Permalink
Switch branches/tags
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
32 lines (18 sloc) 561 Bytes

Jak učit Python na střední škole

Warning

Tato příručka ještě není připravena. Chceš pomoci s její tvorbou? Na pyvec/zapojse#24 jsou další informace.

Proč bych měl učit Python?

  • Výhody
  • Nevýhody
  • Co to dá mě, co to dá dětem...

Jak začít?

  • ...

Příprava na výuku, splňení osnov

  • ...

Prosazování ve škole, lobbying

  • ...