Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Sepsat detaily ohledně toho jak finančně funguje PyCon CZ #107

Open
honzajavorek opened this issue Nov 23, 2019 · 0 comments
Open

Sepsat detaily ohledně toho jak finančně funguje PyCon CZ #107

honzajavorek opened this issue Nov 23, 2019 · 0 comments

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

Část poznámek, které jsem si udělal s posezení s @martinbilek a které jsou tady pojednávají o tom, jak se řeší některé detaily ohledně protékání financí Pyvcem v souvislosti s organizací PyCon CZ.

Protože po sepsání všeho ostatního už bylo #98 dost velké a nechtěl jsem už zdržovat vyřešení #52, zakládám toto issue separátně. Ideálně by se tyto věci dali do nějaké části, která by celá byla specifická pro PyCon CZ.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant