Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Add a MicroPython course #544

Draft
wants to merge 13 commits into
base: master
from

Conversation

Projects
None yet
2 participants
@encukou
Copy link
Member

commented Jul 1, 2019

This:

  • Starts by rebasing #401 by @frenzymadness
  • Splits the content to lessons rather than subpages (subpages are more for parallel material, e.g. Linux/Windows/Mac installations)
  • Adds a few more lessons

The resulting course is available at /course/micropython/, but not yet linked anywhere. The content is usable in instructor-led courses, but shouldn't yet be shown to self-learners.

On this PR I'm requesting review for the content: is this an improvement? Will it be usable in instructor-led courses?
Please save discussions on where to put it within naucse for elsewhere.

@frenzymadness
Copy link
Member

left a comment

Našel jsem tam jen pár překlepů. Jinak se mi to líbí a děkuji ti, že jsi to dotáhl do konce.

Představ si náramkové hodninky a traktor: obě zařízení něčím točí (ručičkami
nebo koly), ale kdybys připojil{{a}} motor z traktoru na mechanismus hodinek,
moc dlouho by správný čas neukazovaly.
A motůrek z hodinek by zase nepohohl při orání pole.

This comment has been minimized.

Copy link
@frenzymadness

frenzymadness Jul 2, 2019

Member

„nepohohl“ → „nepomohl“

A motůrek z hodinek by zase nepohohl při orání pole.

Proto použijeme čip s názvem L293D, který elektřinu potřebnou pro “hrubou sílu”
motorku odstínit od logických signálů z destičky.

This comment has been minimized.

Copy link
@frenzymadness

frenzymadness Jul 2, 2019

Member

„odstinit“ → „odstíní“


Čip je černá krabička, která na sobě má trochu textu, ale ne dost na to,
abys poznal{{a}} co dělá.
To je deteilně popsáno v takzvaném *datasheetu* – PDF, které vypadne když

This comment has been minimized.

Copy link
@frenzymadness

frenzymadness Jul 2, 2019

Member

„deteilně“ → „detailně“

This comment has been minimized.

Copy link
@frenzymadness

frenzymadness Jul 2, 2019

Member
  • možná čárka za „které vypadne“
abys poznal{{a}} co dělá.
To je deteilně popsáno v takzvaném *datasheetu* – PDF, které vypadne když
zadáš „L293D“ do vyhledávače.
Tam lze najít kompletní popis této součástky včetně diagramy, který ukazuje

This comment has been minimized.

Copy link
@frenzymadness

frenzymadness Jul 2, 2019

Member

„diagramy“ → „diagramu“

This comment has been minimized.

Copy link
@frenzymadness

frenzymadness Jul 2, 2019

Member

možná čárka za „který ukazuje“

@@ -1,27 +1,33 @@
## Teploměr
# Teploměr

Poslední součástkou, kterou si dnes ukážeme, bude jednoduchý teploměr DS18B20.

This comment has been minimized.

Copy link
@frenzymadness

frenzymadness Jul 2, 2019

Member

Možná upravit odstavec, aby jeho obsah nezávisel na pořadí použití.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.