Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
38 lines (34 sloc) 882 Bytes
city: brno
start: 2017-11-30 19:30:00
name: Brněnské Pyvo
topic: Listopadové
venue: artbar
description: |
I v listopadu bude Pyvo! Přijďte!
talks:
- title: Python v Blenderu
speakers:
- Marcel Plch
description: |
Blender je skvělý 3D modelovací program, ale ne každý si v něm kvůli složitosti
jeho ovládání troufne něco dělat ručně. Ovšem Blender nabízí velmi bohaté API
vhodné pro zcela jakýkoliv úkon. Pokud ti nejsou moc blízké složité klávesové
zkratky, ale přece bys se rád s tímto programem seznámil, tento talk ti pomůže
pomocí Pythonu.
urls: []
coverage: []
- title: automypy
speakers:
- Martin
lightning: true
description: ""
urls: []
coverage: []
- title: OpenSCAD
speakers:
- Miro Hrončok
lightning: true
description: ""
urls: []
coverage: []
urls: []
You can’t perform that action at this time.