Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Začlenit odbočky #371

Open
6 tasks
encukou opened this issue Apr 6, 2018 · 0 comments
Open
6 tasks

Začlenit odbočky #371

encukou opened this issue Apr 6, 2018 · 0 comments
Labels

Comments

@encukou
Copy link
Member

encukou commented Apr 6, 2018

Na pyladies.cz byly „odbočky“ – staré lekce nebo lekce navíc, co už nejsou moc udržované, ale můžou být užitečné a aktuálně není dobré místo kam je dát. Tady je seznam, ať se na ně nezapomene:

Časem asi bude nejlepší je dát buď přímo na naucse, nebo do nějakého externího repozitáře a přidat přes Arcu.

encukou added a commit to vahalova/naucse.python.cz that referenced this issue Apr 6, 2018
Issue na opětovné přidání někam: pyvec#371
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant