Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Přidat stránku pro učitele / kouče #228

Open
honzajavorek opened this issue Aug 31, 2017 · 0 comments
Open

Přidat stránku pro učitele / kouče #228

honzajavorek opened this issue Aug 31, 2017 · 0 comments
Labels

Comments

@honzajavorek
Copy link
Member

Možná nějak sloučit s tou stránkou pro začátečníky... ale v zásadě mít místo, kde se člověk doví, kam má nabídnout své koučovací služby, kde sežene materiály pro učitele, ... atd. Souvisí s #206 i s #143. A do budoucna třeba i s pyvec/zapojse#58.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Labels
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant