Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
42 lines (33 sloc) 1.33 KB
city: brno
start: 2019-03-28 19:00:00
name: Brněnské Pyvo
topic: Učící
venue: artbar
description: |
Pojďme si popovídat o učení.
Ne o tom strojovém, které je teď tak populární, ale o tom obyčejném, lidském.
Jak a proč se učit programovat?
Ať už od začátků, nebo, když už to člověk umí, jak se vzdělávat dál?
Jak a proč učit někoho jiného?
Kdy je dobré začít?
Těšíme se na vás a na vaše příspěvky do diskuze!
------
Let's talk about learning!
Not machine learning which is so popular nowadays, but the normal kind – human learning.
How and why should you learn to program?
How to start? How to expand one's knowledge once you know the basics?
How and why to teach somebody else?
When is it good to start?
We look forward to seeing you and your contributions to a discussion!
talks:
- title: Jak se učit Python
description: |
Motivace a recepty na učení se Pythonu, Digitální akademie Czechitas
Oblíbení autoři na YouTube, ksi, pythoanywhere.
Zkušenosti z pracovních pohovorů.
------
Motivation and recipes for learning Python, Digital academy Czechitas.
Favourite authors on YouTube, ksi, pythonanywhere.
Experience from job interviews.
speakers:
- Martina Burjanová
You can’t perform that action at this time.