Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
91 lines (74 sloc) 4.5 KB
city: brno
start: 2019-02-28 19:00:00
name: Brněnské Pyvo
topic: Testovací
venue: artbar
description: |
V únoru bude Pyvo na téma testování. Máte svůj osobní projekt, o kterém
si nejste jisti, zda dělá, co dělat má? Nevíte, jestli můžete změnit ten
jeden konkrétní řádek, protože by se něco mohlo rozbít?
Podíváme se, jak si napsat testy tak, abychom tyto problémy nemuseli
(tolik) řešit.
------
In February, there will be Pyvo on the testing topic. Do you have your own
project you are not sure if it does what it should do? Or are you not sure
whether you may change that one particular line because of fear of breaking
things? Let's have a look at how to write test not to worry about that
(as much).
talks:
- title: Full Stack testovanie Cloud aplikácií s Pythonom
description: |
Krátky úvod do architektúry testovania SaaS aplikácií pomocou Pythonu,
súvisejúcich knižníc a nástrojov.
Od testovania API, cez záťažové testovanie po testovanie z pohľadu
užívateľa.
------
A short introduction to testing SaaS applications using Python and
related tools and libraries.
From API testing to load testing to end-to-end testing.
speakers:
- Vladimir Kopso
- title: Úvod do pytestu - testovacího frameworku pro všechny
description: |
Pytest je open-source testovací framework, který je vhodný pro různé
druhy projektů - ať už se jedná o unit testy pro váš osobní prográmek
na GitHubu nebo rozsáhlou testovací sadu pro firemní produkt. Nehledě
na to, co potřebujete testovat, díky Pytestu nemusíte začínat od nuly.
Představíme vám, jak připravit vaše první testy během pár minut.
Jednou z nejsilnějších stránek pytestu jsou jeho rozšíření.
Nakonec tedy krátce promluvíme o tom, jak těchto rozšíření využíváme
při testování produktu oVirt (open-source virtualizační nástroj).
------
Pytest is an open-source testing framework which is useful for a wide
variety of projects - be it unit tests for your personal program on
GitHub or a large testing set for a company product. No matter what
you need to test, thanks to Pytest you don't need to start from zero.
We will introduce you to our first tests in a few minutes. One of
the strongest parts of PyTest are its extensions. At last, we will
talk a bit on how we use these extensions for testing of the oVirt
product (open-source virtualization tool).
speakers:
- Lucie Leistnerová, Jan Zmeškal
- title: Behavior-driven development (nejenom) pro aplikace založené na mikroslužbách
description: |
Aplikace, které jsou založeny na využívání mikroslužeb, je nutné testovat velmi důkladně,
protože s každou nově přidanou mikroslužbou se zvyšuje počet oblastí, které se mohou
z nějakého důvodu chovat nekorektně.
Navíc se poměrně často setkáme se situací, kdy je každá mikroslužba napsána v odlišném
programovacím jazyku, což ještě více komplikuje práci QA.
Jedno z možných řešení této situace (minimálně z hlediska testování) je použití tzv.
Behaviour-Driven Development (BDD), v němž jsou testy napsány ve specializovaném
jazyce Gherkin, který je navržený takovým způsobem, aby byl snadno čitelný jak
vývojáři, tak i testery, SW architekty a dokonce i zákazníky, kteří se tak mohou
podílet na tvorbě testovacích scénářů s popisem očekávaného chování systému.
Na přednášce se zaměříme na použití knihovny Behave určené pro Python.
------
Applications that are based on microservices needs to be tested thoroughly because
the number of possible points of failure increase with each new microservice added
to the whole schema. Additionally, services might be written in different languages,
which creates more work for poor QAs. One possible solution is to use the Behavior-Driven Development (BDD)
approach and write integration tests in a consistent way. In this workshop,
we'll introduce a BDD library for Python, Behave, which is based on the popular Gherkin DSL.
We expect the attendees to have basic Python knowledge at least.
speakers:
- Pavel Tišnovský
You can’t perform that action at this time.