New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Odkazy na jiné části kurzu ve vztahu `with` #382

Open
Glutexo opened this Issue Apr 10, 2018 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
3 participants
@Glutexo
Contributor

Glutexo commented Apr 10, 2018

Na konci lekce Testování se píše:

Jak příkaz with přesně funguje se dozvíme později (…)

Přijde mi, že nedozvíme. Byla o něm ale zmínka v lekci Soubory.

Prosím (asi @encukou) o potvrzení, že je tomu skutečně tak, ať to můžeme opravit.

@hroncok

This comment has been minimized.

Member

hroncok commented Apr 10, 2018

off topic: za funguje patří čárka

@encukou

This comment has been minimized.

Member

encukou commented Apr 10, 2018

Je to tak, v začátečnickém kurzu detaily o with nejsou.

@Glutexo

This comment has been minimized.

Contributor

Glutexo commented Apr 11, 2018

@hroncok Ano, vím. Také mi cukalo. Chtěl jsem se ale držet původní otázky. :)

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment