New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Seznam členů #19

Open
honzajavorek opened this Issue Feb 4, 2017 · 1 comment

Comments

Projects
None yet
1 participant
@honzajavorek
Member

honzajavorek commented Feb 4, 2017

Mít na webu seznam členů:

  • Jméno, příjmení
  • funkce/zodpovědnost
  • odkazy na profily
  • fotka

Bude mít větší smysl až bude Pyvec spolek.

(Původní nápad: pyvec/zapojse#1 (comment))

@honzajavorek

This comment has been minimized.

Member

honzajavorek commented Aug 26, 2017

Toto by mohl být rovnou kanonický seznam lidí, kteří jsou za něco zodpovědní. Ať už půjde o organizátorky PyLadies, PyWorkingu, Pyva, atd. Aby bylo jasné, kdo co řeší, i když není členem neziskovky. PyLadies už to mají trochu pro každé město takto: http://pyladies.cz/brno_info/ PyCon to má taky na webu: https://cz.pycon.org/2017/about/team/ Nikde ale není, kdo je zodpovědný za PyWorking nebo NePyvo, apod.

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment