Các dự án sử dụng Python bởi https://pymi.vn và các học viên
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.travis.yml
LICENSE
README.md
blogs.csv
main.py
projects.csv
template.tpl
test.sh

README.md

Awesome PyMi Awesome Build Status

Các sản phẩm liên quan tới Python bởi https://pymi.vn và các học viên.

Tạo Pull Request để thêm dự án/blog của bạn.


Projects

Hỏi đáp Python, Django...

Blogs

Đóng góp

  • Project/blog phải là của bạn.
  • Thêm link GitHub của project vào cuối file projects.csv, dùng dấu ; để phân cách với phần mô tả project.
  • Thêm link GitHub của bạn, link đến blog và mô tả vào blogs.csv, dùng dấu ; để phân cách các trường.
  • Chạy file main.py rồi commit thay đổi vào tạo Pull Request.