Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
63 lines (49 sloc) 3.86 KB

Dane testowe

Dane testowe (ISTQB) - To dane, które istnieją (przykładowo w bazie danych) przed wykonaniem testu, i które mają wpływ na testowany moduł lub system, lub na które wywiera wpływ testowany moduł lub system.

Zbiory danych testowych

Generatory danych testowych

Tutoriale/Artykuły nt. dane testowe

Dyskusje

****

You can’t perform that action at this time.