Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
15 lines (10 sloc) 767 Bytes

Slovníček

.. glossary::
  :sorted:

  Výbor
   Výbor je statutární orgán spolku, tzn. rozhoduje a zastupuje spolek navenek. Jeho členové jsou zapsáni ve státních rejstřících, aby každý, kdo s Pyvcem obchoduje, mohl ověřit, že tito lidé mají právo spolek zastupovat. Všechny detaily fungování výboru jsou :ref:`popsány ve stanovách <vybor>`.

  Rada
   Starý výraz pro :term:`výbor <Výbor>`, když byl Pyvec ještě `občanské sdružení <https://cs.wikipedia.org/wiki/Spolek>`__. Pokud někdo řekne rada, myslí tím výbor, je to zcela zaměnitelné.

  Board
   Anglický výraz pro :term:`výbor <Výbor>` i :term:`radu <Rada>`. Pokud někdo řekne *board*, myslí tím výbor, je to zcela zaměnitelné.
You can’t perform that action at this time.