Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
93 lines (64 sloc) 4.72 KB

Jak řešit situace

Jak se stát členem

 1. Přečti si :ref:`stanovy`.

 2. Napiš email podle následující šablony a s předmětem Žádost o členství ve spolku jej pošli na info@pyvec.org:

  Ahoj,
  
  žádám o přijetí za člena spolku Pyvec. V komunitě jsem se již
  věnoval(a) následujícímu:
  
  * Pomáhal(a) jsem organizátorům hledat speakery pro Zlínské Pyvo...
  * Koučoval(a) jsem na jednom PyLadies kurzu...
  * ZÁSLUHA
  * ZÁSLUHA
  
  Rád(a) bych dále podpořil(a) komunitu tím, že se budu angažovat v Pyvci.
  Souhlasím se zněním stanov a souhlasím se zpracováním následujících
  osobních údajů pro účely členství ve spolku:
  
  JMÉNO PŘÍJMENÍ
  DATUM NAROZENÍ
  POŠTOVNÍ DORUČOVACÍ ADRESA
  EMAILOVÁ ADRESA (je-li jiná než ze které se posílá email)
  Twitter: URL (nepovinné)
  GitHub: URL (nepovinné)
  LinkedIn: URL (nepovinné)
  
  Díky!
  

  Note

  Zásluh nemusí být moc, ani nemusí být žádného těžkého kalibru. Nejedná se o členství za zásluhy ani o poměřování, jde spíše o představení se, aby výbor věděl, s kým má tu čest. Komunita je celorepubliková a pro členy výboru nemusí být jednoduché mít přehled o všech aktivních lidech ve všech regionech.

 3. Výbor by ti měl potvrdit přijetí přihlášky. Výbor bude následně o tvé přihlášce hlasovat. Záleží na vytíženosti členů výboru, ale nemělo by to nejspíš trvat déle než týden nebo dva.

 4. Výbor odpoví a obeznámí tě s výsledkem hlasování. Měl by uveřejnit zápis do :ref:`meeting-notes` a přidat tě na Slacku do kanálu #pyvec-members.

 5. Jakmile je zápis z hlasování zveřejněn, můžeš jej spolu s emaily použít jako důkaz o svém přijetí za člena a doklad svého existujícího členství.

 6. Pyvec nemá zaveden členský poplatek, takže od této chvíle se stačí řídit :ref:`stanovami <stanovy>`.

Přijetí nového člena

 1. Osoba žádající o členství napíše email na info@pyvec.org. Tím vznikne doklad o jeho žádosti (ten email, který je možné v případě potřeby dohledat).

 2. V kanále #pyvec-board někdo nadnese:

  @board hlasujeme o přijetí XYZ za člena Pyvce, dejte :+1: pokud souhlasíte
  
 3. Čeká se, dokud členové výboru odhlasují tak, že jsou :ref:`usnášeníschopní <usnasenischopnost-vyboru>`, tzn. musí odhlasovat minimálně předseda a další dva členové výboru.

 4. Po hlasování někdo z výboru odpoví na email (opět pro dohledatelnost) jak to dopadlo a pokud byla osoba přijata, zapíše ji do tabulky a přidá do kanálu #pyvec-members.

 5. Hlasování musí být zdokumentováno jako :ref:`zapis-e-hlasovani`.

 6. Jakmile je zápis z hlasování zveřejněn, nový člen jej může spolu s emaily použít jako důkaz o svém přijetí za člena a doklad svého existujícího členství.

Zápis z jednorázového elektronického hlasování

 1. Udělej dokumentační screenshot(y) hlasování v kanále #pyvec-board tak, aby šlo poznat, jak kdo hlasoval. Toto je důležité, protože na Slacku lze hlasování (klidně i omylem) zpětně změnit.

 2. Ulož screenshot(y) do složky _static/voting v této dokumentaci (:ref:`jak? <contributing>`), soubory pojmenuj podle šablony YYYY-MM-DDTHH-MM-SS.png.

 3. Na začátek stránky :ref:`meeting-notes` přidej zápis podle následující šablony:

  D. M. YYYY - elektronické hlasování výboru
  ------------------------------------------
  
  Dne D. M. OSOBA požádala emailem o přijetí za člena do spolku.
  Výbor o tomto jednorázově elektronicky hlasoval od D. M. do D. M., kdy bylo
  hlasování uzavřeno s následujícím výsledkem:
  
  * ČLEN VÝBORU: ano
  * ČLEN VÝBORU: ano
  * ČLEN VÝBORU: ano
  * ČLEN VÝBORU: ne
  * ČLEN VÝBORU: ano
  
  OSOBA byla D. M. přijata za člena spolku.
  
  .. image:: ../_static/voting/YYYY-MM-DDTHH-MM-SS.png
 4. Pošli Pull Request s touto změnou. Před jeho přijetím by měl být schválen alespoň jedním dalším členem výboru (můžeš nastavit tým @pyvec/board v reviewers).

You can’t perform that action at this time.