Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Administrace obsahových stránek #16

Open
benabraham opened this issue Aug 26, 2018 · 0 comments
Open

Administrace obsahových stránek #16

benabraham opened this issue Aug 26, 2018 · 0 comments

Comments

@benabraham
Copy link
Member

@benabraham benabraham commented Aug 26, 2018

Stránky jako CoC apod. by měly mít možnost snadných úprav bez nutnosti nasazování.

Ideálně to mít ne jako flatpages jako jeden text pro url, ale prostě jako nějaký snippets, terý můžem umístit na různý místa dle potřeby, mít tak snadno víc variant podle phases (řeší šablona) .

Vedlejší efekt bude i to, že ne všechny texty by měly být veřejné hned (díky GitHubu) a v db budou skryté. U něčeho je verzování asi plus, ale to přežijeme.

frenzymadness pushed a commit that referenced this issue Nov 3, 2018
Bootstrap
@benabraham benabraham added this to the Future enhancements milestone Feb 25, 2019
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Linked pull requests

Successfully merging a pull request may close this issue.

None yet
1 participant