New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Projít materiály na MI-PYT #171

Open
hroncok opened this Issue Jul 20, 2017 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
2 participants
@hroncok
Member

hroncok commented Jul 20, 2017

  • zkontrolovat návaznost na sebe podle nového pořadí
  • co jde, to rozdělit na podstránky nebo jednotlivé lekce

@hroncok hroncok added the content label Jul 20, 2017

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Sep 29, 2017

Rozdělení rozbije minulé kurzy na naučse - část materiálů z nich zmizí a bude se muset manuálně přidat. Stejně tak bude třeba přidat nové odkazy do cvut/MI-PYT. Bylo by dobré použít base, ale base kurz MI-PYT tady má jeden veliký session Obsah a v něm všecko na jedné hromadě. Jde to předělat, ale je to dost error prone, a nejraději bych si na to někdy s @encukou sednul. Třeba na/po Pyvu v Ostravě.

@hroncok hroncok added the MI-PYT label Sep 29, 2017

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Oct 5, 2017

Tohle je další věc se kterou pomůže #175.
Zatím je potřeba reorganizace dělat s ohledem i na už proběhlé kurzy.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Sep 26, 2018

Reorganizace se už může dělat. \o/

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment