Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
27 lines (18 sloc) 800 Bytes

Zápisy ze schůzí

Zápisy jsou řazeny od nejnovějších po nejstarší. Zápisy schůzí před rokem 2019 jsou v tomto dokumentu.

2. 7. 2019 - elektronické hlasování výboru

Dne 2. 6. Petr Viktorin požádal emailem o přijetí za člena do spolku. Výbor o tomto jednorázově elektronicky hlasoval od 2. 7. do 12. 7., kdy bylo hlasování uzavřeno s následujícím výsledkem:

  • Jiří Bartoň: ano
  • Martin Bílek: ano
  • Jan Javorek: ano
  • Jakub Vysoký: ano
  • Aleš Zoulek: ano

Petr Viktorin byl 12. 7. přijat za člena spolku.

../_static/voting/2019-07-12T18-28-31.png

You can’t perform that action at this time.