New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Jedna firma má více lokací #245

Open
honzajavorek opened this Issue Nov 15, 2017 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
1 participant
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Nov 15, 2017

Pokud má být mapa ke čtení hlavně lidem, kteří se zajímají o to, jestli existují nějaké Python firmy v místě jejich bydliště, tak je potřeba vyřešit to, že některé firmy mají pobočky. Třeba Seznam je i v Brně a Ostravě, CZ.NIC je minimálně určitě i v Brně, atd.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Nov 15, 2017

Další věc je, zda nutně potřebujeme lokaci až na úroveň ulice. Ono možná mapa ani vůbec nebude ten nejlepší způsob, jak takovou věc zobrazit. K zamyšlení.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment