Minutes of meetings
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
arsmote
styrelsemote
README.md

README.md

Mötesprotokoll

Denna förvaringsplats innehåller mötesprotokoll för Python Sverige. Protokollen är formatterade med Markdown.