Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
41 lines (32 sloc) 1.38 KB
city: brno
start: 2019-01-31 19:00:00
name: Brněnské Pyvo
topic: APIvní
venue: artbar
description: |
Chceš použít knihovnu na jednoduchý úkon a výsledku se nedomůžeš.
Netušíš, jak jsi to udělal, ale knihovna se zjevně o vše postarala sama.
To jsou dvě možné varianty, jak může vypadat API, pojďme se na
nějaké/nějaká z nich podívat!
------
You want to use a library to accomplish a simple task. Which becomes
unbeatable.
You have no idea how you did it, but it works. The library seems to handle
stuff pretty much on it's own.
Those are two possible stories which can happen when using an API.
Let's take a look at some of those!
talks:
- title: Discord API
description: |
Discord je v poslední době stále populárnější aplikace zaplňující díru,
kde dříve byl TeamSpeak či Ventrilo. K čemu je u takové aplikace užitečné
API a co se s ním dá dělat? Ukážeme si třeba, jak si napsat pomocníka do
skupinového chatu.
------
Discord is an app that has been lately gaining on popularity which
nowadays fills the whole, where there were apps like TeamSpeak or
Ventrilo. Why would you even need an API for such an app and what
can you do with it? For example, a group chat bot can get very
handy.
speakers:
- Marcel Plch