Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
17 lines (13 sloc) 593 Bytes
city: brno
start: 2019-07-25 19:00:00
name: Brněnské Pyvo
topic: Červencové - pivní
venue: u-drevaka
description: |
Milí Pythonisté, červencové Pyvo bude tradičně, jako všechna prázdninová Pyva, o networkingu a přátelském povídání, tedy bez přednášek.
Potkáme se ve čtvrtek v 7 večer v hospodě U Dřeváka nad dobrým jídlem a pivem :)
----------------------
Dear Pythonistas, this month's Pyvo topic is "networking and pivo", as usual during holiday, so no talks planned.
Let's meet this Thursday at 7 PM in U Dřeváka pub.
talks:
[]
You can’t perform that action at this time.