Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Add intro lesson about argparse #648

Open
wants to merge 2 commits into
base: master
Choose a base branch
from

Conversation

frenzymadness
Copy link
Member

@frenzymadness frenzymadness commented Aug 10, 2020

No description provided.

## Argumenty příkazové řádky

`argparse` není ve standardní knihovně jediným nástrojem na zpracování argumentů příkazové řádky.
Mezi jeho hlavní „konkurenty“ patří: [os.environ], [optparse] — předchůdce `argparse` — a [getopt].
Copy link
Member

@encukou encukou Aug 10, 2020

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

os.environ nepracuje s CLI argumenty.

Copy link
Member Author

@frenzymadness frenzymadness Aug 10, 2020

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Máš recht, ovlivnit chování s tím lze skrze proměnné, ale argumenty to vskutku nejsou. Smazáno.

Mimochodem, text lekce vycházel z lekce o clicku, abych ukázal alternativu k němu, a v ní je tento odstavec:

Nástroje na zpracování argumentů z CLI jsou i přímo ve standardní knihovně, a dokonce jich není málo: os.environ, argparse, optparse, getopt. S knihovnou click je ale práce mnohem příjemnější a výsledky většinou lépe odpovídají zavedeným konvencím.

Možná by stálo za to jej přeformulovat také.

Copy link
Member

@encukou encukou Aug 11, 2020

Choose a reason for hiding this comment

The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.

Jej! Díky, opravuju v #654

lessons/intro/argparse/index.md Outdated Show resolved Hide resolved
lessons/intro/argparse/index.md Outdated Show resolved Hide resolved
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
None yet
Projects
None yet
Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

None yet

3 participants