkoterminowych i długoterminowych kursów.

Pamiętaj, że masz prawo zadawać jak najwięcej pytań i oczekiwać rozwiania wszystkich Twoich wątpliwości w trakcie kontaktu ze wszystkimi potencjalnymi firmami i trenerami. {% endhint %}

{% hint style="warning" %} Minimalne wymagania, które musi spełniać kurs aby pojawić się na tej liście:

  • Kurs nie może odbywać się wyłącznie w formie on-line.
  • Uczestnik kursu musi mieć umożliwiony bezpośrednio kontakt ze swoim trenerem/mentorem w trakcie trwania kursu.
  • Kurs musi odbywać się na terenie Polski.
  • Muszą być podani trenerzy prowadzący kurs. {% endhint %}

Kursy długoterminowe

Kursy krótkoterminowe

Szukasz kursów ISTQB?

{% page-ref page="certyfikacja/istqb.md" %}

Dyskusje

Przykładowe szczegółowe dyskusje:

You can’t perform that action at this time.