Skip to content
Website with learning materials / Stránka s učebními materiály
Jupyter Notebook Python HTML Other
Branch: master
Clone or download

Latest commit

Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

Files

Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
courses
lessons
licenses
runs
.env
.gitignore
.pyup.yml
.travis.yml
LICENSE.MIT
Pipfile
Pipfile.lock
README.md

README.md

Nauč se Python

Otevřené materiály pro výuku Pythonu – jak na organizovaných kurzech, tak pro samouky.

Dostupné na naucse.python.cz.

Instalace a spuštění

Chceš-li server spustit na svém počítači, např. proto, že se chceš zapojit do vývoje, je potřeba ho nejdřív nainstalovat:

 • (nepovinné) Vytvoř a aktivuj si virtuální prostředí v Pythonu 3.6.

 • Přepni se do adresáře s kódem projektu.

 • Nainstaluj závislosti:

  • Linux/Mac:

   $ python3 -m pip install pipenv
   $ pipenv install
  • Windows:

   > py -3 -m pip install pipenv
   > pipenv install
   

Nainstalovanou aplikaci spustíš následovně:

 • (nepovinné) Aktivuj si virtuální prostředí, máš-li ho vytvořené.
 • Spusť vývojový server:
  $ pipenv run serve
 • Program vypíše adresu (např. http://0.0.0.0:8003/); tu navštiv v prohlížeči.

Pokud chceš místo vývojového spuštění vygenerovat statické HTML soubory (např. pro nahrání na statický hosting):

 • Spusť freeze. Parametr --serve provede spuštění webserveru, pomocí kterého si lze vygenerované soubory prohlédnout:
  $ PYTHONPATH=. pipenv run freeze --serve
 • HTML stránky jsou v adresáři naucse/_build. Program vypíše adresu (např. http://0.0.0.0:8000/); tu navštiv v prohlížeči.

Externí kurzy

Na naucse.python.cz jsou k dispozici i externí kurzy, které spravují více či méně důvěryhodní lidé. Proces vykreslování obsahu těchto kurzů jim dává velkou volnost: můžou převzít plnou kontrolu nad počítačem, na kterém naucse běží. Kvůli bezpečnosti je proto naucse ve výchozím nastavení neukazuje.

Licence

Kód je k dispozici pod licencí MIT, viz soubor LICENSE.MIT.

Obsah kurzů má vlastní licenci, která je uvedena v metadatech. Používáme pouze licence pro otevřený obsah. Všechen obsah musí mít uvedenou licenci.


The code is licensed under the terms of the MIT license, see LICENSE.MIT file for full text. By contributing code to this repository, you agree to have it licensed under the same license.

Content has its own license specified in the appropriate matadata. Only free content licenses are used. By contributing to an already licensed document, you agree to have it licensed under the same license. (And feel free to add yourself to the authors list in its metadata.) When contributing new document(s) a license must be specified in the metadata.

You can’t perform that action at this time.