Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
66 lines (33 sloc) 2.66 KB

Studia z testowania

Studia z testowania oprogramowania dostępne są aktualnie przede wszystkim w formie studiów podyplomowych. Coraz więcej uczelni decyduje się na wprowadzenie testowania oprogramowania i zatrudnienie specjalistów związanych z tą branżą.

Koszta związane z takim kierunkiem są standardowo dość wysokie. Pełna kwota w przełożeniu na liczbę godzin i liczebność grupy wychodzi zazwyczaj podobnie jak w przypadku bootcampów programistycznych.

Przykładowe uczelnie, które oferują studiowanie na kierunkach powiązanych z testowaniem oprogramowania:

Studia Podyplomowe

Warszawa

Kraków

Wrocław

Poznań

Gdańsk

Szczecin

Rzeszów

Gdynia

Chorzów

Studia I-stopnia

Gdańsk

📚 Materiały

Dyskusje

You can’t perform that action at this time.