Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

First steps: Go through the basic operators, + - * / // % #547

Open
wants to merge 2 commits into
base: master
from

Conversation

Projects
None yet
2 participants
@encukou
Copy link
Member

commented Jul 1, 2019

Previously, these were covered in homework assignments.

Content partially lifted from modified versions of the Django Girls
tutorial.

encukou added some commits Feb 25, 2019

First steps: Go through the basic operators, + - * / // %
Previously, these were covered in homework assignments.

Content partially lifted from modified versions of the Django Girls
tutorial.

Pojďme si vyzkoušet, že nainstalovaný Python funguje!
Chceš-li si začít hrát s Pythonem, otevři *příkazový řádek* a aktivuj virtuální prostředí. Zkontroluj si, že na začátku příkazové řádky ti svítí `(venv)`.

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member
Suggested change
Chceš-li si začít hrát s Pythonem, otevři *příkazový řádek* a aktivuj virtuální prostředí. Zkontroluj si, že na začátku příkazové řádky ti svítí `(venv)`.
Chceš-li si začít hrát s Pythonem, otevři *příkazový řádek* a aktivuj virtuální prostředí.
Zkontroluj si, že ti na začátku příkazové řádky svítí `(venv)`.
@@ -55,10 +30,77 @@ NameError: name 'whoami' is not defined
```

Tohle je *chybová hláška*, která se objeví vždycky,
když uděláš něco špatně.
když Python nebude spokojený.

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member

🎉 🎉 🎉 🎉

Zkusíš i odečítání?

A jak je to s násobením?
{# XXX: Jak zapsat násobení? `4 x 5` `4 . 5` `4 × 5` `4 * 5` -#}

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member

proč je tady tenhle komentář? pokud to je todo pro příští roky, obávám se, že ho nepochopíme. Navíc pod tím je věta, která ho částečně řeší.

```

Z důvodů, do kterých teď nebudeme zabíhat, se při dělení desetinná tečka
objeví i když vyjde číslo celé:

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member
Suggested change
objeví i když vyjde číslo celé:
objeví, i když vyjde číslo celé:
```

> [note]
> Zobáčky `>>>` i odpověď vypisuje sám Python!

This comment has been minimized.

Copy link
@hroncok

hroncok Jul 2, 2019

Member

tohle odebíráš schválně?

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
You can’t perform that action at this time.