Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
46 lines (24 sloc) 1.5 KB

Rozwój materiałów

Poprzez GitHub

Zapraszam do wysyłania pull requestów ze zmianami do repozytorium, które po przeglądzie i zaakceptowaniu zostaną następnie zsynchronizowane z obecną wersją książki.

{% embed url="https://github.com/pwicherski/TestowanieOprogramowania" %}

Wszelkie błędy i sugestie także można zgłaszać poprzez zakładkę Issues.

Poprzez Google Forms

{% embed url="https://goo.gl/forms/DwkDkOFwg9KchbQ42" %}

Tablica planowanych zmian, które wejdą do kolejnej wersji

{% embed url="https://github.com/pwicherski/TestowanieOprogramowania/projects/1" %}

Zgłaszanie przez zrzut ekranu

Android

{% embed url="https://www.greenbot.com/article/2825064/android/how-to-take-a-screenshot-on-your-android-phone.html" %}

{% embed url="https://lifehacker.com/5994516/how-to-take-a-screenshot-on-android" %}

iOS

{% embed url="https://support.apple.com/en-ca/HT200289" %}

Zaznacz problem na zrzucie ekranu

Dopisz o co chodzi, następnie wyślij do mnie:

You can’t perform that action at this time.