New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

[beginners/install] Upravit první lekci na základě poznatků ke kurzu PyLadies #344

Open
zuzejk opened this Issue Mar 12, 2018 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
2 participants
@zuzejk
Contributor

zuzejk commented Mar 12, 2018

  • Přidat do materiálů v místě konce instalace python to, jak si ihned ověřit, že instalace proběhla úspěšně (restart, command line -> python -- version).

  • u instalace Pythonu (MacOS) je napsáno spusť v příkazové řádce příkaz, někdo nepochopil, že to znamená, že za tím příkazem má dát enter a také v případě MACu není v materiálech napsán mezikrok se zadáním hesla

  • přidala bych někam do triků s příkazovou řádkou používání šipky nahoru, dolů, tabulátoru, že se nedá používat ctrlV, ale dá se kopírovat a vložit přes pravé tlačítko

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Mar 13, 2018

Už se to množí; měli bychom s tím na sprintu pohnout. Viz též:

  • #313 Matoucí označení složky ~/pyladies
  • #192 Lépe popsat kroky pro instalaci gitu na Windows
  • #52 Tahák na základní příkazy přík. přádky
  • #350 Zrušit/oddělit nastavení linter pluginu

@encukou encukou changed the title from Issue na základě poznatků k první lekci PyLadies to [beginners/install] Upravit první lekci na základě poznatků ke kurzu PyLadies Mar 13, 2018

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment