Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
22 lines (18 sloc) 843 Bytes

Jak v ČR pořádat Django Girls

Warning

Tato příručka ještě není připravena.

 • návod jak organizovat DG v českém prostředí - obecné rady nedávat sem, ale spíš do globálního návodu pro organizátory, který je přímo na djangogirls.org
 • kde začít? vysvětlení konceptu
 • odkazy na zdroje na djangogirls.org - návod pro organizátora, kouče, tutoriál, resources
 • vhodná místa (Brno, Praha)
 • jak na sponzory, jak na swag, jak na propagaci?
 • jak objednávat swag, ověřené firmy, ...?
 • jak shánět kouče?
 • spolupráce s Czechitas
 • jak funguje financování a záštita Pyvce
 • jaké je ideální složení týmu (koordinátor, PR, ...)
 • na koho se obrátit? kdo u nás už DG konal a kde?

You can’t perform that action at this time.