New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Odlišit nejistá Pyva #284

Open
honzajavorek opened this Issue Sep 16, 2018 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
1 participant
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Sep 16, 2018

Odlišit nějak nejistá Pyva. Viz pyvec/pyvo.cz#106

Možná taky zrušit nějaké ty poslední měsíce, když jsou v nich jenom nejistá Pyva? Teď to vypadá tak nějak divně. Je to dlouhá nudle nejistých Pyv. Skoro by stačilo zobrazit 2-3 měsíce dopředu, pokud v těch dalších není nic jiného než nejistá Pyva.

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Nov 29, 2018

Toto teď půjde díky pyvec/pyvo.cz#110

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment